Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 1361 від 25.12.15 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1361 від 25 грудня 2015 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 р. за № 59/28189

Про затвердження Положення про
конкурсний відбір проектів підручників
для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Відповідно до статей 31, 33 і 37 Закону України "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів", від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", з метою диференціації навчально-виховного процесу та вдосконалення порядку відбору підручників з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, а також мовами національних меншин (крім перекладних), у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням навчальних предметів, затверджених в установленому порядку, і поліпшення їх якості НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2014 року № 1149 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 року за № 1359/26136.

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       С.М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
25.12.2015  № 1361

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 р. за № 59/28189

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір проектів підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статей 31, 33, 37 Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів", від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2007 року № 13, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 січня 2007 року за № 77/13344, Стандарту організації України 18.1-02477019-07:2015 "Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2012 року № 1355 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2015 року № 514).

2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсного відбору рукописів або оригінал-макетів підручників (далі - проекти підручників) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) та їх експертизи з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, а також мовами національних меншин (крім перекладних), у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням навчальних предметів.

3. Конкурс проводить Міністерство освіти і науки України на засадах відкритості, прозорості й гласності.

4. У Конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які мають виключні майнові права на використання твору (далі - учасники).

5. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

 • оригінал-макет підручника - шпальти майбутнього підручника;
 • проект підручника - рукопис підручника або його оригінал-макет;
 • репозитарій навчальних матеріалів (далі - Репозитарій) - місце, де зберігаються, накопичуються, систематизуються в електронному вигляді продукти інтелектуальної власності наукового, освітнього й методичного призначення та забезпечується доступ до них засобами інтернет-технологій;
 • рукопис підручника - друкований авторський текст підручника з візуальними матеріалами, розміщеними на відповідних сторінках тексту.

ІІ. Підготовка та оголошення Конкурсу

1. Організація і проведення Конкурсу здійснюються відповідно до вимог цього Положення.

2. Конкурс проводиться окремо для кожного класу у два етапи:

 • І етап - здійснення експертизи електронних версій проектів підручників;
 • ІІ етап - вибір підручників, яким надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", загальноосвітніми навчальними закладами за електронними версіями оригінал-макетів.

3. Конкурс проводиться з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, а також мовами національних меншин (крім перекладних) та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням навчальних предметів для кожного класу окремо згідно з переліком, який затверджується наказом МОН України про проведення Конкурсу.

4. Конкурс оголошується наказом МОН України.

Оголошення містить інформацію про мету Конкурсу, строки його проведення, перелік навчальних предметів та назв підручників (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин - із зазначенням мови національної меншини), умови подання конкурсних матеріалів та апеляцій, номери контактних телефонів, факсів, електронну адресу установ, відповідальних за проведення Конкурсу.

5. МОН України та державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (далі - ІМЗО) для організованого проведення Конкурсу забезпечують:

 • формування переліку навчальних предметів та назв підручників, з яких оголошується Конкурс;
 • розроблення спільно з Національною академією педагогічних наук України та оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи електронних версій проектів підручників;
 • розроблення інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами (далі - ЗНЗ) електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що відповідає прогнозованій кількості учнів, та оформлення результатів вибору.

6. При проведенні Конкурсу ІМЗО забезпечує:

 • формування за пропозиціями МОН України, Національної академії наук України (далі - НАН України), Національної академії педагогічних наук України (далі - НАПН України), відповідних структурних підрозділів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, громадських організацій списків експертів (за їхньою згодою) з кожного навчального предмета та подання їх для оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО;
 • формування пропозицій щодо складу конкурсних комісій Конкурсу;
 • формування пропозицій щодо складу апеляційної комісії Конкурсу;
 • приймання, реєстрацію, перевірку комплектів конкурсних матеріалів та технічної справності електронного диска або флеш-пам’яті з електронною версією проекту підручника;
 • організацію спільно з НАПН України навчання експертів з кожного навчального предмета;
 • подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО наказів МОН України, інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу;
 • розміщення на веб-сайті ІМЗО зразків оформлення комплектів конкурсних матеріалів, експертних висновків та результатів вибору електронних версій проектів підручників загальноосвітніми навчальними закладами;
 • належні умови роботи конкурсних та апеляційної комісій Конкурсу;
 • оголошення висновків конкурсних комісій.

ІІІ. Вимоги до конкурсних матеріалів та порядок подання їх на Конкурс

1. Проекти підручників мають бути виконані українською мовою (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) або мовою національної меншини (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовою національної меншини), іноземними мовами - відповідною іноземною мовою.

На першій сторінці проекту підручника зазначаються прізвища авторів, назви навчального предмета і підручника. Для проекту підручника з мови національної меншини - мова навчання.

Назва проекту підручника для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин зазначається відповідно мовою національної меншини та державною мовою.

Зразки оформлення комплектів конкурсних матеріалів оприлюднюються на веб-сайті ІМЗО за десять календарних днів до початку подання конкурсних матеріалів.

Проекти підручників мають бути виконані українською мовою (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) або мовою національної меншини (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовою національної меншини), іноземними мовами - відповідною іноземною мовою.

Назви проектів підручників повинні відповідати назвам навчальних предметів, з яких оголошено Конкурс.

2. При поданні на Конкурс рукопису підручника він має бути виконаний комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, основний текст кеглем не менше 14 пунктів, додатковий текст - не менше 12 пунктів через 1,15 інтервалу. Візуальні матеріали рукопису підручника, які відображають ескізи ілюстрацій, малюнків, схем, фото або опис зображувального ряду, мають бути розміщені на сторінках з відповідними текстами. Назва рукопису має бути виконана комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 18 пунктів - назва навчального предмета та назва підручника через 2 інтервали, верхнє поле - 10 см.

При поданні на Конкурс оригінал-макета підручника він має бути виконаний із дотриманням Державних санітарних норм і правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2007 року № 13, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 січня 2007 року за № 77/13344, Стандарту організації України 18.1-02477019-07:2015 "Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2012 року № 1355 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2015 року № 514).

Електронна версія проекту підручника має бути подана у pdf-форматі на електронному диску або флеш-пам’яті.

Електронна версія проекту підручника має відповідати його паперовій версії.

3. Для участі у Конкурсі учасники подають до ІМЗО комплект конкурсних матеріалів, що включає:

 • лист-клопотання;
 • один примірник проекту підручника на паперовому носії з переліку навчальних предметів, з яких оголошується Конкурс;
 • електронну версію проекту підручника, поданого на паперовому носії;
 • текстовий файл опису проекту підручника відповідно до полів метаданих Репозитарію;
 • відомості про фізичних осіб (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), номери контактних телефонів);
 • відомості про юридичних осіб (повне найменування, місцезнаходження, контактні телефони, електронна адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника (керівників); копія документа про виключне майнове право на використання твору).

Обробка персональних даних учасників здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

4. Комплекти конкурсних матеріалів надсилаються до ІМЗО, реєструються у день їх надходження і перевіряються протягом трьох робочих днів з дня надходження.

5. Комплекти конкурсних матеріалів, які надійшли з порушенням вимог, зазначених у пунктах 1-3 цього розділу, повертаються учасникам протягом п’яти робочих днів із зазначенням причини повернення.

6. Подані на Конкурс електронні версії проектів підручників упродовж десяти календарних днів після закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів розміщуються в Репозитарії для проведення І етапу Конкурсу.

7. Перелік поданих на Конкурс комплектів конкурсних матеріалів оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО упродовж п’яти робочих днів після закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів.

ІV. Проведення І етапу Конкурсу

1. Експертиза електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс, здійснюється експертами з певного навчального предмета у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу.

2. Експертами можуть бути науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, наукові працівники НАН України та НАПН України, методисти, вчителі, представники методичних об’єднань, асоціацій та спілок вчителів з відповідного навчального предмета (за їх згодою), які відповідають таким вимогам:

 • науково-педагогічні працівники - працівники вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук і стаж роботи у вищому навчальному закладі не менше 3 років;
 • наукові працівники НАН України та НАПН України - працівники установ НАН України та НАПН України, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук і стаж роботи в установах НАН України та НАПН України не менше 3 років;
 • методисти - працівники методичних кабінетів (науково-методичних центрів) районного, міського рівнів, методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, які мають стаж роботи методиста не менше 5 років;
 • вчителі, представники методичних об’єднань, асоціацій та спілок вчителів - вчителі вищої кваліфікаційної категорії, які мають педагогічне звання «старший вчитель» або "вчитель-методист", із стажем роботи на посаді вчителя не менше 8 років;
 • перекладознавці, перекладачі, рекомендовані науковими установами, вищими навчальними закладами тощо.

