Органи ДПС України: функціональна структура. Реферат

Функціональна структура органу ДПС України – це сукупність різних видів, напрямів діяльності, що обумовлені його метою та завданням, а також сукупність функцій підрозділів, які його складають, і функціональних обов’язків їх працівників

Функціональна структура кожної системи визначається, формулюється і нормативно закріплюється так званими управлінськими регламентами, тобто положеннями, інструкціями, переліками функціональних обов’язків тощо.

Конкретний зміст функцій системи управління залежить від її цільового призначення та специфіки діяльності.

Головна мета діяльності органів ДПС України полягає у забезпеченні контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових платежів, установлених законодавством.

Ця стратегічна мета деталізується низкою нормативних актів до такого рівня, при якому кожна конкретно визначена мета виступає як завдання безпосередньої управлінської діяльності:

 • внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
 • прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
 • формування та ведення Держреєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб;
 • запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративне правопорушення тощо.

Мета управління і завдання, які необхідно виконати для їх досягнення, визначають функції органів ДПС України.

Функція – це науково обґрунтований та логічно завершений набір процедур, видів діяльності, спрямований на досягнення мети, виконання завдання та отримання чітко визначеного кінцевого результату.

Процедура – це логічно завершений набір операцій, які виконуються у визначеній технологією послідовності.

Відповідно до завдань, поставлених перед ДПС України, Законом України "Про державну податкову службу в Україні" регламентуються функції органів ДПС України.

     

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції (ст. 8 Закону):

 • 1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов’язану із здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядком розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп’ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, а також здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;– обліком платників податків, інших платежів і виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
 • 2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти й методичні рекомендації з питань оподаткування;
 • 3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, декларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи-платника податків та інших обов’язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закриття юридичними особами, фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену органами державної податкової служби;
 • 4) роз’яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;
 • 5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;
 • 6) подає органам державної податкової служби методичну й практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;
 • 7) організовує роботу щодо створення інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп’ютеризації робіт органів державної податкової служби;
 • 8) розробляє основні напрями, форми й методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;
 • 9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
 • 10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
 • 11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
 • 12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
 • 13) надає фізичним особам-платникам податків та інших обов’язкових платежів ідентифікаційні номери та направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об’єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків-юридичних осіб;
 • 14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
 • 15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов’язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 • 16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
 • 17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби.

Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) виконують функції, передбачені статтею 8 даного Закону, крім функцій, зазначених у пунктах 2, 3, 8, 11, 12, 13, 16, а також пункті 15 цієї статті у частині забезпечення виготовлення марок акцизного збору. У разі, коли зазначені органи державної податкової служби безпосередньо здійснюють контроль за платниками податків, інших платежів, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції.

Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції виконують такі функції (ст. 10 Закону):

 • 1) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;
 • 2) забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснюють реєстрацію фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів;
 • 3) контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об’єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;
 • 4) здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням установленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи й послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;
 • 5) ведуть облік векселів, що видаються суб’єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, та щомісяця подають інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснюють контроль за погашенням векселів; видають суб’єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;
 • 6) забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;
 • 7) аналізують причини й оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;
 • 8) проводять перевірки фактів приховування і заниження сум податків, інших платежів;
 • 9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводять перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;
 • 10) передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
 • 11) подають до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в дохід держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках – коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;
 • 12) проводять роботу, пов’язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку безгосподарного майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;
 • 13) контролюють дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих сум до бюджету;
 • 14) розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та у межах своїх повноважень – з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;
 • 15) подають відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
 • 16) здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 • 17) роз’яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі;
 • 18) виконують функції, передбачені пунктом 17 статті 8, а також інші функції, пов’язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції повноважень, передбачених статтею 21 даного Закону.

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань (ст. 21 Закону):

 • приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини та правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку та приймає щодо них передбачені законом рішення;
 • здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;
 • виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;
 • забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними посадових обов’язків;
 • запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;
 • збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.

Функції органів ДПС України як систем управління можна поділити на основні, ресурсні та управлінські.

До основних належать функції, заради яких створена система – ДПС України. Вони пов’язані зі ст. 8 Закону "Про державну податкову службу в Україні" і реалізуються галузевими структурними підрозділами органів ДПС України, для яких виконання цих функцій становить головний зміст їх роботи (наприклад, управління (відділи) оподаткування фізичних осіб, прямих та непрямих податків, місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових платежів, валютно-фінансового контролю, примусового стягнення податків, податкового аудиту, апеляцій, правового забезпечення тощо).

