Вміння вчитися у школярів: психологічні умови формування. Реферат

Знання є перевірений практикою результат пізнання дійсності, правильне відображення її в мисленні людини

Знання є основою для різнобічного розвитку особистості, вони повинні мати розвиваючий, культуротворчий характер, сприяти вихованню відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію.

У Законі України "Про загальну середню освіту" шкільна освіта визначається як цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної діяльності. Результатом цього процесу має бути "інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності".

"Знання - сила!" - ці слова, сказані видатним вченим Ф. Беконом більш ніж 360 років тому, сьогодні звучать ще переконливіше. У наш час сила знань, які накопичені людством, беззаперечна - на наших очах відбувається стрімкий розвиток комп'ютерної техніки.

Комп'ютеризація усіх сфер діяльності людини призвела до прогресивних змін у науці, техніці, виробництві, освіті, культурі тощо. Прискорює темп нашого життя інтенсивний розвиток Інтернету, мобільного, факсимільного та інших видів зв'язку. Використання високоякісних комп'ютерних технологій нового покоління на виробництві та в побуті вимагає від сучасної людини досить високого рівня освіченості.

Освічена людина - це людина, яка прагне подальшої освіти і володіє навичками самоосвіти.

У Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи зазначено, що одним з основних завдань сучасної шкільної освіти є '' формування в учнів уміння і бажання вчитися, виховання потреби і здатності до навчання протягом усього життя, вироблення вмінь практично і творчо застосовувати здобуті знання".

Що значить "вміти вчитися"?. Оскільки це уміння є загально-навчальним, воно носить інтегрований характер. Па початковому рівні сформованості воно включає і вміння висидіти за партою 30-45 хвилин, і вміння концентрувати увагу на словах вчителя, розуміти і запам'ятовувати сказане, виконувати вказівки вчителя, наслідувати зразкам його дій.

Проте, зрозуміло, що подальший розвиток вміння вчитися передбачає здатність не тільки повторювати за вчителем, а й обходитись без нього, вчити себе самого, самостійно набувати нові знання, що, безперечно, вимагає вміння самостійно працювати з книгою та іншими джерелами навчальної інформації.

     

В зв'язку з цим, у початковій школі перший урок краще присвятити питанням раціональної організації навчання учнів в школі та вдома (ознайомити з основами раціонального використання прийомів навчальної роботи). Цікаво провести гру "Як можна краще і швидше зробити уроки", провести бесіду на теми: "Як тобі легше вчитися - самому чи з товаришем?", "Як ти розумієш різницю між словами "я вчив" і "я вивчив"?" та ін.

Вміння вчитися передбачає самостійне виконання основних етапів навчальної діяльності:

  • постановка цілі (ціле-покладання),
  • пошук засобів і способів її здійснення,
  • розв'язання завдання (виконавча частина навчальної діяльності),
  • контроль і оцінка ходу і результатів роботи.

Оскільки в ланці виконавчих дій учень раніше набуває самостійності через поетапність і поступовість співпраці з вчителем більше уваги доцільно приділити роз'ясненню важливості ланок ціле-покладання, контролю і оцінки, які є найбільш залежними від вчителя. Це пов'язано з тим, що вони є найбільш рефлексивними компонентами навчальної роботи і вимагають урахування рівня своїх знань і вмінь.

Зазначеним особливостям доречно приділити увагу під час проведення першого уроку в основній школі, при цьому вмотивувати важливість створення власної техніки пізнавальної діяльності. Для цього можна провести обговорення з учнями наступних питань: Чи завжди я достатньо уважний? Яка пам'ять у мене розвинена краще: зорова чи слухова? та ін. Який предмет я вивчаю краще, який гірше? Як співвідносяться у моєму житті "треба" і "хочу"? Чи вмію я себе контролювати?

Одним з головних завдань старшої школи є прищеплення молоді прагнення до самоосвіти. В ході проведення першого уроку необхідно наголосити на відродженні значимості самоосвіти. Відповідно до демократизації освіти в державі, самоосвіта стає все в більшій мірі потребою всіх громадян, всього суспільства. Це пов'язано з необхідністю збагачення загальної та спеціальної освіти незалежно від місця і положення, яке займає особистість в суспільстві.

Самоосвіта - це завжди підвищення загальної культури, а в її рамках - засвоєння необхідних знань і способів діяльності, а також професійної культури в залежності від професії працюючої людини. Старшокласники мають знати, що самоосвіта - це такий вид навчання, цілі, зміст, умови і засоби якого залежать від самого суб'єкта (учня).

Фактор повної свободи вибору, повної самостійності накладає на самоосвіту своєрідний відбиток. Цей вибір не кожному дається тому, що він вимагає не тільки постановки власної цілі, але й праці, наполегливості в її реалізації.

При цьому до учнів потрібно донести думку про те, що оптимального рівня самоосвіта досягає тоді, коли вона перетворюється на постійну життєву потребу людини, основу його освіти протягом життя, основу його поведінки і стилю життя. Урок в старшій школі можна провести в групах за інтересами у формі засідання клубів "Юних піфагорів", "Синонім", "Глобус" та ін.; у формі літературних вікторин тощо.


27.03.2012

Загрузка...