Загрузка...

Дефініція логістики: історія та сучасні визначення. Реферат

Історія загального формування поняття "логістика". Сучасні визначення логістики

Відносно новий для економіки термін "логістика" має багатовікову історію. Грецьке за походженням слово "логістика" е у всіх основних європейських мовах, але використовується у різних (переважно у двох) значеннях. В Стародавній Греції воно означало мистецтво міркування, виконання розрахунків. Спеціальних державних контролерів називали логістами, і в IV ст. до н. е. у Стародавній Греції їх було десять. За немає ніяких підстав вважати, що поняття логістики походить від грецького слова "логіка" чи прикметника "логічний". У Римській імперії це слово означало правила розподілу продуктів.

У сучасних європейських мовах слово "логістика" загалом використовується в двох значеннях:

 • математична логіка;
 • техніка і технологія транспортно-складських робіт у військовій і цивільній сферах.

У деяких мовах (іспанській, італійській, англійській) це слово вживається тільки в другому значенні. Так, в найновішому виданні Американської енциклопедії логістика визначається як "управление перемещением и материально-техническим обеспечением вооруженных сил. Наряду с тактикой, стратегией й разведкой логистика является одним из четырех важнейших злементов военной науки... Термином "логистика" может также обозначаться снабженческо-сбьітовая деятельность гражданских предприятий".

Як умовні синоніми до терміна "логістика" в різні періоди використовувались такі терміни, як "управління матеріалами", "тотальний розподіл", "рохрематика", "фізичний розподіл". З початку 90-х рр. термін "логістика" став використовуватися не тільки, в спеціальній літературі, але і в засобах масової інформації для означення нового напряму в науці - теорії і практики управління матеріальним і відповідним інформаційним потоком, тобто у всьому комплексі питань, пов'язаних з процесами обігу сировини, матеріалів, готової продукції, їх доставкою від постачальника до заводу-виробника і від заводу-виробника до кінцевого споживача відповідно до вимог та інтересів останнього.

За оцінками багатьох експертів, загострення конкуренції на світових ринках диктує необхідність впровадження логістики в практичну діяльність підприємств як одного з найважливіших факторів конкурентності компаній.

Основний в недалекому минулому фактор масштабності виробництва себе вичерпує, і це показує японський досвід, коли дрібносерійне виробництво також може бути досить ефективним. Настав час, коли стратегія розвитку багатьох провідних фірм будується не на високих, а на "помірних" темпах економічного зростання, оскільки стало очевидним, що неоптимальні витрати компенсувати темпами росту не вдасться.

Актуальність впровадження логістики підтверджується наведеними даними: витрати у сфері МТЗ становлять 20-30% валового внутрішнього продукту розвинутих країн; 95-98% часу перебування матеріалів на підприємстві припадає на виконання вантажних і транспортно-складських робіт, а один відсоток скорочення витрат на виконання логістичних функцій еквівалентний 10% приросту обсягу збуту; логістичні витрати в США в 1989 р. досягли 11,1% вартості валового національного продукту.

Викладене аргументує нагальну необхідність розбудови теорії та практики логістики.

     

Історія загального формування поняття "логістика"

Логістика як нова, відокремлена і всеохоплююча теорія підприємницької діяльності почала використовуватися на підприємствах з початку 80-х років. Власне, поглиблення спеціалізації сформувало систему підвищених вимог підприємств до своїх партнерів із виробництва. І це знайшло своє відображення у створеному з метою виявлення і вирішення проблем, що виникають або можуть виникнути в майбутньому у виробництві чи бізнесі, найбільш узагальненому, всеохоплюючому понятті "логістика".

Формування загального визначення (дефініції) поняття "логістика" відбувалося (цілком закономірно) у взаємозв'язку з теоретичними проблемами, що виникали, з часом інтегруючись у системоохоплюючий механізм. Історично так склалося, що логістика була вперше широко задіяна у військовій галузі з метою комплексного забезпечення воюючих сторін, гарантій їх боротьби та готовності до дії. Доки ці проблеми спільно не реалізуються і мають лише репрезентативний характер, завдання заготівлі та забезпечення є досить проблематичними.

Але у випадку їх інтеграції ті самі завдання вирішуються строгіше географічне, в часі, за кількістю та асортиментом. Тому цей загальний підхід мати у відповідному місці, у відповідний час відповідний матеріал відповідної якості та асортименту, і це, можливо, відповідає мінімальним витратам в заготівельній, виробничій та дистрибуційній сферах, і становить основу визначення терміна "логістика".

Сучасні визначення логістики

Зважаючи на те, що метою логістики є отримання потрібних товарів або послуг у потрібному місці, в потрібний час, за базисних умов та одержання підприємством найбільшого доходу, логістику можна трактувати як механізм досягнення компромісу (узгодження) між виконанням зобов'язань і необхідними для цього витратами, тобто і споживач задоволений рівнем виконання його замовлень, і витрати виробника (надавача послуг) є для нього бажаними. Слід враховувати, що як і в постачанні чи збуті, у сферу дослідження логістики потрапляють диспозиційні, торгові, транспортні процеси, процеси складування та пакування, виробничого планування та управління тощо.

Ось наводиться декілька визначень відомих теоретиків з логістики. Одне з них: місією логістики може бути визначений розвиток логістичної системи, який приводить до можливо найнижчих витрат на логістичному об'єкті. Інше: логістика є процесом планування, контролю та управління формуванням матеріального потоку, його складуванням та інтегрованою інформацією від місця виготовлення до місця споживання з метою пристосування до потреб споживача. Сам же автор пропонує таке визначення: логістика комплексно охоплює планування і управління потоком матеріалів, складових частин і виробів та необхідним інформаційним потоком включно з метою прискорення загального потоку і мінімізації загальних витрат для здійснення процесу постачання, виробництва та збуту продукції.

