Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

Постанова КМУ №411 від 13.04.11 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№411 від 13 квітня 2011 року

Питання навчання студентів та стажування
аспірантів, наукових і науково-педагогічних
працівників у провідних вищих навчальних
закладах та наукових установах за кордоном

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. №287 "Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання" (ЗП України, 1996 р., №8, ст. 249; Офіційний вісник України, 2003 р., №47, ст. 2439, №52, ст. 2794; 2005 р., №31, ст. 1864; 2009 р., №74, ст. 2541) і від 2 лютого 2011 р. №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488) зміни, що додаються.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. №1015 "Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах в Україні та за кордоном" (Офіційний вісник України, 2009 р., №74, ст. 2541).

Прем’єр-міністр України       М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 411

ПОЛОЖЕННЯ
про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

1. Це Положення визначає механізм організації навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (далі - навчання та стажування).

2. Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів.

3. Основними завданнями навчання та стажування є:

1) оволодіння знаннями у галузях науки, техніки та вищої освіти;

2) проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень;

3) набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю.

4. На навчання та стажування направляються особи, що мають високі досягнення у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради науково-дослідної чи науково-технічної установи (далі - наукова установа).

5. Перелік пріоритетних напрямів освіти і науки для навчання та стажування (далі - перелік пріоритетних напрямів освіти і науки) та перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном затверджуються щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

6. Строк навчання та стажування не повинен перевищувати одного року.

7. Особи направляються на навчання та стажування відповідно до укладених договорів. Примірний договір затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

8. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту оголошує щороку конкурс з відбору осіб на навчання та стажування, визначає порядок, умови і строки його проведення з урахуванням переліку пріоритетних напрямів освіти і науки та переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном.

9. Відбір осіб на навчання та стажування здійснюється конкурсною комісією, що утворюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

10. Студент, що претендує на проходження навчання у провідному вищому навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра;

2) мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

3) напрям підготовки (спеціальності) студента повинен відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання, на необхідному рівні.

11. Аспірант, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

2) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

3) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

12. Науковий або науково-педагогічний працівник, що претендує на проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:

1) мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки;

2) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

3) мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;

4) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

5) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

6) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування, на необхідному рівні.

13. Пропозиції стосовно осіб, що претендують на проходження навчання та стажування, подаються вищими навчальними закладами та науковими установами до конкурсної комісії.

14. Особа, що претендує на проходження навчання або стажування, подає на ім’я керівника вищого навчального закладу чи наукової установи для розгляду на вченій раді вищого навчального закладу або вченій (науковій, науково-технічній, технічній) раді наукової установи:

1) заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;

2) витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;

3) довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності;

4) проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строк навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду зазначених документів вчена рада вищого навчального закладу або вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

15. Вищий навчальний заклад чи наукова установа подає конкурсній комісії такі документи особи, що претендує на проходження навчання або стажування:

1) лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу чи наукової установи;

2) витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу або вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи;

3) виписку з особової справи даної особи;

4) копії документів, зазначених у пункті 14 цього Положення.

16. Оформлення документів для навчання та стажування відповідно до вимог провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном і організація виїзду за кордон осіб, що направлені на навчання та стажування, здійснюються вищими навчальними закладами та науковими установами.

17. Навчання та стажування здійснюються з відривом від основного місця навчання та роботи. Особи, що направлені на навчання та стажування, мають право на гарантії і компенсації, які передбачені законодавством.

18. Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням та стажуванням,  здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Вищі навчальні заклади та наукові установи можуть здійснювати фінансування витрат, пов’язаних з навчанням та стажуванням, за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

19. Особа, що пройшла  навчання або стажування, зобов’язана подати протягом місяця після його завершення у письмовій формі керівникові вищого навчального закладу чи наукової установи звіт про результати навчання або стажування, який розглядається на засіданні кафедри вищого навчального закладу чи структурного підрозділу наукової установи і затверджується вченою радою вищого навчального закладу або вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи.

Освіта.ua
13.04.2011

Популярні новини
В Украине реорганизуют сеть колледжей и подразделений вузов МОН предлагает прекратить деятельность обособленных структурных подразделений вузов
МОН поддерживает отмену отсрочки для некоторых студентов В МОН говорят, что поступление в вуз не должно быть формальностью для получения разрешений
Бюджетное обучение в будущем станет грантовым Гранты на обучение не будут покрывать полную стоимость получения образования в университете
В Украине снизят учебную нагрузку на преподавателей вузов В ВР зарегистрирован законопроект, снижающий учебную нагрузку работников
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев