Загрузка...

Лексична синонімія у журналістиці. Реферат

Поняття синонімії. Типи лексичних синонімів та їх використання у ВЗМІ. Синоніміка як своєрідність стилю військового журналіста. Лексична синонімія та її функції

Словниковий склад мови, особливо мови багатофункціональної, який обслуговує науку, літературу, мистецтво, виробництва, є мовою преси, радіо, телебачення, надзвичайно багатий і різноманітний – він налічує сотні тисяч слів. Так навіть у такому океані слів мовці порівняно легко й швидко знаходиться саме ті, що потрібні їм у даний момент. Поясненням цього можуть бути системні зв’язки лексики, які значно полегшують пошук, бо доводиться відшукати слово не у всьому словниковому складі, а в рамках невеликої його частини – синонімічного ряду чи лексико-семантичної групи, на яку орієнтується ситуація, логічна зв'язність та асоціативність мислення.

В українській мові, як і в інших, є різні групи слів за значенням. Найбільші з них за обсягом – синоніми, антоніми та пароніми, що виступають водночас і основою найвиразніших стилістичних засобів.

Кожній людині, яка прагне просто, чітко і дохідливо сформулювати думку, слід постійно вчитися розрізняти відтінки в значеннях слів, правильно вживати їх в усній і писемній мові. Свідоме і стилістично точно слововживання – надійний помічник в оволодінні скарбами рідної мови і показник рівня культури.

Лексика мови постійно збагачується. В процесі мовного спілкування одне й те саме поняття характеризується з різних сторін. Виділяються нові його ознаки. Це призводить до утворення нових слів. У лексемах може відбиватися ставлення мовців до предметів реального світу, їхні емоції та волевиявлення.

Одним з цікавих мовних явищ, які безпосередньо пов’язані з багатством і різноманітністю словникового складу, з питаннями культури мови, стилістики, є синоніми.

Коли прагнуть досягти бездоганної за формою мови, добирають синоніми; коли потрібно якнайточніше висловити свої думки чи почуття або навпаки. Якось завуалювати, приховувати їх – також мукають синоніми.

У цій роботі ми спробуємо дослідити лексичні синоніми на шпальтах газети "Народна армія". Тема й справді актуальна, оскільки на прикладах статей, заміток мовою журналіста – багатою, образною, літературною, пересипаною влучними словами та образами, читач яскравіше уявляє описувану подію чи явище.

З метою дослідження лексичної синонімії ми вибрали з газетних статей різні "синонімічні ситуації". Одразу зауважимо, що увесь зібраний матеріал ґрунтується на дослідженнях та в межах однієї робот дослідити тему важко адже це безліч одиниць (слів, словосполучень), які виступають в синонімічні відношення в умовах синонімічної ситуації.

     

Поняття синонімії внутрішньо передбачає наявність не однієї структурної одиниці, а принаймні двох.

Багаточленність є найпершою умовою реалізації семантичних та стилістичних особливостей синонімів. Оскільки синонімія виникає тоді, коли декілька назв стосуються одного списку [Ільмами 1962,38] тоді декілька назв і утворюють синонімічний ряд (СР) – мікросистему слів, денотативні значення яких об’єднуються інтегруючою ознакою, а розрізняються диференційними ознаками. Інтегруючі ознаки (денотат, ядро значення) існують як на значеннєвому, так і на понятійному рівнях. Диференційні (конотативні) саме – це семантичне наповнення синонімів одного ряду; сили, за якими слова – синоніми можуть протиставлятися в межах одного СР.

Одні лінгвісти схильні вважати, що мікросистему суто мовним явищем. Синонімічний ряд розглядають як певну лексичну підсистему. Що входять до однієї лексико-семантичної групи слів [Черняк 1993: 47-54], інші доводять не замкненість синонімічного ряду на мовному. Мовленнєвому стилістичному рівнях [Брагина 1986: 8-13], що дає змогу будувати ряди лексичних синонімів з урахуванням мовленнєвих і контекстуальних ситуацій.

Якщо охарактеризувати синонімію як певну системі взаємопов’язаних значень окремих слів та словесних зворотів, які функціонують у загальнонародній мові та мовленні, то стає зрозумілим. Що вона чи не найповніше реалізує свої внутрішні можливості у мовленні. В контекстних умовах.

Виокремили два погляди на вивчення синонімічних груп слів:

 • а) дослідження синонімічних рядів, установлених у лексичній системі мови;
 • б) у розгляд синонімів у функціональному плані, що дає можливість відображати понятійній й експресивні відтінки семантики слова в процесі мовленнєвої інтерпретації цієї семантики.

Адже мовлення не сприймає створений і зафіксований у мові синонімічний ряд як сталу незмінну одиницю. СР – це структурне утворення, яке може бути незалежним як у синхронному, так і діяхронному планах. В історичній перспективі можна простежити зв’язок синонімії з полісемією, що ряд синонімів – це не лише взаємозв’язок близьких за значенням слів, але й база для створення нових асоціативних зв’язків, асиміляція на понятійному рівні всіма членами ряду певних абстракцій, які виникають унаслідок продуктивного мислення людини. Тому дискусійною є думка, що компонент синонімічного ряду утворюють синхронну підсистему в загальній мовній системі [Балевська 1967: 94-104]. Більш слушним видається визначення синонімії як діяхронного явища, яке виконує функцію збереження і розвитку думки, відображає процеси сталості й змінності мови.

У синонімічних рядах відбувається зміна, переміщення мовних одиниць, чим забезпечується збереження старих надбань і впровадження нових тенденцій у мові та мовленні [Гречко 1987: 17-18].

Використання синонімів у мовленні, особливо художньому, завжди зумовлене прагненнями конкретизувати зображувальний факт. Передати його в певному експресивному аспекті. Автор прагне відпускати найоптимальніший варіант для реалізації виражальних можливостей слова. У зв’язку з цим перед дослідником постає питання не лише структури СР, а і його семантичного обсягу, внутрішньої організації. Зрозуміло, що в умовах контекстуального мовленнєвого функціонування слів межі ряду встановити практично неможливо, оскільки міра семантичної близькості й конотативної диференціації між члени ряду далеко не однозначна [Франко 1983: 135].

Тому одні лінгвісти схильні до обмеження синонімічних рядів рамками явно виражених синонімічних відношень на лексико-семантичному, понятійному рівнях, на декотативній і конототивній основах [Євильєва 1966: 5], інші вважають що синоніми мають властивості означати одне широке поняття, тому межі синонімічних рядів можна розширювати, оскільки це незамкнена відкрита мікросистема, що постійно перебуває в русі [Брагина 1986: 15].

Однак системність виявляється не лише в середині самого ряду. Синонімічні ряди входять у різні зв’язки один з одним, утворюючи своєрідні синонімічні гнізда чи гіперсинонімічні групи [Город 1993: 20]. Не замкненість СР – це своєрідна з’єднувальна ланка між мовними нормами різних епох, між літературними жанрами й мовними стилями, між соціальними сферами спілкування, Компоненти синонімічного ряду розташовуються не довільно, не спонтанно, а з певними законами. Кожен ряд має своє домінанту, а або словами ідентифікатор, опорне (стрижневе, заголовне, реєстрове, центральне) слово, архісину тощо. Домінанта (ми приймаємо це термін) безпосередньо називає поняття, є денотатом, виражає семантичну суть ряду, акумулює конденсує всі конотації, є найуживанішою в мовленні. Це точка, з якої починається вимірювання синонімічності компонентів СР, без неї не може бути виражена семантична ідея ряду. Лише у відношеннях домінанти зі всіма іншими компонентами повністю простежуються ознаки синонімічності слів.

В шус йшлося про зв’язки син омічних рядів між собою, про об’єднання їх у більші структурні одиниці – гіперсинонімічні групи. Треба зазначити, що поняття домінанти є обов’язковим і для системних утворень. Домінанта ГСГ може бути виражена однією лексемою (йти, дивитися, думати, говорити). Можна уніфікувати граматичну структуру домінанти, використовуючи перифрастичні формування, які часто трапляються в словникових статтях: про переміщення, про акт мовлення, про зорове) слухове сприйняття) відчуття, про процес мислення тощо.

