Загрузка...

Міжнародні економічні відносини: сутність та форми прояву. Реферат

Що вивчає курс "Історія МЕВ". Теоретичні засади курсу. Формаційний та цивілізаційний підходи до вивчення Історії МЕВ

Історія МЕВ дає уявлення про такі етапи їх розвитку:

 • доісторичні часи;
 • часи стародавніх цивілізацій;
 • епоха феодального середньовіччя;
 • період капіталістичних відносин.

В цілому, предметом вивчення курсу "Історія МЕВ" є розгляд їх в процесі історичного виникнення, становлення і розвитку від доісторичних часів до наших днів, тобто ми вивчаємо МЕВ в процесі їх еволюційного становлення, розвитку до сучасного рівня.

Історія МЕВ вивчається через призму різних підходів вчених, різних підходів науки і науковців до розвитку людського суспільства. Одним із таких підходів є формаційний аналіз розвитку людського суспільства. Свого часу цей підхід (принцип формаційного аналізу) було запропоновано класиками марксизму. Він полягає у вивченні історії через етапи:

 • від первіснообщинного ладу,
 • через рабовласництво,
 • феодалізм,
 • капіталізм,
 • до комунізму.

Концепція формаційного підходу ґрунтується на принципах класової боротьби, соціальної революції і диктатури пролетаріату. Найбільш повно і глибоко ці принципи викладені в роботі К. Маркса "Маніфест комуністичної партії".

Другим підходом до вивчення і дослідження людського суспільства є цивілізаційний. У відповідності з цим підходом історія людства розглядається через призму трьох цивілізацій:

 • аграрна;
 • індустріальна;
 • постіндустріальна.

Такий підхід було запропоновано в 70-ті роки американським політологом і публіцистом Тоффлером. Такі цивілізації він назвав трьома хвилями в розвитку людського суспільства. В своїй відомій книзі "Футурошок" він показав кризу індустріальної цивілізації, шоковий елемент – зворотна сторона технічного прогресу і індустріального розвитку людського суспільства, співставивши позитивні і негативні сторони, що проявляються в проблемах використання сили атомної реакції, корисних копалин.

Аграрна цивілізація сформувалася і розвивалася із 7-6 тисячоліття до н. е. і тривала до 15-16 століття н. е. Потім завдяки індустріальному перевороту виникла індустріальна цивілізація, що проіснувала до кінця першої половини 20-го століття. Зараз людство, представлене окремими державами поступово входить в межі постіндустріальної цивілізації.

Індустріальна цивілізація, особливо що стосується розвитку економічних зв'язків між державами, пов'язується з поглядами А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса (будував свою теорію на критиці своїх попередників). Пізніше індустріальну епоху досліджували цілий ряд вчених в кожній країні.

     

Що ж до постіндустріальної цивілізації, то в її аналіз і теоретичне обґрунтування внесли вклад переважно вчені західної формації (оскільки радянська наука базувалася на формаційному підході): Д. Белл, Г. Кан, З. Бжезінський.

Вважається, що її розвиток пов'язаний із сферою послуг і інтелектуальною працею, на відміну від праці фізичної. В своїх роботах Тоффлер зазначав, що робітник постіндустріальної цивілізації буде корінним образом відрізнятися від робітника фізичної праці (робітника індустріальної цивілізації, створеної Марксом).

Постіндустріальна цивілізація пов'язується з новим змістом розвитку сфери послуг і цей новий зміст полягає в тому, що суспільство здатне буде задовольняти індивідуальні потреби людини (можна навести приклад сучасного господарства США, в якому велика кількість галузь переорієнтовується на надання індивідуальних потреб).

Основні категорії і поняття курсу

Через систему понять і категорій курсу МЕВ визначається зміст самих міжнародних економічних відносин. Через поняття і категорії визначаються форми прояву МЕВ, суб'єкти системи світогосподарських зв'язків, характер відносин між суб'єктами МЕВ.

Сучасна економічна наука виділяє наступні форми прояву МЕВ:

 • міжнародний поділ праці,
 • міжнародна торгівля,
 • міжнародні валютно-кредитні,
 • та фінансові відносини,
 • рух факторів виробництва,
 • міжнародна інвестиційна діяльність,
 • міжнародні науково-технічні зв'язки.

Міжнародні економічні відносини пов'язані з діяльністю суб'єктів, що беруть в них участь:

 • Головним суб'єктом МЕВ являється держава.
 • На другий план виходять інтеграційні об'єднання держав.
 • На третьому місці – міжнародні економічні організації.
 • Транснаціональні корпорації і транснаціональні банки.


08.05.2011

Загрузка...