Методи оцінки обліку запасів. Реферат

Порядок регулювання в обліку залишків запасів в кінці звітного періоду за системи періодичного обліку. Методика відображення в звіті про прибутки собівартості реалізованих і товарів за системи періодичного обліку. Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами ФАЙФО та ЛАИФО. Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами середньозваженої та ідентифікованої собівартості. Вплив методів оцінки складських запасів на фінансові результати підприємства

Порядок регулювання в обліку залишків запасів в кінці звітного періоду за системи періодичного обліку

В кінці звітного періоду необхідно визначити залишок невикористаних матеріалів на складі та суму витрачених матеріалів. Для цього в кінці звітного періоду проводять інвентаризацію запасів на складі по кількості і оцінюють цей залишок одним з прийнятих методів.

Сума витрачених матеріалів за звітний період визначається за формулою:

Сума витрачених запасів = Залишок на поч. звіт. періоду + Витрати на закупівлю – Залишок запасів на кінець звіт. періоду.

Операції відображаються в обліку наступним чином:

1. Списується початковий залишок запасів

 • Д-т "Зміна залишків запасів";
 • К-т "Складські запаси".

2. Відображається залишок запасів на кінець звітного періоду:

 • Д-т "Складські запаси";
 • К-т "Зміна залишків запасів".

3. Сальдо рахунку "Зміна залишків запасів" переноситься на рахунок "Фінансових результатів" (сальдо К-т):

 • Д-т "Зміна залишків запасів";
 • К-т "Фін. результат звітний період".
     

Якщо залишок дебетовий, то навпаки:

 • Д-т "Фін. результат звітний період";
 • К-т "Зміна залишків".

Методика відображення в звіті про прибутки собівартості реалізованих і товарів за системи періодичного обліку

Приклад:

 • Доход від реалізації 50000;
 • Собівартість реалізованої продукції;
 • Залишок на поч. періоду 11400;
 • Витрати на закупівлю продукції (надх.) 45600;
 • Разом: 57000.
 • Залишок на кінець періоду 18000;
 • Разом собівартість реалізованої продукції 39000;
 • Валовий (маржинальний) дохід 11000.

Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами ФАЙФО та ЛАИФО

Метод ФАЙФО припускає, що матеріали, які придбані першими, першими відпускатимуться на виробництво чи на реалізацію, тобто списуються за цінами перших надходжень.

При цьому залишки матеріалів (запасів) на кінець звітного періоду оцінюються за цінами останніх надходжень. Метод ЛАЙФО припускає, що матеріали (запаси), які придбані останніми, першими відпускатимуться на виробництво чи на реалізацію, тобто оцінюються за цінами останніх надходжень.

Залишки матеріалів (запасів) на кінець звітного періоду оцінюватимуться в цьому разі за цінами перших надходжень.

Необхідно зазначити, що при застосуванні методу ФАЙФО собівартість запасів в умовах періодичного і постійного обліку однакова. При застосуванні методу ЛАЙФО маємо найбільшу собівартість продажу, але найменший прибуток.

В умовах інфляції цей метод найкращим чином сприяє відповідності витрат і доходів у Звіті про прибутки.

Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами середньозваженої та ідентифікованої собівартості

За методом середньозваженої собівартості витрачені та реалізовані запаси, а також їх залишок на кінець звітного періоду оцінюються за середніми цінами з урахуванням залишку матеріалів (запасів) на початок звітного періоду та їх надходжень за звітний період.

Середня вартість одиниці може розраховуватись як загалом за звітний період, так і після кожного наступного надходження того чи іншого виду запасів.

В умовах періодичної системи обліку запасів середньозважена собівартість їх одиниці визначається за формулою: Сс= (Сп+Сн) / (Кп+Кн), де Сс- середньозважена собівартість, Сп і Кп – відповідно собівартість і кількість запасів на початок періоду, Сн і Кн – відповідно собівартість і кількість запасів, що надійшли протягом періоду.

У системі постійного обліку запасів протягом звітного періоду застосовується змінна середньозважена собівартість запасів.

Вплив методів оцінки складських запасів на фінансові результати підприємства

При застосуванні методу ФАЙФО собівартість запасів в умовах періодичного і постійного обліку однакова.

В умовах зростання цін на запаси метод ФАЙФО забезпечує найбільш низьку собівартість продажу, наслідком чого буде найбільший прибуток.

Водночас оцінка запасів у балансі за методом ФАЙФО найбільш наближена до їх фактичної собівартості. При застосуванні методу ЛАЙФО маємо найбільшу собівартість продажу, але найменший прибуток.

В умовах інфляції цей метод найкращим чином сприяє відповідності витрат і доходів у Звіті про прибутки. З іншого боку, використання методу ЛАЙФО приводить до завищення собівартості запасів у балансі та дає можливість маніпулювати показником звітного прибутку залежно від часу придбання запасів.

Внаслідок цього в деяких країнах заборонено використання методу ЛАЙФО.

Середньозважена собівартість продажу забезпечує більш рівну величину прибутку, зазнає меншого впливу коливання закупівельних цін, ніж інші методи.


05.03.2011