Загрузка...

Міжнародні економічні відносини: середовищ існування. Реферат

Суть і структура середовища МЕВ. Природно-географічне середовище МЕВ. Політико-правове середовище МЕВ. Економічне середовище МЕВ. Соціально-культурне середовище МЕВ

Суть і структура середовища МЕВ. Середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв'язків. Таке середовище можна розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище.

Внутрішнє середовище МЕВ - це внутрішня будова системи МЕВ разом з її внутрішніми законами існування, функціонування і розвитку. (ЗЕД, управління, суб'єкти, форми і види, внутрішні закони)

Зовнішнє середовище МЕВ - це зовнішні по відношенню до суб'єктів МЕВ умови реалізації форм і видів різних видів МЕВ:

1. За сферами впливу: природно-географічне, політико-правове, економічне, соціально-культурне середовище.

2. За безпосередністю впливу, дії:

 • умови і фактори прямої (безпосередньої) дії - міжнародні організації, міжнародні правові норми, торговельні представництва, комунікаційні мережі - це все становить інфраструктуру МЕВ.
 • умови і фактори непрямої (посередньої) дії;

Природно-географічне середовище існування МЕВ

Найголовніші умови і фактори, що впливають на розвиток МЕВ, пов'язані з нерівномірністю розташування природних ресурсів, з наявністю чи відсутності тих чи інших ресурсів у різних країнах.

Наявність ресурсів тісно перекликається з різноманітністю кліматичних умов, яка сприяє розвитку міжнародного поділу праці, а відповідно, грає значну роль у розвитку МЕВ. Наприклад: у країнах з теплим кліматом збирають по два урожаї; морські країни встановлюють між собою економічні зв'язки морським транспортом; країни одного материка використовують автомобільний і залізничний транспорт.

     

Не менш важливу роль грає геополітичне розташування країни-це розташування по відношенню до інших країн на шляху чи на перетині різноманітних інтересів суб'єктів світового господарства. Країни, що знаходяться на перетині таких шляхів, спеціалізуються на наданні посередницьких послуг фінансового, комерційного і транспортного типу.

Політико-правове середовище МЕВ

Політико-правове середовище впливає на МЕВ не так у плані умов і факторів їхнього існування, як у плані їхнього розвитку. Міжнародна політика є своєрідним механізмом задоволення або узгодження інтересів суб'єктів міжнародних відносин

Міжнародна політика-це сукупність методів і засобів направлених на досягнення цілей і завдань, що випливають з інтересів суб'єктів міжнародних відносин. Одним із основних політичних інтересів кожної країни є нормальний прогресивний хід розвитку власної економіки, який залежить від різних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Якщо ЗЕД буде успішною, то краще буде розвиватись національна економіка, багатшою буде країна, підвищиться життєвий рівень населення. До важливих політичних інтересів відносяться:

 • володіння найновішою інформацією;
 • найсучасніші технології;
 • розвиток соціальної і культурної сфери;
 • підняття загального престижу.

Помітну роль у розвитку міжнародного співробітництва відіграє політична стабільність країни-це невелика імовірність зміни її політичного статусу протягом тривалого часу у вигляді виникнення соціальних конфліктів (страйків) і політичних актів типу тероризму, путчів. Політичний ризик передбачає можливість: політичної змови і політичного перевороту, конфіскації майна, націоналізації об'єктів приватної власності.

Інституціональне забезпечення МЕВ - це сукупність правових інституцій (конференцій, конгресів, нарад, комітетів, комісій) і правових норм, вироблених ними, котрі забезпечують регулювання МЕВ на різних рівнях.

Міжнаціональні органи регулювання МЕВ - це такі інституції, які виконують рекомендаційно-координаторські функції, постанови яких бажані для виконання.

Наднаціональні органи регулювання МЕВ - це інституції, як здійснюють наказово-координаторські функції і їхні постанови мають виконуватись беззаперечно.

Економічне середовище МЕВ

Одним із показників економічного потенціалу країни є факт ефективності і можливості використання природних ресурсів. Наприклад: Україна має порівняно великі поклади нафти, але спроможна видобути 15%, а решту немає ні потужностей ні технологій.

