Здібності: поняття, структура та різновиди. Реферат

Діяльність (трудова, навчальна, спортивна і т. п.), яку опановує людина, висовує високі вимоги до її психологічних якостей (особливостям інтелекту, емоційно-вольовій сфері, сенсомоторики). Ці вимоги не може задовольнити одна яка-небудь якість, навіть якщо вона досягла дуже високого рівня розвитку

Думка, що одна окремо взята психічна властивість може забезпечити високу продуктивність діяльності, виступити як еквівалент усіх здібностей, позбавлено наукової вірогідності. Здібності являють собою сукупність психічних якостей, що мають складну структуру.

Структура сукупності психічних якостей, що виступає як здібність, у кінцевому рахунку, визначається вимогами конкретної діяльності і є різною для різних видів діяльності.

Так, структура математичних здібностей, по наявним даним, включає ряд приватних здібностей: здібність до узагальнення математичного матеріалу, здібність до згортання процесу математичного міркування і відповідних математичних дій, здібність оборотності розумового процесу, гнучкість розумових процесів при рішенні математичних задач і ін.

Структура літературних здібностей припускає високий рівень розвитку естетичних почуттів, наявність яскравих наочних образів пам'яті, почуття мови, багату фантазію, глибокий інтерес до психології людей, потреба в самовираженні й ін.

Специфічний характер має будівля музичних, педагогічних, конструкторських, медичних здібностей і багатьох інших.

Серед властивостей і особливостей особистості, які утворюють структуру конкретних здібностей, деякі займають ведуче положення, деякі - допоміжне.

Так, у структурі педагогічних здібностей ведучими якостями будуть педагогічний такт, спостережливість, любов до дітей, що сполучиться з високою вимогливістю до них, потреба в передачі знань, комплекс організаторських здібностей, що входять сюди на правах підструктури, і т. д.

До допоміжних якостей відносяться: артистичність, ораторські дані й ін. Зовсім очевидно, що і ведучі, і допоміжні компоненти педагогічних здібностей утворять єдність, що забезпечує успішність навчання і виховання і разом з тим його індивідуалізацію, зв'язану з особистістю педагога і її особливостей7.

     

Структура здібностей залежить від розвитку особистості. Виділяють два рівні розвитку здібностей: репродуктивний і творчий. Людина, що знаходиться на першому рівні розвитку здібностей, виявляє високе уміння засвоювати знання, опановувати діяльністю і здійснювати її по запропонованому зразку. На другому рівні розвитку здібностей людина створює нове, оригінальне.

Сполучення видатних здібностей, що обумовлюють особливо успішне, самостійне й оригінальне виконання якої-небудь діяльності, називається талантом. До числа талановитих людей можуть бути віднесені ті, хто здібний до творчої діяльності. В області суспільних відносинах такі люди дуже успішно запроваджують у життя прогресивні ідеї свого часу, в області літератури і мистецтва створюють зроблені добутки на рівні сучасної передової думки, в області науки і техніки вони добре дозволяють складні теоретичні і практичні задачі.

Вища ступінь талановитості називається геніальністю. Геніями вважають тих, хто створює щось принципово нове в суспільному житті, у науці, літературі, мистецтві і т. п. Продукти творчості геніальної людини є важливим етапом у розвитку тієї чи іншої галузі діяльності. Геніальні люди служать дороговказними віхами в розвитку людства, є історичними особистостями.

Наша Батьківщина мала і має багато талановитих письменників, однак геніями ми називаємо тільки деяких з них, наприклад Пушкіна, що відкрило своєю творчістю нову епоху в історії російської мови і літератури.

Деякі геніальні люди відрізнялися всебічною талановитістю. До числа їх можна віднести чудового росіянина вченого М. В. Ломоносова, що виявило виняткової здібності в області математики, астрономії, фізики, хімії, літератури, мови, географії й інших наук.

Здібності людини, як вже говорилося, тісно пов'язане з її схильностями. Тому інтерес до якого-небудь заняття, захоплення їм часто говорять про наявність здібностей до даного виду діяльності.

Здібності виявляються не тільки при заняттях чисто розумовою працею, яким займаються, наприклад, учений, письменник, конструктор і т. п. Здібності виявляються і при фізичній роботі.

Література

  1. Загальна психологія / За редакцією В. В. Богословського, А. Г. Ковальова, А. А. Степанова - М: Освіта, 1981.
  2. Здібності і схильності / за редакцією Голубєвої Е. А. - М.: Педагогіка, 1989.
  3. Пізнавальні процеси і здібності в навчанні / за редакцією Шадрикова В. Д. - М.: Освіта, 1990.
  4. Платонов К. К. Проблема здібностей. - М.: Наука, 1972.
  5. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін. – К., 2000.
  6. Психологія: Підручник для педагогічних вузів / За ред. Г. С. Костюка. – К., 1988.
  7. Проблеми здібностей / за редакцією Мясищева В. Н. - М., 1986.
  8. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості. – К., 1996.


28.03.2012

Загрузка...