Такий підхід дає змогу досліджувати семантико-стилістичну взаємодію синонімів і синонімічно зближуваних слів, словосполучення, компаративів, фразеологічних одиниць, в умовах авторського контексту, індивідуально-авторського мовлення.

Більшість дослідників синонімії аналізують ізольовані СР, взяті зі словників або спеціально підібрані для доведення чи ілюстрування якогось наукового припущення. Це призводить до прагнення дати категоричне звужене трактування терміна синонім, унаслідок чого особливості реального живого використання синонімічних засобів реалії функціонування слова в мовленні. В контексті, а словникові синоніми, синонімічність яких безсумнівна. Не заперечуючи необхідність точного визначення синоніма, його лексичного вивчення та лексикографічного опису, треба взяти до уваги контекстуальну; мовленнєву "поведінку" синонімів, подивитися на синонімію дещо ширше: дослідивши певну спільну закономірність і для узагальненого, й для оказіального використання синонімізованих фактів мовлення говорити не лише про синоніми в лексикологічно-лексикографічному плані, але й про так звану "синонімічні ситуацію" [Винокур 1964: 22], яка дає змогу об’єднати всі випадки синонімізації конструктивно і якісно різних одиниць мови у лексико-семантичному й функціональному стилістичному стилі чи аспектах.

Метою дослідження являється те, що на шпальтах газети "НА" ми можемо досить часто зустріти синоніми різних за значенням. Військові журналісти досить часто використовують синоніми, боячись повторень адже повторення не є прикрасою тексту. Вживання синонімічних рядів в матеріалі показують дужки та яскравість всього того, що журналіст намагається висвітлити в своєму матеріалі.

Основна частина

За ступенем синонімічності синоніми поділяються на абсолютні й часткові.

Абсолютні (повні) синоніми – синоніми які повністю збігаються за значенням, тобто не різниться ні відтінками значень, ні емоційним забарвленням, ні сполучуваністю. Вони можуть взаємо замінюватися абсолютно в усіх контекстах. Наприклад: мовознавство і лінгвістика, столітті і сторіччя, орфографія і правопис, коцюба, кочерга, рос. префікс і приставка.

Здебільшого абсолютні синоніми маємо в термінології. У звичайному мовленні побувають різних семантичних і стилістичних відтінків, а інколи й зовсім змінюють значення. Так скажімо, слова народний і вульгарний були абсолютними синоніми (ще й досі вираз вульгарна латинь рівнозначний виразові народна латинь), однак зараз ці слова семантико розійшлися і слово вульгарний набуло значення "грубий". Наприклад:

Часткові синоніми – синоніми, які не повністю збігаються. Вони можуть різнитися відтінками значень, емоційно-експресивним забарвленням, стилістичними функціями. Відповідно серед них виділяють семантичні, стилістичні й семантико-стилістичні синоніми. Наприклад:

Семантичні, або ідеографічні (від isea Поняття", і grapho "пишу"), синоніми – синоніми, які різняться відтінками значень. Наприклад: шлях і дорога (шлях – це велика проїзна дорога, тоді як дорога – будь-яке місце для проїзду й місце для проходу, навіть дуже вузьке). Пор. ще: сміливий, відважний, мужній. Наприклад:

Стилістичні (емоційно-експресивні) синоніми – синоніми, які різняться емоційно-експресивним забарвленням. Наприклад: їсти і жерти; обдурити і надурити; працювати, трудитися, ішачити. Такі синоніми вживаються в різних стилях мови.

Семантико-стилістичні синоніми – синоніми, як і одночасно різняться відтінками значень і стилістичним забарвленням, тобто поєднують ознаки першої й другої групи. Наприклад: іти, плестись (повільно, важко: розмовне), перти (інтенсивно грубе).

Оскільки ідеографічні синоніми, стилістичні та семантико-стилістичні синоніми різняться відтінками значень і емоційно-експресивним забарвленням, то вони характеризуються різною сполучуваність і не завжди можуть взаємо замінятися. Пор.: вивіз товару й експорт товару; але тільки вивіз машин в Данію.

