Цінності українського суспільства стосовно державного управління. Реферат

Нині зростає роль цінностей в державному управлінні, які виконують функції соціалізації, оцінювання, контролю, зразка, цілепокладання, регулювання, комунікації, інтеграції, прогнозу і конфлікту

Проблема цінностей Українського суспільства належить до найважливіших і дискусійних проблем. Це пов’язано з тим, що Україна проходить дуже складний етап історичного розвитку, коли йде перехід від традиційного суспільства з елементами авторитаризму, від держави, хворої корупцією, до соціально орієнтованого суспільства і демократичної та відкритої держави. Тому йде зміна кількох ціннісних систем, які складали основу суспільства і держави.

На зміну радянській системі декларації сурогатно-колективних, патерналістських цінностей, яка існувала кілька десятиліть, формується нова система цінностей, яка передбачає чітку орієнтацію українців на європейські цінності, на значні ціннісні досягнення українського народу, на моральне оздоровлення суспільства, зростання значення цінностей та культури громадянського суспільства в загальному розвитку української політичної нації порівняно з цінностями держави.

Підкреслимо, нормальний розвиток держави передбачає акцентування на розвитку, насамперед, цінностей суспільства і громадського життя людини. Це пов’язано з тим, що тільки контроль за державою з боку громадянського суспільства може забезпечити оздоровлення держави і державного управління. На нашу думку, в сучасній українській державі потрібні зміни в акцентах виховання людини. Нині слід формувати не стільки сентиментального патріота, скільки діяльного громадянина, який любить свою Батьківщину й бере активну участь у модернізації суспільства і держави.

Науковий аналіз цінностей має не тільки сугубо науково-пізнавальне значення. Він дозволяє виробляти політику і моделі державного управління, які адекватні сучасній ціннісній ситуації та глобальним викликам цивілізації. Можна погодитися з Г. П. Дашутіним і М. І. Міхальченком у тому, що "для Україні пошук нової системи ідеалів і орієнтирів є сьогодні складним, але важливим завданням. Без цього етапу пізнавального і світоглядного пошуку неможливо розробити програми економічних, політичних, освітянських та інших реформ, подолати системну кризу, яка розхитує суспільну будівлю" [2, с. 12].

Значно загострила проблему цінностей "помаранчева революція", яка сама базувалася на загостреній потребі мільйонів громадян України в гуманізмі, олюдненні держави та державного управління. "Помаранчева революція" є тим ключовим моментом в розвитку України, яка перервала моральну деградацію держави, мобілізувала й підштовхнула суспільство на оволодіння сучасною європейською моральною системою. Вона є своєрідною ціннісною закваскою майбутнього України.

Актуальність вивчення проблеми цінностей зумовлена: по-перше, тим, що цінності грають виключно важливу роль в житті держави; по-друге, українське суспільство живе в умовах ціннісних змін: переходу від авторитарної системи цінностей до демократичної, посилення орієнтації на європейські цінності.

Проблема цінностей взагалі є об’єктом наукового аналізу в працях лише деяких вітчизняних учених (Г. В. Атаманчук, В. М. Князєв, В. А. Малахов, А. А. Ручка, Ю. П. Сурмін, Я. Щепаньський та ін.), а в державному управлінні ця проблема є найбільш недослідженою серед всіх проблем сучасної аксіології. Справа в тому, що цінність – це форма суспільного буття, позначає належне й бажане, на відміну від реального [4, с. 707].

Це особливе суспільне відношення, завдяки якому потреби та інтереси людини переносяться на світ речей, предметів, духовних явищ, додаючи їм, як правило, піднесене значення, шляхом їх осмислення в аспекті добра і зла, істини і неістини, краси і неподобств, справедливого і несправедливого, допустимого і заборонного і т. д. [1, с. 87].

     

Цінності виконують найважливіші регулятивні функції в суспільстві. Важливість цих функцій важко переоцінити, оскільки ціннісна предметність є засобом існування людини, адже вона живе в середовищі, яке ми своєю практичною діяльністю наділяємо властивістю бути цінністю, і тільки в цьому середовищі людина здатна жити саме як людина [2, с. 201].

Власне, за великим рахунком, суспільство і культура в самому узагальненому вигляді можна розглядати як саморегулюючу систему цінностей. Вони повідомляють індивіду про оптимальні способи поведінки та засоби досягнення цілей, сприяють його соціалізації, орієнтують у суспільному житті, оцінюють його дії, забезпечують заохочення або покарання людини тощо.

У вивченні цінностей сучасної України великий інтерес являють дві проблеми: по-перше, характеристика реального стану ціннісної системи суспільства; по-друге, вплив його ціннісних змін на державне управління.

Що стосується першої проблеми, то при її розв’язанні Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України зроблена спроба експертної оцінки значущості тих або інших цінностей для розвитку суспільства.

Виникаючі зміни в ціннісному просторі українського суспільства істотно впливають на державне управління. Можна погодитися з Ю. П. Сурміним, який вважає, що сьогодні потрібна серйозна творча діяльність усього суспільства зі створення й освоєння ціннісної системи держави.

Держава повинна взяти на себе тягар турбот про цю ціннісну систему, забезпечити діалог у суспільстві громадян, які належать до різних ціннісних сегментів. При цьому принципово важливо домагатися того, щоб воно не розглядалося не як деяка недиференційована, абстрактна цінність, а оцінювалося людьми інституційно, конкретно [3].

Висновки:

  • Нині зростає роль цінностей в державному управлінні, які виконують функції соціалізації, оцінювання, контролю, зразка, цілепокладання, регулювання, комунікації, інтеграції, прогнозу і конфлікту.
  • Спостерігається стійке посилення різноманіття цінностей і ціннісних систем у державному управлінні; йде стрімкий розвиток ліберальних, національно-патріотичних, корпоративних та інших ціннісних систем.
  • Виникає необхідність формування цілого пласта культури ціннісної культури суспільства та його найважливішої складової ціннісної системи влади.

Перспективи подальших розвідок. Істотною проблемою поки залишається оздоровлення ціннісних аспектів державного управління, боротьби з корупцією, а також розробки і реалізацій технологій ціннісної трансформації державного управління в аспекті європейської інтеграції.

Список використаних джерел

1. Брожик В. Марксистская теория оценки. – М.: Прогресс, 1982. – 259 с.

2. Дашутін Г. П., Михальченко М. І. Український експеримент на терезах гуманізму. – К.: Парлам. вид-во, 2001. –335 с.

3. Сурмін Ю. П. Ціннісні процесі пострадянського суспільства: методологічний аспект: Зб. наук. пр. УАДУ: Сучасні проблеми державного управління / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К.: Вид–во УАДУ, 2003. – Вип. 1. – 320 с.

4. Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.


17.04.2011

Загрузка...