3. Експертами не можуть бути працівники МОН України, ІМЗО та особи, які під час здійснення експертизи матимуть конфлікт інтересів (автори (співавтори) проектів підручників, поданих на Конкурс, працівники видавництв, перекладачі, чиї переклади використані у відповідних проектах підручників, родичі осіб зазначених категорій тощо), що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень під час виконання наданих повноважень.

4. Склад експертів з кожного навчального предмета формується із загального списку експертів.

До складу експертів із зарубіжної літератури обов’язково додатково включаються перекладознавці, перекладачі (не менше трьох).

Склад експертів з кожного навчального предмета затверджується наказом МОН України до закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів і оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО.

За наявності конфлікту інтересів з авторами поданих на Конкурс проектів підручників експерти упродовж трьох робочих днів з дня початку експертизи повинні письмово повідомити про такий факт ІМЗО для внесення змін до відповідного наказу МОН України.

5. Експерти з кожного навчального предмета проходять обов’язковий інструктаж щодо здійснення експертизи і оформлення її результатів.

Інструктаж експертів здійснюється до закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу.

Експерти, які не пройшли інструктаж, експертизу електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс, не здійснюють.

6. Кожен експерт здійснює експертизу не більше двох поданих на Конкурс електронних версій проектів підручників з певного навчального предмета відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи електронних версій проектів підручників.

Експертиза кожного проекту підручника з певного навчального предмета здійснюється трьома експертами: вчителем, методистом та науковим (науково-педагогічним) працівником, які визначаються методом жеребкування. Для навчального предмета «зарубіжна література» - додатково також перекладознавцем або перекладачем.

Склад експертів для кожного проекту підручника затверджується наказом МОН України до початку здійснення експертизи і оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО.

7. Кожен експерт письмово оформлює результати проведеної ним експертизи у вигляді розгорнутої рецензії, що завершується одним із варіантів висновку:

 • про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України";
 • про необхідність доопрацювання проекту підручника;
 • про відхилення проекту підручника.

8. Учасники мають право впродовж десяти робочих днів з дати оприлюднення експертних висновків доопрацювати проекти підручників відповідно до результатів експертизи і подати їх до ІМЗО у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу.

9. Експерти, які здійснювали експертизу електронних версій проектів підручників, після подання їх доопрацьованих варіантів перевіряють ступінь доопрацювання проектів підручників відповідно до результатів експертиз у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу.

Кожен експерт письмово оформлює результати проведеної ним перевірки у вигляді довідки про стан доопрацювання проекту підручника, що завершується одним із варіантів висновку:

 • про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України";
 • про відхилення проекту підручника.

10. На останній сторінці рецензії та довідки про стан доопрацювання проекту підручника експерт ставить свій підпис та дату заповнення. Результати експертизи та перевірки засвідчуються підписом керівника закладу, в якому працює експерт, та печаткою цього закладу (за наявності).

Експерти передають свої експертні висновки та довідки про стан доопрацювання проекту підручника на папері та в електронному вигляді (pdf-формат) до ІМЗО та в електронному вигляді (pdf-формат) до Репозитарію у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу.

Експертні висновки на електронні версії проектів підручників та довідки про стан доопрацювання проектів підручників оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО та в Репозитарії протягом трьох робочих днів після завершення строку їх подання.

V. Проведення ІІ етапу Конкурсу

1. ІІ етап Конкурсу проводиться у два тури.

2. У першому турі ІІ етапу Конкурсу беруть участь оригінал-макети підручників, яким за результатами І етапу Конкурсу надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

Учасники, які подавали на Конкурс рукописи підручників, яким за результатами І етапу надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», подають до ІМЗО оригінал-макети підручників у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу.

3. У першому турі ІІ етапу Конкурсу вчителі ЗНЗ у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу, ознайомлюються з електронними версіями оригінал-макетів підручників, що розміщені в Репозитарії, і надають пропозиції керівнику ЗНЗ для прийняття рішення щодо вибору підручників з кожного навчального предмета, які пропонуються для використання в цьому навчальному закладі.

4. У першому турі ІІ етапу Конкурсу кожен ЗНЗ відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що відповідає прогнозованій кількості учнів, та оформлення результатів вибору заповнює спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета в Репозитарії.

5. У першому турі ІІ етапу Конкурсу результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що оформлені ЗНЗ в Репозитарії, подаються до ІМЗО у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу.

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що оформлені ЗНЗ у першому турі ІІ етапу Конкурсу в Репозитарії, оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН України, веб-сайті ІМЗО та в Репозитарії протягом трьох робочих днів після їх подання до ІМЗО.