Морфологічними синонімами називають варіанти форм, що передають те ж саме поняття. Наприклад: давальний і місцевий відмінок: батьку – батькові, на батьку, на батькові, по полі – по полю, орудний відмінок: тією – тою, п’ятьма – п’ятьома. Наприклад:

Синтаксичні синоніми – це граматично різні конструкції, що виражають ту саму думку. Таким можна вважати:

сполучникові та безсполучникові речення: Сонце зайшло, а на дворі швидко стемніло як тільки сонце зайшло, а на складнопідрядні і прості речення з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами: Картина, що була написана олією, висіла над роялем. – Написана олією картина висіла над роялем, Коли приходиш з вулиці додому, який б не був настрій, мий руки. – Прийшов з вулиці додому, мий руки;

складнопідрядні і прості речення з другорядними членами: Коли прийду з відрядження, зайду до вас. – Після приїзду з відрядження зайду до вас;

синтаксичні конструкції книжкою і розмовного характеру:

 • незважаючи на те, що хоч і
 • внаслідок того що після того
 • завдяки тому що через те
 • з метою щоб

Фразеологічні синоніми – це різні фразеологізми з одним значенням: ні туди ні сюди, ні в тин ні ворота, ні риба ні м’ясо; гав ловити, рота роззявляти. Наприклад:

Щодо лексичних синонімів, то на основі віддалених асоціативних зв’язків між ознаками предметів і явищ відбувається перенесення або розширення знань слів, виникають образні назви. Це окремі слова – синоніми та цілі описові синонімічні звороти, що мають назву перефраза (іноді кажуть – парафраза).

Перифраза – стилістична фігура (побудова), відома в риториці й поетиці ще з давньогрецьких часів. Вона концептує в собі найвиразніші, найчастіше образні ознаки й стає ніби прихованою синонімічною назвою, наприклад: Багряний лист кружля в гаю, шумлять отави молодо. Чого-чого вдягла земля осіннє золото? (Д. Луценко).

Поняття = жовте листя = передане через ознаки інших двох = осіннє = і = золоте =

Українська мова має усталені перефрази: Кобзар (Т. Шевченко). Великий Каменяр (І. Я. Фрнко), місто Лева (Львів), столиця України (Київ), горне золота кам’яне вугілля) та ін.

Наприклад:

Висока мовна культура людини, точність у вживанні слова пов’язана з глибоким розумінні лексичного значення, вміння тонко відчувати значеннєві відтінки синонімів і добирати саме те слово, яке найточніше і найпотрібніше в даний момент.

"Намагання до точності вислову, - зауважував видатний український мовознавець Л. А. Буляховський – веде за собою, насамперед, роботу над синонімікою, використовуються наявні слова та вирази, близькі одні до одних за змістом, але з певними в значенні або емоційному забарвленні [Булаховській 1947: 147].

Синоніміка є одним із найважливіших чинників, що зумовлюються своєрідністю різних чинників, що зумовлюються своєрідність стилю журналіста, автора.

Розглянемо на прикладах статей газети "Народна армія" головні визначальні прикмети синонімів:

1. Спільність значення, здатність відображати те саме поняття.

Народна армія. 22 квітня 2005 року, с. 2 "Герой він і у Севастополі герой", Олександр Щербаков).

"У Севастополі – в місті, місто-герой-флотська столиця"...

"Вирішили продовжити – ініціювали – відбуваються".

Народна армія, 19 квітня 2005 року, с. 2 "В супери чортовому числу". Костянтин Бекещенко) фразеологічний синонім.

Національна академія – "Альма-матер" "сказав" у світі статті:

2. Цілеспрямований вибір синонімів посилює емоційну виразність мови в цьому випадку говорять про скрити використання синонімів, тому що самому тексті синоніми вже стилістично опрацьований матеріал де слова використані у точній відповідності з їх значенням й емоційно-експресивним забарвленням, але за кожним словом мають на увазі синонімічний ряд слів конкурентів, в яких автор вибирає найбільш вдалі.

3. Наприклад статті (Народна армії, 17 листопада 2005 року) с. 3 "Українська мова та її втілення у військову сферу" Клара Соколовська) І-ІІІ абз. Навколо слова "мова".

"... Втілення та повноправне функціонування";

"... мова – засіб спілкування, це честь, і пам’ять і гідність; це – життя..."

