Ю.Зайцев: новый закон «Об образовании» за 10 минут

Дайджест ключевых идей нового закона для тех, у кого нет времени или желания изучать его в целом

Ю.Зайцев: новый закон «Об образовании» за 10 минут

Автор: Юрий Зайцев, руководитель проекту «КУРС: Освіта».

Таки відбулося. Новий закон «Про освіту» підписано. Можна (і будуть) ще довго сперечатися з приводу «правильності» чи «неправильності» нового закону, особливо його мовних новацій, безперечно, будуть зміни, нові «спеціальні» закони «Про загальну середню..», «… Про дошкільну…», серйозні зміни до закону «Про вищу…», купа підзаконних актів, але факт залишається фактом: буде імплеменовано!

Не зачіпаючи політичних аспектів того, що відбулося, спробуємо коротенько продивитись, які ж ключові ідеї несе новий закон, для тих, хто не має часу або бажання вивчати його загалом.

 1. В законі йдеться про «європейський вибір».
 2. У визначеннях першими пунктами йдуть «автономія» та «академічна свобода». (Хотілося б, щоб це відбувалося в закладах освіти в першу чергу, і не тому, що буква «а» перша в абетці.)
 3. Є про «самозайняту особу», як об’єкт викладацької діяльності.
 4. Про «електронні підручники» (особливе Ура !!!).
 5. Про індивідуальні: освітню траєкторію, програму розвитку та навчальний план.
 6. Є про інклюзію та особу з особливими освітніми потребами.
 7. Про компетентність.
 8. Про «освітню послугу».
 9. І навіть про «розумне пристосування» та «універсальний дизайн у сфері освіти» … Виокремлено, що батьки (або законні представники) також мають відношення до освіти своїх дітей (опекунів). (А не тільки «здають» їх в дитсадок або школу «на зберігання»).

Правові норми відтепер встановлюють виключно накази, зареєстровані Міністерством юстиції (раніше ж було так саме?).

Усе, що не врегульовано законодавством, суб’єкти освітньої діяльності відтепер мають право вирішувати самостійно.

Увели поняття «фахової передвищої» освіти та «освіти дорослих».

«Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами». Нажаль, не написано, яким шляхом. Сподіваємось, що буде прописане в «спеціальних» законах.

З’явилося «про біженців…». (Прикро, але – життя)…

Вищу освіту можна буде отримати виключно в закладах освіти, всі інші – також і у «інших суб’єктів освітньої діяльності».

Здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандарту гарантується усім громадянам та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, включно із безоплатним забезпеченням підручниками.

З’явилося про «громадянську освіту».

Особливо виокремлю про «прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень» як одну із засад державної політики у сфері освіти.

Про «фінансову, академічну, кадрову та організаційну автономію закладів освіти у межах, визначених законами України» також виокремлю.

Пропонується як державно - громадське, так і державно - приватне партнерство.

Про мову (цитати)

«Держава забезпечує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях … державною мовою в державних і комунальних закладах.»

«Особам, які належать до корінних народів і національних меншин України, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти. Це право реалізується через окремі заклади освіти, класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини та корінного народу України поряд з українською мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на заклади освіти, класи (групи) з навчанням українською мовою. Особам, які належать до корінних народів і національних меншин України, також гарантується право на вивчення рідної мови в державних і комунальних закладах освіти або через національні культурні товариства.»

Даю цитату з 53-ї статті Конституції, порівнюйте самі:

«Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.»

Ще додано про «право на навчання жестовою мовою».

У вишах, фаховій передвищій та профтесі – «обов’язкове вивчення державної мови».

Національним меншинам, іноземцям та особам без громадянства – «належні умови для вивчення державної мови».

«Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.»

«Держава сприяє створенню та функціонуванню закладів освіти за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова.»

Якщо щось недомовлено про мову – буде у спеціальних законах.

Форми здобуття освіти (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві), дуальна).

Складники системи освіти:

 • дошкільна освіта;
 • повна загальна середня освіта;
 • позашкільна освіта;
 • спеціалізована освіта;
 • професійна (професійно-технічна) освіта;
 • фахова передвища освіта;
 • вища освіта;
 • освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

Рівні освіти (багато і складно, йдіть до першоджерела).

Дошкільна освіта (ключове)

 • відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків.

