Професійне самовизначення особистості. Реферат

У рефераті подано відомості про взаємозв'язок типів особистості та професійних інтересів в ранній юності

В ранній юності здійснюється професійне самовизначення особистості на основі професійних інтересів, переваг, самооцінки своїх здібностей, можливостей, але як показують дослідження В. Бондарева, Самсонкіної Л., Міттельман Р., Федоришина Б. професійне самовизначення пов'язано з типом особистості, її властивостями, схильностями до певного фаху.

Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості взаємозв'язку типів особистості і професійних інтересів в ранній юності. Процес професійного самовизначення обумовлений особливостями особистості, професійними інтересами та нахилами, типом особистості, самосвідомістю в підлітковому та юнацькому віці.

Основні завдання дослідження полягали в тому, щоб виявити у старшокласників комунікативні і організаторські здібності, визначити типи особистості (методика Д. Голланда) професійні інтереси (методика Голомшток), рівень самооцінки та домагань в юнацькому віці.

Проаналізуємо отримані результати - як показали результати дослідження високий рівень комунікативних здібностей виявлено у 28% учнів старших класів, ці учні швидко орієнтуються в незвичайних ситуаціях, вміють відстояти свою думку, невимушено почувають себе в новому колективі. Середній рівень комунікативних здібностей виявили 54% старшокласників, які почувають себе скуто в новій ситуації, віддають перевагу самотності або невеликим знайомим компаніям. Низький рівень комунікативності виявили 18% учнів старших класів, які схильні до замкнутості, мовчазності.

Організаторські здібності на високому рівні виявили лише 6% учнів старших класів, середній рівень - 24% і 70% низький рівень. Необхідна серйозна і тривала корекційна робота з розвитку у учнів комунікативних і організаторських здібностей. За методикою Д. Голланда було визначено наступні типи особистості у старшокласників: реалістичний тип особистості, високого рівня розвитку виявлено у 26% учнів, середнього рівня - 58% і низького рівня 16%.

Так, учні з домінуванням реалістичного типу особистості надають перевагу таким професіям, як фотограф, кухар, агроном, модельєр, оператор.

Наступний тип особистості - інтелектуальний, високого рівня розвитку виявлено у 20% учнів, середнього у 26%, низького рівня у 54% старших класів. Учні з таким типом особистості надають перевагу таким професіям і професійним інтересам, як вчений, хімік, інженер, адвокат, психолог.

Соціальний тип особистості високого рівня розвитку виявлено у 20% учнів старших класів, середнього рівня 40% і 40% низького рівня, ці учні надають перевагу таким професіям як лікар, вчитель, педагог, психолог, соціолог, політик. Ці професії учні пов'язували з необхідністю надати допомогу іншим людям, зробити пораду та розвинути в собі здібності надавати людям допомогу.

     

Конвенціональний тип особистості високого рівня розвитку виявили 26% учнів, середнього 22% і низького 52%, ці учні вибирали професійні інтереси, що пов'язані з професією бухгалтера, економіста, програміста, статиста.

Підприємницький тип особистості високого рівня розвитку виявлено у 34% старшокласників, середнього у 24%, низького у 42%, ці учні вибирали професійні інтереси, які відповідали професіям підприємця, адвоката, бізнесмена. Артистичний тип особистості, за методикою, високого рівня розвитку виявлено у 28% учнів старших класів, середнього рівня у 32% і низького рівня у 40% учнів. Ці учні вибирали професійні інтереси, що пов'язані з фахом артиста, дизайнера, поета, режисере тощо.

Як виявилось, що серед всіх типів особистості у старшокласників домінував підприємницький тип особистості (34%), на другому місці ранжування виявились артистичний тип, реалістичний, конвенціональний і на третьому місці - інтелектуальний тип особистості, соціальний тип особистості.

Наступним етапом дослідження було виявлення професійних інтересів і переваг у старшокласників; так, було виявлено, що високий рівень професійних інтересів в знаковій системі типу професій виявили 54% старшокласників, середнього рівня - 30% і 16% низького. Професійні інтереси, які пов'язані з технікою високого рівня виявлено у 46% учнів, середнього рівня 44% і низького 10%.

Професійні інтереси учнів, що пов'язані з природою високого рівня виявлено у 58% учнів, середнього у 32% і 10% низького рівня розвитку. Професійні інтереси і переваги, що пов'язані з художнім образом високого рівня розвитку встановлено у 55% учнів середнього у 40% учнів і низького рівня 5% учнів. Професійні інтереси, що пов'язані з контактами "людина-людина" високого рівня розвитку у старшокласників виявлено у 38% учнів, середнього рівня у 48% і низького - у 14% учнів старших класів.

Таким чином, як проказали результати дослідження високий рівень отримали професійні інтереси і переваги, що пов'язані із "знаковою" системою (54%); природою (56%), художнім образом (56%). Визначався також рівень самооцінки за показниками розум, здібності, авторитет серед однолітків, властивості характеру, вмілі руки (навички), зовнішність, успішність в навчанні і впевненість в собі.

