Загрузка...

Система міжнародних економічних відносин. Реферат

Сутність міжнародних економічних відносин. Принципи розвитку міжнародних економічних відносин. Система міжнародних економічних відносин. Види та форми сучасних міжнародних економічних відносин

Сутність міжнародних економічних відносин

МЕВ як наука, являє собою своєрідну і самобутню частину економічної теорії, оскільки тут вивчаються економічні явища і процеси, що виникають на міжнародному рівні з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ в умовах обмеженості та рідкісності ресурсів.

Міжнародні економічні відносини входять в склад світового господарства, тобто є його елементом.

Світове господарство—це системи відносин взаємозалежності та взаємозв'язку національних господарств, виражена у міжнародних економічних відносинах і тих аспектах внутрішньо національних відносин котрі зумовлені зворотною дією міжнародних.

Крім того, що МЕВ є елементом світового господарства, їх ще можна представити системою, що знаходиться на перетині систем економічних і міжнародних відносин.

Загальні принципи розвитку міжнародних економічних відносин:

 • взаємовигідність економічних зв'язків для суб'єктів.
 • еволюційність міжнародних економічних процесів (вільний розвиток).
 • розвиток МЕВ на основі компромісів між суб'єктами.
 • комплексний розвиток системи МЕВ (розвиток усіх її елементів і зв'язків).
 • розвиток МЕВ на науковому ґрунті (за об'єктивними законами) щоб не було дисбалансу світової економіки.
 • спільне вирішення глобальних проблем людства.

Система міжнародних економічних відносин

Міжнародні економічні відносини—це система відносин, що виникають між суб'єктами з різних країн з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання споживчих благ (товарів, послуг, ідей) в умовах обмеженості ресурсів і міжнародного поділу праці.

     

Сучасні МЕВ є системою економічних зв'язків, які характеризуються:

 • а) виходом за межі національних господарств.
 • б) взаємодією фізичних і юридичних осіб, держав і міжнародних організацій.
 • в) визначеністю форм.
 • г) різними рівнями глибини існування, функціонування, здійснення.

Рівні МЕВ можна традиційно розбити на макро-, мета-, мікрорівні, де:

 • макрорівень—це рівень державних і міждержавних міжнародних процесів;
 • метарівень—це міжнародні зв'язки галузевого і регіонального значення;
 • мікрорівень—це міжнародні зв'язки між фірмами різних країн.

Рівні МЕВ також розглядають і за ступенем розвитку стосунків між суб'єктами МЕВ, за ступенем тривалості дії угод і переплетеності економік:

 • Міжнародні економічні контакти—це найпростіші, одиничні, випадкові економічні зв'язки, що мають епізодичний характер і регулюються разовими угодами.
 • Міжнародна економічна взаємодія—це добре відпрацьовані стійкі економічні зв'язки між суб'єктами МЕВ, які базуються на міжнародних економічних угодах і договорах, укладених на доволі тривалий час.
 • Міжнародне економічне співробітництво—це міцні й тривалі зв'язки кооперативного типу, які в своїй основі мають спільні, наперед вироблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових економічних договорах і угодах.
 • Міжнародна економічна інтеграція—це вищий рівень розвитку МЕВ, який характеризується взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики як у взаємних економічних відносинах, так і у відносинах з третіми країнами.

Суб'єкти МЕВ - це учасники міжнародних економічних явищ і процесів, котрі здатні самостійно й активно діяти з метою реалізації своїх економічних інтересів.

Суб'єкти МЕВ поділяють за критеріями рівнів:

Мікрорівень – це фірми, підприємства, окремі особи, фермерські господарства.

Метарівень – це галузі економіки, котрі займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Макрорівень –це зв'язки між державами, між групами держав, між державами та міжнародними організаціями.

Ділять суб'єктів МЕВ також на:

Фізичні особи – це право- і дієспроможні особи, які у міжнародних відносинах виступають як окремі індивідуали, тобто діють від власного імені і не представляють ніяких фірм.

Юридичні особи – це організації, фірми, корпорації, котрі займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Держава – це суверенне утворення, яке володіє верховною владою на своїй території та незалежністю по відношенню до інших держав. Держави являють собою головні суб'єкти системи світового господарства, а тому їхні дії визначально відбиваються на функціонуванні цієї системи. Відносини і зв'язки між державами знаходяться в основі утворення цілісної світо господарської системи. Саме держави створюють поле діяльності для суб'єктів мета- й мікрорівня, укладаючи між собою договори про двостороннє чи багатостороннє співробітництво.

Держави регулюють ЗЕД суб'єктів своєї країни та діяльність іноземного капіталу на своїй території.

Види та форми сучасних міжнародних економічних відносин

Форми МЕВ:

 • Міжнародні валютні відносини.
 • Міжнародні фінансово-кредитні відносини.
 • Міжнародне виробниче співробітництво.
 • Міжнародне науково-технічне співробітництво.
 • Міжнародні трудові відносини.
 • Міжнародна торгівля товарами.
 • Міжнародна торгівля послугами.
 • Міжнародні транспортні відносини.

Чітких меж між цими формами провести неможливо, оскільки існує багато субформ, котрі знаходяться на перетині двох і більше форм.

Міжнародні економічні відносини між різними групами країн мають свої характерні риси і відмінності. Тому можна виділити такі види МЕВ: МЕВ промислово розвинутих країн, МЕВ країн, що розвиваються, МЕВ країн з перехідною економікою.

МЕВ промислово розвинутих країн - це МЕВ ринкової економіки, вони розвиваються в умовах конкуренції, для них характерні зрілі форми інтернаціоналізації виробництва і капіталу, глибокі економічні зв'язки, які переходять у стадію інтеграції.

МЕВ країн, що розвиваються характеризуються зміною моделі їх ролі у світовому господарстві: із аграрно-сировинної периферії ці країни перетворюються на учасників виробництва готової продукції на світовий ринок, але при збереженні панівного становища розвинених країн в НДДКР і наукоємних галузях.

МЕВ країн з перехідною економікою – характеризуються процесом реформування економіки, здійснюється перехід від планово-адміністративних до ринкових методів регулювання економіки.

Література

1. І. М. Школа В. М. Козменко "Міжнародні економічні відносини "Чернівці "Рута" 1996 ст 5-23.

2. В. В. Козик Л. А. Панкова "Світове господарство та міжнародні економічні відносини" Львів 1995.


06.05.2011

Загрузка...