Osvita.ua Высшее образование Рефераты Бухгалтерский учет Облік безготівкових рахунків. Реферат

Облік безготівкових рахунків. Реферат

У рефераті розглянуто облік розрахунків за допомогою платіжних доручень, акредитивів і розрахункових чеків

Загальні принципи організації безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообігу, що застосовуються в господарському обороті, регламентуються Інструкцією № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженою постановою Правління НБУ від 02.08. 96 № 204 (із змінами і доповненнями). Ця Інструкція є обов'язковою для підприємств, організацій і установ усіх форм власності, підприємців без створення юридичної особи і фізичних осіб - підприємців.

Безготівкові розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності здійснюються у національній валюті України через установи банків шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача. Здійснюються за допомогою таких форм розрахункових документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; платіжними вимогами; інкасовими дорученнями (розпорядженнями).

Розрахунки платіжними дорученнями є однією з найбільш поширених форм розрахунків як при іногородніх, так і одногородніх розрахунках. За допомогою платіжних доручень здійснюються розрахунки з постачальниками і підрядчиками у разі передоплати або за домовленістю; з бюджетом по податках та інших платежах; з Пенсійним фондом і Фондом соціального страхування; з органами Міністерства зв'язку за послуги тощо. Платіжні доручення приймаються банком до виконання протягом 10 календарних днів від дня виписки.

На суму оплачених банком платіжних доручень (на підставі виписок банку) кредитується рахунок 31 "Рахунки в банках" і дебетуються відповідно рахунки 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 64 "Розрахунки за податками і платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням" тощо.

У випадку, якщо в одержувача коштів немає рахунка в установі банку або розрахунки безпосередньо з одержувачем коштів неможливі (пенсії, аліменти, авторські гонорари тощо), підприємство може здійснювати перерахування коштів гарантованими платіжними дорученнями через установи зв'язку.

Платіжна вимога-доручення - комбінований документ: верхня частина - вимога постачальника сплатити йому вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт), нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунка відповідну суму на рахунок постачальника.

Платіжна вимога-доручення виписується постачальником і надсилається разом з розрахунковими і відвантажувальними документами безпосередньо покупцеві (або в обслуговуючий його банк) з вимогою сплатити вартість відвантажених за договором товарно-матеріальних цінностей і наданих послуг. У разі необхідності телеграфного авізування платежу постачальником на всіх примірниках вимоги-доручення вгорі робиться надпис "Платежі переказати телеграфом".

Платіжна вимога-доручення приймається до виконання банком покупця (платника) тільки за наявності грошових коштів на його рахунку і письмової згоди оплатити повністю або частково вимогу-доручення, що має бути підтверджено підписами осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком, і печаткою платника.

При акредитивній формі розрахунків підприємство-покупець перераховує кошти в установу банку за місцем знаходження постачальника для наступної оплати товарів, що підлягають відвантаженню на адресу покупця на умовах, визначених в акредитивній заяві. Вказані кошти зберігаються на акредитиві до виконання постачальником своїх зобов'язань перед покупцем. Акредитиви можуть відкриватися як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредитів банку і призначені для розрахунків тільки з одним постачальником. Вони можуть бути відзивні і безвідзивні. Відзивний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього узгодження з постачальником (наприклад, у разі недотримання постачальником умов договору).

Розпорядження про зміну відзивного акредитива платник може давати постачальнику тільки через банк-емітент (банк покупця), який сповіщає банк постачальника (виконуючий банк), а він, в свою чергу, постачальника. Проте документи, що відповідають умовам акредитива, подані постачальником, виконуючий банк повинен оплатити. Безвідзивний акредитив не може бути анульований або змінений без згоди постачальника, на користь якого він відкритий. Строк дії і порядок розрахунку по акредитивах встановлюється в договорі між платником і постачальником.

У бухгалтерському обліку на суму акредитива, виставленого у національній валюті, підприємство робить запис:

  • Д-т рах. 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (субрахунок "Акредитиви");
  • К-т рах. 311 "Поточні рахунки в національній валюті" (на суму акредитива, відкритого за рахунок власних коштів);
  • К-т рах. 601 "Короткострокові кредити банків в національній валюті" (на суму акредитива, відкритого за рахунок кредиту, наданого банком).

