Загрузка...

Функція соціального проектування. Реферат

У сучасному розумінні соціальне проектування є систематичним описом соціального експерименту, однією з форм випереджаючого віддзеркалення соціальної дійсності, що містить пропозиції щодо цієї розробки на практиці

Щоб зрозуміти, що таке соціальне проектування, слід розглянути поняття "проектування" – (від сл. проект, проектувати) – позначає робити проект; – це діяльність, пов’язана зі створенням нового способу вирішення проблеми, подолання труднощів. Соціальне проектування – особливий вид діяльності, спрямований на вирішення проблем, що з’являються у житті людини та пов’язані з відносинами з іншими людьми.

У сучасному розумінні соціальне проектування є систематичним описом соціального експерименту, однією з форм випереджаючого віддзеркалення соціальної дійсності, що містить пропозиції щодо цієї розробки на практиці.

Будь-яке соціальне дійство, а соціальне проектування є моделлю дії зі своєю структурою практичної реалізації, повинно мати об’єктивні передумови, які роблять цю дію необхідним і соціально значущим.

Виділяють такі основні передумови соціального проектування:

 • Суспільна потреба у цілеспрямованій зміні і розвитку тих чи інших соціальних систем або соціальних об’єктів, їх властивостей або взаємин.
 • Соціальна необхідність у подоланні стихійного розвитку соціальних процесів і забезпечення їх спрямованості у задоволенні соціальних потреб.
 • Потреба у реалізації соціальної творчості.
 • Соціальна необхідність у планомірному, передбаченому, прогнозованому та керованому розвитку соціальних систем і процесів.
 • Потреба у створенні динамічних соціальних систем, які характеризуються збалансованістю відносин усередині самої системи і гармонізацією відносин з іншими системами.
 • Орієнтація на оптимальні форми буття соціальної системи, її ефективності, раціональності.
 • Соціальна потреба в зниженні рівня соціальної деструкції, рівня неорганізованості і нестабільності.

Призначення будь-якого соціального проекту – зміна соціального середовища, здійснення інновації.

Інновація – не просто "оновлення" (у перекл. з латинської), це свідома діяльність по конструюванню нового і його впровадження в життя на основі переосмислення попереднього досвіду.

Соціальне проектування в своїй основі припускає певні соціальні зміни, які ретельно замислюються, одержують обґрунтування, плануються. Інакше кажучи, соціальне проектування є різновидом інноваційної діяльності.

При написанні проекту, автору обов'язково необхідно відповісти на основні питання:

 • Які зміни повинні здійснитись по закінченню проекту (в якій сфері)?
 • Що конкретно відбуватиметься (коли і що потрібно зробити, з ким (колеги, партнери, учасники), яка роль у автора буде в кожному з заходів, хто може в цьому допомогти, у чому саме полягатиме ця допомога)?
 • Як те, що відбуватиметься, узгоджується із загальним планом? Яке місце у ньому займає кожен конкретний захід (з чого потрібно почати, чим закінчити, які заходи становлять основу проекту, які заходи мають другорядний характер)?
 • Чи всі поставлені цілі та завдання реалізуються через заходи?
     

Література

 1. Курбатов В. И., Курбатова О. В. Социальное проектирование: Учеб. пособ. – Ростов н/Д: "Феникс", 2001. – 416 с.
 2. Луков В. А. Социальное проектирование: Учеб. пособ. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.:Изд-во Моск. гуманит. -социальн. академии: Флинта, 2003. –240 с.
 3. Соціальна робота: історія, теорія та практика: Наук. -навч. -метод. пос. / (Харченко С. Я., Кратінов М. С.): – Ч. 2. – Луганськ: Альма-матер, 2005. –307 с.


29.04.2012

Загрузка...