Загрузка...

Іноземні інвестиції в Україні: державне регулювання. Реферат

Держава має контролювати суми і своєчасність сплати обов'язкових платежів учасниками інвестиційного процесу. За державою залишаються функції законодавчого сприяння інвестиційному процесу, визначення пріоритетних для інвестування сфер і спрямування потоку інвестицій через їх стимулювання у пріоритетні сфери

На сучасному етапі розвитку світового господарства однією з найактуальніших проблем для країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються, є залучення та ефективне використання іноземних інвестицій. Успішне вирішення цього завдання залежить насамперед від вдалої державної політики у сфері регулювання іноземного інвестування.

Все це і вплинуло на вибір теми дослідження, її актуальність і народногосподарське значення для економіки України.

На мотивацію, обсяги та напрями міжнародного інвестування впливає багато факторів: політико-економічні (політична стабільність, ступінь державного втручання в економічні процеси, ставлення до іноземного інвестора, дотримання дво- та багатосторонніх угод), ресурсні (наявність природних ресурсів, демографічна ситуація, географічне положення, трудовий потенціал), загальноекономічні (темпи економічного росту, співвідношення споживання та заощаджень, ставка відсотка, норма чистого прибутку, рівень та динаміка інфляції, конвертованість валюти, стан платіжного балансу).

Розвиток економічних відносин за умов трансформації передбачає дійове державне регулювання. Одним із об'єктів державного регулювання економіки є іноземне інвестування.

Державне регулювання іноземного інвестування є одним з видів соціального управління і являє собою врегульовану нормами права виконавчу та розпорядчу діяльність відповідних органів державної влади щодо ефективного залучення та раціонального використання іноземних інвестицій з метою економічного зростання та підвищення рівня життя народу. Регулювання іноземного інвестування здійснюється уповноваженими державними органами – представницькими, виконавчими, судовими. Але провідне місце в цьому процесі належить економічному апаратові держави, на який покладено завдання проведення державної політики щодо іноземного інвестування.

Державне регулювання іноземного інвестування має ґрунтуватися на таких засадах: взаємна відповідальність іноземних інвесторів і держави; дотримання основних прав і свобод іноземних інвесторів; юридична відповідальність іноземних інвесторів за порушення законодавства або міжнародних договорів; заохочення іноземних інвесторів, які направляють інвестиції у програми (проекти), визначені як пріоритетні; удосконалення законодавства щодо іноземних інвестицій.

Державне регулювання інвестиційної діяльності, яке здійснюється у формі капітальних вкладень, передбачає:

  • вдосконалення системи оподаткування, механізму нарахування амортизації та використання амортизаційних відрахувань;
  • встановлення для суб'єктів інвестиційної діяльності (але не на індивідуальній основі) спеціальних податкових режимів;
  • захист інтересів інвесторів;
  • надання суб'єктам інвестиційної діяльності пільг щодо використання землі та природними ресурсами;
  • створення та розвиток сітки інформаційно-аналітичних центрів, у тому числі рейтингових агентств;
  • здійснення антимонопольних заходів;
  • розвиток системи фінансових послуг;
  • переоцінка основних фондів відповідно до темпів інфляції;

3 метою реалізації цих завдань Указом Президента визначено ряд заходів, до яких слід віднести поліпшення економічних, правових та організаційних умов діяльності інвесторів в Україні для збільшення обсягів інвестицій в економіку України, насамперед у пріоритетні галузі.

     

У зв'язку з цим необхідно створити сприятливі умови для всіх форм власності на інвестиції, зокрема для приватних інвестицій (приватних підприємств і фізичних осіб), державних інвестицій (вкладення капіталу центральними та місцевими органами влади і управліннями бюджетних, позабюджетних фондів і позикових коштів), іноземних інвестицій (іноземних громадян, юридичних осіб і держав), спільних інвестицій (юридичних і фізичних осіб України та інших держав).

Критерієм сприятливості умов для інвестування обов'язково має бути прибуток від капіталовкладення. Саме норма прибутку та вигідний і гарантований строк його отримання повинні визначати доцільність капіталовкладення у певну сферу господарської діяльності — це найважливіша умова ринкової економіки.

На мій погляд, для розвитку інвестиційного процесу держава повинна подбати про створення потужного інвестиційного банку, необхідно також скасувати обмеження щодо інвестування комерційних банків у статутні фонди підприємств, вирішити проблему макроекономічної стабілізації і наявності тенденцій економічного зростання, фондову діяльність треба переорієнтувати на інвестиційне та інноваційне забезпечення економіки, створити спеціальні (вільні) економічні зони на вирішення проблем стратегічного розвитку економіки, прийняти окремий закон, який би врегулював порядок надання пільг інвесторам, що реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних галузях чи регіонах.

Таким чином, держава має контролювати суми і своєчасність сплати обов'язкових платежів учасниками інвестиційного процесу. За державою залишаються функції законодавчого сприяння інвестиційному процесу, визначення пріоритетних для інвестування сфер (галузей або видів господарської діяльності, економічних зон тощо) і спрямування потоку інвестицій через їх стимулювання у пріоритетні сфери.

Тільки комплексний підхід або постійне "супроводження" з боку державних органів іноземних інвестицій може забезпечити дійсно ефективне їх регулювання.

Література

  1. Федоренко В. Г. Іноземне інвестування економіки України: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – С. 100-101.
  2. Шаров О. Державне управління інвестиціями у світлі міжнародного досвіду // Журнал Європейської економіки. – 2006. – Том 5 (№3) - С. 306-307.


17.04.2011

Загрузка...