Ресурсні функції – це функції, за допомогою яких створюються належні умови для реалізації основних функцій: забезпечувальні, допоміжні, дещо другорядні. Це функції кадрового, інформаційного, документального, фінансового, матеріально-господарського, технічного, медичного забезпечення тощо, які виконуються підрозділами кадрів, інформаційними бюро, секретаріатами, канцеляріями, бухгалтеріями, фінансово-економічними та господарськими службами тощо.

Ресурсні функції мають внутрішній характер (добір, розстановка, навчання та виховання кадрів, діловодство, фінансове забезпечення, матеріально-технічне постачання, медичне обслуговування тощо).

Основні та ресурсні функції тісно пов’язані між собою, тому діяльність ДПС України не може бути успішною без їх комплексного виконання.

Управлінські функції – це загальні функції управління, тобто аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання та контроль. Дані функції виконуються як структурними підрозділами ДПА України, АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, так і посадовими особами цих структур у межах компетенції, визначеної законодавством: Законом України "Про державну податкову службу в Україні", Положенням про ДПА України, ДПА АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Необхідно мати на увазі, що рядом нормативно-правових актів для означення функцій системи управління використовується термін "функції-завдання", а відповідно завдань визначаються функції конкретних органів (ст. 2 вище згаданого Закону "Завдання" та ст. 8 "Функції ДПА", ст. 9 "Функції ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.", ст. 10 "Функції податкових інспекції у районах, містах без районного поділу").

З метою вдосконалення діяльності органів державної податкової служби, їх структурних підрозділів та чіткого розмежування функціональних повноважень між ними ДПА України розроблений та затверджений деталізований перелік функцій та процедур. Відповідно до нього на орган державної податкової служби України може покладатися виконання більше ніж 70 функцій.

Перелік функцій, які може здійснювати орган державної податкової служби України

№з/п Найменування функцій:

 • 1. Загальне керівництво.
 • 2. Керівництво структурним підрозділом.
 • 3. Організація роботи органів державної податкової служби, контроль, планування та координація робіт.
 • 4. Контроль за роботою органів державної податкової служби.
 • 5. Організація роботи та контроль за діяльністю інспекцій з функціями безпосереднього обслуговування та контролю за великими платниками податків.
 • 6. Організація роботи щодо проведення колегій.
 • 7. Робота з кадрами.
 • 8. Фінансова діяльність.
 • 9. Науково-методичне керівництво організацією наукової діяльності закладів та проведення наукових досліджень у системі органів державної податкової служби.
 • 10. Забезпечення виконання міжнародних договорів.
 • 11. Організація протокольних переговорів та зустрічей.
 • 12. Модернізація державної податкової служби.
 • 13. Правове забезпечення.
 • 14. Забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків при оскарженні ними рішень органів державної податкової служби.
 • 15. Методологія впровадження нормативно-правових актів з питань оподаткування.
 • 16. Забезпечення роботи з органами державної влади.
 • 17. Методологічна та контрольна робота зі справляння прямих податків та відрахувань до державних цільових фондів.
 • 18. Методологічна та контрольна робота зі справляння податків підприємствами, що здійснюють свою діяльність у вільних економічних зонах, а також учасниками різного роду економічних експериментів на території України.
 • 19. Методологічна та контрольна робота зі справляння податку на додану вартість.
 • 20. Методологічна та контрольна робота зі справляння акцизного збору.
 • 21. Методологічна та контрольна робота зі справляння місцевих податків і зборів, ресурсних, рентних та неподаткових платежів.
 • 22. Методологічна та контрольна робота за податками з фізичних осіб.
 • 23. Робота з платниками податків.
 • 24. Методологія прогнозування податкових надходжень.
 • 25. Методологія економічного аналізу показників роботи органів державної податкової служби.
 • 26. Методологія проведення аналізу фінансово-економічного стану платників податків.
 • 27. Методологія проведення оперативної роботи регіональних структурних підрозділів прогнозування та економічного аналізу.
 • 28. Моделювання інформаційних технологій економічного аналізу та впровадження їх у податковій сфері.
 • 29. Організація забезпечення надходжень податків, інших платежів у бюджети.
 • 30. Оперативний облік податків і неподаткових платежів.
 • 31. Оперативна звітність.
 • 32. Податкова статистика.
 • 33. Методологія планування та координації контрольно-перевірочної роботи в податковому органі та між контролюючими органами.
 • 34. Методологія та організація документальних перевірок юридичних осіб.
 • 35. Оперативне супроводження Національного плану проведення документальних перевірок юридичних осіб.
 • 36. Методологія та організація контролю за розрахунками у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг.
 • 37. Методологія та організація документального контролю оподаткування у сфері ЗЕД.
 • 38. Методологія та організація документального контролю за банками, страховими компаніями, торговцями цінними паперами, трастами, ломбардами, кредитними спілками, недержавними пенсійними фондами та іншими фінансово-кредитними установами.
 • 39. Методологія та організація документального контролю з питань валютного регулювання.
 • 40. Забезпечення співробітництва з податковими органами інших країн та міжнародними організаціями.
 • 41. Методологія та організація стягнення податкової заборгованості.
 • 42. Оперативне забезпечення стягнення податкової заборгованості.
 • 43. Розробка методології та організація обліку платників податків.
 • 44. Контроль за повнотою і достовірністю бази даних.
 • 45. Ведення інтегрованого банку даних податкової інформації.
 • 46. Розробка й використання програмних засобів оперативного аналізу інформації баз даних обласного та центрального рівнів.
 • 47. Інформаційне забезпечення функціонування автоматизованих інформаційних систем (АІС).
 • 48. Організація розробки, супроводження, підтримки в робочому стані програмного забезпечення перехідної інформаційної системи.
 • 49. Забезпечення сучасного технічного рівня, створення, розвитку та функціонування інтегрованої автоматизованої інформаційної системи (АІС) державної податкової служби України.
 • 50. Адміністрування Центральної бази даних.
 • 51. Підтримка та розвиток Пошуково-довідкової системи (ПДС).
 • 52. Впровадження та адміністрування корпоративної мережі.
 • 53. Захист податкової інформації.
 • 54. Забезпечення охорони державної таємниці.
 • 55. Забезпечення відомчого режиму.
 • 56. Забезпечення шифрованого зв’язку.
 • 57. Виявлення, розкриття та упередження кримінальних порушень податкового законодавства.
 • 58. Організація боротьби з незаконним обігом товарів.
 • 59. Організація контролю за обліком, зберіганням та зверненням у власність держави конфіскованого та вилученого майна.
 • 60. Контроль за розслідуванням кримінальних справ і організація досудового слідства.
 • 61. Організація та проведення дослідчих перевірок.
 • 62. Організація та проведення податкових розслідувань.
 • 63. Організація боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів та відмиванням доходів, одержаних незаконним шляхом.
 • 64. Організація заходів щодо забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби.
 • 65. Організація роботи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби.
 • 66. Здійснення заходів щодо військово-мобілізаційної роботи, військового обліку та бронювання військовозобов’язаних.
 • 67. Загальне діловодство.
 • 68. Збереження податкових документів на паперових носіях.
 • 69. Адміністративно-господарська діяльність.
 • 70. Матеріально-технічний розвиток податкової служби.
 • 71. Організація роботи Музею.
 • 72. Виявлення шляхів ухилення від оподаткування в зовнішньоекономічній сфері, банківської системи та фінансово-кредитних установах, а також у сфері валютного регулювання.

Кожна із зазначених функцій передбачає чітко визначений перелік процедур. Так, наприклад, функція 2 "Керівництво структурним підрозділом" містить такий їх перелік:

2.1. організація роботи структурного підрозділу;

2.2. підготовка пропозицій та (або) прийняття рішень:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • з кадрових питань;
 • з доповідних записок, подань, проектів листів, наказів, інших документів;

2.3. підготовка проектів документів, що мають юридичне значення;

2.4. подання пропозицій щодо вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

2.5. прийом платників податків;

2.6. прийом громадян;

2.7. надання пропозицій щодо присвоєння спеціальних звань відповідно до займаної посади працівникам структурного підрозділу;

2.8. проведення нарад;

2.9. взаємодія з керівниками інших структурних підрозділів;

2.10. затвердження посадових інструкцій працівників структурних підрозділів;

2.11. надання пропозицій щодо морального та матеріального заохочення працівників;

2.12. контроль за використанням робочого часу працівниками;

2.13. контроль за станом збереження державної таємниці;

2.14. участь у нарадах, які проводять:

 • керівництво податкового органу;
 • органи виконавчої впади;

2.15. надання практичної допомоги органам державної податкової служби;

2.16. участь у роботі Колегії;

2.17. складання плану роботи структурного підрозділу;

2.18. організація роботи структурного підрозділу щодо виконання окремих доручень керівництва, рішень і доручень державних органів вищого рівня, запитів і звернень народних депутатів України, центральних органів виконавчої влади, органів державної податкової служби, платників податків, а також наказів і розпоряджень ДПА України, рішень Колегії ДПА України, протокольних доручень щотижневих виробничих нарад та планів роботи;

2.19. розгляд скарг на дії працівників структурного підрозділу;

2.20. оцінка результатів роботи структурного підрозділу;

2.21. забезпечення дотримання працівниками структурного підрозділу:

 • правил пожежної безпеки;
 • правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин;
 • вимог діловодства.

Для розмежування повноважень головних управлінь, управлінь, відділів, унеможливлення дублювання згадані функції та процедури нормативно закріплені за структурними підрозділами. Зазначене надає можливість створення нормативно-правової бази для організації управління органами державної податкової служби на функціональній основі (функціональна організація), що є однією зі складових модернізації державної податкової служби.

Крім того, для забезпечення чіткого механізму виконання функцій та процедур в податковій службі приймається регламент роботи Державної податкової адміністрації України, який встановлює розпорядок роботи її працівників, порядок проведення засідань Колегії ДПА України, визначає процедуру планування контрольної діяльності, функції з питань кадрової роботи, діловодства, розгляду звернень громадян, зв’язків із засобами масової інформації тощо. Нині діє Регламент, затверджений наказом ДПА України від 10.10. 2000 № 542. Відповідні регламенти приймають і податкові органи інших рівнів управління.

Таким чином, функціональна організація дозволяє:

 • органам виконувати положення податкового законодавства, використовуючи однакові стандарти;
 • встановлювати зв’язок між використанням однакових стандартів та результатами роботи податкового органу з покращанням їх з часом;
 • забезпечувати вищу ефективність управлінської діяльності, оскільки всім працівникам відомий однаковий підхід до робочого процесу;
 • впливати на послідовний розвиток організації з використанням задокументованих процесів, що повторяються;
 • розраховувати працівникам на визначений шлях службового зростання;
 • закладати чітку базу для розробки та впровадження процесів автоматизації;
 • надавати кращі можливості для організаційного контролю за управлінською вертикаллю та горизонталлю.

Література

 1. Конституція України. – К., 1996.
 2. Закон України "Про державну податкову службу України" // Відомості Верховної Ради (із змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 р. № 2555-ХІІ, 11 липня 1995 р. № 297/95-ВР, 16 травня 1996 р. № 203/96-ВР, 5 лютого 1998 р. № 83/98-ВР). – 1991. – № 6. – С. 37.
 3. Закон України "Про державну службу" // Відомості Верховної Ради (із змінами згідно із Законами № 282-95-ВР від 11.07. 95 та № 358-95-ВР від 05.10. 95). – 1993. – № 52. – С. 490.
 4. Закон України "Про систему оподаткування" // Урядовий кур’єр. – 1997. – 20 березня.
 5. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 30.06. 99). – 1992. – № 31.
 6. Указ Президента України "Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій" від 10.10. 95 № 1035/95.
 7. Аверьянов В. Б. Функции и организационная структура органов государственного управления. – К.: Наукова думка, 1979.
 8. Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки. – К.: "Експерт-Про", 2000.
 9. Андрушків Б. М., Кузьмін О. Е. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.
 10. Асмус В. Ф. Платон. – М., 1969.
 11. Атаев Л. А. Научная организация управленческого труда. – М., 1980.
 12. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. – М., 1981.
 13. Бачило М. Л. Функции органов управления. – М., 1984.
 14. Бизюкова Н. В. Кадры. Подбор и оценка. – М., 1984.
 15. Білоус В. Т. Управління податковою службою в Україні. – Автореф. дис… к. держ. упр. – К., 1998. – 22 с.
 16. Вицин С. Е. Определение и обоснование целей в социальном управлении. – М.: Акад. МВД СССР, 1977.
 17. Вицин С. Е. Методология системного подхода к исследованию и решению социальных проблем. – М., 1978.
 18. Венделин А. Г. Подготовка и принятие управленческих решений: Методологический аспект. – М.: Экономика, 1977.
 19. Гега П. Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К.: Юрінком, 1997.
 20. Голиков В. И. Теория принятия управленческих решений. – К., 1976.
 21. Государственная служба / Под. ред. А. В. Оболонского. – М.: Дело, 1999.
 22. Дерягин И. Я. Право и управление. – М., 1981.
 23. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.
 24. Евланов Л. Т. Теория и практика принятия решений. – М.: Экономика, 1984.
 25. Жиголов В. Т., Шимановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. – К., 1994.
 26. Завадський Й. С. Менеджмент. – К., 1998.
 27. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: "А. С. К", 2000.
 28. Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело, 1993.
 29. Киллен К. Вопросы управления: Пер. с анг. – М.: Экономика, 1981.
 30. Коваль Л. Адміністративне право України. – К.: Основи, 1994.


08.03.2011