Загрузка...

Виконання бюджету: особливості казначейської системи. Реферат

Казначейська система виконання бюджету базується на принципі єдиного казначейського рахунку

Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори, інші обов’язкові платежі державного бюджету та надходження з інших джерел встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи та \ або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, загальнодержавну інформаційно-обчислювальну систему єдиного казначейського рахунку, який виконує облік всіх здійснюваних на ньому операцій дає можливість Головному управлінню Держказначейству мати в реальному режимі часу інформацію про:

 • баланс єдиного казначейського рахунку, утриманим як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку;
 • рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
 • рух коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
 • рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі держказначейства;
 • результати виконання бюджетів.

Фінансування єдиного казначейського рахунку забезпечить:

 • повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;
 • досконалу базу даних по бюджетних показниках;
 • щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету та місцевих бюджетів (за їх згодою);
 • розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
 • перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів відповідно до нормативів та результатів взаєморозрахунків;
 • дотримання принципу цільового використання бюджетних коштів завдяки здійсненню попереднього контролю;
 • надання інформації органам законодавчої та виконавчої влади по здійснених на єдиному казначейському рахунку операціях;
 • оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо використання залишків коштів єдиного казначейського рахунку.

Єдиний казначейський рахунок – це сукупність бюджетних рахунків, відкритих на ім’я Головного управління Державного казначейства і його територіальних органів за балансовим рахунком № 2513 "Кошти Державного бюджету".

Бюджетні рахунки за балансовим рахунком № 2513 "Кошти Державного бюджету" відкриваються органам Державного казначейства в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

В органах Державного казначейства, в свою чергу, відкриваються реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів. При цьому бюджетні рахунки розпорядників державних коштів в установах банків закриваються.

Реєстраційні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.

Кількість реєстраційних рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в системі казначейства, залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.

     

Головне управління Державного казначейства організовує, контролює та забезпечує роботу єдиного казначейського рахунку через єдину інформаційно-обчислювальну систему Державного казначейства, а саме трансакційну автоматизовану систему казначейства.

Обліково-інформаційна комп’ютерна система, що розробляється згідно з вимогами міжнародного досвіду та стандартів, відповідає вищезазначеним вимогам та призначена для збору та обробки облікової інформації, складання звітності та покликана допомагати та полегшувати ведення бухгалтерського обліку операцій, що здійснюються учасниками бюджетного процесу. Але, разом з цим, вона також висуває і певні вимоги як до самої інформації, що вводиться, так і до процедур її обробки та обліку. Основними з них є:

 • вимоги до управління грошовими коштами;
 • системно-послідовне кодування рахунків;
 • однозначність інформації, що вводиться в систему.

Основними функціями казначейської системи реєстрації операцій та звітності є:

В частині казначейського виконання державного та місцевих бюджетів:

 • облік видатків (обробка первинних документів розпорядників коштів бюджетів, формування на їх основі казначейських платіжних документів, відображення в бухгалтерському обліку операцій за видатками, здійснення контролю);
 • облік доходів в розрізі кодів бюджетної класифікації та кодів територій, враховуючи операції за доходами, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами бюджету, а також між бюджетами всіх рівнів;
 • облік асигнувань, враховуючи їх формування, рух та використання;
 • ведення зведеного кошторису доходів та видатків державного та місцевих бюджетів;
 • ведення та облік кошторисів видатків установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
 • облік лімітів на здійснення видатків;
 • формування пропозицій щодо здійснення видатків;
 • обробка та облік розподілів коштів на здійснення видатків;
 • формування банківських платіжних документів та проведення безготівкових розрахунків через банківську систему електронних платежів з забезпеченням виконання вимог Національного банку України щодо захисту інформації;
 • облік безгрошових операцій (взаємозаліки, взаємні розрахунки між бюджетами, векселі);
 • формування пакету звітних форм.

В частині обслуговування спеціальних та інших власних коштів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів:

 • облік надходжень спеціальних та інших власних коштів на рахунки установ та організацій;
 • облік видатків за рахунок спеціальних та інших власних коштів;
 • формування банківських платіжних документів;
 • формування пакету звітних форм.

Трансакційна автоматизована система казначейства створена на трансакційній основі. Трансакція – операція чи послідовність операцій, яка повинна бути повністю виконана, або, у разі виникнення помилки, повністю відмінена. Дані в систему вносяться лише один раз, що забезпечує повний контроль в системі.

Джерелом здійснення видатків з єдиного казначейського рахунку є надходження на балансовий рахунок № 2510 "Доходи Державного бюджету ", загальна сума якого щоденно (або в режимі реального часу) перераховуються на балансовий рахунок № 2513 "Кошти Державного бюджету".

Територіальні органи Державного казначейства здійснюють попередній контроль за використанням ресурсів єдиного казначейського рахунку тільки в межах лімітів, що встановлюються головним управлінням Державного казначейства для кожного розпорядника коштів на підставі розподілу, затвердженого відповідним головним розпорядником.

Залишки коштів на бюджетних рахунках органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за балансовим рахунком № 2513 "Кошти державного бюджету", повинні бути позитивними. Дебетове сальдо за ними не допускається.

Бюджетні кошти розпорядників коштів, які знаходяться на їх реєстраційних рахунках, використовуються ними відповідно до затверджених асигнувань та лімітів видатків..

Висновок Державне казначейство України відіграє важливу роль у фінансовій системі України. Адже воно покликане впорядкування використання державних коштів, сконцентрувати їх на найважливіших напрямках соціального та економічного розвитку суспільства. Створення казначейства припало на той період розбудови Української держави, коли старі методи не спиралися на відповідні організаційні структури. Казначейство якраз і стало однією з них. Світовий досвід засвідчує про ефективність казначейського управління державними коштами, який скеровується на забезпечення доцільного, з точки зору уряду, використання бюджетних коштів.

Заснування повністю функціональної системи Державного казначейства для виконання державного бюджету, підвищення власної відповідальності та забезпечення належної податково-бюджетної звітності допоможе Уряду вдосконалити ефективність та продуктивність управлінської діяльності, здійснити завдання, передбачені макроекономічною політикою держави та бюджетом. Вдосконалене виконання державного бюджету спільними зусиллями Міністерства фінансів України та Державного казначейства України допоможе подолати проблеми, що постали перед системою управління бюджетними ресурсами.

До причин незадовільного виконання бюджету на сьогоднішній день відносяться:

 • невизначеність відповідальності за прийняття і виконання рішень з бюджетних питань серед кількості різноманітних органів;
 • бюджетна заборгованість, що продовжує посилювати напругу у бюджетній системі;
 • відсутність чітких і повних юридичних регламентацій для використання учасниками бюджетного процесу;
 • відсутність повної, точної та своєчасної інформації з бухгалтерського обліку щодо здійснення державного бюджету;
 • відсутність достатньої відповідальності за витрачання державних коштів та стимулів для хорошої роботи;
 • відсутність інформації, необхідної для визначення доцільності витрачання бюджетних коштів;
 • складні, неефективні та трудомісткі процедури по контролю за видатками, що сприяють збільшенню залишку коштів державного бюджету, коли потреба бюджету в запозичених коштах залишаються надмірними;
 • система щоденного визначення напрямків видатків та перерахування коштів залишається єдиним відгуком на потребу пристосування бюджету до зміни обставин.

Міністерство фінансів України та Державне казначейство України досягли значного успіху у розвитку казначейської системи України, особливо в порівнянні з результатами, досягнутими у деяких інших країнах з економікою перехідного періоду, а саме:

 • заснована основна організаційна структура Державного казначейства України;
 • розроблені методологічні документи для обробки видатків та доходів;
 • впроваджено "єдиний казначейський рахунок "у НБУ для збору доходів державного бюджету та здійснення платежів;
 • впроваджено порядок оплати витрат розпорядників бюджетних коштів;
 • створено матеріально – технічне забезпечення органів Державного казначейства, розроблено і впроваджено інформаційно – програмне забезпечення для обробки виконання державного бюджету;
 • розповсюджена нова система здійснення видатків на всі сфери бюджету;
 • запроваджено щомісячну оцінку наявних коштів для здійснення платежів із державного бюджету;
 • розроблено проекти методологічного матеріалу, а саме казначейського плану рахунків, узгодженого з новою класифікацією.

Порівнюючи досягнення та недоліки при становленні Державного казначейства все ж залишилося зробити ряд важливих кроків для досягнення повної функціональності казначейства. Для ефективного управління бюджетом Уряд України прийняв ряд важливих рішень, метою яких є впровадження повністю функціональної, автоматизованої казначейської системи в Україні, яка буде служити ефективним інструментом для виконання бюджету та встановлення відповідальності за його виконання. А для цього визначено основні напрямки розвитку казначейства України, а саме:

Створення ефективної системи управління готівкою, заснована на централізації Державним казначейством рахунків розпорядників бюджетних коштів на єдиному казначейському рахунку. Для цього необхідно перевести всі банківські рахунки бюджетних установ до державного казначейства України, замінити систему щоденного визначення напрямків видатків та перерахування коштів на систему видатків на базі бюджетного розпису з щомісячним розподілом коштів, розробити та запровадити процедури по управлінню готівкою у Державному казначействі України.

Чітка, ясна та своєчасна інформація щодо податково – бюджетного стану, заснована на централізованій та досконалій системі бухгалтерських та фінансових звітів про виконання державного бюджету. Для цього застосувати міжнародні стандарти по статистиці державних фінансів при підготовці бюджету, бухгалтерського обліку та звітності, впровадження казначейської системи бухгалтерських книг, що дасть можливість отримувати та зберігати дані про бюджетні призначення та про поточне асигнування розпорядників бюджетних коштів.

Ефективний контроль за виконанням зобов`язань та бухгалтерський контроль в процесі витрачання бюджетних коштів, засновані на процедурах здійснення платежів Державним казначейством України та запроваджені для підвищення відповідальності кожного учасника процесу виконання бюджету. Для цього необхідно переглянути та застосувати єдині вимоги до внутрішнього фінансового контролю у Державному казначействі України та бюджетних установах, а також контроль за зобов`язаннями та бухгалтерський контроль за витрачанням бюджетних коштів.

Наприклад. введення централізованих послуг з бухгалтерського обліку для бюджетних установ, а саме послуг по звітах про бюджетні витрати та послуг по централізованих нарахуваннях і виплатах заробітної плати значно б скоротило чисельність персоналу, задіяного у проведенні бюджетного обліку для бюджетних установ. Впровадження централізованої системи оплати праці, за допомогою якої замість готівкових платежів здійснюються прямі депозити на банківські рахунки працівників бюджетних установ.

Вищевказані напрямки розвитку підготують основу для створення чітко функціонуючого казначейства, особливо в порівнянні з досягненнями інших країн з подібним станом розвитку економіки. Незважаючи на дуже значні досягнення, які вже зроблені,

Міністерству фінансів та Головному управлінню Державного казначейства належить докласти значних зусиль для розвитку повністю функціональної казначейської системи та її відповідності з покладеними на неї завданнями.

Література

 1. Конституція України від 28.06. 1998 р.
 2. Закон України "Про Державний бюджет України ". Додаток до журналу "Фінанси України "№ 7, 2000 р.
 3. Інструкція про порядок складання звітності органами Держказначейства у 2000 році, затверджена наказом Державного казначейства України від 24.03. 2000р. № 25.
 4. Положення про єдиний казначейський рахунок, затверджене наказом ГУДК № 28 від 21.03. 1997р.
 5. Тимчасова інструкція "Про порядок касового виконання державного бюджету за доходами".
 6. Жибер Т. В. Державне казначейство України. – Фінанси України. – 2002. - №1. – с. 40.
 7. Казначейська система виконання бюджету / За ред. С. О. Булгакової. – К., 2000. – 250 с.
 8. Копито С. М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів. Фінанси України. - № 5. – с. 45.
 9. Ламинога В. "Казначейство України – сьогодення й стратегія розвитку ". Газета "Праця і зарплата ", № 18, 1998, стор. 30.
 10. Павлюк Н. В." Організація виконання Державного бюджету ". Журнал "Фінанси України ", №3, 1998, стор. 37-45.
 11. Поль Марі Годме "Фінансове право ". Москва, "Прогрес ", 1978, стор. 315 – 343.
 12. Панкевич Л. В." Державне казначейство: від контролю до оптимізації розподілу фінансових ресурсів". Журнал "регіональна економіка ", №1, 2003, стор. 210-215.


24.04.2011

Загрузка...