Загрузка...

Вирішення творчих задач: основні методи. Реферат

Метод "мозкового штурму". Метод евристичних питань. Метод багатомірних матриць. Метод вільних асоціацій. Метод інверсії. Метод емпатії (метод особистої аналогії). Метод організованих стратегій

Кожний з нас у своєму житті зустрічав людей, які вражали нас тим, що в них надзвичайно розвинута уява, оригінальні і несподівані судження, ідеї, які властиві високорозвиненому інтуїтивному мисленню. Таких людей ми, як правило, називаємо творчими. А здатність до генерування нових ідей є однією з найважливіших ознак творчої особистості.

І в школі та в інших навчальних закладах, на жаль, розвитку інтуїції, здібностей до генерування нових ідей приділяють недостатню увагу. Там, в основному, звертають увагу на логічні методи рішення задач, у тому числі в процесі рішення творчих задач.

Якщо усі відомі методи рішення творчих задач розділити по ознаці домінування логічних чи евристичних (інтуїтивних) процедур і відповідних їм правил діяльності, то можна виділити дві великі групи методів:

 • а) логічні методи - це методи, у яких переважають логічні правила аналізу, порівняння, узагальнення, класифікації, індукції, дедукції і т. д.;
 • б) евристичні методи.

Отже, спробуємо послідовно розкрити евристичні методи, що можуть бути широко застосовані у творчій діяльності менеджера.

1. Метод "мозкового штурму"

Метод і термін "мозковий штурм", чи "мозкова атака", запропоновані американським вченим А. Ф. Осборном (за основу узятий варіант евристичного діалогу Сократа).

Евристичний діалог "мозкової атаки" базується на ряді психологічних і педагогічних закономірностей, але перш ніж їх сформулювати, варто коротко зупинитися на тих теоретичних передумовах, якими керувалися творці цього методу. Винахідниками було відзначено, що колективно генерувати ідеї ефективніше, ніж індивідуально.

У звичайних умовах творча активність людини часто стримується явно і не явно існуючими бар'єрами (психологічними, соціальними, педагогічними і т. д.). Цю ситуацію зручно виразити за допомогою моделі "шлюзу".

     

Творча активність людини найчастіше потенційно стримується, як вода за допомогою "шлюзу". Тому потрібно відкрити "шлюз", щоб її визволити. Жорсткий стиль керівництва, острах помилок і критики, сугубо професійний і занадто серйозний підхід до справи, тиск авторитету більш здатних товаришів, традиції і звички, відсутність позитивних емоцій - усе це виконує роль "шлюзу".

Діалог в умовах "мозкової атаки" виступає в ролі засобу, який дозволяє забрати "шлюз", визволити творчу енергію учасників рішення творчої задачі.

2. Метод евристичних питань

Цей метод відомий також як метод "ключових питань". Метод евристичних питань доцільно застосовувати для збору додаткової інформації в умовах проблемної ситуації чи упорядкування вже наявної інформації в самому процесі рішення творчої задачі. Евристичні питання служать додатковим стимулом, формують нові стратегії і тактики рішення творчої задачі. Не випадково в практиці навчання їх також називають навідними запитаннями, тому що вдало поставлений педагогом питання наводить учня на ідею рішення, правильного відповіді. Евристичним питанням приділяв багато уваги американський математик і педагог Д. Пойя.

Варто помітити, що евристичні питання широко використовував у своїй науковій і практичній діяльності ще давньоримський філософ Квінтиліан. Він рекомендував усім великим політичним діячам для збору досить повної інформації про яку-небудь подію поставити перед собою наступні сім ключових (евристичних) питань і відповісти на них: хто? що? навіщо? де? чим? як? коли?

Метод евристичних питань базується на наступних закономірностях і відповідних їм принципах:

 • Проблемності й оптимальності. Шляхом мистецьки поставлених питань проблемність задачі знижується до оптимального рівня.
 • Дроблення інформації (евристичні питання дозволяють здійснити розбивку задачі на під-задачі).
 • Цілеспрямування (кожне нове евристичне питання формує нову стратегію - ціль діяльності).

