Как уйти в академический отпуск: порядок оформления

Все о видах, сроках, порядке оформления и других нюансах академических отпусков во время обучения в вузе

Как уйти в академический отпуск: порядок оформления

Наказ МОН, що визначає порядок оформлення академічних відпусток, регулює лише питання їх надання за станом здоров’я. Проте насправді підстав значно більше. Вони врегульовані в окремих статтях декількох законів та постанов КМУ. Про особливості оформлення академічних відпусток у ВНЗ розповідає Рrofrights.org.

Зазвичай всі підстави перелічені у внутрішніх положеннях ВНЗ про академвідпустки. З ними потрібно обов’язково ознайомитися, збираючись в академвідпустку.

Які є види академічних відпусток?

Академвідпустки прийнято класифікувати залежно від підстав надання. Це може бути:

  • за станом здоров’я;
  • пов’язані з участю у програмах академічної мобільності;
  • у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
  • за сімейними обставинами.

За наявності інших вагомих причин студент також може отримати дозвіл на академвідпустку, оскільки їхній перелік не є вичерпним.

На який строк можна взяти академічну відпустку?

Термін академвідпустки залежить від підстав її оформлення. Відповідно до Положення максимально можливий строк за станом здоров’я, сімейними обставинами чи навчанням за кордоном - один рік, за необхідності його можна подовжити до двох. Проте на практиці академвідпустка на один семестр надається вкрай рідко. Натомість, наприклад, якщо хвороба не дозволяє студенту відвідувати університет протягом семестру, йому пропонують скористатися правом на повторне навчання.

Значно довшою може бути відпустка, пов’язана з народженням та доглядом за дитиною. Вона надається в порядку, передбаченому статтею 179 Кодексу законів про працю. За загальним правилом академвідпустка для догляду за дитиною може надаватися терміном до трьох років. Але у випадку, якщо необхідний домашній догляд, то її можна продовжити до досягнення дитиною шестирічного віку. Проте конкретні строки визначає лікар за місцем реєстрації дитини, ґрунтуючись на захворюванні, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів.

Як оформити академічну відпустку?

Усі відпустки оформлюються відповідним наказом декана факультету, у якому зазначаються підстави надання відпустки та її термін. Проте, залежно від підстав, різняться документи, які потрібно подати, та складність адміністративних процедур, які потрібно пройти.

Академічна відпустка за медичними показниками

Якщо здоров’я не дозволяє студенту продовжити навчання, то для оформлення академвідпустки потрібно звернутися до лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) студентської поліклініки, а якщо вона відсутня - до головного лікаря установи, що провадить медичне обслуговування студентів. Вони повинні оформити довідку про необхідність надання академвідпустки, яка разом з заявою подається до деканату.

Академічна відпустка за сімейними обставинами

Таку відпустку можна оформити у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років. А якщо дитина хворіє та потребує домашнього догляду, - можна оформити до досягнення дитиною 6-річного віку.

Академвідпустка у зв’язку з вагітністю та пологами оформлюється на підставі заяви студентки та довідки з медичного закладу. Щодо конкретних строків обмежень немає, потрібно орієнтуватись на терміни закінчення семестрів. Проте студентці можуть відмовити в академвідпустці на ранніх місяцях вагітності, якщо на цьому не наполягає лікар. Ми б радили орієнтуватися на сьомий місяць, бо саме з такого строку надають відпустку працівникам, які працюють за контрактом, відповідно до КзПП.

Академвідпустка у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку 3-х років оформлюється на підставі заяви та свідоцтва про народження дитини.

Щоб оформити академвідпустку для догляду за дитиною, яка хворіє та потребує домашнього догляду, до досягнення нею 6-річного віку, потрібно подати заяву, свідоцтво про народження дитини та довідку про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді, із зазначенням тривалості такого догляду. Довідка виписується лікуючим лікарем та завіряється підписами завідуючого відділенням та голови ЛКК відповідного закладу охорони здоров'я. Це може бути дитяча поліклініка, центр первинної медико-санітарної допомоги, будинок дитини, заклад, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу і має у своєму складі дитяче відділення.

Важливо також пам’ятати, що академвідпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 чи 6 років може оформити як мати-студентка, так і батько-студент. Це можна зробити на весь період догляду або ж вони можуть чергуватися в будь-якому порядку.

Надання академвідпустки у зв’язку із необхідністю догляду за членами сім'ї здійснюється на підставі заяви студента та висновку ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування. У висновку обов'язково має бути зазначений термін, протягом якого особа потребує постійного стороннього догляду. Оскільки догляд пов’язаний з отриманням цільових соціальних виплат, то висновок ЛКК потрібно щорічно поновлювати. Відповідно, й академвідпустка надається на один рік з правом продовження. Її максимальна тривалість у таких випадках законом не обмежується. Але на практиці у випадку занадто довгої тривалості академвідпустки студенту зазвичай пропонують перевестися на заочну форму навчання.

Оформлення академічної відпустки для здійснення права на академічну мобільність

Пройшовши конкурс, студент отримує право взяти участь в програмі академічної мобільності та оформити академвідпустку. Для цього потрібно подати заяву до деканату та пересвідчитися, що вже виданий наказ ректора про направлення студента за відповідної програмою.

Академічна відпустка у зв’язку з призовом на строкову військову службу

Призвати студента на строкову військову службу можуть лише за його власним бажанням або ж якщо він вступив до ВНЗ повторно. Ч. 10 ст 17 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу» передбачено, що відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання. Тому відрахованого студента можуть призвати на військову службу, навіть якщо він розпочав навчання повторно. У такому випадку потрібно оформити академвідпустку. Для цього необхідно подати до деканату заяву та копію повістки.

Оформлення академічної відпустки з інших підстав

Студенту не забороняється оформити академвідпустку з будь-яких інших підстав. Проте рішення прийматиметься на розсуд адміністрації ВНЗ. До уваги в таких випадках беруться як обґрунтованість причин, так і успішність студента.

Найчастіше академвідпустка береться за таких умов: для навчання за кордоном поза межами програм академічної мобільності (наприклад, вивчення мови), якщо студент-контрактник перебуває в скрутному фінансовому становищі, у випадках настання стихійних лих чи гуманітарних катастроф (повінь, землетрус, війна тощо).

Чи можуть відмовити в оформленні академічної відпустки?

Так. У її оформленні можуть відмовити, якщо причини будуть визнані недостатньо обґрунтованими. Це може статися як за рішенням ректора (студент оформлює академвідпустку з інших, непередбачених законом причин), так і за рішенням лікаря. Наприклад, висновком ЛКК хвороба не визнається такою, що дає право на академвідпустку, або член сім’ї, за яким потрібно доглядати, не отримав про це відповідну довідку.

У таких випадках Положенням передбачена можливість отримання студентом права на повторне навчання. Підставою для надання такого права є невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами (через тривалі захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр), службові відрядження, складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо).

Питання про надання права на повторне навчання вирішується ректором ВНЗ до початку відповідного семестру й оформлюється наказом. Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав. Йому можуть бути перезараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю він мав оцінки не нижче «добре» або «зараховано». Перезарахування здійснюється на підставі заяви за згодою декана факультету. За весь період навчання студент може скористатися правом на проходження повторного навчання не більше двох разів. Проте слід пам’ятати, що студенти першого курсу такого права не мають.

Як поновитися на навчання після закінчення академічної відпустки?

Щоб вийти з академвідпустки, потрібно подати до деканату заяву на поновлення, а в окремих випадках - разом з супровідними документами. Її написання є обов’язковим, адже на підставі заяви буде видано наказ про поновлення студента.

Якщо ви перебували в академвідпустці за станом здоров’я, то супровідним документом має бути висновок ЛКК. Отримати його необхідно за два тижні до початку семестру, звернувшись до ЛКК. Студентам, які перебували в академвідпустці у зв'язку з проходженням строкової військової служби, для допуску до навчання потрібен документ про закінчення строкової військової служби. В інших випадках достатньо лише заяви.

Чи зберігається за студентом бюджетне місце?

Так. Студенту гарантується збереження бюджетної форми навчання та виплата стипендії після поновлення у ВНЗ.

Чи можна вийти з академічної відпустки достроково?

Так. Для цього необхідно подати на ім'я ректора заяву із зазначенням причини достроково припинення відпустки. Якщо вона була надана у зв’язку зі станом здоров’я, то доведеться пройти ще раз ЛКК, щоб отримати дозвіл.

Чи можуть відрахувати з ВНЗ, якщо не поновити навчання після академічної відпустки?

Так. Студента обов’язково повинні відрахувати в такому випадку. Якщо не написати заяву та не поновитися, то вважатиметься, що студент не приступив до занять. Отже, ректор буде змушений видати наказ про відрахування.

Чи можна оформити академічну відпустку на першому курсі?

Законодавством передбачено єдине обмеження: академвідпустку не можна оформити на першому курсі, якщо підставою є участь у програмах академічної мобільності. Це значить, що в усіх інших випадках на будь-якому курсі та частині семестру, у тому числі і в кінці та під час сесії, можна оформити академвідпустку. Проте в останньому випадку потрібно, щоб обставини, які дають право на неї, виникли до сесії.

Якщо ж студент до оформлення академвідпустки вже отримав незадовільні оцінки, то йому швидше за все відмовлять.

Чи можна оформити академічну відпустку два чи більше разів?

У Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти лише вказано, що за весь період навчання студент може скористатися правом на отримання академвідпустки, як правило, один раз. Тобто ніяких обмежень насправді не існує. За наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування, студенту може бути надано право на повторне отримання академвідпустки протягом терміну навчання.

Чи можна оформити академічну відпустку студенту-заочнику?

Так. Ті, хто навчається на заочній формі, можуть оформити академвідпустку. Оформлення відбувається в загальному порядку.

