Загрузка...

Інформаційний аспект надання державних послуг на обласному рівні. Реферат

Демократизація управління в Україні триває більш як десятиліття. Однозначно оцінити результати цього реформування досить складно, оскільки жоден уряд не пов’язує конкретні кроки своєї Програми діяльності з загальновизнаними у світі показниками державного управління, які є показниками життєдіяльності країни

Між тим відомо, що успішність управління визначають через поліпшення таких показників, як добробут населення, якість його життя, безпека життєдіяльності суспільства (людини), стан довкілля, рівень продуктивності праці, зростання національного багатства. В цих умовах природно, що державні інституції України не викликають у громадян довіри [1, с. 21-28], і поширеною є громадська думка стосовно неефективності роботи в країні системи державного управління.

Водночас і серед державних службовців, і в суспільстві загалом поступово уявлення про об’єкт державного управління, як такий, що легко піддається маніпулюванню, змінюється на більш демократичне; набувають чинності уявлення про варіативність, гнучкість складових об’єкта управління, складну внутрішню структуру та значну невизначеність можливого реагування на управлінські впливи, що викликає необхідність опрацювання системного бачення об’єкта, моделювання його станів та прогнозування змін.

Одним із найважливіших показників роботи державних органів є задоволення нагальних потреб громадян. Процеси демократизації управління спонукають до глибинних, концептуальних змін і в уявленнях та ставленнях владних еліт: до зміни "суб’єкт - об’єктних" відносин між системою управління та суспільством на більш рівноправні, "суб’єкт - суб’єктні".

Для оцінки стану справ у сфері надання державних послуг розглянемо деякі актуальні аспекти надання населенню державних послуг на рівні областей України, детальніше спинившись на інформаційних процесах. Найбільш повну інформацію стосовно інформаційного обміну між обласними органами влади та населенням областей можна отримати за допомогою спеціального соціологічного дослідження, яке має бути спрямовано на опитування населення та держслужбовців стосовно стану справ у сфері їх надання, проблем, які виникають при отриманні державних послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що нині практично кожна держава, виконуючи політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції трансформує їх у державні (управлінські чи адміністративні) послуги [2-6]. У цьому сенсі кожен з державних органів спрямовує свою діяльність у межах повноважень у певному секторі державного управління з метою задоволення потреб усього суспільства в цілому насамперед у безпеці; у легітимації (визнанні) у світі; у підтримці повсякденної життєдіяльності; у комунікації; у духовному та культурному розвитку.

Незважаючи на відсутність законодавчих основ реалізації державних послуг як форми діяльності виконавчої влади, в Україні ухвалено ряд актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших підзаконних актів, відповідно до яких сфера надання державних послуг отримала інституційні підстави для свого становлення і розвитку [7-10].

Саме така форма реалізації державно-владних повноважень органів виконавчої влади притаманна адміністраціям країн Європейської Співдружності, де відкритість, прозорість та підзвітність є обов’язковими умовами роботи державних інститутів.

Тим часом систематизації даних про цю найважливішу форму діяльності владних інститутів приділяється, на наш погляд, недостатня увага.

     

Метою дослідження є проведення дослідження стану надання населенню послуг на обласному рівні, зокрема в інформаційному аспекті, через аналіз змісту такої емпіричної бази, як переліки послуг, що надані обласними державними адміністраціями (ОДА) на офіційний запит Головдержслужби України та інформації про державні послуги, яка розміщена на сайтах ОДА.

Викладення основного змісту дослідження. З переліків послуг, наданих на запит Головдержслужби України [11], зрозуміло, що на "обласному рівні" органи місцевої влади виконують здебільшого розпорядчі й управлінські державні функції щодо всіх підприємств, організацій, установ і громадян на підвідомчій території. Тому державні послуги тут надаються переважно суб’єктам господарювання та юридичним особам (підприємствам, організаціям і установам, релігійним громадам), причому загальна кількість видів адміністративних послуг значно менша, ніж на районному рівні.

Послуги структуровані за суб’єктами їх надання. Надавачами послуг в областях є: головне управління економіки (управління інвестиційної та зовнішньоекономічної політики та управління розвитку підприємництва); головне управління агропромислового розвитку, головне управління праці та соціального захисту населення, управління житлово-комунального господарства, управління містобудування та архітектури, управління освіти, управління охорони здоров’я, відділ у справах релігій, відділ паливно-енергетичного комплексу та розвитку інфраструктури, відділ у справах преси та інформації, інспекція Держтехнагляду, підрозділ Державного архіву, управління статистики.

Суб’єктам господарювання надається близько 2/3 державних послуг обласного рівня. У галузі надання інформаційних послуг населенню органами державної влади надзвичайно велику роль має обмін інформацією між владними структурами (надавачами) та населенням (споживачами послуг), оскільки надання інформації, власне, відкриває шлях отриманню послуг. На жаль, особливо на районному рівні, ці процеси є стихійними і не набули системного характеру. Тому інформаційні послуги як окремий різновид послуг потребує першочергової уваги.

Оцінити надання органами державної влади обласного рівня інформаційних послуг населенню дає змогу та інформація про послуги, яку вони надають на своїх офіційних сайтах. Зокрема, аналіз відповідності інформації на сайтах облдержадміністрацій вимогам постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" проводив 1-10 лютого 2007 р. Український незалежний центр політичних досліджень з громадською організацією "Опора".

За результатами цього дослідження, найбільш інформаційно-відкритими є сайти Миколаївської (89,3%), Київської (88%), Луганської (76%), Харківської (76%), Херсонської (76%) та Волинської (73,3%) облдержадміністрацій; а найбільш закритими є веб-сторінки Рівненської (32%), Житомирської (33,3%), Чернівецької (41,7%), Черкаської (44%) ОДА та Севастопольської міської держадміністрації (37,3%). Середній рівень інформаційної відкритості сайтів ОДА - 58,7%.

Для визначення якості інформації про послуги, що надаються облдержадміністраціями та урядом Автономної Республіки Крим, а також адміністрацією м. Києва, ці сайти було проаналізовано (за суцільною вибіркою у квітні - травні 2007 р.) за такими позиціями:

1. Адреса, телефон, приймальні години для громадян.

2. Наявність консультацій по телефону.

3. Наявність та змістовне наповнення переліку послуг.

4. По кожній послузі аналізувалися такі позиції:

 • назва;
 • кому надається;
 • перелік документів, потрібних для її надання;
 • перелік інших установ, куди потрібно звернутися (якщо потрібно);
 • терміни надання послуги;
 • перелік нормативних документів, згідно з якими вона надається;
 • альтернативні установи, де вона ще надається;
 • ціна послуги.

Адреса та телефон адміністрації є на всіх сайтах облдержадміністрацій; приймальні години для громадян вказані майже на всіх сайтах; виняток становлять сайти:

 • Чернівецької облдержадміністрації, де вказані приймальні години лише для голови ОДА та його заступника;
 • Сумської ОДА, на сайті якої відсутні приймальні години для громадян;
 • АР Крим, де відсутня інформація про адресу, телефон та приймальні години. Сайт Чернігівської ОДА в період дослідження не працював, інформація виявилась недоступною.

Наявність такої послуги, як консультації по телефону, засвідчують сайти Вінницької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької та Черкаської ОДА і адміністрації м. Києва; Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Харківська та Чернівецька ОДА заявляють про наявність консультацій лише за допомогою мережі Інтернет, а телефонні консультації не здійснюють. На сайтах Донецької, Житомирської та Сумської ОДА, а також АР Крим не зазначено можливостей стосовно телефонних або Інтернет-консультацій для громадян.

З цього переліку вже зрозуміло, що для системного подання інформації всім ОДА та АР Крим бракує єдиного стилю, або стандартів надання інформації, а якість її залежить від інформаційної стратегії конкретної ОДА. Подальший аналіз переліків послуг яскраво підтверджує це.

У таблиці наведені дані про кількість послуг (часто об’єднаних у розділи), які надаються різними ОДА та АР Крим споживачам послуг, відзначається, для якої кількості послуг наведені: назва послуги, споживач послуги, перелік документів, потрібний для її надання. З’ясувалося, що на багатьох порталах наведений широкий перелік послуг для населення (взірцем якого можна вважати той, що наводиться на урядовому сайті), однак на певних сайтах (наприклад на сайтах Волинської, Київської ОДА) наводиться лише окремий, скорочений перелік послуг. Зазначимо, що в більшості каталогів послуг відсутні ті з них, які надаються громадам та територіальним спільнотам: прибирання територій, ремонт об’єктів інфраструктури тощо.

Для громад та соціальних груп наявні лише послуги щодо реєстрації громадських об’єднань. Найширшу і найзмістовнішу інформацію стосовно переліків, назв, груп споживачів та переліків документів, необхідних для отримання послуг, надають сайти Харківської ОДА та м. Києва.

На цих сайтах подається також інформація: про перелік інших установ, куди потрібно звернутися для отримання конкретної послуги; терміни надання послуг; перелік нормативних актів, згідно з якими надається послуга; альтернативні установи, де вона ще надається; ціна послуги. На інших сайтах ця інформація представлена не більше як у 50% випадків.

Зауважимо, що на сайті Харківської ОДА інформацію організовано найзручніше, і подається вона у найбільш повному обсязі: стандартні переліки послуг суттєво розширені переліками послуг, які надаються громадам у плані розвитку інфраструктури, виробництв та комунальних підприємств області, екологічного стану, правопорядку тощо. Поза увагою розробників каталогу Харківської ОДА залишились хіба що ті послуги, які надаються в соціокультурній сфері: бібліотеки, театри, концерти тощо.

Більшість сайтів не надають інформації за позиціями аналізу; найменш орієнтованими на надання інформації про послуги виявилися сайти Львівської, Чернігівської та Чернівецької ОДА.

Висновки. Надання державних послуг на обласному рівні недостатньо забезпечене на рівні інформаційних послуг; отже, їх отримання для споживачів вимагає додаткових зусиль із збирання інформації. Очевидно також, що надання державних послуг забезпечується на обласному рівні в регіональному сенсі нерівномірно; в цій ситуації порушене право людини на рівний доступ громадян до життєвих благ: порівняно більші й ширші можливості для задоволення своїх потреб мають мешканці Харківської та Київської областей, значно менші шанси надаються жителям Львівщини та Закарпаття.

Інформаційний обмін, зокрема інформацію про державні послуги, що надається на офіційних сайтах обласних держадміністрацій, доцільно структурувати і організувати в тому стилі, який демонструє портал Харківської облдержадміністрації.

Подальші дослідження, на наш погляд, мають бути пов’язані зі створенням законодавчої бази, яка покликана забезпечити прозорість надання послуг населенню та відповідних стандартів для інформаційного наповнення сайтів державних органів та органів місцевого самоврядування.

Список використаних джерел

1. Паніна Н. Українське суспільство 1992-2006: соціологічний моніторинг. - К.: Ін-т соціології НАНУ, 2006. - 94 с.

2. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 черв. 2007 р. № 494-р // Уряд. кур'єр. - 2007. - 18 лип. - № 126.

3. www.minjust.gov.ua

4. yurist-online.com/raznoe/literatura/stati/tgp

5. http://www.humanrights.gov.ua/

6. http://www.refine.org.ua/

7. Про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб: Указ Президента України від 1 черв. 1999 р. № 595/99 // www. rada. gov. ua

8. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2006 р. № 90-р // Офіц. вісн. України. - 2006. - № 7. - Ст. 376. - С. 167.

9. Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квіт. 2007 р. № 178-р // Офіц. вісн. України. - 2007. - № 28. - Ст. 1122. - С. 69.

10. Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції: Указ Президента України від 9 лют. 2004 р. № 175/2004 // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 6. - Ст. 307. - С. 21.


12.04.2011

Загрузка...