Загрузка...

Облік довгострокових зобов’язань та векселів. Реферат

Облік довгострокових векселів. Облік довгострокових зобов’язань, що виникають за фінансової оренди (лізингу)

Облік довгострокових векселів

Довгострокові векселі до оплати (видані) використовуються для фінансування проектів фірм, для залучення фінансування.

Термін їх дії – більше 1 року. Довгострокові векселі можуть забезпечуватися заставою (активами). Заставні векселі широко використовуються при покупці будинків фізичними особами, а також основних засобів як малими, так і великими корпораціями.

Заборгованість по довгострокових векселях виплачується періодично весь термін дії векселя. Кожна виплата включає:

 • 1.% по залишку несплаченої суми заборгованості.
 • 2. Зменшення заборгованості по векселю (номінальної вартості).

Сума% зменшується в кожному періоді. Довгострокові заставні векселі відображаються в обліку за їхньою номінальною вартістю. Також на підприємстві розробляється графік виплат по векселю.

Одержання кредитів по векселю відображається такою проводкою:

 • Дт "Грошові кошти",
 • Кт "Заставні векселі видані до сплати".

Потім через певний проміжок часу відбуваються виплати по векселю:

 • Дт "Фінансові витрати (% по векселях виданих)",
 • Дт "Заставні векселі видані до сплати", Кт "Грошові кошти".

В балансі зменшення суми заборгованості по векселю для наступного року показується як поточна заборгованість (короткострокова), а залишок, несплачений після цього – як довгострокова заборгованість.

     

Облік довгострокових зобов’язань, що виникають за фінансової оренди (лізингу)

Оренда – це надання однією стороною (орендодавцем) іншій стороні (орендареві) майна в тимчасове користування на визначений термін за певну плату на підставі договору оренди.

Довгострокова оренда зветься лізингом (оренда на строк від 3 і більше років). Розрізняють два типи лізингу: операційний і фінансовий.

При операційному лізингу майно береться в оренду на короткий термін. Право власності у цьому разі залишається за орендодавцем. Орендар відображає в обліку орендну плату (звичайно і операційні витрати, пов’язані з використанням об’єкта).

Орендна плата відображається в орендаря наступною бухгалтерською проводкою:

 • Дт "Витрати на оренду",
 • Кт "Грошові кошти".

В зарубіжних країнах широке застосування має довгостроковий фінансовий лізинг як засіб формування довгострокових активів.

Фінансовий лізинг – це оренда, за умовою якої орендар бере на себе весь ризик та всі витрати, пов’язані з використанням орендованого майна. При фінансовому лізингу орендар обліковує лізингові об’єкти, як свої активи.

За міжнародними стандартами обліку лізинг вважають фінансовим, якщо договір оренди передбачає хоч би одну з 4 умов:

 • Право власності на майно, що орендується, після закінчення строк оренди цілком переходить до орендаря.
 • Орендареві надається можливість після закінчення строку оренди придбати майно за ціною нижче ринкової або відновити оренду.
 • Строк оренди охоплює більшу частину строку корисного використання орендованого майна.
 • Теперішня вартість мінімальних орендних виплат більша або дорівнює ринковій вартості об’єкта оренди.

Для розрахунків з орендодавцем на підприємстві розробляється графік платежів по фінансовому лізингу.

Надходження устаткування на підприємство на умовах фінансового лізингу відображається в обліку такою бухгалтерською проводкою:

 • Дт "Основні засоби (устаткування по лізингу)",
 • Кт "Заборгованість по лізингу".

Кожного року компанія-орендар відображає в обліку суми амортизації устаткування по лізингу:

 • Дт "Витрати на амортизацію",
 • Кт "Амортизація устаткування по лізингу".

Компанія відображає в обліку також витрати по%, суму виплати і зменшення заборгованості по лізингу:

 • Дт "Фінансові витрати (% по лізингу)",
 • Дт "Заборгованість по лізингу",
 • Кт "Грошові кошти".

В балансі основні засоби по лізингу показуються окремою позицією серед основних засобів, а заборгованість – в пасиві серед довгострокової заборгованості.

Частина заборгованості, яка має бути сплачена наступного року, показується при складанні балансу, як короткострокова заборгованість, а решта – як довгострокова.


06.03.2011