6. У другому турі ІІ етапу Конкурсу беруть участь оригінал-макети підручників, які за підсумками першого туру ІІ етапу Конкурсу за пропозиціями конкурсних комісій включені до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету.

7. У другому турі ІІ етапу Конкурсу кожен ЗНЗ у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу, відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору загальноосвітніми навчальними закладами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що відповідає прогнозованій кількості учнів, та оформлення результатів вибору заповнює спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета в Репозитарії, роздруковує її та передає відповідному структурному підрозділу освіти місцевої державної адміністрації.

Роздрукована форма вибору електронних версій оригінал-макетів підручників у другому турі ІІ етапу Конкурсу підписується посадовою особою ЗНЗ та скріплюється печаткою цього закладу (за наявності).

8. Узагальнені результати другого туру ІІ етапу Конкурсу передаються відповідними структурними підрозділами Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до ІМЗО у строк, визначений наказом МОН України про проведення Конкурсу.

VІ. Конкурсні комісії Конкурсу

1. Конкурсні комісії Конкурсу (далі - конкурсні комісії) створюються відповідно до таких освітніх галузей: "Мови і літератури" (з іноземних мов, мов національних меншин та інтегрованого курсу "Література" створюються окремі комісії), "Суспільствознавство", "Мистецтво", "Математика", "Природознавство", "Технології", "Здоров’я і фізична культура".

2. Склад конкурсних комісій у кількості не менше п’яти осіб (непарна кількість), які не є учасниками та експертами, затверджується наказом МОН України до закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів і оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО.

Голови конкурсних комісій обираються з членів цих комісій на їх першому засіданні.

Секретарями конкурсних комісій без права голосу є працівники ІМЗО.

Членами і секретарями конкурсних комісій не можуть бути учасники, експерти та особи, які мають конфлікт інтересів.

3. Конкурсні комісії:

1) на І етапі Конкурсу:

 • перевіряють правильність оформлення експертних висновків на електронні версії проектів підручників. У випадку неправильного оформлення експертного висновку експерт зобов’язаний доопрацювати його протягом трьох робочих днів;
 • узагальнюють результати експертизи з кожного навчального предмета;
 • готують пропозиції про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" проектам підручників, що отримали не менше двох (для зарубіжної літератури - трьох) експертних висновків з висновком про доцільність надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

2) у першому турі ІІ етапу Конкурсу аналізують результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що оформлені ЗНЗ в Репозитарії, та надають пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету.

З кожного навчального предмета до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, включаються підручники, які за результатами вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що оформлені ЗНЗ в Репозитарії, отримали результат вибору більше двох тисяч.

До переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, з навчальних предметів, для яких сумарний результат вибору становить менше двох тисяч, включається один підручник, який за результатами вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що оформлені ЗНЗ в Репозитарії, отримав найкращий результат вибору.

4. Організація роботи конкурсних комісій покладається на голів та секретарів цих комісій.

5. Конкурсні комісії здійснюють роботу у строки, визначені наказом МОН України про проведення Конкурсу.

6. Проекти підручників, експертні висновки на електронні версії проектів підручників та довідки про стан доопрацювання проектів підручників, поданих на Конкурс, результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що оформлені ЗНЗ в Репозитарії, передаються ІМЗО головам конкурсних комісій у день початку їх роботи на кожному етапі.

7. Результати роботи конкурсних комісій на кожному етапі оформлюються протоколами, які підписують голова, секретар та всі члени конкурсних комісій, які брали участь у засіданні.

Протоколи конкурсних комісій оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО протягом трьох робочих днів після завершення їх роботи на кожному етапі.

8. Рішення конкурсних комісій вважаються правомочними, якщо у засіданні брали участь не менше 2/3 їх членів.

9. Оголошення висновків конкурсних комісій здійснюється членами конкурсних комісій наступного дня після завершення їх роботи на кожному етапі Конкурсу окремо і проводиться відкрито із запрошенням учасників, експертів, ЗНЗ, представників громадськості, видавництв, засобів масової інформації.

10. Усі проекти підручників, експертні висновки на електронні версії проектів підручників та довідки про стан доопрацювання проектів підручників, поданих на Конкурс, результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, що оформлені ЗНЗ в Репозитарії, разом з протоколами засідань конкурсних комісій передаються їхніми головами у день завершення роботи на кожному етапі до ІМЗО, про що складаються відповідні акти приймання-передавання, які підписують голови конкурсних комісій та директор ІМЗО.