Перевага методу евристичних питань полягає в його простоті й ефективності для рішення будь-яких задач. Евристичні питання особливо розвивають інтуїцію мислення, таку логічну схему рішення творчих задач. Недоліки й обмеження цього методу полягають у тому, що він не дає особливо оригінальних ідей і рішень і, як інші евристичні методи, не гарантує абсолютного успіху в рішенні творчих задач.

3. Метод багатомірних матриць

Цей метод серед дослідників і винахідників також відомий як метод "морфологічної шухляди" чи метод "морфологічного аналізу". Найбільш повне обґрунтування і практичне застосування цей метод одержав при розробці системи реактивних двигунів швейцарським ученим Ф. Цвікі. Спираючись на цей метод, Ф. Цвікі придумав безліч винаходів.

Аналізуючи проблеми, які найчастіше стоять перед дослідниками чи винахідниками, Ф. Цвікі розділив їх на три великих класи:

 • проблеми, для рішення яких можна використовувати порівняно невелике число уже відомих елементів;
 • проблеми, для рішення яких потрібно використовувати ще невідомі нові елементи;
 • проблеми великих чисел.

Вихідна ідея методу багатомірних матриць у рішенні творчих задач полягає в наступному. Оскільки нове дуже часто являє собою іншу комбінацію відомих елементів (пристроїв, процесів, ідей і т. п.) чи комбінацію відомого з невідомим, то матричний метод дозволяє це зробити не шляхом проб і помилок, а цілеспрямовано і системно. Таким чином, метод багатомірних матриць базується на принципі системного аналізу нових зв'язків і відносин, що виявляються в процесі матричного аналізу досліджуваної проблеми.

Не можна не помітити, що найменування методу "морфологічна шухляда" є не зовсім вдалим, тому що ця назва не стільки відбиває суть методу, скільки створює ореол таємничості і значущості. До того ж часто ніякої "шухляди" не виходить, а в пошуках нової ідеї вдається вирішити проблему, використовуючи аналіз двомірної матриці.

Перевагою методу багатомірних матриць є те, що він дозволяє вирішити складні творчі задачі і знайти багато нових, несподіваних, оригінальних ідей.

Недоліками й обмеженнями методу багатомірних матриць може бути те, що навіть при рішенні задач середніх труднощів у матриці можуть виявитися сотні варіантів рішень, вибір з яких оптимального виявляється скрутним. Даний метод не гарантує, що будуть враховані всі параметри досліджуваної системи. Застосування методу вимагає визначеної навички і майстерності.

Як уже відзначалося вище, метод багатомірних матриць у його початковому варіанті може являти собою двомірну матрицю, наприклад, 7х7 елементів. Досвід показує, що магічне число 7 стосовно до побудови матриць є оптимальним. (Не даремно народна мудрість говорить: сім разів відміряй і один раз відріж!)

4. Метод вільних асоціацій

Замічено, що результативність творчої діяльності, особливо на етапі генерування нових ідей, істотно підвищується, якщо широко використовувати всі нові і нові асоціації, що у підсумку породжують по-справжньому продуктивні ідеї рішення проблеми.

У процесі зародження асоціацій установлюються неординарні взаємозв'язки між компонентами розв'язуваної проблеми й елементами зовнішнього світу, включаючи компоненти колишнього досвіду творчої діяльності осіб, які беруть участь у колективному рішенні проблеми, творчої задачі. У результаті процесу зародження нових асоціативних зв'язків і виникають творчі ідеї рішення проблеми.

Для посилення анти-конформізму необхідно, щоб кожен член групи прагнув запропонувати і пропонував своє слово, поняття, що повинне бути базисом для встановлення асоціативних зв'язків із процесом генерування нових ідей.

Принципи, на які варто спиратися в процесі застосування цього методу:

 • вільних асоціацій;
 • анти-конформізму;
 • відстроченого критичного аналізу.

5. Метод інверсії

Метод інверсії (у психології його іноді називають методом звертання) являє собою один з евристичних методів творчої діяльності, орієнтований на пошук ідей рішення творчої задачі в нових, несподіваних напрямках, найчастіше протилежних традиційним поглядам і переконанням, що диктуються формальною логікою і здоровим глуздом.