Великий Українець, геніальний письменник, патріот".

Україна... "Незалежна, омріяна, соборна".

"Цілісності й могутності держави..." Небезпека для мови:

"... Суржикування, чиновницьке оказенювання, збіднення образної системи, примітивізація понять..."

4. У даному контексті піднятої проблеми, лунає заклик до інтелігенції:

..." Щоб вона була постійно на варті чистоти мови, збагачувала її всебічно, повертала її первісну естетичну красу, мудрість, милозвучність.

Журналіст уникаючи повторень тих самих слів чи зворотів, підвищуючи стилістичну якість оформлення думки називає одне й те ж поняття різними за звучанням словами:

... "Глава держави, Президент України, Віктор Ющенко,..."

... "візит, поїздка, зустріч, розмова..."

Народна армія, 18 листопада 2005 р. "Ми значно підняли статус наших стосунків", с. 2.. Сергій Лемеха).

5 (Народна армія, 25 листопада 2005 року, "Вдалий дебют військового музею", с. 2. Сергій Воронов).

"... історика, археолога, етнографа, академіка Дмитро Яворницького, вчений...

Яке багатство дієслів - синонімів у статті, "... зазначив, сприяв, заклав..."

"існуватимуть, показуватимуть; витримали, підтримуються і розвиваються; зберігати і примножувати..."

"... науковці, професіонали, колеги" – синоніми іменники.

Використання абревіатур, теж дозволяє уникнути повторів стилістичних: "Діяльність української Повстанської Армії "УПА".

6. У цій же статті використання слів синонімів, що відносяться до нейтральної лексики:

..." відомий художник, мужній митець, патріот"... Який от синонімічний ряд: "працював, ілюстрував, писав..." "виходили, створив, встиг передати. – прикметники синоніми. "... сильних і здорових..."

(Народна армія, 17 листопада 2005 року,... УПА очолив Ніла Хасевича", с. 8 виставка).

У певному контексті синоніми можуть виконувати у мовленні функцію уточнення, виразити думку дозволяє використання синонімів, що доповнює одни одного. Наприклад: "Несподіваним та довгоочікуваним подарунком..."

"... чесного та справедливого"... "врешті-решт (прикладка: паралелізм.

7. Народна армія, 1 листопада 2005 року "Свято для Одеси", свято для військовослужбовців" Євген Тищук, с. 3).

8. Для прикладу (Народна армія, 25 жовтня 2005 р. "Під прицілом" Associated Press" с. 2. Андрій Яцик) невеличка замітка "рясніє" синонімами абсолютними типу:

9."... зарубіжними іноземними".. контекстуальними, "держав, партнерів, гостей..." абсолютні синоніми у ряду: "зоопарк, звіринець прилисток фауни". ("Народна армія", "І "Казці" ювілей, с. 8 Василь Садовський).

Лексичні синоніми використовуються у функції роз’яснення:

"... рядовий Максим Панчук, нагородою солдата, хлопця, справжній захисник"

(Народна армія, 5 листопада 2005 року, "Як службу почнеш"..., с. 3, Олександра Симоненко).

В особливих випадках синоніми використовують функцію протиставлення: "... поблизу якого козаки. За звичаєм поверталися назад на Закарпаття, проте січовики..."

10. У цій статті синонімічний ряд яскраво виражено: "... слід було зруйнувати,.. Сагайдачний спустошив... знищив там все "вогнем і мечем".

Нанизування даних синонімів породжує градацію, коли кожен наступний синонім посилює значення попереднього, як вказано вище в прикладі.

(Народна армія. 8 листопада 2005 року "Був він чоловік великого духу...", с. 6, Олександр Гуржіст, Вадим Корнієнко).

До однієї групи можна віднести й ряд синонімів: "... названий ворожим, антинародним, антипартійним...."

Для посилення ознаки, дії:

"... від нищівної, грізної критики..." – синоніми аналогії оформлені у формі прикладок. "... темниці – в’язниці,.. суперечках – гварах..."

