Osvita.ua Высшее образование Рефераты Право Право промислової власності та охорона прав на об'єкти промислової власності

Право промислової власності та охорона прав на об'єкти промислової власності

Право промислової власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічноі творчості

Відповідно до чинного законодавства України основними об’єктами права промислової власності у сфері космічної діяльності можуть бути: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем.

Законодавство України про охорону прав промислової власності суб’єктів космічної діяльності складається із законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993р. (в редакції Закону від 01.06.2000р.), "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993р., "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5 листопада 1997 року, "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 року ( в редакції Закону від 21.09.99р.) та інших нормативно-правових актів.

Важливим джерелом патентного права України є міжна­родні договори і конвенції. Кабінет Міністрів України своєю заявою від 26 серпня 1992 р, проголосив приєднання України до Паризької конвенції з охорони промислової власності, підписаної в Парижі 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним в Україні з 25 грудня 1991 року.

Органом, що здійснює організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти промислової власності є Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), який є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки України відповідно до Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997.

У сфері космічної діяльності функцію правового захисту об'єктів інтелектуальної власності, а також захисту державних інтересів у вирішенні питань використання об'єктів, створених у космічній галузі за рахунок бюджетних коштів здійснює Національне космічне агентство України (п.4 Положення про Національне космічне агентство України, затверджене Указом Президента України від 22 липня 1997 року N 665/97).

Поняття "суб'єкти права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок" стосується як автора результату, так і його правонаступників - фізичних і юридичних осіб, яким автор передав своє суб'єктивне майнове право на результати творчої праці. Підприємства, установи та організації, які здійснюють космічну діяльність (суб'єкти космічної діяльності), працівниками яких створено винахід, корисну модель, промисловий зразок чи топографію ІМС у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця мають право на одержання охоронного документа.

Українські заявники можуть, а іноземні обов’язково діють через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), правовий статус яких визначено у Положенні про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545.

Чинне законодавство встановило вимоги, яким мають відповідати винахід, корисна модель, промисловий зразок і топографія ІМС.

     

Винахід - це технічне рішення в будь-якій галузі сус­пільно корисної діяльності, яке відповідає умовам патен­тоспроможності, тобто є новим, має винахідницький рівень і придатне для використання. Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганіз­му, культура клітин рослин і тварин), спосіб (включаючи біотехнологічні способи).

Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. При цьому патентне право закріплює абсолютну (світову) новизну. Не визнається винаходом пропозиція, на яку уже подано заявку або видано авторське свідоцтво чи патент. Причому не має значення, де видано авторське свідоцтво чи патент - в Україні чи за кордоном. Новизна пропозиції втрачається й тоді, коли відомості про її сутність розголошені іншим шляхом до її заявки і роблять можливим її використання третіми особами.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця його сутність не випливає з рівня техніки.

Корисна модель - це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним. До пристроїв як об'єктів винаходів чи корисних моде­лей належать машини, механізми, прилади тощо.

Промисловий зразок - це нове конструктивне вирішення виробу, що визначає його зовнішній вигляд і придатне для відтворення промисловим способом. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспромож­ності, якщо він є новий і промислово придатний.

Інтегральна мікросхема (IMC) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Топографія IMC - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними. Топографія IMC відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною.

Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом. Патент - це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти. Виключне право на використання топографії IMC засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію топографії IMC. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки або від дати першого використання топографії IMC за умови, що від цієї дати до дати подачі заявки пройшло не більше ніж два роки.

Заявка на видачу патенту України на винахід і корисну модель має відповідати вимогам, що встановлені Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001р. N 22.

Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України, чи згідно із Законом України "Про державну таємницю", то заявка подається до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" через режимно-секретний орган заявника або через компетентний орган місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням юридичних осіб. Заявку на секретний винахід або секретну корисну модель подає безпосередньо заявник.

Заявка на промисловий зразок має відповідати вимогам Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002р. N 110, а для секретних промислових зразків ще й Інструкції про особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять державну таємницю, затвердженій наказом Держпатенту України від 30 травня 1996 року N 111.

Заявка на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми повинна відповідати вимогам Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2002 N 260. Ці Правила визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, встановлюють порядок розгляду та проведення експертизи заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.

Наступним етапом є проведення експертиз поданої заявки в тих випадках, коли вони передбачені. Останній етап - зане­сення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ - патент (топографії ІМС - свідоцтво).

У разі прохання видати патент на винахід, слід зазначити, який саме патент бажає одержати заявник - патент із строком дії 20 років, що видається після проведення експертизи по суті, чи патент із строком дії 5 років (деклараційний патент), що видається під відповідальність заявника без проведення експертизи по суті.

По завершенні експертизи заявки по суті Держдепартамент має прийняти рішення про видачу охоронного документа (патента або свідоцтва). У противному разі заявнику надсилається рішення про відхилення заявки. Це рішення може бути оскарженя заявником в Апеляційній палаті, колегіальному органі Держдепартаменту для розгляду заперечень проти рішень Держдепартаменту щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, що діє згідно з Положенням про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28.01.2002 N 47. Це Положення визначає завдання, функції та склад Апеляційної палати, порядок організаційно-технічного забезпечення її діяльності.

На підставі свого рішення про видачу патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок Держпатент України публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відо­мості про видачу патенту. Одночасно з публікацією відомос­тей про видачу патенту Держдепартамент публікує опис до патенту на винахід, корисну модель, що містить формулу, та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу чи корисної моделі. Проте, якщо об’єкт промислової власності створено з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, відомості про нього не підлягають розголошенню відповідно до Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995р.

У сфері космічної діяльності до відомостей, що становлять державну таємницю, відповідно до ст.8 Закону України "Про державну таємницю", можуть бути віднесені дані про напрями розвитку окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, тактико-технічні характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, пов'язані з розробленням нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або здійснюються в інтересах оборони країни; про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні роботи, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу охоронного документа Держдепартамент здійснює державну реєстрацію відповідно до Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 291, Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.06.2001 N 469, Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 290, Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 N 292.


24.09.2010

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!