Загрузка...

Казначейська форма обслуговування Державного бюджету. Реферат

Основи казначейського обслуговування державного бюджету. Казначейська система як третій етап касового виконання Державного бюджету. Єдиний казначейський рахунок

З початку 2004 року всі місцеві бюджети переведено на обслуговування Державним казначейством України. Всього на казначейському обслуговуванні перебуває 12074 місцевих бюджетів всіх рівнів.

Перехід на казначейську форму обслуговування бюджетних коштів здійснюється відповідно до вимог статті 48 Бюджетного кодексу. Казначейське обслуговування Державного бюджету України передбачає здійснення Державним казначейством України: операцій з коштами державного бюджету; розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів; контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів; бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.

Застосування казначейської форми обслуговування бюджетних коштів повинно істотно знизити ймовірність нецільового використання бюджетних коштів, оскільки усі доходи і видатки бюджету здійснюватимуться з єдиного казначейського рахунка, а не з декількох рахунків, відкритих у різних банках тощо.

Основи казначейського обслуговування державного бюджету. На органи виконавчої влади покладаються організація виконання і виконання бюджетів, управління рахунками бюджетів і бюджетних коштів. Зазначені органи є касирами всіх розпорядників і одержувачів бюджетних коштів і здійснюють платежі за рахунок бюджетних коштів від імені і з доручення бюджетних установ.

При казначейському виконанні державного бюджету реєстрація надходжень, регулювання обсягів і термінів прийняття бюджетних зобов'язань, здійснення дозвільного напису на право здійснення витрат у рамках виділених лімітів бюджетних зобов'язань, здійснення платежів від імені одержувачів коштів держбюджету покладаються на державне казначейство.

У своїй діяльності по виконанню державного бюджету Головне управління держказначейства взаємодіє з Центральним банком України, Державною податковою службою України, іншими центральними органами державної влади і управління України.

Державне казначейське управління у своїй діяльності керується конституцією України; конституційним договором між Верховною Радою України і Президентом України, його розпорядженнями; декретами та постановами Кабінету Міністрів України.

На органи Державного казначейства України накладаються функції:

 • управління наявними коштами Державного бюджету та коштами державних позабюджетних фондів;
 • розмежування за нормативами затвердженими ВРУ, загальнодержавних податків, зборів та обов‘язкових платежів між державним бюджетами, фінансування видатків державного бюджету;
 • введення обліку виконання Державного бюджету за доходами і видатками складання звітності про стан виконання державного бюджету;
 • здійснення управління та обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу;
 • здійснення контролю за надходженням та використанням коштів державних позабюджетних фондів;
 • розробка нормативно методичних матеріалів з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів.
     

Основними завданнями Головного управління казначейством:

 • Здійснює керівництво за територіальними органами Державного казначейства України.
 • Веде зведені реєстри розпорядників коштів Державного бюджету і розрахунків територіальних органів ДКУ в установах банків.
 • Управляє доходами і видатками Державного бюджету в межах розпису доходів і видатків.
 • За дорученням КМУ, і МФУ проводить операції з іншими коштами, що є в розпорядженні уряду.

Казначейська система як третій етап касового виконання Державного бюджету

Однією з дуже складних сфер в галузі виконання бюджету є касове його виконання. Розвиток касового виконання Державного бюджету України з 1992 року по 2003 р. р. пройшов кілька етапів:

 • Перший етап – це перехід до фінансування в межах наявних коштів на рахунках Державного бюджету (з 1 липня 1993 р.).
 • Другий етап – це поступовий перехід від банківської системи касового виконання Державного бюджету до казначейської (з листопада 1995 р. – моменту утворення органів Державного казначейства – до 1 квітня 1997 р.).
 • Третій етап – це запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету по видатках (з 1 квітня 1997 р.).

Перехід до казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні здійснений з метою посилення контролю за виконанням Державного бюджету та вдосконалення управління наявними коштами бюджету.

Виконання бюджетів починається після їх затвердження у встановленому порядку (для держбюджету - підписання Президентом України). В Україні встановлюється казначейське виконання бюджетів (у даний час здійснено перехід від банківської системи касового виконання бюджету до казначейського - спочатку на цю систему перейде державний бюджет, потім - бюджети більш низьких рівнів).

На органи виконавчої влади покладається організація виконання і виконання бюджетів, управління рахунками бюджетів і бюджетних коштів. Зазначені органи є касирами всіх розпорядників і одержувачів бюджетних коштів і здійснюють платежі за рахунок бюджетних коштів від імені і з доручення бюджетних установ.

Особлива роль визначена Державному казначейству Міністерства фінансів України - саме цей орган забезпечує дотримання принципу єдності каси - зарахування всіх доходів, що надходять, і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету на єдиний рахунок бюджету і здійснення всіх передбачених витрат з єдиного рахунка бюджету. Здійснення бюджетних операцій через рахунки Казначейства дозволить забезпечити повний облік і контроль кожного етапу виконання бюджету.