11. (Народна армія, 9 листопада 2005 року. "Се ключ від в’язниці поневоленого народу" с. 7, Микола Сом). Лексина синонімія стає потрібною в зв’язку з необхідністю уточнити, деталізувати знання слова з дуже загальною або невиразною семантикою. Індивідуальне синонімізування мова з конкретним значенням і слова з узагальненням неопредмеченим значенням, досить часто використовуються з метою емоційного оцінювання.

12. Наприклад: "Український контингент,... військовослужбовці,.. українські миротворці,... наші солдати й офіцери, військові, еліта війська".

У певних випадках синоніми, що виступають у формі словосполучення, набирають вигляд розгорнутого тлумачення думки:

"... Анатолій Грищенко, Міністр оборони України керівник українського оборонного відомства..."

(Народна армія, 12 листопада 2005 року, "Тут військові усвідомлюють, навіщо потрібна армія", с. 2., Дмитро Тимчук).

Ряд синонімів, особливо контекстуальних побувають синонімічних стосунків тільки в певному контексті. Наприклад:

"... колись незаконно конфіскували, приміром у результаті сумнозвісного розкуркулення, під час масової колективізації..."

13. (Народна армія, 10 листопада 2005 року, "Повернути чесне ім’я" с. 5. Василь Садовський).

Досить великий і семантично місткий ряд дієслів (форм дієслова) на означення "Казати/говорити". Наприклад: синонімічний ряд; "Повідомляє Укрінформ...; розкриваючи суть, підкреслив; повідомив.., зазначив...".

14. (Народна армія, 19 листопада, 2005 року "Містечко Базар вшановуватиме пам’ять героїв".

Кожне із цих слів стає домінантою окремого синонімічного ряду, компоненти якого мають спільне значення, Наприклад, синонімічний ряд, що має передбачуваний характер, у такому контексті: "... буде здійснено,.. виконають,... планується..., передбачить..., будуть взяті..."

15. (Народна армія, 15 жовтня 2005 року... Пам’ятники історії оцінять", с. 8).

Серед лексичних синонімів різних видів значне місце в мові засобів масової інформації займають синоніми образно-метафорні, до яких належать синоніми-порівняння, синоніми-аналогії; синоніми паралелізми.

16. Наприклад:

"... взагалі-то важко чимось, здивувати, але остання подія, схожа на них враження справила..." – синоніми – парамлізми.

Передаючи різні відтінки одного й того поняття ідеологічні синоніми вступають у відношення, але мають чітке стилістичне забарвлення.

17. жНаприклад:"... Він розкритикував попередній уряд..", оцінив червоною карткою..." (цитата Президента")... визнав,... поділяє..., заявив.., переконаний,.. наголосив,... зупинився,... розповів, запевнив,... закликав...".

Наші журналісти продовжують кращі традиції своїх попередників, демонструючи глибину володіння слова. Наприклад: зустрічаємо ряди синонімів навіть у невеликих за обсягом замітках зі знанням "добре роботи щось:"

"... цікаво висвітлювати,... прискіпливо слідкува..."

".... схожі виставки є актуальними та суспільно-важливими".

"... оперативно і детально..."

(Народна армія, 7 жовтня 2005 року, "За фахове слово диплом", с. 2).

18. У вирі сьогодення виникають і нові лексеми, які стають доступними та зрозумілими широкому колу читачів, набираючи нового стилістичного та емоційно-експресивного звучання.

Наприклад:

"... річниці Помаранчевої революції,... у подіях помаранчевого листопада..."

"... вироби, викричали, відстояли свободу..."

"... зневіра й розчарування..."

"... вільні, демократичні чесні вибори..." Направду, радіо звернення Президент "переповнене" синонімами.

19. (Народна армія, 22 листопада 2005 року, с. 1. "Радіо звернення Президента України до українського народу" Відомо, що найбільш поширена синоніміка, серед іменників, дієслів, прислівників, прикметників.

Наприклад: "... достойні й спадкоємці....""... молодих козаків.., поважні козаки..., справжнім козакам..., юних козаків..."

Вони змагалися, демонстрували уміння".

20. (Народна армія, 26 жовтня 2005 року, Розваги для молодих козаків", с. 7, Ольга Гаврши, Алла Глембецька).