Отже, депонування грошових коштів в обслуговуючій постачальника установі банку гарантує своєчасну оплату рахунків постачальника за відвантажені товарно-матеріальні цінності (виконані роботи, надані послуги). Рахунки постачальника з виставленого акредитива оплачуються банком лише за наявності реєстру рахунків, відвантажувальних та інших передбачених умовами акредитива документів (приймально-здавальних накладних, довідки про надходження товарів у митну зону тощо).

Якщо умовами акредитива передбачений акцепт уповноваженого покупця, то банком перевіряється наявність акцептного надпису (надпису уповноваженою покупцем особою із зазначенням дати акцепту), відповідність підписів уповноваженої посадової особи наданому ким зразку. При цьому уповноважені особи повинні пред'явити банку постачальника паспорт або документ, що його заміняє, посвідчення про відрядження і довіреність, видану підприємством, яке відкрило акредитив.

Реєстри рахунків без зазначення в них дати відвантаження, номерів товарно-транспортних документів, номерів і дати приймально-здавальних документів і виду транспорту, яким відправлений вантаж при прийманні товару представником підприємства (покупця) на місці у постачальника, банком до виконання не приймається. Виплата з акредитива готівкою не дозволяється.

При одержанні повідомлення виконуючого банку про списання грошових коштів з акредитива в оплату рахунків постачальника підприємство-покупець робить запис по дебету рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" і кредиту рахунка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (субрахунок "Акредитив"). Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, одержаних від постачальника, відображається записом по дебету рахунків 20 "Виробничі запаси" (відповідний субрахунок), 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети", 28 "Товари" та інших рахунків і кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Після закінчення строку, передбаченого в акредитивній заяві, акредитив закривається, а невикористаний залишок коштів перераховується на поточний рахунок покупця або спрямовується на погашення банківського кредиту (якщо акредитив було виставлено за рахунок кредиту банку), що оформляються записом по дебету рахунків 31 "Рахунки в банках" або 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" і кредиту рахунка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (субрахунок "Акредитив").

Закриття акредитива в банку постачальника може здійснюватися також за заявою постачальника про відмову в подальшому використанні акредитива до закінчення строку, а також за заявою покупця про відкликання акредитива.

Чеки застосовуються для здійснення розрахунків в безготівковій формі між юридичними особами, а також юридичними і фізичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за одержані товари, виконані роботи і надані послуги.

Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) установі банку (банку-емітента), який веде його рахунок, сплатити чекодержцю зазначену в чеку суму грошових коштів. Строк дії чекової книжки - один рік. Чек з чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодержця не пізніше 10 календарних днів (день виписки чека не враховується).

Гарантована оплата чеків забезпечується депонуванням коштів на окремому рахунку в банку. Для цього разом із заявою на видачу чекової книжки в банк подається платіжне доручення на депонування коштів.

У бухгалтерському обліку на суму ліміту придбаної чекової книжки робиться запис по дебету рахунка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", субрахунок "Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки" в кореспонденції з кредитом рахунка ЗІ "Рахунки в банках" (при придбанні чекової книжки за рахунок власних коштів) або рахунка 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" (при придбанні чекові книжки за рахунок кредиту).

На суму виписаних підприємством і оплачених банком розрахункових чеків, пред'явлених до оплати за товари і послуги, роблять запис по дебету рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 93 "Витрати на збут" тощо і кредиту рахунка 313 (субрахунок "Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки").

Обмін чека на готівку і одержання здачі з суми чека готівкою юридичним особам не дозволяється. У разі розрахунків фізичних осіб з підприємствами торгівлі розрахунковим чеком дозволяється одержання чекодавцем здачі з чека готівкою, але не більше 20% від суми чека. Якщо сума здачі більше ніж 20% від суми чека, чекодавець повинен звернутися в установу відповідного банку для переоформлення чека.