Повна загальна середня освіта

 • свідомий життєвий вибір та самореалізація, відповідальність, трудова діяльність та громадянська активність;
 • ключові компетентності, необхідні кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності;
 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та, як мінімум, однією з іноземних мов;
 • купа компетнтностей (включаючи математичну, природничу, загальнокультурну і навіть «наскрізні»);
 • розподіл повної загальної середньої освіти на ТРИ рівні : (1. Початкова (тривалість чотири роки); 2. Базова середня (тривалістю п’ять років); 3. Профільна середня (тривалістю три роки).
 • у початкову школу – з шести (максимум семи) рочків.
 • на КОЖНОМУ рівні загальної середньої освіти – ДПА (державна підсумкова атестація).
 • мережу закладів освіти та їх філій створюють і утримують органи місцевого самоврядування.
 • місцева влада обов’язково створює освітні округи (освітній округ).

Позашкільна освіта

«…визначаються спеціальним законом».

Професійна (професійно-технічна) освіта

 • «з одночасним здобуттям профільної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту»;
 • ТРИ рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
 • все інше «…визначається спеціальним законом».

Фахова передвища освіта

 • «передбачає здобуття кваліфікацій, що відповідають п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій»;
 • «…визначається спеціальним законом».

Вища освіта

 • «…здобуття … високого рівня … компетентностей»;
 • «…визначається спеціальним законом»;
 • «Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність … є обов’язковою та невід’ємною складовою частиною їх (вишів) освітньої діяльності».

Освіта дорослих

 • «права кожної повнолітньої особи…», «особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки»;
 • «… створюють умови…»;
 • складники:
  1. Післядипломна освіта;
  2. Професійне навчання працівників;
  3. Курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;
  4. Безперервний професійний розвиток (як це може бути «складником» ?);
  5. Будь-які інші.

Окремо про післядипломну освіту в галузі охорони здоров’я.

Освіта осіб з особливими освітніми потребами

 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови, … забезпечують, …, надається…».

Інклюзивне навчання

 • «…такі групи і класи створюються в обов’язковому порядку»;
 • «…надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги…»;
 • «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють інклюзивно-ресурсні центри…».

Спеціалізована освіта

 • «…мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування»;
 • «Держава створює умови…» (детально в першоджерелі);
 • «регулюються … спеціальними законами».

Розділ ІІІ. Заклади освіти (раніше було «навчальні заклади»)

«Юридична особа має статус закладу освіти за умови, що основним видом її діяльності освітня діяльність.»

 • передбачено ТРИ статуси закладу освіти:
  1. Бюджетна установа;
  2. Неприбутковий заклад освіти;
  3. Прибутковий заклад освіти.
 • в залежності від засновника:
  1. Державний,
  2. Комунальний,
  3. Приватний,
  4. Корпоративний.
 • державні гарантії академічної, організаційної, фінансової та кадрової автономії;
 • управління закладом освіти … здійснюють:
  1.Засновник (засновники);
  2. Керівник закладу;
  3. Колегіальний орган управління закладу освіти;
  4. Колегіальний орган громадського самоврядування;
  5. Інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти. (Відразу питання: всі ці «п’ятеро» - «та» чи «або»?

Багато розписано «прав та обов’язків по кожному. Треба вивчати.

 • громадське самоврядування в закладі освіти (працівники, здобувачі, батьки, інші) - це «ШОСТИЙ з управителів»?
 • наглядова (піклувальна) рада, мабуть, керувати не буде? (…брати участь, сприяти, аналізувати, контролювати, вносити … подання);
 • про «Прозорість та інформаційна відкритість…» - окрема стаття;
 • надано перелік того, що обов’язкове для оприлюднення (додаткова інформація – «спеціальними законами»);
 • окремо виділено - кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів.
 • «…забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань» (виділено «жирним» в оригінальному тексті);
 • …забороняється залучати…

Розділ IV. Стандарти …, … програми, кваліфікації та документи про освіту

 • що визначають, як, ким розробляються, затверджуються, що повинні передбачати, що можуть мати…
 • …присуджуються, визнаються, … підтверджуються;
 • визначення «кваліфікаційних центрів», опис «процедур присудження»;
 • про рамки кваліфікацій (багато);
 • про «Національне агентство кваліфікацій»;
 • про «Професійні стандарти»
 • про «Документи про освіту».

