Ефективна національна економіка: перспективи формування. Реферат

Перетворення в українській економіці повинні розглядатись у межах цілісного соціально-орієнтованого механізму господарювання

Традиційний науковий підхід до економічних досліджень, пов'язаний з генетичним аспектом діалектичного методу пізнання та аналізом причинно - наслідкових взаємозв'язків між економічними явищами, дозволяє вивчати закономірності виникнення та зміни суспільно - економічних формацій, але він повинен бути доповнений функціональним аспектом, який пов'язаний із вже усталеним відтворенням економіки в даний історичний момент.

Інструментарій сучасного макроекономічного прогнозування не має яскраво вираженої національної специфіки. Національна специфіка виявляється в межах елементів моделей та програмно-цільових заходів.

Соціальна спрямованість способу виробництва якісно залежить як від технологічного стану, так і формується в залежності від процесів соціально-економічного характеру, що в сукупності визначає еволюцію технокультури.

Технокультура - це:

 • історично визначений із можливістю програмувати рівень науково - технічного розвитку суспільства й здібностей людини, виражений у типах та на основі реалізації технічних можливостей у сфері виробництва, його організації та управління;
 • рівень технічної безпеки у межах економічної безпеки територій;
 • сполучення техніки з передбачуваними виробничими функціями людини, вміння створювати корисні засоби виробництва і засоби споживацького призначення;
 • технічна освіта та виховання;
 • можливість як адаптуватись в науково - технічних реаліях, що змінюються, так і розвивати передові напрямки у науці та вихованні.

Головною особливістю парадигми економічного розвитку стає системна інтеграція різних теорій, які зараз відокремлені. Метою людства є органічне поєднання природних умов середовища проживання, науково - технічного прогресу, вільної дії економічних законів та переважання моральних цінностей, тобто досягнення соціально - економічного континуума.

Монополія на єдино правильну методологію є помилковою і виконує роль гальма для нових винаходів, не сприяє вдосконаленню науки і техніки.

Рушійною силою розвитку науки і техніки виступають суспільні потреби у вигляді сукупності соціально детермінованої потреби суспільства та суспільно необхідних витрат праці на ії задоволення.

Під інтегрованою категорією соціально - економічної ефективності нововведень автори розуміють виробничі відносини щодо досягнення у кінцевому результаті оптимальної кількості матеріальних і духовних потреб, благ для задоволення комплексу суспільних та індивідуальних потреб і, як наслідок, стабілізація економіки з найменшими витратами живої й суспільної праці у процесі розробки, впровадження і технологічного функціонування нововведень з урахуванням середовища проживання.

Глобалізація господарчих зв'язків розширює можливості становлення ринкових відносин і відкриває нові горизонти для науково - технічного та економічного прогресу. Створювати нові виробництва під силу лише лідерам. Перехід до п'ятого технологічного ладу означає перехід до нового режиму економічного розвитку з його новими загрозами; можливістю невписуваності до глобальних технологічних ланцюжків; формуванням глобальних монополій, можливістю накопичення структурних диспропорцій.

Тому економічна політика, спрямована на подолання технічного відставання і підвищення економічної безпеки, повинна включати:

 • державне регулювання економічних процесів взагалі, та інвестиційних зокрема;
 • розумне сполучення форм власності (особливо в умовах розвитку ринкових відносин);
 • збереження та цільове використання науково - технічного потенціалу;
 • випереджувальний розвиток конкурентоздатних галузей та виробництв при відповідальному захисті внутрішнього ринку та платоспроможність попиту.

Трансформація господарчого комплексу України авторам бачиться у межах світового вектора розвитку з урахуванням впливу регіонального фактора у напрямку суспільства постіндустрійного типу з сучасними характеристиками якості життя в середовищі проживання на основі сучасної технополітики при відповідній ролі державних регуляторів.

Відповідно до розробки, впровадження та функціонування нововведень в межах механізму трансформації технокультури в Україні виділяємо такі моменти:

 • Формування цілісності та широкомасштабності науково - технічної політики не можна відкладати на постстабілізаційний період, це призведе до втрати національного науково - технічного потенціалу і відкидання сучасною цивілізацією.
 • Процес формування сучасної політики повинен мати еволюційний характер і починатись зі створення сучасних інститутів інноваційної діяльності.
 • Бюджетне фінансування науково - технічної діяльності повинне сполучуватись з множинністю та поліцентричністю джерел фінансування.
 • Реалізацію науково - технічної політики необхідно компенсувати збільшенням навантаження на людину і збільшенням ролі соціальних гарантій.
 • У процесі реформування слід враховувати специфічні властивості України, зокрема сировинну базу, з одного боку, з другого - відставання у галузі раціонального використання ресурсів.
 • Інтереси регіональної науково - технічної політики повинні розумно сполучуватися з національними інтересами.

Основна структура економічної парадигми при формуванні сучасної технокультури наведена у таблиці.

Таблиця. Основна структура економічної парадигми при формуванні сучасної теxнокультури.

Період

Фактори

Дореформений період

Період трансформації

Перспективний стан

Рівень розвитку науки, економіки, техніки, який склався історично

 

Сильна структурна депресія, криза центрів урбанізації, значна частина фізично й морально застарілої

технології, зниження

рівня життя населення

 

Перехід від структурної перебудови шляхом адаптації і виробництва до змішаної економіки та еволюційному входженню у відкритий ринковий простір на основі

відповідності сучасному етапу НТП

Український варіант ін-формаційно-індустрійного суспільства з багатовекторною соціально-оріентованою економікою, що відповідає світовим стандартам

 

" Межі" життєдіяльності людини відносно об'єктивних умов

 

Наявність територій

економічного лиха з перевищуванням порогів економічної й технологічної безпеки

Локалізація й нейтралізація загроз економічної й технологічної безпеки

 

Компенсування зростаючого навантаження на людину зростаючою роллю соціальних гарантій та припустимим рівнем

якості життєвого середовища

Міра науково-технічної захищеності

 

Технічне відставання від цивілізованих країн при значній вазі ВПК

 

Перманентне подолання технічного відставання. Перехід до діагностики загроз економічної безпеки територій різних

рівнів

 

Система загальнодержавної і регіональної безпеки та недопущення відставання. Комплексна діагностика стану сфер

життєдіяльності. Схильність до досягнень

НТП та нововведень

Науково - технічний потенціал

 

Військово-промислова" однобокість" використання досягнень науки

і техніки, зниження ефективності науково технічних розробок

 

Збереження передових та піонерних напрямків

досліджень, встановлення кадрового потенціалу, створення сучасної бази досліджень. Розширення

можливостей територіальних утворень справляти вплив та брати участь в розвитку НТП

Здатність розвивати передові й піонерні напрямки в дослідженнях із соціально-орієнтованим, та екологічно чистим та науково місткім напрямком

 

Стратегія розвитку

 

Досягнення економічного зростання в цілому, розвиток науки і техніки ціною обмежень особистого споживання

 

Мінімізація платні за реформи зі скороченням

часового інтервалу в досягненні результатів, спрямованих на подолання технічного відставання на основі переходу до інноваційно-ефективної економіки з формуванням внутрішньої захищеності від дестабілізуючих впливів

Інноваційно-ефективна економіка, коли науково-технічний прогрес сам

е породженням визначного рівня технокультури та економічного соціуму, які забезпечують економічну безпеку

 

Механізм перетворення

Загальноекономічні механізми, які відповідають вибраній стратегії та рівню розвитку

виробничих відносин

Підвищення конкурентоздатності економіки

на основі адресного стимулювання розвитку територій в цілому та науково - технічного потенціалу зокрема

Підтримання та розвиток

системи стимулів та санкцій, спрямованих на

раціоналізацію темпів зростання при дотриманні стандартів оточуючого середовища

Рівень життєдіяльності

 

Зрівнювальний принцип в оплаті праці з

жорстокими рамками

стимулювання

Створення прийнятного

рівня існування

 

Відповідність рівня життєдіяльності на території

рівню в цивілізованих

країнах

 

Використання положень системної структуризації та різних методів аналізу дозволяє сформулювати цілі, розкрити зміст та специфіку трансформації регіонального господарчого комплексу Одеської області у напрямку підвищення економічної безпеки.

1. Тотальне перевищування порогів індикаторів економічної та технічної безпеки призвело до утворення в регіоні територій економічного лиха.

2. Регіональні можливості недостатні для виходу економіки з ситуації, що склалась і вимагає значної державної підтримки. В економічній практиці країни слід офіційно визнати кризові території з наданням їм статусу" території економічного лиха".

3. Старопромисловий регіон Одеської області страждає широким спектром" хвороб", які потребують комплексного підходу до" лікування", тобто недоцільно проводити інтенсивну" терапію" тільки в напрямку локалізації та нейтралізації окремих" осередків" (або екологія, або АПК, або конверсія військово-промислового комплексу). Вперше виникла ситуація, коли треба докладати зусиль для підтримання територіального господарчого комплексу хоча б у його теперішньому стані і недопущення в бік малорегульованого стану жодної зі сфер життєдіяльності.

4. Подолання територіального технічного відставання повинне здійснюватись перманентно і тільки в комплексі з розвитком інших сфер життєдіяльності.

5. Для старопромислового регіону процес виходу із кризи носить затяжний характер і кореспондується з переходом на модель територіального розвитку.

6. У період виходу з кризи підвищується роль державного регулювання на території (як на обласному, так і на місцевому рівнях), особливо в галузі адресної фінансової безповоротної допомоги та забезпеченості соціальної захищеності тих, хто мешкає на даній території.

Література

1. Запоточний І. В., ЗахарченкоВ. І. Державне регулювання регіональної економіки. –Харків: Одіссей. –2003. –592с.

2. Захарченко В. И., Вайсман В. А., Молина Е. В. Научно-технологическое прогнозирование и развитие региона. –Одесса: Наука и техника. –2004. –80с.


20.04.2011

Загрузка...