Винахідники давно звернули увагу на те, що часто в ситуаціях, коли логічні прийоми, процедури мислення виявляються марними і заходять у тупик, природно припустити, що оптимальної є принципово протилежна альтернатива рішення. Наприклад, ведеться пошук міцності виробу, і для цих цілей прагнуть збільшити його вагу, конструкцію роблять суцільнометалеву, у той час як кращих результатів удається досягти шляхом рішення задачі в протилежному напрямку, наприклад зменшити вага конструкції, зробивши її полою.

Метод інверсії базується на закономірності і відповідно принципі дуалізму, діалектичної єдності й оптимального використання протилежних (прямих і зворотних) процедур творчого мислення: аналіз і синтез, логічне й інтуїтивне, статичні і динамічної характеристики об'єкта дослідження, зовнішні і внутрішні сторони об'єкта, чи збільшення, навпаки, зменшення розмірів, конкретне й абстрактне, реальне і фантастичне, роз'єднання й об'єднання, конвергенцію (звуження полючи пошуку) і дивергенцію (розширення полючи пошуку). Якщо не удається вирішити задачу від початку до кінця, то спробуйте вирішити її від кінця до початку і т. д.

Безсумнівним достоїнством методу інверсії є те, що він дозволяє розвивати діалектику мислення, відшукувати вихід з, здавалося б, безвихідної ситуації, знаходити оригінальні, часом дуже несподівані рішення різного рівня труднощі і проблемності творчих задач.

Його недоліком і обмеженням є те, що він вимагає досить високого рівня творчих здібностей, базисних знань, умінь і досвіду.

6. Метод емпатії (метод особистої аналогії)

Метод аналогій завжди був важливим евристичним методом рішення творчих задач. Процес застосування аналогії є як би проміжною ланкою між інтуїтивними і логічними процедурами мислення. У рішенні творчих задач використовують різні аналогії: конкретні й абстрактні; ведуться пошуки аналогії живої природи з неживий, наприклад в області техніки. У цих останніх аналогіях можуть бути, у свою чергу, встановлені аналогії за формою, структурі, функціям, процесам і т. д.

У ситуаціях уявної побудови аналога іноді гарні евристичні результати дає такий прийом, як гіперболізація, наприклад значне чи збільшення, навпаки, зменшення масштабів технічного чи об'єкта його окремих вузлів.

Найчастіше емпатія означає ототожнення особистості однієї людини з особистістю іншого, коли намагаються думкою поставити себе в положення іншого. Не випадково емпатія, чи особиста аналогія, у рішенні творчої задачі розуміється як ототожнення людини з технічним об'єктом, процесом, деякою системою. Коли застосовується метод емпатії, те об'єкту приписують почуття, емоції самої людини: людина ідентифікує мети, функції, можливості, плюси і мінуси, наприклад машини, зі своїми власними. Людина як би зливається з об'єктом, об'єкту приписується поводження, що можливо у фантастичному варіанті.

Таким чином, в основі методу емпатії (особистої аналогії) лежить принцип заміщення досліджуваного об'єкта, процесу іншим. З обліком сказаний метод емпатії – це один з евристичних методів рішення творчих задач, в основі якого лежить процес емпатії, тобто ототожнення себе з об'єктом і предметом творчої діяльності, осмислення функцій досліджуваного предмета на основі "вживання" в образ винаходу, якому приписуються особисті почуття, емоції, здібності бачити, чути, міркувати і т. д.

7. Метод організованих стратегій

Одним з головних психологічних бар'єрів у рішенні творчих задач є інерція мислення і нездатність вирішального піти, відмовитися від найбільш очевидного способу і знайти новий підхід, новий напрямок у пошуках ідей рішення.

І навіть якщо ми вибираємо правильні напрямки (стратегії) пошуку ідеї рішення, то виникають побоювання, що ми упустили щось головне, можливо, більш оригінальну стратегію, ідею.

У визначеній мері перебороти інерцію мислення допоможе метод організованих стратегій.

