Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України

Наказ МОН № 635 від 29.05.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 635 від 29 травня 2013 року

Щодо затвердження Примірного
положення про академічну мобільність
студентів вищих навчальних закладів України

Для реалізації положень Розділу 12 Закону України "Про вищу освіту" та з метою організації академічної мобільності студентів вищих навчальних закладів України наказую:

1. Затвердити Примірне положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів України III-IV рівня акредитації, у місячний строк розробити положення про академічну мобільність студентів відповідного вищого навчального закладу.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра       Є.М. Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
29.05.2013 № 635

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення регламентує діяльність вищих навчальних закладів України щодо організації академічної мобільності студентів і встановлює загальний порядок організації різних програм академічної мобільності студентів на території України і за кордоном.

1.2. Академічна мобільність передбачає участь студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу (в Україні або за кордоном), проходження навчальної або виробничої практики, проведення наукових досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практик тощо.

1.3. Академічна мобільність студентів здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між іноземним вищим навчальним закладом та вищим навчальним закладом України, між двома вищими навчальними закладами України, між групою вищих навчальних закладів різних країн за узгодженими та затвердженими в установленому порядку індивідуальними навчальними планами студентів та програмами навчальних дисциплін, а також в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти.

Вищі навчальні заклади, які уклали між собою угоду про співробітництво, в цілях цього Положення надалі іменуються «вищі навчальні заклади-партнери».

1.4. Основними видами академічної мобільності є:

 • зовнішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, студентів вищих навчальних закладів України у вищих навчальних закладах за кордоном протягом певного періоду;
 • внутрішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практик, студентів вищих навчальних закладів України в інших вищих навчальних закладах України протягом певного періоду.

1.5. Переважним способом здійснення академічної мобільності студентів є направлення їх до вищих навчальних закладів-партнерів для:

 • навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між вищими навчальними закладами-партнерами щодо програм академічної мобільності (без отримання другого документа про вищу освіту);
 • навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх угод між вищими навчальними закладами-партнерами щодо програм академічної мобільності (з можливістю отримання двох документів про вищу освіту);
 • проходження мовної практики;
 • проходження навчальних та виробничих практик.

1.6. Умови навчання і перебування студентів-учасників академічної мобільності та інші питання визначаються двосторонніми або багатосторонніми угодами між вищими навчальними закладами-партнерами.

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

2.1. Основними цілями академічної мобільності студентів вищих навчальних закладів України є:

 • підвищення якості вищої освіти;
 • підвищення ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоздатності випускників вищих навчальних закладів на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
 • збагачення індивідуального досвіду студентів щодо інших моделей створення та поширення знань;
 • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між вищими навчальними закладами-партнерами;
 • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків;
 • гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних закладів-партнерів.

2.2. Основними завданнями академічної мобільності студентів вищих навчальних закладів України є:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, проведення досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми методами дослідження, набуття досвіду проведення науково-дослідної роботи та впровадження її результатів;
 • набуття професійного досвіду під час проходження навчальних та виробничих практик;
 • можливість одночасного отримання студентом двох документів про вищу освіту з додатками встановленого у вищих навчальних закладах-партнерах зразка та інформацією про систему оцінювання в них навчальних здобутків студентів;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • посилення інтеграції освіти і науки, розвиток подальших наукових досліджень, поглиблення знань національних культур інших країн, а також поширення знань про мову, культуру, освіту і науку України;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних, політичних взаємовідносин  та зв’язків з іншими країнами.

III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПРОГРАМ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

3.1. Це Положення розроблено відповідно до:

 • Закону України "Про вищу освіту";
 • Закону України "Про освіту";
 • Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (із змінами);
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 "Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном";
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра";
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра";
 • Галузевих стандартів вищої освіти;
 • Інших нормативно-правових актів в галузі вищої освіти.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

4.1. До участі у програмах академічної мобільності допускаються студенти з другого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та студенти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

4.2 Відбір студентів для участі в програмах академічної мобільності здійснюється конкурсною комісією вищого навчального закладу з урахуванням рейтингу успішності, участі у науковій роботі та знання іноземної мови.

Конкурсну комісію очолює керівник вищого навчального закладу або його заступник за відповідним напрямком діяльності.

Склад конкурсної комісії визначає та затверджує керівник вищого навчального закладу за умови обов'язкової участі в її роботі представників органів студентського самоврядування.

4.3. У випадку, якщо студент бере участь у міжнародній програмі академічної мобільності, конкурсний відбір здійснюється організацією, яка надає студенту грант на умовах і за критеріями, визначеними в установчих документах конкурсу.

4.4. Перелік необхідних документів для участі в програмі академічної мобільності студентів вищих навчальних закладів-партнерів та процедура їх подання регламентується угодами між вищими навчальними закладами-партнерами.

4.5. Етапи, тривалість та зміст навчання у вищих навчальних закладах-партнерах визначаються навчальними планами та графіками навчального процесу, затвердженими у вищих навчальних закладах-партнерах. Узгоджені навчальні плани та графіки навчального процесу затверджуються керівниками вищих навчальних закладів-партнерів.

При формуванні індивідуального навчального плану студента враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного та попередніх навчальних років.

4.6. Навчання за індивідуальним навчальним планом може здійснюватися із застосуванням технологій дистанційного навчання.

4.7. Студент, крім вивчення у вищому навчальному закладі-партнері обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових навчальних дисциплін, якщо це передбачено відповідними угодами між вищими навчальними закладами-партнерами.

4.8. На час навчання у вищому навчальному закладі-партнері студенту за його заявою надається академічна відпустка або індивідуальний план навчання, затверджений в установленому порядку.

V. ВИЗНАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ-ПАРТНЕРІ

5.1. Вищий навчальний заклад України визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання студента у вищому навчальному закладі-партнері.

5.2. Визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва з вищими навчальними закладами-партнерами здійснюється з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків студентів, прийнятої у країні вищого навчального закладу-партнера, якщо в ній не передбачено застосування ЕСТS.

5.3. Навчальні дисципліни та інші види навчальної діяльності зазначаються в індивідуальному навчальному плані студента.

5.4. Перезарахування вивчених навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданого студентом документа з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів, завіреного в установленому порядку у вищому навчальному закладі-партнері.

5.5. Академічна різниця нормативних та вибіркових навчальних дисциплін за індивідуальним навчальним планом студента визначається вищим навчальним закладом, але не повинна перевищувати 10 навчальних дисциплін.

5.6. Порядок ліквідації академічної різниці визначається вищими навчальними закладами-партнерами відповідно до законодавства.

5.7. Результати підсумкової атестації студентів у період навчання у вищому навчальному закладі-партнері представляються за шкалою, прийнятою у вищому навчальному закладі-партнері і переводяться у шкалу, прийняту у вищому навчальному закладі України.

5.8. Державна атестація студентів, які навчаються за програмою академічної мобільності, здійснюється у встановленому порядку.

VI. ОБОВ’ЯЗКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ-ПАРТНЕРІВ

6.1. Вищий навчальний заклад, що направляє на навчання, зобов’язаний:

 • укласти угоду про співробітництво щодо реалізації програми академічної мобільності студентів між вищими навчальними закладами-партнерами та узгодити навчальні програми;
 • забезпечити вільний і рівний доступ студентів до інформації про наявні програми академічної мобільності та існуючі критерії відбору;
 • надавати студентам консультативні послуги під час оформлення документів для участі у програмах академічної мобільності;
 • контролювати наявність документів, що підтверджують законність перебування студентів-іноземців на території приймаючої країни.

6.2. Вищий навчальний заклад-партнер, що приймає на навчання, зобов’язаний:

 • зарахувати студента, направленого на навчання на визначений договором строк відповідно до норм законодавства приймаючої сторони;
 • створити усі необхідні умови для виконання студентом індивідуального навчального плану;
 • сприяти студентам у вирішенні візових, житлових та побутових проблем;
 • надавати можливість студентам вищого навчального закладу-партнера брати участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представляти свої наукові роботи для публікацій, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базами;
 • контролювати наявність документів, що підтверджують законність перебування студентів-іноземців на території приймаючої країни;
 • після завершення навчання видати студенту документ з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів або документ про вищу освіту з додатком встановленого у вищому навчальному закладі-партнері зразка.

6.3. Обов'язки вищих навчальних закладів-партнерів щодо студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності, мають бути обумовлені у відповідних угодах між вищими навчальними закладами-партнерами щодо програм академічної мобільності студентів між вищими навчальними закладами-партнерами.

VII. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ-ПАРТНЕРІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

7.1. Студенти мають право на:

 • продовження навчання або вивчення окремих навчальних дисциплін за спорідненими напрямами та спеціальностями підготовки фахівців у вищих навчальних закладах-партнерах;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною базою вищого навчального закладу, що приймає;
 • участь у наукових конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах,  представлення своїх наукових робіт для публікацій;
 • можливість отримання документа про відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень встановленого у вищому навчальному закладі-партнері зразка відбувається відповідно до угоди між вищими навчальними закладами-партнерами щодо програм академічної мобільності.

7.2. Студенти зобов’язані:

 • своєчасно надати необхідні документи для участі в програмі академічної мобільності;
 • вчасно прибути до місця навчання;
 • під час навчання дотримуватися законодавства країни перебування, правил внутрішнього розпорядку, Статуту та інших нормативно-правових документів вищого навчального закладу, що приймає;
 • успішно пройти навчання за затвердженим індивідуальним навчальним планом;
 • після завершення навчання у вищому навчальному закладі-партнері вчасно повернутися до вищого навчального закладу, що направив на навчання.

VIII. ЗВІТУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

8.1. Після повернення до вищого навчального закладу, що направив на навчання, студент надає документ з переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання навчальних здобутків студентів, завірений в установленому порядку у вищому навчальному закладі-партнері.

8.2. Вищий навчальний заклад, що направив на навчання, в установленому порядку приймає рішення щодо поновлення студента на навчання після академічної відпустки, наданої для участі в програмі академічної мобільності студентів.

8.3. Якщо студент під час перебування у вищому навчальному закладі-партнері не виконав затверджений індивідуальний навчальний план, то після повернення до вищого навчального закладу, що направив на навчання, йому може бути запропонований індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості, затверджений в установленому порядку, або повторний курс навчання у вищому навчальному закладі України.

У цьому випадку форму фінансування навчання студента визначає вищий навчальний заклад-партнер, що направив на навчання.

Директор департаменту       Ю. М. Коровайченко

Освіта.ua
29.05.2013

Популярні новини
В ВР предлагают реально ограничить пребывание ректоров в должности Лицо, возглавлявшее учебное заведение два срока, не сможет быть избрано или назначено
Кабмин сделал шаг к проведению НМТ в 2023 году КМУ одобрил проект закона, который позволит провести вступительную кампанию по аналогии с 2022 годом
Начат перевод на бюджет отдельных категорий студентов В первом пакете предусмотрен перевод на места государственного заказа 1003 студентов
На бюджетное обучение переведут 80 тысяч студентов Более 80 тысяч студентов, учащихся на контракте, смогут перейти на бюджет
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев