Загрузка...

Адміністративно-територіальна реформа: вдосконалення між бюджетних відносин. Реферат

Процес реформування міжбюджетних відносин в Україні та адміністративно-територіального устрою має забезпечити поступове досягнення (за ширшим колом повноважень) територіальної відповідності між повноваженнями органів місцевого самоврядування, доходами, які передано у їх розпорядження, та видатками відповідних бюджетів

Співробітництво з ЄС посідає особливе місце у системі пріоритетів України у зовнішній політиці. Європейське спрямування нашої держави відкриває нові перспективи співробітництва з розвиненими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин.

Аби приєднатися до Європейського Союзу Україна повинна провести 31 реформу, включаючи реформу бюджетних відносин, яка є передумовою здійснення будь-яких економічних реформ.

Одним з найактуальніших питань, що стосується міжбюджетних відносин в Україні, є удосконалення теоретико-методологічних засад поліпшення фінансового забезпечення регіонів та створення сприятливих умов для їх економічного зростання.

Теоретичні витоки природи, сутності та ролі фінансових засад місцевого самоврядування, фінансового вирівнювання а також формулювання принципів фіскального федералізму знаходимо у працях всесвітньо відомих економістів Дж. Стігліца, Р. Макгрейва.

Питання формування місцевих бюджетів України та постсоціалістичних країн досліджувалися в працях українських вчених: І. Луніної, С. Слухая. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених з даної проблематики, слід зауважити, що існує потреба у її подальшому дослідженні. Це зумовлено недостатнім теоретичним обґрунтуванням ролі механізму міжбюджетних трансфертів у процесі розвитку регіонів України.

У відповідності до Бюджетного кодексу [1], всі доходи і видатки місцевих бюджетів з позиції їхнього впливу на міжбюджетні відносини поділено на дві великі групи:

  • доходи (видатки), що враховуються;
  • доходи (видатки), що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Податки і збори, що входять до першої підгрупи утворюють так званий "кошик доходів" місцевого бюджету який є основою для кількісних розрахунків обсягу міжбюджетних трансфертів, а доходи другої групи є власними для відповідного бюджету.

Таким чином, видаткові повноваження місцевих бюджетів, з огляду на зв'язок із міжбюджетними відносинами можна поділити на "власні" (не враховуються) і "делеговані" (враховуються). Такий підхід базується на нормах статті 98 Бюджетного кодексу та отримав назву "Формульного розрахунку".

     

Обсяг дотації вирівнювання визначається як перевищення обсягу видатків, що враховуються при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів і який обраховано із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів над кошиком доходів бюджетів місцевого самоврядування або над закріпленими доходами.

Однак, розглядаючи перерозподіл фінансових ресурсів, пов'язаних з фінансовим вирівнюванням, інтегрований в баланс доходів, видатків та фінансування місцевого бюджету, можна бачити дещо складнішу та неоднозначну модель, ніж запропонована нам, згідно алгоритму Формульного розрахунку.

У Вінницькій області налічується 701 місцевий бюджет сіл, селищ та міст районного значення, на території яких проживає 1 230 тис. чол. Характерною відмінністю Вінницької області є низька щільність населення, та, відповідно, значна кількість невеликих територіальних громад. Так в територіальних громадах населенням до 2 тис. чол. мешкає 623,8 тис. чол., або 51% населення вказаних громад, а кількість таких громад складає 576 або 82,2% причому фінансова самодостатність відсутня в територіальних громадах області населенням до 3-х тис. чол., навіть з урахуванням фінансового вирівнювання.

Таким чином, відсутність фінансової самодостатності невеликих територіальних громад призводить до погіршення якості суспільних послуг що ними надаються, а спрямування на виконання делегованих повноважень частини доходів 2-го кошику позбавляє такі місцеві бюджети фінансових ресурсів на виконання власних повноважень, саме за рахунок яких має здійснюватись не тільки розвиток, але й підтримка в належному стані інфраструктури місцевих громад.

Вищевказане також дає підстави очікувати зменшення наявних дисбалансів та стимулювання розвитку громад, шляхом проведення в Україні адміністративної реформи та укрупнення первинних громад, що відповідає об'єктивним демографічним та міграційним процесам, які відбуваються в країні протягом останніх десятиріч.

Удосконалення системи формування міжбюджетних відносин відбуватиметься у контексті адміністративно-територіальної реформи.

На етапі до впровадження зазначеної реформи з метою підвищення ступінню ефективності функціонування бюджетної системи необхідним є посилення інституційної спроможності системи регулювання міжбюджетних відносин як вагомої складової інноваційного розвитку територій.

Запровадження нової моделі формування місцевих бюджетів шляхом переходу до бюджетного планування на рівні району та адміністративно- територіальної одиниці, в якій частка дотацій не перевищує 70 відсотків у структурі доходів бюджету, безперечно посилить запас фінансової стійкості місцевих бюджетів та підвищить збалансованість бюджетної системи в цілому.

Розпорядників бюджетних коштів що мають високий рівень дотаційності доцільним є переведення до категорії отримувачів бюджетних коштів, що суттєво зменшить кількість місцевих бюджетів нижчого рівня та надасть можливість позитивно впливати на стабільність фінансового забезпечення незначних адміністративно-територіальних одиниць (село, селище) а також посилить взаємозв'язок міжбюджетного регулювання, ефективності планування та використання бюджетних коштів з соціально-економічним розвитком територій.

Питання розвитку і взаємодії регіонів, взаємовідносин регіональних і центральних органів влади є надзвичайно актуальними для України. Адже відсутність обґрунтованої політики регіонального розвитку держави на попередньому етапі призвела до суттєвого збільшення диспропорцій та загострення економічних і соціальних проблем.

З метою вирішення даних питань в сфері бюджетного та регіонального розвитку України, які являються бар'єрами на шляху до вступу в ЄС доцільним є:

  • провести адміністративну реформу, яка б спиралася на обґрунтовані показники та виважене законодавство;
  • створити передумови для забезпечення фінансової бази місцевого самоврядування та економічної самостійності регіонів шляхом збільшення їх власних доходних джерел;
  • реалізувати принцип децентралізації влади в Україні, розширивши тим самим права органів місцевого самоврядування;
  • знизити частку трансфертів у доходах місцевих бюджетів і розширити податкові гарантії за рахунок частини податку на прибуток і податку на додану вартість, встановивши більш справедливі норми їх міжрегіонального розподілу.

Процес реформування міжбюджетних відносин в Україні та адміністративно-територіального устрою має забезпечити поступове досягнення (за ширшим колом повноважень) територіальної відповідності між повноваженнями органів місцевого самоврядування, доходами, які передано у їх розпорядження, та видатками відповідних бюджетів.

Вищевказане також дає підстави очікувати зменшення наявних дисбалансів та стимулювання розвитку громад, шляхом проведення в Україні адміністративної реформи та укрупнення первинних громад, що відповідає об'єктивним демографічним та міграційним процесам, які відбуваються в країні протягом останніх десятиріч.

Список літератури

  1. Бюджетний кодекс України: Закон від 21.06. 2001р. № 2542-3. - www. rada. gov. ua
  2. Кравченко В. Ї. Місцеві фінанси України: Навч. Посібник. - К: Знання, 1999 - 487с.
  3. Луніна І. Між бюджетні відносини в Україні: Концептуальні підходи до реформування // Економіка України. - 2002. - №5. - С. 10 - 16.


17.04.2011

Загрузка...