VІІ. Апеляційна комісія Конкурсу

1. Апеляційна комісія Конкурсу (далі - апеляційна комісія) на І етапі Конкурсу розглядає апеляції учасників стосовно дотримання процедури його проведення, подані не пізніше трьох робочих днів з дати оголошення висновків конкурсних комісій, інформує МОН України та ІМЗО про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

2. Склад апеляційної комісії у кількості п’яти осіб затверджується наказом МОН України до закінчення строку подання комплектів конкурсних матеріалів.

Членами апеляційної комісії не можуть бути учасники, експерти, члени конкурсних комісій та особи, які мають конфлікт інтересів з авторами, проекти підручників яких подані на Конкурс.

Інформація про склад апеляційної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО.

3. Організація роботи апеляційної комісії покладається на голову та секретаря цієї комісії.

4. Апеляції учасників розглядаються апеляційною комісією протягом одного робочого дня.

5. За результатами засідання апеляційної комісії складається протокол, який підписують голова, секретар та всі члени апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.

6. Рішення апеляційної комісії є правомочним, якщо в її засіданні брали участь більше 2/3 її членів.

7. Рішення апеляційної комісії, викладене в протоколі, доводиться листами до відома учасників, які подавали апеляції, та подається до ІМЗО протягом трьох робочих днів після завершення її роботи для урахування його під час підготовки матеріалів для розгляду на колегії МОН України за результатами І етапу Конкурсу та прийняття відповідного рішення.

Про це складається відповідний акт, який підписують голова апеляційної комісії та директор ІМЗО.

8. Рішення апеляційної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО протягом трьох робочих днів після завершення її роботи.

VІIІ. Підбиття підсумків Конкурсу

1. Учасники мають право подати апеляції до апеляційної комісії щодо процедури проведення Конкурсу не пізніше трьох робочих днів з дня оголошення висновків конкурсних комісій на І етапі Конкурсу.

2. За результатами роботи конкурсних та апеляційної комісій та за підсумками вибору ЗНЗ підручників ІМЗО готує матеріали для їх розгляду на колегії МОН України.

3. Результати Конкурсу розглядаються на колегії МОН України у строк не більше тридцяти календарних днів після подання відповідних матеріалів на кожному етапі Конкурсу окремо.

Рішення колегії МОН України є підставою для прийняття таких наказів МОН України:

 • за результатами І етапу Конкурсу - "Про надання підручникам грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України";
 • за результатами ІІ етапу Конкурсу - "Про затвердження переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету".

Накази оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН України та веб-сайті ІМЗО, в Репозитарії у тижневий строк після їх підписання.

4. У разі встановлення апеляційною комісією порушення процедури проведення І етапу Конкурсу колегія МОН України може прийняти рішення про невизнання результатів Конкурсу.

У цьому випадку МОН України повторно проводить Конкурс з навчальних предметів, стосовно яких встановлено порушення процедури проведення Конкурсу.

5. Усі документи, що стосуються Конкурсу, зберігаються в ІМЗО протягом двох років після оприлюднення за результатами І етапу Конкурсу наказу МОН України "Про надання підручникам грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

6. При виданні підручників на звороті титульного аркуша обов’язково вказуються відомості про експертів, які зробили висновок про доцільність надання підручнику грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

7. У разі відмови видавництва друкувати за рахунок коштів Державного бюджету України замовлений тираж підручника питання про видання накладу підручника вирішується комітетом з конкурсних торгів ІМЗО під час проведення процедури закупівлі на видання, придбання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

ІХ. Фінансування

Витрати на проведення Конкурсу здійснює МОН України за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, передбачених МОН України на зазначені цілі, а також коштів, не заборонених чинним законодавством.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       Ю.Г. Кононенко

Освіта.ua
25.12.2015

Мы должны создать условия для свободной работы учителей, – министр МОН при министре Оксене Лесовом будет акцентировать свое внимание на изменении культуры в школе
Правительство начнет тотальную борьбу с образовательной бюрократией Новый подход к управлению системой образования станет ключевым вектором работы правительства
Учителя не поддерживают идею дополнительного учебного года Большинство педагогов и родителей не одобряют проведение дополнительного учебного года
Школам предлагают разрабатывать собственные образовательные программы Каждое заведение общего среднего образования может разработать собственную образовательную программу
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев