Загрузка...

Вікова психологія як наука. Реферат

Окремою галуззю психологічної науки є вікова психологія зі своїм специфічним предметом досліджень

Предмет вікової психології - вікова динаміка психіки людини, тобто вікова психологія досліджує закономірності психічного розвитку особистості на різних етапах її життя.

Отож, вікова психологія вивчає виникнення й розвиток психічних процесів (відчуттів, сприймання, пам'яті, мислення, мовлення, уяви, емоцій тощо) і властивостей у дітей, підлітків, юнаків та дорослих; зумовлену віком динаміку співвідношень між ними; становлення різних видів діяльності (гри, навчання, праці, спілкування та ін.); формування психічних якостей підростаючої особистості; вікові можливості засвоєння знань; провідні фактори розвитку та формування особистості та ін.

Вікова психологія виявляє структурні зміни, новоутворення, що з'являються з віком у психічній діяльності людини, знаменуючи собою переходи від нижчих до вищих ступенів її розвитку. Вікова психологія розкриває умови, що визначають процес розвитку, співвідношення у цьому процесі природних (спадковості, фізіологічного визрівання організму тощо) і суспільних факторів, за допомогою яких (і через які) реалізуються можливості психічного розвитку людини.

Вікова психологія з'ясовує роль історично вироблених суспільством цінностей (мови, досягнень науки, техніки, мистецтва, суспільних норм поведінки тощо) у формуванні людського індивіда як особистості.

У предмет вікової психології входить вивчення рушійних сил індивідуального розвитку людської психіки, закономірностей переходу від попередніх періодів до наступних, від нижчих стадій до вищих, з'ясування індивідуально-типологічних відмінностей у психічному розвитку дітей, підлітків, молоді та дорослих, встановлення факторів, що їх детермінують, тощо.

У загальній структурі вікової психології виділяють:

  • дитячу психологію,
  • психологію молодшого школяра,
  • психологію підлітка,
  • психологію ранньої юності,
  • психологію дорослої людини
  • геронтопсихологію.

Після загальної характеристики предмета вікової психології як науки вважаємо за доцільне зробити деякі зауваження щодо викладу матеріалу в даному посібнику. Без сумніву, загальні вікові властивості завжди по-різному проявляються у конкретних соціальних та історичних умовах. Водночас експериментальних досліджень цієї проблематики у сучасних умовах із врахуванням статі, місця проживання, соціального походження тощо надзвичайно мало, що робить висвітлення даної теми вимушено фрагментарним, а в ряді випадків таким, що базується на дослідженнях, проведених раніше.

І ще одне. Характеризуючи психологічні особливості тієї чи іншої вікової групи, говоритимемо передусім про найбільш загальні, типові. Водночас наголосимо, що існує проблема статевих та індивідуальних особливостей, яку, на жаль, у рамках даної роботи розглянути неможливо. Проте постійно матимемо на увазі, що вікові закономірності, про які йтиметься надалі, завжди проявляються через індивідуальні варіації, а вони, зрозуміло, залежать не лише від середовища та умов виховання людини, але й від особливостей її організму та психіки.

     

Література

  1. Абрамов Г. В. Возрастная психология. – М., 1997. – Гл. 12-14.
  2. Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. – К., 1976. – Розділи ІІІ, IV.


23.04.2012

Загрузка...