Книга як неперіодичний документ. Реферат

Книга – документ неперіодичний; це видання, яке виходить одноразово, його повторювання не передбачається заздалегідь. Якщо відбувається повторення виходу книги, це є її другим народженням, перевиданням

За конструкцією матеріального носія інформації книга – кодексовий документ. Єдине її ціле складають внутрішні та зовнішні конструктивні елементи.

До внутрішніх структурних елементів книги, які доносять інформацію, що в ній міститься, належать:

 • текст,
 • ілюстрації,
 • декоративно-композиційні прикраси.

Текст є головним елементом книги, за його допомогою передається смисл, зміст книги. Текст передає семіотичну інформацію, що закріплена на матеріальній основі за допомогою певної послідовності знаків, як правило, мовних, що сприймаються візуально, без допомоги яких-небудь технічних засобів, лише в документах для сліпих інформація через дотик (тактильний спосіб отримання інформації).

Текст може бути основним і додатковим. Основний – це текст документу, в якому викладено зміст публікуємого твору або декількох творів, тобто це є авторський текст. Основний текст займає більшу частину документа, саме для його розповсюдження і зберігання створюється книга.

Завданням додаткового тексту є полегшення сприйняття основного тексту. До нього належать: анотації, присвячення, передмова, післямова, примітки, додатки, епіграф. Довідково-допоміжні тексти створюють умови для орієнтування читачів в змісту книги.

Графічні зображення в документі, які пояснюють або доповнюють текст і слугують прикрасою в книзі, є ілюстраціями. Ілюстрації допомагають наочно уявити, побачити явища і речі, які описуються в документі, посилюють емоційно-художній вплив текстових творів. В виданнях літературних творів ілюстрації є лише доповненням до тексту. За розміщенням в тексті ілюстрації можуть бути заставками, кінцівками, текстовими ілюстраціями, фронсписами.

Ілюстрація, розміщена ліворуч від титулу, є фронсписом. Така ілюстрація допомагає відтворити основну ідею змісту книги. Кінцівкою є декоративне або сюжетно-ілюстроване зображення, що підкреслюють закінчення або висновок книги; ініціалом є перша літера тексту, яку виокремлюють за допомогою графіки і вона перетворюється на ілюстрацію.

Декоративними елементами, які слугують для прикраси тексту є орнаменти, візерунки, узори. Ці декоративні елементи не лише прикрашають книгу, а і слугують засобом розділення тексту на смислові частини.

     

До елементів зовнішнього оформлення книги належать:

 • книжний блок,
 • футляр,
 • манжетка.

Зовнішнє оформлення книги відрізняє її від інших видів документів.

Книжковим блоком називають комплект скріплених з одного боку (в корінці) зошитів або аркушів, що містить всі сторінки та комплектуючі деталі майбутнього видання. Книжковий блок є найважливішим елементом книги.

Корінець книжкового блоку – це місце скріплення аркушів блоку, розташованих за певною послідовністю. Кожний аркуш поділяється на частину, яка містить текст та на береги – ділянки аркушу, які не зайняті ні текстом, ні ілюстраціями. На сторінці їх чотири: зверху сторінки, знизу, з внутрішнього боку та з зовнішнього боку сторінки.

Документи, які не розраховані на тривалий термін зберігання, видаються в тонких обкладинках, паперових покриттях, іноді захищених прозорою полімерною плівкою і з’єднаних з книжковим блоком без форзаців.

Палітурка – міцне покриття з картону, пластмаси або картонних аркушів, вкритих тканиною, шкірою чи папером і з’єднаних з книжковим блоком за допомогою форзаців.

Першопочаткову інформацію про документ ми отримуємо через його оправу та титульну сторінку. Знаком, що інформує про читацьке призначення книги є її формат.

За форматом книги можуть бути:

 • великого формату (205 ´ 260 мм і більше);
 • книги середнього формату (від 120 ´ 165 до 170 ´ 240 мм);
 • малого формату (від 107 ´ 177 до 100 ´ 140 мм);
 • мініатюрні (в Україні не більше 100 ´ 100 мм, а в деяких країнах – не більше 76 ´ 76 мм або ще менші);
 • мікро книги (не більше 10 ´ 10 мм).