Чи може студент бути мобілізований під час академічної відпустки?

Ні. Відповідно до п.11 ст.17 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», студент, який перебуває в академвідпустці, не втрачає в цей час права на надану відстрочку від призову на строкову військову службу.

Це ж стосується і мобілізації. Відповідно до статті 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку від мобілізації втрачається в разі відрахування студента. Оскільки академвідпустка, згідно статті 46 ЗУ «Про вищу освіту», є перериванням навчання, а не відрахуванням, то студент може бути мобілізований лише за власним бажанням. Окрім того, під мобілізацію підпадають лише ті, хто має військову спеціальність. Це студенти, які раніше служили в армії, завершили військову кафедру або яким спеціальність була присвоєна по досягненню 27 років при видачі військового квитка.

Чи потрібно сплачувати за навчання під час академічної відпустки студентам-контрактникам?

Ні. Сплачувати за навчання в цей період не потрібно.

Чи можуть студенту-контрактнику повернути вже сплачені гроші, якщо той іде в академічну відпустку?

Така можливіcть є, якщо це передбачено в договорі, укладеному студентом при вступі.

Якщо ж ні, то вже сплачені гроші будуть зараховані в рахунок плати за навчання при поновленні студента-контрактника.

По материалам Рrofrights.org.

Освіта.ua
26.01.2017

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Ольга
Вже котрий рік підряд стаціонарне навчання проходить дистанційно. Якщо я вступала у виш для того , щоб навчатись стаціонарно, а на ділі виш просто зручно пристосувався до онлайн… ( пари майже не поводяться і відсутні практичні заняття…не навчання-а сміх)..чому б не надати змогу взяти відпустку у таких випадках?
Жасміна
Добрий день,я відходжу академічну відпустку в в мене є питання. Обов’язково потрібно довідка що ти хворієш? А якщо хворію,то переводять на платну форму?Чи можна після академічної відпустки перевестися в інших коледж?
Ирина
Добрый день подскажите пожалуйста.сейчас будет сессия в институте , студент на 2 курсе.зимнюю сессию закрыл, сейчас до сессии ещё не всё предметы закрыты, возможно будет не допуск до неё.учится на бесплатном.если сейчас взять академ отпуск по лкк,период будет сессия.то могут ли нам дать академ отпуск
Світлана
Доброго дня! В статті я прочитала, що під час навчання у ВНЗ, в моєму випадку- магістратура, за станом здоров’я, є відповідне підтвердження, довідка ЛКК я можу вдруге взяти академвідпустку. Я на рік вже брала, 2 курс, вийшла з академічної відпустки, але стан здоров’я погіршився, періодично падав зір, після травми, двоїлось та сильні головні болі, в комп’ютері не могла наберати магістерську роботу, ті інші роботи. Мені відмовляють у наданні академічної відпустки, вдруге. ФффХочуть відрахувати, у зв’язку з нездачою декількох робіт, а потім мені, як особі з інвалідністю 2 групи надали путівку в санаторій, я не здала екзамени. У зв’язку з карантином, можливість написати та здати заяву і довідку в університет не було, але по вайберу довідку переслала. Підкажіть, будь ласка, я ж маю право повторно знову піти в академвідпустку. В індивідуальній програмі реабілітації інваліда в мене індивідуальний підхід (інклюзивне навчання), але строки сдачі дуже обмежені, за станом здоров’я я потребую більше часу і маю велике бажання, пролікувавшись у санаторії- закінчити навчання в цьому році, здати все, що не здала, в грудні.
989
Для Світлана: Навіщо Ви над собою знущаєтесь? Якщо Ви навіть навчатись не можете, то навіщо Вам диплом магістра? Ви плануєте займатись науковою діяльністю чи зайняти керівну посаду? Ви певні, що зможете працювати? Вочевидь Вам варто спробувати попрацювати за спеціальністю за дипломом бакалавра і лише потім визначитись чи варто отримувати диплом магістра
БОЙ
Хоть 989 говорит жестко, но он прав, ведь даже здоровому человеку тяжело закончить магистратуру, когда та же плата за обучение как за 4 года бакалаврата. Тоже сижу буду получать диплом через 2 года и не знаю как устраивается на роботу, ведь всем плевать на создание рабочих мест.
Комментировать
Наталья
Добрый день! Скажите пожалуйста сохраняется ли место в общежитии после оформления академотпуска?
Галина
Для Наталья: ні
Комментировать
Євгенія
Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи маю я право жити в гуртожитку під час академвідпустки?
Юлия
4 месяца по болезни буду пропускать учебу в колледже. Имею я право взять Академ. Отпуск на семестр?
Настя
Меня интересует,можно ли в колледже взять больничный на два месяца?Или нужно для этого брать академку?
Rudemax
Такой вопрос. Если будешь учиться за границей и хочешь оформить академ отпуск, нужно чтобы обучение за границей обязательно было дневное или можно заочное?