Розділ V. Забезпечення якості

 • система…, складові …, що включає;
 • особливості функціонування – «спеціальними законами»;
 • про академічну доброчесність: що це?, як дотримуватись?, що передбачає?;
 • визначення фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва, необ’єктивного оцінювання;
 • форми та види академічної відповідальності… - «спеціальними законами»;
 • про ліцензування освітньої діяльності;
 • про акредитацію освітньої програми;
 • про інституційний аудит (по простому – перевірку діяльності);
 • інституційна акредитація – тільки для сфери вищої освіти;
 • про зовнішнє незалежне оцінювання (в просторіччі – ЗНО);
 • про моніторинг якості освіти;
 • атестація педагогічних працівників – не рідше одного разу на п’ять років;
 • сертифікація педагогічних працівників - на добровільних засадах.

Розділ VІ. Учасники освітнього процесу

1) здобувачі освіти;

2) педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

3) батьки;

4) фізичні особи, які здійснюють освітню діяльність;

5) інші особи, передбачені спеціальними законами…

 • права та обов’язки;
 • державні гарантії.

Розділ VII. Освіта, професійний розвиток та оплата праці

 • вимоги;
 • професійний розвиток;
 • підвищення кваліфікації;
 • робочий час;
 • норми … навантаження;
 • … не мають права вимагати … виконання роботи, що не передбачена трудовим договором;
 • оплата праці, преміювання.

Розділ VIII. Управління та контроль

1. Кабмін України;
2. Центральний орган … (нині – МОН);
3. Центральний орган … із забезпечення якості освіти;
4. Постійно діючий колегіальний орган у сфері забезпечення якості вищої освіти;
5. Державні органи, яким підпорядковані заклади освіти;
6. Верховна Рада та Рада міністрів АР Крим;
7. Органи місцевого самоврядування.

 • повноваження кожного (дуже багато);
 • відкритість органів управління (що приємно);
 • державний нагляд (контроль);
 • громадське самоврядування та державно-громадське управління (… виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством).

Розділ IX. Інфраструктура освіти

 • ЄДЕБО - в окремій статті;
 • наукове і методичне забезпечення освіти;
 • розробляти пропозиції…, брати участь …, здійснювати …, організовувати…, реалізовувати…;
 • НАПН України – в підокремій статті;
 • здійснює …, надає …, залучається …, бере участь…, провадить …;
 • психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж;
 • медичне обслуговування.

Розділ X. Фінансово-економічні відносини

 • держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 % ВВП;
 • державні та комунальні заклади освіти мають право надавати платні освітні та інші послуги…;
 • порядок розподілу освітньої субвенції - згідно з формулою… з урахуванням таких факторів:
  1. рівень освіти;
  2. категорія території, на якій розташований заклад освіти;
  3. наявність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
  4. особливості навчання здобувачів освіти з національних меншин;
  5. інших факторів.
 • підвищення кваліфікації педагогів … - за кошти державного та місцевих бюджетів;
 • фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами - за кошти державного та місцевих бюджетів;
 • особливості фінансування … - спеціальними законами;
 • джерела фінансування, шляхи, порядок;
 • кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять закладам і установам освіти та науки у вигляді безповоротної фінансової допомоги, … - не вважаються прибутком;
 • майно, основні фонди, оборотні кошти;
 • державно-приватне партнерство.

Розділ XI. Міжнародне співробітництво

 • держава сприяє …, створює умови.

Розділ XII. Прикінцеві та перехідні положення

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:

 • абзаців першого і третього частини другої статті 61 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року та реалізуються відповідно до підпункту 1 пункту 6 цього розділу;
 • абзацу другого підпункту 6 пункту 4 цього розділу, який набирає чинності з 1 січня 2030 року.

Перехідних положень дуже багато, читайте!

Оригинал

Освіта.ua
27.09.2017

Популярные блоги
И. Ликарчук: кому и для чего нужны измерения? Каждый учитель без дорогого общенационального измерения знает, какие пробелы в знаниях имеют ученики
В. Онацкий: что делать с учителями-пенсионерами Если учитель достиг пенсионного возраста, то это вовсе не означает, что он не является современным
А. Истер: поиск оптимального формата НМТ-2023 Обязательным для выпускников должно быть тестирование и по истории Украины, и по математике
Александр Мирошниченко: обучение – это не пытки В Украине ребенок без таланта к математике полноценным человеком не считается
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Виктория
Расмешило мминистры Ар Крым... за что люди получают ЗП. Контролировать нечего, а зарплата капает. Отмывка денег.... И еще.. школа 12 лет теперь? Со школьной скамьи - замуж!