Як виявилось, у старшокласників домінує середня, критична, адекватна самооцінка, так показують дослідження в психологічній літературі.

Середній рівень самооцінки домінує по показниках - розум, здібності, зовнішність, впевненість в собі; найменший рівень середньої, критичної самооцінки зайняли вмілі руки, наявність ручних навичок і вмінь, а також авторитет серед однолітків домінував низький рівень самооцінки.

Рівень домагань виявлено у старшокласників високого рівня розвитку у 44% учнів, середнього у 46% і низького у 10% учнів. Це говорить про те, що частина учнів старших класів оцінює себе адекватно, критично і ставить перед собою досить високі домагання, які намагаються досягти і в розвитку своїх особистісних властивостей, здібностей, розуму, але і розвинути  в собі ручні навички і вміння (шити, в'язати, майструвати).

Коефіцієнт рангової кореляції між показниками самооцінки та рівня домагань досить високий 0,73 при статистичній достовірності за t - критерієм Стьюдента 0,05, таким чином, виявлено прямий кореляційний зв'язок - чим вище рівень домагань особистості, тим вище тенденція до адекватної і критичності самооцінки (але до певної межі). Як відомо в літературі за дослідженнями психологів, що самооцінка регулює стосунки з іншими, регулює поведінку і діяльність особистості, сприяє розвитку властивостей, самовдосконаленню.

Коефіцієнт рангової кореляції між показниками типу особистості в ранній юності і професійними інтересами становив 0,83, що показує, що існують високі взаємозв'язки  між типами особистості і професійними інтересами, тобто між цими показниками немає розходжень, учні вибирали ті професії, які відповідали їх професійним інтересам, перевагам, типу їх особистості.

З метою розвитку адекватної самооцінки, рівня домагань, професійних інтересів і більш чіткого визначення типів особистості у старшокласників була проведена психокорекційна робота з учнями, які виявили низькі рівня розвитку цих показників.

Так, найбільш впливовими для старшокласників виявились заняття з груповою взаємодією, коли обговорювались засоби підтримки позитивної самооцінки, усвідомлення своєї значимості, своїх якостей, здібностей, відкриття свого "Я", групові дискусії з обговоренням своїх властивостей кожним учнем, проявлення професійних інтересів, переваг, виявлення талантів, здібностей, кращих якостей, подолання невпевненості, зближення учасників тренінгової групи, вміння говорити один одному компліменти, кмітливість, веселі ігри, програвання ситуацій, що пов'язані з професіями: лікар, адвокат, шофер, артист, педагог тощо, застосовувались слова – само-описи своїх властивостей, рольова модель самооцінки.

Після проведення психокорекційної роботи із старшокласниками виявили зміни, які виникли в проявах самооцінки, рівня домагань, професійних інтересів та типів особистості в ранній юності. Результати показали, що підвищились рівні професійних інтересів, переваг, в залежності від типів особистості, рівні професійної самосвідомості на етапі навчання в школі. Професійні інтереси сприяли становленню процесу професійного самовизначення, прагненню до само вдосконаленості своєї особистості вже у шкільні роки.

Основними показниками професійного становлення виявились особистісне значимі якості характеру, які відповідають тій чи іншій професії, професійній мотивації, адекватності самооцінки та рівня домагань особистості в ранній юності. Як показали результати, професійне самовизначення настає в ранній юності у зв'язку з соціальною ситуацією психічного розвитку особистості. Поступово виникає професіоналізація, як процес розвитку особистості, результатом чого стає професійна майстерність, компетентність особистості.

В процесі професійного самовизначення особистості в ранній юності - відбувається зародження ефективності діяльності, вивчення та оволодіння тими навчальними дисциплінами, які необхідно для даного фаху.

Так, поступово на основі професійних інтересів і переваг здійснюється самовизначення, підвищення рівня продуктивної, інтелектуальної та практичної діяльності, процес входження в професію і реалізація властивостей особистості в професійній праці.

Результати показали, що всі перелічені величини (комунікативні і організаторські здібності, типи особистості, професійні інтереси і переваги, самооцінка та рівні домагань) взаємопов'язані і взаємозалежні між собою і представляють єдину кореляційну плеяду, ядром якої є професійне самовизначення і поступове професійне становлення особистості в ранній юності.

Література

  1. Бондарев В. П. Выбор профессии. М, 1989.
  2. Павлютенкова Н. Профориентация учащихся. Киев. Рад. школа. 1983.
  3. Самсонкина Л. В., Миттельман Р. И. Воспитывать в труде. Киев, рад. школа. 1988.
  4. Федоришин Б. А. Профконсультационная работа со старшеклассниками. Киев. 1987.


21.01.2012

Загрузка...