У синонімічних рядах сходиться слова книжні й розмовні, давні й сучасні, власні й запозичені, термінологічні та образні, фольклорні та літературні. Синонімічні відношення існують не тільки між словами, а й між лексикою і фразеологічною одиницею, або фразеологічним зворотом,.

21. Наприклад? (у І і ІІ абз.).

"... а "кінець вірьовки настав таки..."

"... підняв кинув йому напередодні рукавичку..."

(Народна армія, 15 листопада 2005 року,, "Неділя, Київ. Український дім", с. 2, Олег Махно, Сергій Горноус). Синоніміка створює широкі можливості стилістичного відбору лексичних засобів, але пошуки точного слова коштують автору великої праці. Інколи нелегко визначити, чи саме відрізняються синоніми, які вони виражають смислові чи емоційно-експресивні відтінки. І зовсім нелегко з більшості слів вибрати єдине правильне, необхідне.

Не всі синоніми сучасної української мови однаково поширені в усіх функціональних стилях. На цій підставі їх поділяють (семантико-стилістичні) на дві групи.

а) синоніми загальновживані.

Наприклад:

22. "... свою силу та майстерність..."

"... завжди поважали сильних та мужніх..."

(Народна армія. 5 квітня 005 року, "завжди поважали сильних і мужніх, с. 8, Володимир Соболь).

б) синоніми які вживаються у повному функціональному стилі.

Наприклад:

"... навички командира батальйону, штабу, командирів рот, взводів, відділень в організації бойових дій, управління підрозділами..."

23. У ці синоніми, окрім одного публіцистичного стилю, вживаються у певній галузі – військовій. Досить цікавим явищем синонімії є описовий зворот мови, поетика фігурна (перифраз), який на шпальтах "Народної армії" зустрічається у колонці про культуру та мистецтво.

Наприклад:

24. "Щороку першого квітня українська "перлина" біля Чорного моря – Одеса – перетворюється на епіцентр гумору та сміху. Це романтичне місто..."

(Народна армія, 6 квітня 2005 року, "Здоровий гумор в здоровому тілі!" с. 8. Євген Тищук).

Синонімічні відношення створюються також у результаті поповнення словника української мови за рахунок лексики територіальних діалектів.

Наприклад:

25. "... Як засвідчили результати спеціального обліку лелек,... найбільше цих птахів у західному регіоні..., для гніздування бузьків..."

(Народна армія, 9 квітня 2005 року, "Лелеки повертаються" с. 8. Михайло Гриневич).

У ці й же статті синонімами виступають іменники "легенда та історії" та дієслова "прилітають, приносять", які існують уданому контексті. Далі доводимо приклад вживання фразеологізмів античного походження, що вживаються у назві статті, а й "приховано" тлумачать значення фразеологізму.

26. "... розтлумачує уразливість цих "ахіллесових п’ят..."

(Народна армія, 11 жовтня 2005 р. "... Ахіллесові п’яти незамінної служби", с. 5, Марія Кривошеєва).

Якщо ж досліджувати на сторінках військової преси епістолярний жанр, то це окрема робота, але варто звернути увагу на лексику листування.

Ось для прикладу:

27. "... за безкорисну допомогу, підтримку, розуміння та зусилля..., встановлення миру, спокою та стабільності..."

Обидва ряди синонімів існують при спільному значенні та передають різне стилістичне забарвлення – емоційне, оцінне.

(Народна армія, 5 жовтня 2005 року "Подяка людей – найкраща нагорода", с. 2).

Аналізувати наступну статтю щодо наявності лексичної синонімії, зауважимо:

"... відпочинку та дозвілля...,"

"... відстоювали, поборотися..."

"... переможці, призери..."

28. (Народна армія, 28 вересня 2005 року "Гартує молодь "Січовик", с. 5, Анатолій Будяшевський).

Ступають у синонімічні зв’язки у контексті. Насамперед розглянемо статті інформаційного характеру.

Наприклад: "... дала згоду на призначення,... Друге подання Президента України щодо голови уряду досягло успіху..." (1).

29. "... Президент України (3) наголосив (2)..., він закликав,... голова держави (3) поінформував (2)..."

(Народна армія, 23 березня 2005 року, с. 2, інф. "Народна армія", "Юрій Єхануров – прем’єр-міністр").

