Психологія впливу кольору на людину. Реферат

Вплив квітів добре відомий і визнається більшістю людей. Він часто досліджувалося в серйозних наукових експериментах. Але цей вплив до кінця не вивчено

Говорячи про психологічний вплив кольору важливо враховувати той факт, що в різних суспільствах існують різні точки зору. Навіть незалежні результати досліджень впливу кольору часом несуть відбиток приналежності до визначеної культурної групи людей, чия думка формувалася протягом століть.

Чому неможливо дотримуватись об'єктивних сторін при вивченні цього питання? Тільки від того, що досить складно відокремити психологію кольору від його символіки.

Символічне значення квітів складалося у визначених народів протягом століть. Узяти, наприклад, чорний і білий кольори. На Заході чорний колір сприймається як серйозний, драматичний, часом сумний. При використанні чорного кольору в декоруванні часто звучать попередження про його гнітючий вплив. Традиційно чорний - це колір жалоби. Білий же колір, навпаки, асоціюється з чистотою, миролюбством, оптимізмом. Тому вінчальне плаття в західних країнах традиційно білого кольору. Нікому не прийде в голову одягти білий одяг на жалобну церемонію, а нареченій бути присутньою на весіллі в чорному платті. Проте, у деяких країнах Сходу саме білий, а не чорний, є кольором жалоби...

Але з іншого боку, різні суспільства приписують тому самому кольору схожі властивості. Так, наприклад, думка фахівців феншуй про властивості квітів по багатьом аспектам збігаються з думкою західних учених. Це говорить про те, що кожному кольору властиві визначені якості, що лежать глибоко в його природі. Саме ці властивості виявляються людиною і передавалися з культури в культуру, починаючи з моменту великого відкриття венеціанця Марко Поло.

Колір є об'єктом вивчення в багатьох дисциплінах, іноді дуже далеких від психології:

 • у психофізиці,
 • психофізіології,
 • психології сприйняття,
 • оптиці,
 • фізіологічній оптиці,
 • анатомії ока,
 • колориметрії,
 • світлотехніці,
 • теорії фотографії,
 • при конструюванні кольоропередаючої апаратури,
 • у поліграфії,
 • хімії барвників і т. д.

Вже цей перелік знаменує практичну значимість проблематики, зв'язаної з кольором, що зростає з появою нових засобів його відтворення і нових способів використання. Усі ці дисципліни вивчають закономірності виникнення колірних відчуттів, кольоророзподілу і передачі кольору. Ці науки правомірно відносити до класичних дисциплін кольорознавства, що не розглядає колір як психологічний феномен. Єдиний контекст розгляду кольору в цьому зв'язку – "відображення", аналогічне відображенню квітів фотопластинкою.

Головна проблема психосемантики кольору – проблема існування і джерел (причин) колірних значень, – у даний час не тільки не вирішена, але навіть чітко не поставлена. Однак без усвідомлення важливості цієї проблеми неможливо продуктивне осмислення результатів психологічних експериментів у цій області. У даному посібнику фокус розгляду, таким чином, переноситься з причин і закономірностей виникнення колірних відчуттів на причини і закономірності існування колірних значень: правила їхнього породження і функціонування.

Відповідно до основного закону семантики, знак доступний інтерпретації тільки в співвіднесенні з деяким контекстом.

     

Вивчення кольору як семантичного феномена визначає вивчення його в ряді контекстів:

 • як суб'єкт впливу на людину;
 • як об'єкт сприйняття людиною;
 • як об'єкт маніпуляції з боку людини.

Другий тип контекстів:

 • психофізіологічний ("Організм");
 • психосеміотичний (механізм і структура "означування");
 • психосемантичний (емоції і ідеї як предметний зміст колірного образа).

Третій тип контекстів:

 • суб'єктно-об'єктні відносини (колір як об'єкт відносини: оцінки, асоціювання, шкалювання);
 • суб'єкт-суб'єктні відносини (колір як виразник відносини);
 • ауто-суб’єктні відносини (колір як виразник само-відносини).

Дослідження кольору в перерахованих контекстах відноситься до приватних методологічних прийомів дослідження, до психосемантики кольору. Важливим частим методологічним прийомом рішення загальної проблеми значення кольору є аналіз відносини до Кольору в ряді культурних традицій. У якості таких ми розглядаємо, головним чином, традиційну культуру (далекий і середній схід) і християнську традицію.

Представлений у перерахованих аспектах, Колір розглядається як семантичний об'єкт. Дослідження переводиться в область психосемантичного аналізу:

 • Колір у структурі різних типів значень;
 • семантична структура колірного образу;
 • дослідження структури колірних значень у різних психологічних контекстах.

Методичний інструментарій психосемантики кольору запозичає в експериментальній психосемантиці свідомості (Петренко, 1983, 1987, 1997; Шмельов, 1983; Артем'єва, 1980, 1999).

Припущення, що колір має власні значення (Гегель, Ґете, I. Itten, В. Кандинський, M. Lusher і ін.), дозволяє ввести Колір у границі предметної області психології, де значення традиційно розглядається і вивчається в ряді таких власне психологічних об'єктів як мотив, емоція, представлення, образ. У контексті концепції свідомості, розробленої А. Н. Леонтьев, значення сполучається також з такими конструктами, як "почуття реальності", "об'єктивність", "усвідомленість".

Традиційним для вітчизняної психології є підвищена увага до загально-методологічної бази дослідження. У відношенні психосемантики Кольору ця вимога постає особливо гостро. Психосемантичний підхід до проблеми сприйняття кольору припускає віднесення кольору до розряду семантичних об'єктів. У зв'язку з цим у методологічному і загальнотеоретичному плані набуває актуальності оцінка правомірності наділення кольору самостійним значенням.

Зокрема, виникає необхідність теоретичного аналізу самої можливості приписувати специфічні значення почуттєвої тканини свідомості – відчуттю (Артем'єва, 1980; Веккер, 1981; Петренко, 1983; Яньшин, 1990, 1997; Василюк, 1993), оскільки в психології когнітивних процесів Колір традиційно відноситься до області відчуттів (аспекту почуттєвої тканини образу), у той час як значення прийняте приписувати цілісному психічному образу (Леонтьев А. Н., 1975).

Актуальним представляється узагальнення наявних фактів на підставі семантичної парадигми сприйняття (Артем'єва, 1980, 1999; Петренко, 1983; Шмельов, 1983). Цей підхід дозволяє звести воєдино феномени сприйняття і представлення кольору, його впливу на емоційний і фізіологічний стан, закономірності колірних асоціацій і колірної атрибуції.

Для рішення чисто психологічної проблеми, з'ясування семантики кольору, необхідно відповісти на питання про сутність самого досліджуваного об'єкта: Що є Колір? Для психолога і психофізика – це питання про природу дистального стимулу, що викликає колірне відчуття. Чи належні ми, як це прийнято в даний момент, у силу механістичної традиції, співвідносити колірне відчуття винятково з хвильовими характеристиками світлового потоку, чи можемо розглядати колір як одне з якостей, властиве об'єктивній дійсності? Таким чином, у філософському аспекті це питання відноситься до області онтології і епістемології (гносеології) – теорії пізнання.

Специфічність Кольору як об'єкта наукового вивчення полягає в тому, що визнання за ним об'єктивного значення вимагає одночасного віднесення його до феноменів об'єктивної дійсності поряд з іншими агентами, що закономірно змінюють фізичний і психологічний стан людини (Ґете, 1920; Гегель, 1977; Кандинський, 1990; Норманн, Скотт, 1952; Шехтелл, 1943; Luscher, 1969; Рубінштейн, 1973; Фрілінг, Ауэр, 1973; і багато ін.). Допущення про існування природних колірних значень і про колір як об'єктивної реальності тісно взаємозалежні.

Визнання за кольором об'єктивного існування дозволяє пояснити наявність колірного рецептора в багатьох біологічних видів, включаючи людину, закономірний зв'язок між відчуттям кольору і реакцією автономної нервової системи, наявність емоційного компонента в його сприйнятті людиною і ряд не менш важливих експериментальних фактів і фактів повсякденного життя.

У силу того, що ця теза суперечить прийнятим у даний час природничонауковим установкам, він повинний бути додатково обґрунтований у ході теоретичного аналізу фактів, отриманих у біології (еволюція колірного аналізатора), фізіології (фізіологія колірного зору), фізиці (спектрографія), хімії (хроматографія), у ході критичного аналізу філософських (онтологічних, гносеологічних) теоретичних формулювань ньютонівського підходу.

Головним загально-методологічним принципом, що поєднує теоретичний аналіз як в аспекті значення Кольору для людини, так і при дослідженні конкретної колірної семантики (структури і змісту колірного значення), є наступне твердження. Семантичні закономірності, що виявляються в приватних психологічних експериментах, відбивають загальні закономірності і механізми репрезентації суб'єкту цілісного образа світу. Самі ці механізми і закономірності є перетвореною формою закономірностей об'єктивного світу, органічною частиною якого є і сприймаючий суб'єкт.

Узята в аспекті традиційної психології сприйняття проблема механізмів, що визначають функціонування колірних значень, розкривається як співвідношення дистантного стимулу і психічного образу і не має прямого рішення (Логвиненко, 1985). Альтернативний підхід припускає вихід у більш широкий контекст і розгляд цієї проблеми як прояву єдності людини зі світом. На наш погляд, ця проблема розв'язна тільки шляхом вказівки на об'єктивні характеристики суб'єктивного образа світу, ідентичні базовим системним якостям самого цього об'єктивного світу.

В аналітичній психології К. Г. Юнга вони звуться "архетип" і розглядаються, зокрема, як "психоїдні", тобто які мають рівне відношення як до психічного, так і до "не психічного", "природному" у людині, як "відбитки" світу, що поєднують людину зі світом і передують і преформують на глибинному рівні формування як образів сприйняття, так і уяви (Jung, 1994).

Як семантичне представництво таких преформуючих системних утворень у сприйнятті й уяві ми пропонуємо розглядати механізм синестезії, що лежить в основі найбільш узагальнених форм репрезентації світу суб'єкту (Osgood, 1957; Marks, 1975; Артем'єва, 1980, 1999; Петренко, 1983, Шмельов, 1983). На відміну від прийнятого у фізіології розуміння синестезії як "взаємовпливу рецепторних систем" (Кравков, 1948), що феноменологічно відповідає сенсибілізації органів сприйняття, нами, слідом за зазначеними авторами, синестезія розглядається як універсальний психічний механізм взаємо-трансляції семантичного змісту різних перцептивних модальностей на до-предметному рівні репрезентації суб'єкту образа світу.

"Психосемантика" у назві навчального посібника позначає приватну методологію, методику дослідження і моделювання явища. Це диктує детальний розгляд проблем, зв'язаних з концепцією значення, прийнятої в нашому дослідженні.

Традиційно семантика розглядається як розділ лінгвістики. Ю. С. Степанов (Степанов, 1985), говорячи про семіотику як науці про знакові системи, виділяє в ній "три виміри": семантику, синтактику і прагматику. "Семіотика" тут служить родовим поняттям, а семантика розглядається як вивчаючі відносини знаків до того, що вони означають: об'єктам дійсності і поняттям про них. Згідно Р. Якобсонова, "наука про знаки, названа семіотикою, займається загальними принципами, що лежать в основі структури всіх знаків, з урахуванням їх використання в складі повідомлень і характеру цих повідомлень, а також особливостей різних знакових систем і повідомлень, що використовують ці різні типи знаків" (Якобсон, 1985. С. 20). Отже, у понятті "семіотика" акцент зміщений убік проблеми структури знаків і особливості знакових систем, а не на їхній зміст.

У психосемантиці акценти зміщаються. "У задачу психосемантики входить реконструкція індивідуальної системи значень, через призму якої відбувається сприйняття суб'єктом світу, інших людей, самого себе, а також вивчення її генезису, будівлі і функціонування.

Психосемантика досліджує різні форми існування значення в індивідуальній свідомості (образи, символи, комунікативні і ритуальні дії, а також словесні поняття)" (Петренко, 1997. С. 3). "Вона поєднує психологічні дослідження значення, що розуміється в психології як найважливіша одиниця психічного відображення в людини" (Шмельов, 1983. С. 5).

Одним із програмних тез експериментальної психосемантики свідомості, що тісно стикаються з задачею психосемантики кольору, є наступний: "... Розуміння значення як форми узагальнення, що є дериватом дійсності, репрезентованої не тільки у формі понять, але й у системно організованому образному плані, вимагає й аналізу психічних процесів, мовою яких "записані" ці значення, аналізу форми невербальних значень у людській свідомості" (Петренко, 1983).

У психології (експериментальної психосемантики, зокрема) під семантикою, отже, розуміється скоріше зміст чи повідомлення, зміст "означає", якщо дотримувати лінгвістичної парадигми. У психології увага дослідника зосереджена на структурі значень не стільки навіть у змісті "змісту" знаків і образів, скільки змісту суб'єктивної (і колективної) структури свідомості (Леонтьев, 1979, Петренко, 1983, 1987 і ін.). Можна сказати, що в цьому – одне з важливих розходжень між семантикою (у лінгвістиці) і психосемантичним підходом до проблеми значення (у психології). Під семантичним аналізом у психосемантиці, зокрема, розуміється виділення й аналіз семантичної структури психічного образа.

Таким чином, щоб розділити власне проблему співвідношення (зв'язку) між означаючим і що позначається (як проблему лінгвістичну) від проблеми розкриття структури значення (знака, психічного образа), тобто від проблеми розкриття психологічного змісту повідомлення, ми надалі проблему співвідношення що позначає і що позначається будемо називати семіотичною, а проблему змісту знака – (психо-) семантичної.

У вітчизняній психології значення вже давно має статус психологічної категорії. Теоретичні підстави цьому містяться в дослідженнях Л. С. Виготського (Виготський, 1982), що стали класичними. Поняття "знак", "значення" несуть основне логічне навантаження в структурі такі категорії, як "вища психічна функція", "онтогенез", "довільність" у культурно-історичному підході до пояснення феномена психічного (Леонтьев, 1975, 1981; Асмолов, 1990). Відповідно до цього підходу, значення визначається як привласнене в процесі спілкування і спільної діяльності узагальнене відображення дійсності, вироблене сукупним суб'єктом (людством) у процесі культурно-історичної практики і зафіксоване у формі понять, знань, образа дій, норм поводження і т. п. (Там же).

Інакше кажучи, за словами (як і за предметами і діями) у людини коштують деякі непомітні, оскільки органічно уплетені в саму "тканину" слів, образів або дій, "схеми" реальності. Значення пронизує образ світу людини, будучи його "квазі-вимірюванням" (Леонтьев, 1979). В образі світу значення "... виступає як те, що лежить за виглядом речей – у пізнаних об'єктивних зв'язках предметного світу, у різних системах, у яких вони тільки і існує, і розкривають свої властивості"

Ключове слово, що обмежує пояснювальну силу цієї, у головному дуже точного формулювання, – "пізнаних". Справа в тому, що у вітчизняній психології проблема значення тісно погоджувалася з поняттям "свідомість". В іншій своїй роботі А. Н. Леонтьев прямо зв'язує якість усвідомленості з визначенням і функцією предметного значення (Леонтьев, 1975). Це категоріальне зв'язування "предметне значення – свідомість – засвоєння" обмежує пояснювальні можливості "значення" у відношенні семантики кольору.

Нема сумніву в тому, що визначена сторона феномена Кольору може бути розглянута в цій парадигмі. Наприклад, у тій мірі, у якій Колір дозволяє собою маніпулювати, тобто виступає в ролі пасивного (матеріального) об'єкта. Адже будь-який відтінок може бути названий будь-яким сполученням звуків або нанесений на будь-який матеріальний предмет. Крім того, що дуже важливо, кольору дійсно є функцією знаків визначених сторін об'єктивної дійсності, у яких вона розкривається носіям визначеної культури через призму реальних життєвих відносин. Останнє ілюструється вже класичним прикладом "лінгвістичної відносності" Б. Уорфа (Слобін, Грін, 1976). Але в нашому дослідженні ми виходимо з того, що значення кольору не стільки створюється, скільки "переломлюється", виявляється, "інтерпретується" суспільно-історичною практикою.

Думка про існування особливих значень кольорів не належить психологам. У тій чи іншій формі ця думка зустрічається в древньо-індійських, алхімічних, містичних, релігійних текстах; вона втілена в ритуальній практиці і зв'язаному з нею прикладному мистецтві; проявилася в численних схемах колірного символізму в практиці традиційної східної медицини, у магії, астрології і т. п.

Початок наукової рефлексії феномена колірного значення Нового часу можна віднести до трактату Ґете про Колір і в його тезі про "чуттєво-моральну дію кольору". Його дослідження були продовжені художниками І. Іттеном (експресивне, імпресивне і символічне значення кольору) і В. Кандинським (первинна і вторинна дія фарби, колір як носій ідей). Ідея існування колірного значення в тій чи іншій формі виявляється у всіх дослідженнях з асоціювання, шкалюванні або впливу кольору на людину. У явній формі теза про існування стійких колірних значень був сформульований М. Люшером при створенні відомого методу колірних виборів.

Теза про існування в квітів стійких значень є відправним і в нашому дослідженні (перше онтологічне допущення). Цей рід значень може мати предметну "складову", але не є предметним значенням у зазначеному вище змісті. Це може означати наступне: розглянутий як семантичний феномен, Колір припускає деяку специфічну категоріальну систему і, отже, деякий специфічний тип значення, її утворюючий, і особливі "правила породження".

Цей тип значень має до-культурні (загальнолюдські, можливо – біологічні, об'єктивні) корені. Уже тому він відмінний від предметних значень, тісно зв'язаних з мовою. Одна важлива ознака цієї семантичної системи – це цілісний організм.

Другий – трохи розпливчасто визначається як "емоційність" у самому широкому змісті цього слова.

Третій – "органічність" або екологічність: колірне значення повинне представляти деякі важливі ознаки природних (природогенних) об'єктів або умов життєдіяльності.

Четверта ознака – "вплетеність" цього значення в почуттєву тканину психічного образа, тобто безпосередня даність суб'єкту.

Ще одна кардинальна відмінність від предметної парадигми значень полягає в тому, що якщо предметні значення опосередковує людську діяльність, що перетворить зовнішню ("об'єктивну") реальність, то Колір сам впливає на людину й у цьому змісті може бути розглянутий як суб'єкта, що володіє чимось запам’ятовуючим волю.

Не підходить тут і інше загальне визначення значення, що належить Л. С. Виготському, як "сукупність ознак, що служать для класифікації й упорядкування об'єктів, явищ і подій навколишньої дійсності" (Петренко, 1983), – з тієї причини, що кольори не мають потребу в "сукупності ознак" для упорядкування, але тільки в здоровому зорі. "Хоча наші колірні назви співвідносяться з точними ідеями, – говорить художник І. Іттен, – неможлива корисна дискусія про квіти. Я зобов'язаний бачити свої дванадцять тонів так само точно, як музикант чує дванадцять тонів своєї хроматичної шкали" (Itten, 1970. С. 30).

У підтвердження останнього висловлення можна привести експериментально провірену точку зору Б. Берліна і К. Кея (Berlin, Kay, 1969) про існування "фокальних зон" колірного простору, що відповідають базовим колірним термінам, виділюваним носіями різних мов. Кольори самі є природним засобом класифікації об'єктів, явищ і подій. Це, зокрема, виразилося в символічній функції квітів, що існує зі стародавності і до наших днів (Тернер, 1983).

Сказане не виключає існування в колірному значення визначеної предметної складової у формі, наприклад, емоції або почуття, зв'язаних з відповідними предметними значеннями

Таким чином, звертаючи до дослідження колірного значення, ми звертаємося до феноменології, що залишалася на периферії предметної вітчизняної психології, що розробляла головним чином проблеми предметного значення, моделлю якого з часів досліджень Л. С. Виготського служило словесне значення.

Зазначений тип значення ми позначили терміном "природне значення" з метою відрізнити його від розвитих форм, у тому числі від словесного значення. Це зроблено за аналогією з запропонованим І. П. Павловим поділом першої (безумовно-рефлекторної) і другий (умовно-рефлекторної) сигнальної систем, що ближче до психологічного контексту, що розвивається нами, – із уведеної Л. С. Виготським класифікацією психічних функцій на "натуральні" (природні) і вищі психічні функції.

Передбачається, таким чином, що природа природних значень так чи інакше співвідноситься з природою безумовно-рефлекторних реакцій або природних психічних функцій, серед яких є і "природні мови", що опосередковують спілкування між тваринами, і природні знаки, що визначають існування інстинктивних форм поводження ("безумовні подразники", релізерні, триггерні ознаки середовища або ситуації) (Лоренц, 1994, Хайнд, 1975, Тинберген, 1993).

Подібний з описаним вище типом значень у концепції Ч. Осгуда зветься "коннотативне значення". Під коннотативним значенням, слідом за Ч. Осгудом, розуміють "... ті стани, що випливають за сприйняттям слова-подразника і необхідно передують осмисленим операціям із символами" (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957). Ці значення виявляються у формі "афективно-почуттєвих тонів" (Osgood, 1969).

