Психіка та природа психічного. Реферат

Психіка в світі теорії відображення. Мозок і психіка. Рефлекторна природа психічного

Психіка в світі теорії відображення

В основі сучасної наукової психології лежать наукові філософські уявлення на психіку як властивість мозку, суть якої полягає у відображенні об'єктивної дійсності. Результатом психічного відображення є образи, які виступають як носії інформації, як регулятори і організатори поведінки і діяльності. Психіка таким чином виконує інформуючу, регулюючу і контролюючу функції.

Психіка як відображення існуючої дійсності характеризується тим, що вона не є мертвим, дзеркальним, одноактним відображенням, а є процесом. Психіка є таким відображенням об'єктивної дійсності, при якому будь - який зовнішній вплив завжди проходить через раніше складені особливості психіки, через той психічний стан, який є в даний момент в даної живої істоти. А тому психічне відображення носить суб'єктивний характер.

Психічне відображення характеризується такими особливостями:

 • воно дає можливість правильно відображати оточуючу дійсність, причому правильність відображення підтверджується практикою;
 • сам психічний образ формується в процесі активної діяльності;
 • психічне відображення поглиблюється і вдосконалюється;
 • завдяки психічному відображенню забезпечується цілеспрямованість поведінки і діяльності;
 • воно носить випереджуючий характер, завдяки якому, на снові нагромадженого досвіду знань закономірностей того, чи іншого процесу виникає можливість передбачення майбутнього;
 • воно заломлюється через індивідуальність людини.

І так, психічне відображення завжди зв'язане з матеріальним субстратом мозком, з об'єктивно існуючим світом, воно носить активний, перетворюючий характер.

Мозок і психіка

Індивідуальність особистості в багатому визначається специфікою взаємодії великих півкуль головного мозку. Встановлено, що психічні функції відповідним чином розподілені між правою і лівою півкулями. Вперше це було експериментально доведено в 60-ті роки ХХ століття професором психології каліфорнійського технологічного інституту Роджером Сперрі, за що в 1981 році йому було присуджено Нобелівську премію. Обидві півкулі здатні отримувати і переробляти інформацію в вигляді як образів, так і слів, але існує функціональна асиметрія головного мозку, тобто різна міра вираженості тих чи інших функцій в лівій і правій півкулях.

Функцією лівої півкулі є читання і рахування, взагалі переважаюче оперування знакової інформації. Ліва півкуля забезпечує можливість логічних роздумів, без яких не буває послідовності аналітичного мислення. Права півкуля оперує образною інформацією, легко сприймає просторові відношення, володіє музичним слухом, забезпечує емоційне ставлення до сприймання і розуміння об'єктів.

     

Обидві півкулі функціонують у взаємозв'язку. Функціональна асиметрія властива тільки людині і формується в процесі спілкування, де може скластись відносне домінування лівої чи правої півкулі. Не випадково фізіологи, які встановили пряму залежність між мірою асиметрії і розумовими здібностями, не схвально ставляться до існуючої давньої практики переучування лівшів, тому що спеціалізація півкуль при цьому може послабитись. Адже спеціалізація це стержнева дорога еволюції мозку і в першу чергу, мозку людини. Не даремно у людини вона виражена найсильніше.

Трудові навички, мовлення, мислення, пам'ять, увага, уява все це стало розвиватись так бурхливо і так продуктивно у людини завдяки гнучкості її мозку і вродженій здатності півкуль до розподілу обов'язків. Тепер на основі даних про функціональну асиметрію півкуль, фізіологи схильні до того, що еволюція продовжується і кінця на разі їй не видно.

Саме спеціалізація півкуль і дає змогу людині розглядати світ з двох різних точок зору, пізнавати його об'єкти, користуючись не лише словесно-граматичною логікою, але й інтуїцією з її просторово-образним підходом до явищ і миттєвим охопленням цілого. Спеціалізація півкуль ніби породжує в мозку двох співбесідників і створює фізіологічну основу для творчості.

Якщо на інтелектуальному рівні виключення правої півкулі особливо не відбивається, то емоційний стан різко змінився. Людину охоплює ейфорія. Весь пасивний її словник стає активним, але, разом з тим, людина залишається без творчого прояву. Повна протилежність відключення лівої півкулі. Творчість залишається, але від доброго настрою нема і сліду, наступає відчай і туманний скепсис, світ уявляється лише в чорному тоні.

І так, відключення правої півкулі супроводжується ейфорією, а лівої глибокою депресією. Ліва півкуля володіє великим запасом енергії і життєлюбства, тоді як права тривожною небезпекою, що діє стримуюче, повертаючи мозку не тільки творчі здібності, але й саму можливість нормально працювати.

Рефлекторна природа психічного

Психічне відображення за своїм характером є рефлекторним явищем. На це звернув увагу в свій час французький вчений Р. Декарт (1596 - 1650). Поняття рефлекс, яке в науку було введене Декартом, в перекладі з латинської означає відображення. Погляди Декарта при цьому були наївними і носили дуалістичний характер. Достатньо повно на початку ХІХ століття фізіологам вдалось вивчити спинномозкові рефлекси. Створення рефлекторної теорії психіки належить радянському фізіологу І. М. Сєченову (1829 - 1905) і його послідовнику Павлову І. П. (1849 - 1936).

І. М. Сєченов у своїй книзі "Рефлекси головного мозку" (1863) показав, що всі акти свідомого і несвідомого життя за способом свого походження є рефлекси. Він виділив у рефлексах 3 ланки:— початкова ланка зовнішнє подразнення і перетворення його органами чуття в процес нервового збудження, яке передається в мозок;— середня ланка центральні процеси в мозку (збудження і гальмування) і виникнення на їхній основі психічних явищ (відчуття, мислення, почуття, інше);— кінцева ланка зовнішні рухи і дії.

На думку Сєченова, рефлекси головного мозку починаються чуттєвим збудженням, продовжуються вірогідним психічним актом і закінчуються м'язовим рухом. Так як середня ланка не може бути відокремленою від початкової і кінцевої, то і всі психічні явища це не віддільна частина всього рефлекторного процесу, який має причину у зовнішнього для мозку реального світу.

Значення положень, висунених І. М. Сєченовим полягає в тому, що розкривається причинна обумовленість психічних явищ зовнішніми впливами.

Психіка розглядається як результат протікання фізіологічних процесів збудження і гальмування в корі головного мозку. А також як регулятор зовнішніх рухів і поведінки в цілому.

Проте, глибока експериментальна розробка рефлекторної теорії психіки належить І. П. Павлову, який створив нову галузь науки вчення про вищу нервову діяльність.

Вища нервова діяльність це поняття, яке узагальнює і психологію, і фізіологію вищої нервової діяльності, що ні в якому разі не означає тотожність останніх. В основі вищої нервової діяльності лежить умовний рефлекс, який є одночасно і фізіологічним, і психічним явищем. І. П. Павлов, розвиваючи ідеї І. М. Сєченова, побудував надійний фізіологічний фундамент для наукового розуміння психічних процесів.

Література

 1. Введение в психологию (под. ред. А. В. Петровского. -М., 1997).
 2. Годфруа Ж. "Что такое психология". -М., 1992.
 3. Загальна психологія: навч. посібник (О. Срипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук, та ін. - К.: "А. П. Н. ", 2001).
 4. М'ясоїд П. А. "Загальна психологія. К., 1998".
 5. Максименко С. Д. "Психологія у соціальній та педагогічній практиці"- К., 1998.
 6. Немов Р. С. "Психология"Кн. 1. -М., 1995.
 7. "Общая психология" (под. ред. А. В. Петровского). -М., 1986.
 8. Рубинштейн С. Л. "Основы общей психологии". Т. 1. -М., 1989.
 9. Скрипченко О. В., Лисянська Т. М., Скрипченко Л. О. "Довідник з педагогіки і психології". (навч. посібник для викладачів, аспірантів та студентів). -К., 2000.
 10. "Хрестоматия по психологии" под. ред. А. В. Петровского. -М., 1977-С. 53-74. 113-121. 134-152.


14.03.2012

Загрузка...