Наявність синонімів, що виступають у ролі словосполучень (1), дієслів-синонімів (2) у даному виступі та іменників (3), з метою уникнення тавтології.

30. "... Повідомляє Управління прес-служби..., поінформовано про результати,... поставлені..., Міністр оборони зазначив,... підкреслив, поінформував, дав, поставив..." Виписано синонімічний ряд дієслів до домінанти "сказати".

(Народна армія, 3 листопада 2005 року, "Партнерські стосунки розвиватимуться, с. 2).

За допомогою дієслівної синоніміки вдало уникнуто частих повторів, та й зіставлено синонімічні слова, підкреслюючи їх відмінності.

Висновки

Багатство синонімів одно з питань ознак багатства мови взагалі. Користування синонімами, тобто вміння поставити саме те слово і саме на те місце невід’ємна прикмета хорошого стилю, доречна риса справжнього майстра пера, тобто військового журналіста який пишучи матеріал, не може не вжити синонімів, тому що синоніми прикрашають будь-який матеріал.

Сама українська мова напрочуд багата на синоніми. Безнадійні педанти використовують їх, свідомі митці любов’ю їх плекають – писав український поет Максим Рильський.

Педантів багато та у військовій пресі ми бачимо використання синонімів як окраса тексту окраса тексту. Вони допомагають читачу краще сприймати матеріал, та робити висновки.

Досліджуючи тему ми дійшли закономірності в тому, що синоніми найважливіші складники арсеналу стилістичних засобів мови журналіста.

У публіцистичному стилі, нами досліджуваному, йшлося про явище не тільки лексичної синонімії, а й синтаксичної, морфологічної синонімії, фразеологічної, словотворної.

За рахунок переносного чи проти річного вживання одиниці синонімічного ряду можуть мати по декілька значень. Саме в умовах синонімічної ситуації яка виникає в процесі мовленнєвої діяльності, виявляють диференційні ознаки слів, семантика простежується не лише по лексичному, а й інших рівнях, з урахуванням емоційно експресивних відтінках, які і спостерігаються на шпальтах військової преси зокрема "Народної армії".

Джерелами формування синоніміки є різні стилістичні шари лексики, які зустрічалися нам підчас дослідження матеріалів "НА". Також синонімічні ряди які сходяться словами термінологічного та образного знання, а також книжні та розмовні, власні й запозичені.

Отже, лексичні синоніми є найвиразнішими й найпоширенішими образними засобами мови. З їхньою допомогою у мовленні можна не тільки уникнути неприємного повтору одних і тих самих слів, а й точніше передавати відтінки думки, уточнити деталі, ознаки, властивості.

Література

 1. Багрина А. А. Синонимы в литературном языке. М., 1986.
 2. Винокур Т. Г. Синонимия и контекст // Вопросы культуры речи. М., 1964.
 3. Гречко В. А. Лексическая синонимия современного русского языка. Саратов, 1987.
 4. Евгеньева А. П. Основные вопросы лексической синонимики // Очерки по синонимике совр. русск. лит. яз. М-Л., 1966.
 5. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови. Львів, 2001.
 6. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. К., 2002.
 7. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. К., 2003.
 8. Палевська М. Ф. Проблема синонимического ряда, его границ и возможностей выделения доминанты // Лексическая синонимия. М., 1967, с. 94-104.
 9. Русанівський В. М. Культура української мови. К., "Либідь", 1960.
 10. Сиротина В. А. Лексическая синонимия в русском языке. Львов, 1960.
 11. Терещенко Л. Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності // Диво слово, К., 2000, с. 25-30.
 12. Тодор О. Г. Експреси ви в аспекті синонімії: Автореферат дис.... кандидат філологічних наук. К., 1993.
 13. Ільманн О. Дескриптивная семантика и лингвистическая психология // Новое в лингвистике. М., 1962.
 14. Франко З. І. Лексична синонімія // Фонетика, морфологічна і лексична система українських говор. К., 1983.
 15. Черник В. Д. Функциональные аспекты синононимии и проблемы текстового воплощения языковой личности // Функциональная семантика слова. Екатеринбург, 1993, с. 47-54.


07.11.2011

Загрузка...