Відповідно до думки В. Ф. Петренко, найбільш близьким аналогом коннотативного значення у вітчизняній психології є нерозчленований особистісний зміст і афективне фарбування образа (Петренко, 1983). У його дослідженнях була підтверджена теза Ч. Осгуда про релеантність коннотативних значень синестетичного механізму категоризації, що оперує на рівні "глибинної семантики". Цей рівень задіяний на більш ранніх стадіях презентації об'єкта суб'єкту, коли емоційні і перцептивні характеристики ще представлені свідомості в нерозчленованій єдності.

Основним методом операціоналізації (виявлення) коннотативного значення є метод семантичного диференціала (СД), а операціональною формою їхнього представлення – багатомірний семантичний простір (Див. про цьому також: Петренко, 1987; Шмельов, 1983).

Численні дослідження, проведені в рамках методології семантичного шкалювання, довели разючу між-культурну і між-індивідуальну стійкість структури коннотативних значень (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957; Semantic Differential Technique, 1969; Петренко, 1983, 1987; Шмельов, 1983), що і є вимірами коннотативного "простору".

Ця структура представляється звичайно у виді трьох осей-координат, узагальнено названих: Оцінка (гарно-поганий), Сила (сильний-слабкий), Активність (активний-пасивний). На сьогоднішній день можна вважати досить обґрунтованої і підтвердженої гіпотезу Ч. Осгуда про те, що цей тип значень релевантний людині як представнику не стільки культури, але виду. Структура коннотативних значень, таким чином, співівдношення зі структурою основних психофізіологічних (біологічно обумовлених) реакцій людини, причому основа реєстрованої складової в цих реакціях є нечітко диференційований емоціоподібний компонент.

Ця глибинна категоріальна система дозволяє людині оперувати в плані свідомості з предметними даними на підставі подібності (розходження) їх емоційних "відгуків" (деяких емоційних обертонів), що супроводжують сприйняттю (представленню) будь-якого об'єкта. Найбільше уражає уява факт, виявлена в зв'язку з вивченням коннотації: незважаючи на свою "грубу" біологічну "підґрунтя", ця система складає чуттєво-емоційний (синестетичний) базис мистецтва, – у тій мірі, у якій останнє ґрунтується на метафоричній образності. На наш погляд, синестетичений (коннотативний) рівень категоризації багато в чому релевантний тієї області психічного, у якій кольори виявляються як символічні феномени.

Щодо конкретної методології дослідження структури колірного значення, проблема розпадається на дві суміжні:

 • Дослідження структури, "правил породження" і функціонування до-мовної форми колірного значення. Передбачається, у якості такий виступає неусвідомлювана суб'єктом фізіологічна реакція на вплив кольору, що приводить, у свою чергу, до порушення константності сприйняття кольору в зв'язку зі зміною психічного стану.
 • Дослідження взаємодії цієї природної форми колірного значення з розвитими (предметними) категоріальними структурами свідомості в різних контекстах.

Неважко помітити, що "принцип семантичності" лежить у самій основі породження перцептивного образа, закладений у структуру будь-якого аналізатора як механізм детектування (багатоступінчастого перекодування), що здійснює поетапний процес інтерпретації проксимального стимулу. На цей факт звертав увагу психологів і фізіологів у свій час Н. А. Бернштейн (Бернштейн, 1943, 1997), і сьогодні його можна вважати загальновизнаним.

Процес породження психічного образа багато в чому загадковий, але це двонаправленний, активний процес породження, а не фотографічного зображення. Він протікає з опорою на перцептивні схеми, моделі, еталони, передбачення, визначається мотивами й емоційним станом, представляючи собою діяльність із усіма характерними закономірностями останньої (Бернштейн, 1943; Леонтьєв, 1981; Запорожець і співавт., 1967; Величковський, 1982; Петренко, 1983; Зінченко, Смирнов, 1988 і багато ін.). Але це не суперечить тезі про існування специфічної форми значень, властивої самої почуттєвої тканини образів. Більш того, цей висновок природно випливає з класичних експериментів по виникненню відчуття, пророблених А. Н. Леонтєвим на матеріалі "шкірного зору" (Леонтьев, 1981).

Гіпотеза А. Н. Леонтьєва ґрунтувалася на володінні відчуттям сигнальною функцією. Згідно А. Н. Леонтьеву, для усіх видів чутливості загальним є твердження, що "... даний вплив, що відчувається, повинне необхідно опосередковувати відношення суб'єкта до якого-небудь іншого впливу" (Там же. С. 70). У зазначеному дослідженні А. Н. Леонтьєв експериментально були створені умови означування неспецифічного роздратування, що і породило новий тип сприйняття: "шкірне колірне відчуття". Природно, воно було неспецифічним (не колірним у повному розумінні слова), але цей експеримент довів, що значення перетворює подразливість у чутливість, тобто у відчуття. Це дозволяє затверджувати, що в обговорюваному дослідженні А. Н. Леонтьєв обґрунтував семантичну модель психічного образа не тільки з боку предметного значення (Леонтьєв, 1979), але і природного значення як властивої самої почуттєвої тканини психічного образа.

Це натуральне значення укладає в собі стійкий взаємозв'язок відчуття з тими стимулами, що спочатку брали участь у процесі ініціювання цього відчуття з простої чутливості. Це обґрунтовує гіпотетичне пояснення існування емоційно насичених неперцептивних компонентів колірного відчуття: вони відбивають ті неспецифічні подразники, що ініціюють (аналогічно болю від електричного струму в експерименті А. Н. Леонтьєва) колірні відчуття.

У наших дослідженнях ми виходимо з загальних теоретичних положень, справедливих для всіх типів значень (природних і предметних), для всіх рівнів категоріальної складності.

До цих частно-методологічних тверджень ми відносимо наступні:

 • Перше – значення припускає інтерпретацію. У розвитій формі – це розуміння ("зустрічне породження") (Петеренко, 1983), у примітивній – фізіологічна реакція, емоційна перед-настройка до дії або наступному сприйняттю. Важливо, щоб ця інтерпретація була відносно константна.
 • Друге положення: інтерпретація припускає наявність категоріальних структур, що здійснюють класифікацію. Класифікація може відбуватися не тільки в "категоріальному просторі стимулів", але й у "категоріальному просторі реакцій" (Шмельов, 1983). Відповідно до визначення А. Г. Шмельова, категоріальна система задає розбивку безлічі стимулів на категорії, задаючи геоморфне відображення безлічі стимулів на безліч реакцій. "Категорія" тут – це визначений клас прообразів визначених реакцій.
 • Третє положення: значення у свідомості кожного окремого індивіда "записані" як правила їхнього породження (Петренко, 1983) [4].
 • Четверте положення: актуальне породження значення можна представити як послідовний перехід від коннотативної нерозчленованості до предметно-категоріальної організації, що включає збагачення змістом на кожнім рівні породження (Там же. С. 129). Це останнє положення визначає модель взаємозв'язку природних і предметних форм значень.

Колір є природним знаком, символом, оскільки що позначається й що позначає в ньому нерозривно злиті, що не суперечить можливості його інтерпретації. До подібного семіотичної ситуації цілком прикладемо теза В. Ф. Петренко: образ є "перцептивним висловленням" про світ (Петренко, 1976). Головна особливість подібного роду знаків – злитість плану вираження (форми) і плану змісту. Остання особливість характерна для образа, "ейдоса", у термінології А. Ф. Лосєва (Лосєв, 1990).

У відмінність про дискурсивне поняття, для якого співвідношення між обсягом (безліччю об'єктів, що підпадають під категорію) і змістом (структурою ознак категорії, що класифікують,), для ейдоса воно пряме: обсяг і зміст злиті в одне "значеннєву статую".

Це значить, що "елементами" обсягу колірного значення є "елементи" його змісту. Отже, категоріальні структури, що класифікують кольори, самі ж і є "ознаки", колірні образи. Іншими словами, весь спектр реакцій на колір: фізіологічних, емоційних, поведінкових, інтелектуальних і т. п., за умови їхньої константності, і являє собою шуканий зміст колірного значення.

Отже, під природним значенням кольорів варто розуміти будь-яку феноменологію, зв'язану зі сприйняттям, впливом або використанням кольорів за умови її (феноменології) стійкості. Класифікація цієї феноменології диктується цілями або дослідження залежить від теоретичних переваг дослідника.

Таким чином, можна сформулювати наступне, поки ще попереднє, твердження: існує психологічна (семантична) структура колірного образа, сформована різними типами значень, категоріальними структурами, "класифікуючими" кольору на різних рівнях їхньої взаємодії з цілісним суб'єктом, і стійкими правилами трансляції цієї класифікації в категоріальні структури розвитих систем значень, у тому числі словесних. З'ясувати кількість цих рівнів, їхньої особливості і правила породження – спеціальна задача психосемантики кольору.

Це визначає і стратегію побудови дослідження: предметом вивчення психосемантики кольору виступають стійкі семантичні проекції кольору в різні категоріальні контексти.

У імпресивному аспекті в якості таких виступають наступні феномени:

 • зв'язок кольору з різними перцептивними модальностями: смаком, кольором, тактильними відчуттями, сприйняттям простору і рухи;
 • індукція кольором характерного психологічного стану;
 • вплив психологічного (емоційного) стану на характерну зміну колориту сприйманого образа;
 • зв'язок сприйняття кольору зі стійкими особливостями особистості.

Експресивний аспект – використання квітів як засобів вираження відносини і само-відносини, тобто як відображення, "візуалізації", емоцій у свідомості.

Окремим аспектом аналізу є дослідження закономірностей переваги квітів у залежності від психологічного стану, як одного з кардинальних феноменів взаємодії людини з Кольором.

Теоретична гіпотеза експериментальної психосемантики Кольору полягає в тому, що між колірним відчуттям і емоційним тоном існують "двосторонні" взаємозв'язки, тобто між ними можливі не тільки взаємний переклад змісту, що визначається як "трансляція" (Артем'єва, 1980), чи "репрезентація матеріалу однієї модальності на матеріалі інший" (Петренко, 1975, 1983), але і взаємо-породження (трансформації).

Феноменологічно це повинно відповідати породженню квітів з відповідних емоцій, або специфічному фарбуванню, зміні колориту образа при переживанні визначеного стану (інакше – відповідності колориту образу "фарбуванню" переживання).

Ця гіпотеза підтримується теоретичними положеннями, висловленими у свій час Е. Ю. Артем'євої (Артем'єва, 1980), про існування психологічного феномена взаємної трансляції змісту різних модальностей, в основі чого лежить механізм "емоціонально-перцептивних универсалій"; у концепції іконічної образності В. Ф. Петренко[7] цю же роль трансляторів змісту грає механізм синестезій.

Обидві концепції припускають існування механізму взаємної трансляції, перекладу, перешифровки змісту перцептивних модальностей, де роль механізму виконують "емоційовидні" феномени. У випадку ж з емоціями, на нашу думку, цей механізм може діяти як породжує, а не транслює, відповідно до гіпотези В. Ф. Петренко (1983) про сприйняття як "зустрічному породженні". З одного боку, "породження" відбиває фактичну феноменологію зміни емоційного стану під впливом кольору.

Це зміна не може бути віднесене до чисто реактивного типу, оскільки, у зворотному порядку сам емоційний стан виражається у свідомості в закономірних колірних феноменах. З іншого боку, сама сфера емоційних станів якісно відмінна від перцептивних модальностей, цілком ймовірно, граючи роль посередника і "оператора" (Петренко, 1983) у процесі породження образів.

Ця особлива роль емоційної сфери дозволяє нам припускати й особливий тип її відносин, у даному випадку, із зорової перцептивною модальністю, що ми і визначаємо як "породження", а не тільки "трансляцію". Це порівняно з обґрунтованою гіпотезою (Корж, Ребеко, 1993; Корж, Лупенко, Сафуанова, 1993; Сафуанова, 1994) про існування амодальних емоційно-перцептивних еталонів сприйняття квітів. Згідно з нашою гіпотезою, ці еталони можуть бути джерелами колірних феноменів у процесі зустрічного породження колірних образів у представленні.

Таким чином, передбачається, що синестезія, чи емоційно-перцептивні універсалії (Е. Ю. Артем'єва), емоційно-перцептивні еталони (Корж, Ребеко, Сафуанова) опосередковують трансляцію колірного значення в контексти різних перцептивних модальностей. Вони ж опосередковують проекцію колірного значення в площині розвитих вербальних категоріальних структур, що і визначає "вертикальну" структуру колірного значення.

Література

 1. Артем'єва Е. Ю. Основи психології суб'єктивної семантики. М.: Зміст, 1999. 350 с.
 2. Петренко В. Ф. Введення в експериментальну психосемантику. Дослідження форм репрезентації в повсякденній свідомості. М.: МГУ, 1983. 175 с.
 3. Петренко В. Ф. Психосемантика свідомості. М.: МГУ, 1987. 207 с.
 4. Петренко В. Ф. Лекції по психосемантиці. Самара: Самгпу, 1997. 239 с.
 5. Шмельов А. Г. Введення в експериментальну психосемантику. М.: МГУ, 1983. 157 с.


18.03.2012

Загрузка...