Наголошується також, що логістику слід розглядати як інтегровану функцію управління матеріалопотоками, а також як міждисциплінарну науку. Автор наводить трактування поняття логістики в документах національних логістичних товариств. Так, голова правління Німецького федерального об'єднання з логістики вважає, що це - основна функція управління і контролю матеріалопотоків як всередині фірми, так і поза нею.

Англійська національна рада з управління розподілом трактує логістику як об'єднання двох або більше видів діяльності з метою планування, впровадження і спостереження за рівнем сировинного потоку, запасами незавершеного виробництва і кінцевою продукцією на шляху від її виробництва до споживання.

Американська рада з управління логістикою вважає, що логістика - це процес планування, реалізації і управління ефективним економічним рухом і зберіганням сировинних матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції та пов'язаної з усім цим інформації з пункту надходження у пункт споживання з метою забезпечення відповідності вимогам споживача.

За основу також береться термінологічне трактування логістики, а саме: "Логистика - наука о планировании, контроле й управлений транспортированием, складированием й др. материальными й нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведення сырья й материалов до производственного предприятия, внутризаводской переработки сырья, материалов й полуфабрикатов, доведення готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами й требованиями последнего, а также передачи, хранении, обработки соответствующей информации. "

Зважаючи на досягнення останніх років в європейській індустрії щодо впровадження якісно нових підприємницьких філософій і концепцій, здебільшого японського походження, враховуючи результати досліджень, викладені автором в, переконуємося в тому, що різноманітність визначень логістики пояснюється швидше формою (багатством національних мов), а не змістом.

Разом з тим дефініція логістики закономірно вимагає збагачення визначення логістики, оскільки в цьому понятті на практиці інтегрується все більше нових сфер та функціональних галузей (технологічна підготовка виробництва, обробка відходів та утилізація, розробка товарів, науково-дослідна та конструкторська робота тощо). Не останнім доказом цього можна вважати створення відповідних логістичних центрів.

Враховуючи викладене, пропонуємо таке загальне визначення:

Логістика - це наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними зв'язками.

Таке визначення враховує такі істотні елементи:

 • по-перше, термінологічне тлумачення "заземлене" до певної системи, відповідно обмеженої, хоч і відкритої, але здатної адаптуватися до порушень в зовнішньому середовищі;
 • по-друге, на основі теорії логістики чи без неї функціонально це завжди управління в його функціях планування, керування, контролю тощо;
 • по-третє, ґрунтується на ефекті синергічного зв'язку.  Суть його полягає в тому, що система з синергічними зв'язками (а в економіці вона для того і створюється штучно) забезпечує приріст загального ефекту кооперованих дій елементів системи до величини більшої, ніж сума ефектів тих самих елементів, що діють незалежно.

Висновки. Відносно новий для економіки термін "логістика" має багатовікову історію. У загальному розумінні економічна система - складна динамічна система, що частково або повністю охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу, споживання матеріальних благ. Входом у неї є матеріально-речові потоки природних, виробничих та трудових ресурсів, виходом - матеріально-речові потоки предметів споживання, інвестиційних товарів, оборонної та експортної продукції, надані послуги.

Специфічні особливості економічних систем дозволяють розглядати їх і як складну інформаційну систему, і як кібернетичну систему, тобто систему з управлінням, і як адаптивну систему - останнє є вельми істотним з погляду логістичних систем. Здатність системи до адаптації може виражатися в здатності самоорганізовуватися. Одні з них відповідно до змін у зовнішньому середовищі змінюють спосіб функціонування системи, інші - змінюють структуру, організацію, систему управління, межі тощо.

Розповсюдження логістики як теоретичної концепції і практичного керівного інструменту відбулося дуже швидко. І це вимагає дослідження того, якого стану досягла логістика в науковому трактуванні, загальному розумінні і практичному застосуванні. Водночас не викликає сумніву, що логістика є господарським мисленням, керівною концепцією, яка характеризується розглядом загальної підприємницької оцінки і при послідовному організаційному переміщенні - компетентністю всіх пов'язаних з цим переміщень товарів.

Основне завдання логістики - досягнення фірмою найбільшого прибутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму досягнення фірмою стратегічних цілей і оптимізації її основних оперативних процесів (наприклад, транспортування і зберігання вантажів). У зв'язку з цим розрізняють загальні та підпорядковані їм локальні завдання логістики.

Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за ними, що забезпечувало б високу якість постачання продукції.

Література

 1. Гаджинский А. М. Основы логистики. — М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1995.
 2. Дегтяренко В. Н. Основы логистики и маркетинга. -Ростов-на-Дону, 1992.
 3. Залманова М. Е. Закупочная и распределительная логистика: Учеб. пособие. - Саратов: СПИ, 1992.
 4. Залманова М. Е. Сбытовая логистика: Учеб. пособие по курсу "Логистика". - Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1993.
 5. Залманова М. Е. Управление системами переработки, хранения и доставки продукции. Логистическая концепция: Учеб. пособие. - Саратов: СПИ, 1990.
 6. Плоткин В. К. Управление материальными ресурсами: очерк по коммерческой логистике. — Л.: Изд-во Ленингр. фин. -экон. ин-та, 1991.
 7. Райнхард Юнеманн. Материальные потоки и логистика. — Берлин: Изд-во Шкринчер, 1989.
 8. Родников А. М. Логистика: Терминологический словарь. — М.: Экономика, 1995.


23.10.2011

Загрузка...