Загрузка...

Соціально-психологічний тренінг для курсантів ХНУВС. Реферат

Соціально-психологічний тренінг як спосіб діагностики і корекції системи соціально-перцептивної регуляції та адекватного розуміння невербальної поведінки у курсантів ХНУВС

У сучасних умовах ефективна діяльність щодо забезпечення прав і свобод людини базується на ряді концептуально нових підходів, що обумовлюють докорінні зміни організаційно-правових засад функціонування органів внутрішніх справ, зокрема, гуманізацію діяльності міліції та підвищення її авторитету, побудову відносин між міліцією та громадянином на засадах партнерства, чітке визначення компетенції працівників міліції щодо забезпечення реалізації загальнолюдських стандартів прав людини, удосконалення форм, методів та засобів захисту прав та свобод людини тощо.

Однак серед деяких працівників ОВС спостерігається застосування неправомірних методів професійного спілкування і навіть небажання розглядати партнера по спілкуванню як людину з її закріпленими в Конституції України правами і свободами. Це вимагає від держави реформувати всю систему підбору та підготовки кадрів з урахуванням сучасних досягнень психологічної науки.

У сучасній психологічній науці проблеми, пов'язані з аспектами соціально-перцептивної регуляції професійного спілкування працівника органів внутрішніх справ, вивчені недостатньо, тому дослідження в цьому напрямку на даний час є актуальною проблемою, розв’язання якої становить значний інтерес в теоретичному і прикладному плані.

Проблеми соціальної перцепції розглядали в своїх працях О. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, Л. І. Мороз, та ін. [1].

В нашому дослідженні ми розглядали навчально-професійні особливості адекватності оцінки майбутніми працівниками ОВС (курсантами соціально-психологічного факультету Національного університету внутрішніх справ) емоційних станів людини за виразом її обличчя.

Дослідження проводилось за допомогою методики "Діагностика рівня розвитку здібностей до адекватного розуміння невербальної поведінки" О. О. Бодальова, В. О. Лабунської [2] до та після тренінгу. Для проведення соціально-психологічного тренінгу (СПТ) нами були виділені дві групи курсантів по 36 чоловік. У одній групі проводився соціально-психологічний тренінг, друга - контрольна група, у якій тренінг не проводився.

У підході до побудови соціально-психологічного тренінгу, у комплектуванні й обґрунтуванні його процедур ми виходили з ряду передумов, що виявилися результатом одночасно і теоретичної, й емпіричної роботи. Головною серед них є прийняття як основної концепції спілкування моделі "суб'єкт - суб'єкт" в усіх варіантах її розгортання, що припускає уявлення про суб'єктів у їх ставленні до об'єкта й один до одного.

Після проведеного тренінгу було повторено дослідження за методикою діагностики розвитку здібностей до адекватного розуміння невербальної поведінки в контрольної та емпіричної групах. В контрольній групі досліджуваних курсантів результати адекватності розуміння невербальної поведінки практично не змінилися (таблиця 1.), загальний середній бал до та після тренінгу відповідає середньому рівню успішності.

Таблиця 1. Результати дослідження особливостей невербальної поведінки за методикою діагностики розвитку здібностей до адекватного розуміння невербальної поведінки (контрольна група)

 

Групи випробуваних

 

Номер завдання

Сума балів

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

Курсанти (контрольна група до тренінгу)

9,9

9,6

10,5

9,4

9,2

9,6

10,1

12,2

80,5

Курсанти (контрольна група після тренінгу)

8,9

9,8

11,7

11,2

8,1

8,8

9,3

11,4

79,2

 

В емпіричній групі до проведення тренінгу загальний середній бал адекватності розуміння невербальної поведінки (108,8) теж відповідав середньому рівню успішності (таблиця 2). Після проведення тренінгових занять в емпіричній групі середній бал успішності складає 129,8 бала, що відповідає високому рівню адекватності розуміння невербальної поведінки (таблиця 2).

Таблиця 2. Результати дослідження особливостей невербальної поведінки за методикою діагностики розвитку здібностей до адекватного розуміння невербальної поведінки (емпірична група)

 

Групи випробуваних

 

Номер завдання

Сума балів

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

Курсанти (емпірична група до тренінгу)

9,9

9,6

10,5

9,4

9,2

9,6

10,1

12,2

80,5

Курсанти (емпірична група після тренінгу)

24,1

19,3

17,4

19,9

17,7

16,3

15,9

16,2

129,8

 

Проведений тренінг показав якісний вплив на членів емпіричної групи в адекватності оцінки невербальної поведінки у порівнянні з контрольною групою.

Таким чином проведення тренінгів під час проведення занять у сфері навчально-професійної підготовки сприятиме розвитку комунікативних якостей в оперативних працівників та забезпечить ефективне отримання невербальної інформації про об`єкти, що становлять професійний інтерес.

Література

1. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Юридическая психология: Учебник. - Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. - С. 96- 99.

2. Лабунська В. А. Экспрессия человека. – Ростов н\Д: Феникс, 1999. -С. 148 - 164.


21.03.2012

Загрузка...