Загрузка...

Види економічного контролю та організації, які його проводять. Реферат

Внутрішньосистемний економічний контроль здійснюють міністерства, державні комітети, концерни, асоціації, акціонерні виробничі об’єднання відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, якими передбачено, що комплексні ревізії і контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства проводяться за ініціативою власника, тобто органом, якому підпорядковане підприємство на правах власності

Незалежний контроль проводять аудиторські організації (фірми) на госпрозрахункових засадах за договорами з державними і акціонерними підприємствами, кооперативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін. При цьому перевіряють стан обліку діяльності зазначених організацій і підприємств, відповідність звітності даним обліку, правильність утворення прибутку і своєчасність розрахунків з державним бюджетом, а також розподіленням прибутку за акціями, розміром внесеного капіталу та іншими джерелами, передбаченими статутними документами і фінансовим планом підприємства.

Результати контролю аудиторська організація оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, погодженим із замовником. Крім того, аудиторська організація може давати висновки про правильність складання звітності і декларацій, які підприємства, кооперативи та інші організації подають фінансовим органам (податковим інспекціям).

Економічний контроль власника включає в себе внутрішньосистемний і внутрішньогосподарський.

Внутрішньосистемний економічний контроль здійснюють міністерства, державні комітети, концерни, асоціації, акціонерні виробничі об’єднання відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, якими передбачено, що комплексні ревізії і контрольні перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства проводяться за ініціативою власника, тобто органом, якому підпорядковане підприємство на правах власності.

Основним завданням внутрішньосистемного контролю є: контроль виконання планових завдань з виробничої і фінансово-господарської діяльності, використання матеріальних і фінансових ресурсів, недопущення фактів безгосподарності і марнотратства; забезпечення збереження власності, правильної постановки бухгалтерського обліку і контрольно-ревізійної роботи; додержання діючого законодавства з виробничої і фінансово-господарської діяльності.

Внутрішньогосподарський економічний контроль включає контрольні функції, які здійснюються власниками підприємств, комбінатів, організацій і установ, концернів, асоціацій відповідно до діючого законодавства. Завданням внутрішньогосподарського контролю є перевірка господарських операцій у виробничих одиницях з метою недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів, виконання виробничих і фінансових планів, раціонального використання робочої сили, впровадження методів праці і прогресивної технології в бригадах, дільницях, цехах та інших виробничих підрозділах, забезпечення збереження коштів і товарно-матеріальних цінностей, економного витрачання сировини і паливно-енергетичних ресурсів, випуску продукції високої якості, яка має попит на ринку.

Організація внутрішньогосподарського контролю відповідно до Закону України про підприємства покладена на керівника підприємства. Згідно із затвердженим планом працівники, зайняті управлінням, здійснюють систематичний та оперативний поточний контроль за виробничою і фінансово-господарською діяльністю підрозділів підприємств. За результатами контрольних перевірок керівництво підприємства приймає управлінські рішення з усунення причин, які негативно впливають на діяльність підприємства.

Незважаючи на те, що сучасна модель і організація фінансового контролю наближається до загальноприйнятих у світовій практиці, проте не можна стверджувати, що вони оптимальні. Так, із переходом України на ринкові засади виникли окрім державного контролю ще й відомчий та контроль місцевих органів самоврядування. Однак всі ці ланки фінансового контролю дублюють одна іншу, тому необхідно у законодавчому аспекті раз і назавжди визначити компетенцію і сферу їх застосування.

     

Потребує вдосконалення організаційна структура фінансового контролю, яке, перш за все, повинне полягати у врівноваженні значимості усіх складових частин.

В даний час у державі особливо широко застосовується державний та муніципальний контроль, а незалежний контроль і контроль власника залишаються осторонь. Оскільки Україна прямує до ринкової економіки, то неминуче повинна відбутися повна децентралізація у сфері фінансового контролю.

Вже зроблені перші кроки щодо децентралізації, але ще необхідно:

  • встановити у законодавчому порядку необхідність ведення "прозорого" контролю власника;
  • підтримати розвиток аудиторської діяльності.

Щодо останньої, то фінансові органи держави повинні заохочувати суб’єктів господарської діяльності вести "приватний аудит" і зобов’язувати проводити періодично "аудит за законом".

Не можна сказати, що аудиторська діяльність не закріплена законодавством держави. В Україні склалася ситуація, коли законодавство пішло вперед можливостей і рівня професійності аудиторів. Ніхто на себе не взяв обов’язку створити незалежний функціональний орган, який би об’єднував якомога більшу кількість сертифікованих аудиторів. Наприклад, в Росії діє Російська колегія аудиторів та Аудиторська Палата Російської федерації.

Хоча в нашій державі законодавством визначено Аудиторську Палату України, однак на практиці вона має обмежене застосування.

Отже, загалом шляхи покращення фінансового контролю в Україні можна систематизувати так:

  • забезпечення органами фінансового контролю не лише контролюючої та попереджувальної функції, а й стимулюючої, бо суб’єкти господарської діяльності самі повинні бути зацікавлені у загальному добробуті держави;
  • введення поряд із загальнодержавними органами також і децентралізовані, що дозволить максимально охопити всіх господарюючих суб’єктів;
  • розвиток і стимулювання аудиторського контролю як специфічного контролю із кваліфікованими порадами для більш ефективного функціонування.


11.04.2011

Загрузка...