Невикористаний залишок ліміту чекової книжки зараховується на поточний рахунок підприємства або спрямовується на погашення заборгованості по позичці, що відображається записом по дебету рахунка 31 "Рахунки в банках" або рахунка 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" і кредиту рахунка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (субрахунок "Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки").

На підприємстві видані під звіт уповноваженим посадовим особам для розрахунків чекові книжки відображаються записом по дебету рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і кредиту рахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". При поданні посадовими особами звіту на суму використаних чеків робиться зворотний запис: дебет рахунка 685 і кредит рахунка 372. Підприємство-постачальник на суму одержаних розрахункових чеків у рахунок оплати за реалізовані товари і послуги робить запис по дебету рахунка 331 "Грошові документи в національній валюті" і кредиту рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". При одержанні виписки банку про зарахування на його рахунок грошових коштів по розрахункових чеках робиться запис по дебету рахунка 30 "Рахунки в банках" і кредиту рахунка 331 "Грошові документи в національній валюті".

Таблиця 1. Основні бухгалтерські проводки по обліку розрахунків за допомогою акредитивів і розрахункових чеків.

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

 

Виставлення акредитива в установі

банку, що обслуговує постачальника:

- за рахунок власних коштів

- за рахунок короткострокового кредиту, наданого банком

Депонування коштів на окремому рахунку 8 банку на суму придбаних розрахункових чекових книжок

Видача одержаних в банку чекових книжок у підзвіт відповідним посадовим особам для здійснення розрахунків з постачальниками, транспортними та іншими організаціями на суму ліміту по кожній книжці

Суми, списані банком з акредитива в оплату розрахунково-платіжних документів постачальника за відвантажені підприємству товарно-матеріальні цінності (виконані роботи і послуги)

Суми, сплачені по рахунках постачальників за одержане обладнання по замовленнях часткової готовності (проміжні розрахунки)

Оплата розрахунковими чеками залізничного тарифу, водного фрахту, зборів по відвантаженій продукції:

- якщо вартість перевезення продукції здійснюється за рахунок підприємства-постачальника

- якщо транспортні витрати підлягають відшкодуванню покупцем

Оплата розрахунковими чеками різних транспортних зборів по товарно-матеріальних цінностях, що надійшли"

- сума зборів, що відноситься до сировини, матеріалів, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів

- те саме, до палива

- те саме, до будівельних матеріалів і обладнання для встановлення (якщо капітальні вкладення обладуються на балансі основної діяльності)

- те саме, до запасних частин

- те саме, до малоцінних і швидко зношуваних предметів

- те саме, до поверненої покупним забракованої продукції"

- те саме, до поверненої покупцем готової продукції:

- по обґрунтованих причинах (крім браку)

- по причинах необґрунтованих

- суми тарифу (фрахту) і зборів,  що відносяться до відвантажених товарно-матеріальних цінностей у порядку повернення постачальникам по обґрунтованих причинах

Повернення невикористаного залишку акредитива, зарахованого на рахунок, з якого був виставлений акредитив:

- на поточний рахунок підприємства

- в погашення короткострокового

кредиту, одержаного на виставлення акредитива

Списання суми залишку коштів по розрахунковій чековій книжці, поверненій банку

Списання суми по використаних, виданих постачальникам, транспортним та

Іншим організаціям чеках з розрахункових чекових книжок згідно зі звітами посадових осіб підприємства

Відображення підприємством-одержувачем (постачальником суми одержаних від покупців (замовників) розрахункових чеків за реалізовані товари і послуги

Одержання підтвердження банку (постачальника) про зарахування грошових коштів по розрахункових чеках на поточний рахунок підприємства

 

 

 

 

 

 

313

311

 

 

 

 

313

601

 

 

 

 

 

 

 

313

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372

685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

313

 

 

 

 

36

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201, 202

313

 

203

313

 

205

313

 

207

313

 

22

313

 

; 24

313

 

 

 

 

 

 

 

93

313

 

36

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374

313

 

 

 

 

 

 

 

311

313

 

 

 

 

601

313

 

 

 

 

 

311

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

685

372

 

 

 

 

 

 

331

36

 

 

 

 

 

 

311

331

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 


08.03.2011

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!