Загрузка...

Структура міжнародної економіки. Реферат

Критерії аналізу структури міжнародної економіки. Соціально-економічна структура міжнародної економіки. Організаційно-економічна структура міжнародної економіки

Критерії аналізу структури міжнародної економіки

Структура міжнародної економіки як цілісного системного утворення може розглядатися в різних площинах. Але в цілому при аналізі структури міжнародної економіки можна виділити два загальних напрями її дослідження.

По-перше, — напрям розвитку та дослідження політико-соціально-економічних елементів міжнародної економіки, які функціонують протягом тривалого часу і визначають основні перспективні шляхи розвитку міжнародної економіки.

До другого напряму належать конкретні соціально-економічні принципи структуризації міжнародної економіки, на основі яких можна його виділити і розглядати сучасну господарську структуру.

Відповідно до першого напряму виділяються чотири концепції розвитку структури міжнародної економіки. Перша концепція носить назву системного підходу до виділення структурних елементів міжнародної економіки.

За цією концепцією у структурі міжнародної економіки виділяють чотири складових елементи, а саме:

 • світове ринкове господарство,
 • національне ринкове господарство;
 • світове соціалістичне господарство;
 • національне соціалістичне.

Друга концепція виділення структурних елементів міжнародної економіки ґрунтується на теоретичному положенні про існування трьох світів у світовому співтоваристві, серед яких виділяють:

 • світ капіталізму,
 • світ соціалізму
 • світ, що розвивається.

Третя концепція структуризації міжнародної економіки ґрунтується на теоретичних положеннях про те, що в її межах можна виділити центр і периферію.

     

Четверта концепція структуризації міжнародної економіки базується на принципі політичної противаги. За цим принципом виділяють два види структури міжнародної економіки:

 • поділ міжнародної економіки на Схід та Захід.
 • поділ міжнародної економіки на Північ та Південь.

Таким чином, перший напрям аналізу структури міжнародної економіки в основному передбачає виділення її складових за найбільш загальними показниками господарського розвитку та політико-соціальної й ідеологічної орієнтації їх функціонування в сучасних умовах.

Другий напрям дослідження структури міжнародної економіки ґрунтується на таких принципах:

 • Економічний принцип
 • принцип ступеня розвитку ринку
 • Організаційний принцип
 • Соціально-економічний принцип
 • Важливе місце в дослідженні структури міжнародної економіки займає принцип аналізу її складових, до яких включаються окремі групи країн за рівнем середньорічного доходу на душу населення.
 • Регіональний принцип структуризації міжнародної економіки означає, що її структура розглядається за ознакою територіального розміщення груп країн світу, насамперед їхнього розташування за континентами.
 • Регіонально-економічний принцип структуризації міжнародної економіки означає розгляд структури міжнародної економіки на основі виділення груп країн, які мають схожі економічні ознаки та спільні кордони.

Соціально-економічна структура міжнародної економіки

Соціально-економічний принцип структуризації міжнародної економіки передбачає розгляд структури міжнародної економіки у двох площинах. Перша з них досліджує структуру міжнародної економіки за ознакою рівня І цивілізаційного розвитку. На її основі виділяються такі елементи структури міжнародної економіки:

 • а) країни наукової епохи. До них відносять держави світу, які постійно впроваджують у виробництво останні досягнення науково-технічного прогресу. Це, як правило, економічно розвинені країни;
 • б) країни технологічної епохи. До них відносять ті, які періодично впроваджують сучасні досягнення науково-технічної революції. До цих держав можна віднести нові індустріальні країни та окремі країни з перехідною економікою;
 • в) країни виробничої епохи. Це ті держави, які використовують у виробництві традиційні технології і не мають об'єктивних умов для використання сучасних досягнень науки і техніки. До цієї групи держав належить більшість країн, що розвиваються.

За ознакою соціальної організації держави можна виділити другу площину структуризації міжнародної економіки, яка включає такі складові:

 • а) капіталістичні країни — країни, зорієнтовані на максимальне використання у національному господарстві товарно-грошових, ринкових регуляторів;
 • б) статичні держави. До них належать окремі країни з націонал-соціалістичним устроєм, наприклад Іран, Лівія. В цих країнах поєднуються авторитарний режим керівництва національним господарством з ринковими методами його регулювання;
 • в) соціалістичні країни. У цих державах переважає використання планових, центрально-керованих методів управління національним господарством.

Організаційно-економічна структура міжнародної економіки

За організаційним принципом систематизації міжнародної економіки в його структурі виділяють складові елементи, до яких відносять міжнародні інтеграційні об'єднання, окремі групи країн в сучасних умовах. Згідно з цим принципом можна виділити такі структурні елементи міжнародної економіки:

 • а) Європейський Союз. Це інтеграційне об'єднання, до якого належать 15 країн Західної Європи;
 • б) Співдружність незалежних держав (СНД). Це об'єднання включає 11 країн з числа колишніх республік СРСР;
 • в) Інтеграційне об'єднання країн Північної Америки НАФТА. До нього належать: Канада, США, Мексика;
 • г) Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі. Вона об'єднує країни Латинської Америки;
 • д) Організація економічного співробітництва і розвитку. До неї входять 29 країн з числа тих, що мають найвищі показники економічного розвитку в світі;
 • е) Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК);
 • є) Чорноморське економічне співробітництво. До цього об'єднання входять 11 країн, які в основному мають територіальний вихід до Чорноморського басейну;
 • ж) ГУУАМ — це організація, що об'єднує Грузію, Узбекистан, Україну, Азербайджан, Молдову.

Загалом у світі нараховується понад 63 економічні інтеграційні угоди.


07.05.2011

Загрузка...