В основі цього методу лежать:

 • а) принцип самоврядування особистості у виборі нових стратегій рішення творчої задачі;
 • б) принцип відсторонення, тобто розгляду об'єкта, предмета, процесу, усякий раз зі зненацька нової точки зору.

Евристичні правила методу організованих стратегій:

 • У процесі рішення творчої задачі записуйте всі спонтанно виникаючі у вас ідеї (стратегії).
 • Поряд з використанням пропонованих організованих стратегій, використовуйте і перевіряйте спонтанно виникаючі стратегії.
 • Пам'ятайте, що часто одна чи кілька організованих стратегій добре доповнюються виникаючими стратегіями.

Висновки. Правила рішення творчих задач також часто називають евристичними правилами, а окремо узяте правило, прийом рішення творчої задачі часто називають евристикою.

Про продуктивність евристик і евристичних правил у рішенні творчих задач добре знають винахідники і раціоналізатори. Однак і вони часто їх використовують стихійно. А це надзвичайно ускладнює їх практичне застосування.

Тому навчання рішенню творчих задач і в шкільній, і у вузівській практиці в основному здійснювалося методом проб і помилок, тобто далеко не кращим чином. Правда, як у вітчизняній практиці в роботах Г. С. Альтшуллера, Г. Я. Буша, так і в закордонній практиці є серйозні спроби описати ці методичні рекомендації в застосуванні до винахідників, наприклад, методу "мозкового штурму", метод синектики й ін. Але ці методичні рекомендації, якщо їх сформулювати у виді правил, можуть знайти саме широке застосування й у діяльності менеджера – сучасного керівника.

Евристичний діалог "мозкової атаки" базується на ряді психологічних і педагогічних закономірностей, але перш ніж їх сформулювати, варто коротко зупинитися на тих теоретичних передумовах, якими керувалися творці цього методу. Винахідниками було відзначено, що колективно генерувати ідеї ефективніше, ніж індивідуально. Метод евристичних питань доцільно застосовувати для збору додаткової інформації в умовах проблемної ситуації чи упорядкування вже наявної інформації в самому процесі рішення творчої задачі.

Евристичні питання служать додатковим стимулом, формують нові стратегії і тактики рішення творчої задачі. Замічено, що результативність творчої діяльності, особливо на етапі генерування нових ідей, істотно підвищується, якщо широко використовувати всі нові і нові асоціації, що у підсумку породжують по-справжньому продуктивні ідеї рішення проблеми.

У процесі зародження асоціацій установлюються неординарні взаємозв'язки між компонентами розв'язуваної проблеми й елементами зовнішнього світу, включаючи компоненти колишнього досвіду творчої діяльності осіб, які беруть участь у колективному рішенні проблеми, творчої задачі.

Метод інверсії (у психології його іноді називають методом звертання) являє собою один з евристичних методів творчої діяльності, орієнтований на пошук ідей рішення творчої задачі в нових, несподіваних напрямках, найчастіше протилежних традиційним поглядам. Метод аналогій завжди був важливим евристичним методом рішення творчих задач.

Література

 1. Ильина О. Н. Милорадова Н. Г. Управление персоналом. Психология управления. Справочное и учебное пособие для специалистов и руководителей кадровых служб строительного комплекса Москвы. – М.: ЗАО "издательский дом "Логос – Развитие", 2002.
 2. Милорадова Н. Г. Мышление в дискуссиях и решениях задач. Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям. 2-е изд. М.: изд-во АСВ, 2000.
 3. Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности. Учебно-методическое пособие. Москва – Воронеж, 2002.
 4. Практическая психология: Учебник /Под ред. М. К. Тутушкиной. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям. М.: Изд-во АСВ, 1997.
 5. Милорадова Н. Г. Психологический практикум по курсу "Психология управления". М.: МГСУ, 2004.
 6. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1992, с. 27-140; 165-193; 359-388;435-515.
 7. Никифоров Г. С., Сливкин Ю. Н. Психология менеджмента /Психологическое обеспечение профессиональной деятельности /под ред. Никифорова Г. С. - СПб.: изд-во С. -Петербургского ун-та, 1991, с. 84-95.


28.03.2012

Загрузка...