Книги великого формату містять, як правило, серйозні, фундаментальні праці і є, наприклад, науковою монографією. Книги для дітей мають дуже особливий формат, а книжкові видання невеликого формату, як правило, розраховані на масового читача. Подарункові або цінні видання випускаються в суперобкладинках (додаткові обкладинки з клапанами).

Форзацем є складений навпіл аркуш паперу або конструкція з двох аркушів та смужки з тканини (іноді – паперу), що скріплені з першою і останньою сторінками блоку і слугує для закріплення блоку з палітуркою. На форзаці можуть бути розміщені декоративні сюжетні зображення, довідкові або інші відомості, які відносяться до видання.

Рекламні та деякі інші видання часто випускаються в обгортці – паперовій стрічці, зі склеєними кінцями, які закривають лише частину палітурки. Її називають манжеткою.

Особливо коштовні книжкові видання розміщують в картонному або пластмасовому футлярі, для забезпечення кращого їх зберігання.

Внутрішня і зовнішня форми документа є тісно пов’язаними між собою, надають уявлення про документ в цілому і про його зміст.

Додаткові тексти є апаратом книги і залучаються до її складу для сприяння кращому та легшому користуванню нею. Такими є довідково-допоміжний апарат, а для кращого сприйняття, розуміння змісту – науково-довідковий апарат.

До довідково-допоміжного апарату книги належать: титульна сторінка, перелік змісту, покажчики, колонтитули, вихідні відомості, реферат, анотація.

Титульна сторінка надає інформацію про саме видання, характеризує конкретну книгу. На титульній сторінці розміщуються такі відомості: назва книги; прізвище, ініціали автора або авторів; заголовок книги, підзаголовки; номер тому видання, відомості про повторюваність, перевидання документа; вказівка про мову, з якої зроблено переклад видання, прізвище, ініціали перекладача; прізвище художника-ілюстратора; відомості про місце та час видання, назва видавництва.

Назва документа та перелік змісту допомагають читачеві скласти перше уявлення про цей документ, його зміст. Перелік змісту надає можливість швидко знаходити необхідну інформацію, розділи, параграфи, глави.

Іменні покажчики допомагають віднайти в документі потрібну інформацію про певну особу. Предметні покажчики допомагають знаходити інформацію про конкретну річ. За покажчиком таблиць читач знаходить потрібну; за списком ілюстрацій – необхідну ілюстрацію тощо.

До довідкових текстів, також належить колонтитул. Цей текст розміщується над основним текстом. Він вказує читачеві на те, який саме матеріал надруковано на даній сторінці. В словниках колонтитул – це слово або перші літери слова, чи літера абетки, у збірці творів – назва твору та прізвище автора тощо.

Характеристику книги відповідно до її теми, призначення, являють собою анотація та реферат. Їх призначення – допомагати читачеві при виборі потрібної книги.

Науково-допоміжний апарат книги містить такі відомості: передмова автора, редактора чи видавця, вступна стаття, коментарі та післямова, які пояснюють зміст твору загалом та ті його окремі частини, які можуть бути незрозумілими читачеві, а також, примітки, що надають стислі пояснення значень іншомовних слів, термінів, професіоналізмів, якщо такі використовуються в тексті, систематизовані списки видань на тему даної книги або її частини; бібліографічні посилання.

Ці документи слугують інформативним засобом передачі відомостей, забезпечують документну комунікацію, яка без них була б не можливою, кумулюють, концентрують, зберігають інформацію для теперішнього та майбутнього поколінь.

Ще одним видом опублікованого документа є брошура: текстове видання, яке за формою матеріального носія інформації є кодексовим документом, має обсяг більше ніж 4, але не більше ніж 48 сторінок. Випускається в обкладинці.


10.11.2011

Загрузка...