Стан наукових досліджень, розвиток засобів виробництва техніки і технологій відіграють велику роль в розвитку МЕВ. Розвинені країни, як правило, експортують продукцію переробної промисловості, а країни, що розвиваються-експортують частіше сировину, в кращому випадку напівфабрикати.

Там, де є високий інтелектуальний потенціал, завжди краще розвивається система комунікацій, транспортні мережі, що прискорює розвиток як національного виробництва так і ЗЕД. Сприяє розвитку МЕВ і розбудована на сучасному рівні фінансово-кредитна система країни.

Не менш важливими елементами економічного середовища МЕВ є рівень доходів і рівень споживання у тій чи іншій країні.

Загалом до економічного середовища МЕВ можна віднести стан розвитку економічного потенціалу країни, стан інтегрованості країни у світове господарство.

Світове господарство-це сукупність національних господарств та економічних взаємозв'язків між ними, або це сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному і на міжнародному рівні.

Світове господарство-це сукупність національних господарств, пов'язаних одне з одним системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних стосунків.

Світове господарство-це система взаємодіючих господарств різних рівнів з усіх країн світу, цілісний характер і функціонування якої визначається об'єктивними законами розвитку людського суспільства, де господарства пов'язані одне з одним системою економічних та інших міжнародних відносин, що базуються на міжнародному поділі праці.

Найрухомішою частиною світового господарства є Світовий ринок-сфера обмінних відносин між країнами та між іншими суб'єктами світового господарства, які пов'язані між собою участю у міжнародному поділі праці.

Світовий ринок-це система відносин, що виникають з приводу обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, і які історично склалися на основі МПП та МЕВ.

Сучасний етап економіки показує, що національні господарства настільки міцно переплелись, що можна уже говорити про світовий і національні ринки не як про дві окремі системи, які тільки доповнюють одна одну, а як про одну систему, де національні ринки складають підсистему світового ринку. Саме тому ми вводимо національний ринок елементом у структуру світового ринку.

Національний ринок - це система відносин обміну ресурсами, товарами, послугами, ідеями, яка історично склалася в тій чи іншій країні на основі суспільного поділу праці та економічних відносин.

Внутрішньо національний регіональний ринок-це система відносин обміну, що склалася в певному регіоні країни на основі місцевого суспільного поділу праці й економічних відносин.

Структура світового ринку:

 • Закритий ринок Міжнародний регіональний ринок;
 • Пільговий ринок Національний ринок;
 • Відкритий ринок Внутрішньонаціональний регіональний ринок;
 • Ринок валют;
 • Ринок капіталів;
 • Ринок праці;
 • Ринок товарів;
 • Ринок послуг;
 • Ринок ідей.

Соціально-культурне середовище МЕВ

Узагальнено соціально-культурне середовище МЕВ можна звести до факторів, що випливають з поведінки людини. Переваги тих чи інших чуттєвих особливостей у великих групах людей зумовлюють виникнення певних потреб, що відповідно впливає на їхні запити і в кінцевому випадку відбивається на їхніх зовнішньоекономічних відносинах. Наприклад: гострі приправи вживають більше південні народи, а тому експортери їжі у південні країни це враховують.

Складовою частиною соціально-культурного середовища є розвиток форм мотивації до праці: ціниться кваліфікована праця, престижна робота, заохочення до праці (пільги, побутові заохочення).

Одним з найважливіших факторів у розвитку міжнародних відносин є порозуміння-здатність знайти спільну мову, тобто перекладна справа, яка характеризується:

 • виділення англійської мови;
 • вивчення одночасно декількох іноземних мов;
 • створення електронно-технічних засобів перекладу;
 • розвиток засобів масової інформації.

Окремо слід виділити морально-етичні норми поведінки людини: тепер бізнесмен чи транснаціональна фірма повинні бути максимально чесними і пунктуальними, якщо хочуть надовго закріпитись на світовому ринку.

Література

 1. І. М. Школа В. М. Козменко "Міжнародні економічні відносини "Чернівці "Рута" ст. 38-45.
 2. В. В. Козик Л. А. Панкова "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" Львів 1995.


07.05.2011

Загрузка...