Для виконання держбюджету передбачене відкриття в Казначействі особових рахунків для кожного головного розпорядника, розпорядника й одержувача коштів бюджету. Державне казначейство повинне реєструвати всі бюджетні операції в Головній книзі Казначейства і вести зведений реєстр бюджетоотримувачів.

Виконання бюджетів усіх рівнів здійснюється на основі бюджетного розпису - документа про поквартальний розподіл доходів і витрат бюджету і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що встановлює розподіл бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів і складений у відповідності з бюджетною класифікацією України.

Виконання бюджету по доходах передбачає:

 • перерахування і зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету;
 • розподіл відповідно до бюджету регулюючих доходів;
 • повернення зайво сплачених у бюджет сум доходів;
 • облік доходів бюджету і складання звітності про доходи бюджету.

За виконання дохідної частини бюджету відповідають Державна податкова служба і Державний митний комітет (і їхні органи на місцях), що, крім збору податків і інших платежів у бюджет зобов'язані представляти інформацію про виконання бюджетів у Казначейство, а також органи, що розпоряджаються державним (муніципальним) майном.

Уповноважений виконавчий орган представляє щоквартальні, піврічні і річні звіти про виконання бюджету в представницький, контрольний орган і Казначейство. Річний звіт підлягає затвердженню представницьким органом.

В процесі дослідження становлення казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні були розроблені схеми обороту документів і руху бюджетних потоків, які дозволили визначити вузькі місця і сформулювати рекомендації щодо їх усунення. При фінансуванні через територіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою вузьким місцем є встановлення доцільності та ефективності витрат шляхом перевірки первинних документів.

Введення в штат працівників органів казначейства спеціальних експериментів і забезпечення спеціальною апаратурою дозволить чітко і швидко встановлювати достовірність представлених документів з метою здійснення дійового попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів.

На сьогоднішній день в Україні фінансування з Державного бюджету здійснюється через територіальні органи Державного казначейства, як шляхом оплати рахунків та видачі готівкою, так і за відомчою структурою. Це свідчить про те, що в Україні діє змішана система касового виконання Державного бюджету. До елементів банківської системи відносимо: відкриті рахунки органам Державного казначейства та розпорядникам коштів в банківських установах, до елементів казначейської системи – наявність органів Державного казначейства та відкриття в них реєстраційних рахунків розпорядникам коштів.

Щодо виконання доходної частини Державного бюджету, то хоч інформація про доходи, що надійшли на рахунок органів казначейства і надходить органам казначейства трьох ступенів, де ведеться їх облік, розподілення доходів здійснює тільки Головне управління Державного казначейства. Перехід від фінансування за відомчою підпорядкованістю до фінансування через територіальні органи Державного казначейства, а також розподілення одержаних доходів на рівні територіальних управлінь і відділів органів казначейства позитивно вплине на організацію бюджетного фінансування та здійснення контролю за цим.

Єдиний казначейський рахунок

Казначейська форма виконання бюджету базується на принципі роботи єдиного казначейського рахунка.

Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за відповідним балансовим рахунком, на які зараховуються податки, збори, інші обов’язкові платежі Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, загальнодержавну інформаційно-обслуговувальну систему єдиного казначейського рахунка, яка виконує облік всіх здійснюваних на ньому операцій і дає можливість Головному управлінню Держказначейству мати в реальному режимі часу інформацію про:

 • баланс єдиного казначейського рахунка, отриманий як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку;
 • рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
 • рух коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
 • рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі Держказначейства;
 • результати виконання бюджетів.

Функціонування єдиного казначейського рахунка забезпечує:

 • повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;
 • досконалу базу даних по бюджетних показниках;
 • щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету;
 • розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затвердженими Верховною Радою України.

Єдиний казначейський рахунок – це сукупність бюджетних рахунків, відкритих на ім’я Головного управління Державного казначейства і його територіальних органів за балансовим рахунком № 124 "Кошти Державного бюджету".

Бюджетні рахунки за балансовим рахунком №124 "Кошти Державного бюджету відкриваються органами Державного казначейства в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.

В органах Державного Казначейства в свою чергу, відкриваються реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів. При цьому бюджетні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.

Кількість реєстраційних рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в системі казначейства, залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.

Висновки. Казначейське обслуговування Державного бюджету України передбачає здійснення Державним казначейством України:

 • операцій з коштами державного бюджету;
 • розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
 • контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів;
 • бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.

Застосування казначейської форми обслуговування бюджетних коштів повинно істотно знизити ймовірність нецільового використання бюджетних коштів, оскільки усі доходи і видатки бюджету здійснюватимуться з єдиного казначейського рахунка, а не з декількох рахунків, відкритих у різних банках тощо.

Література

 1. "Шляхи розвитку бюджетної системи України "// Ж-л" Фінанси України". - № 4. 97р.
 2. Р. Мітюкова "Державний бюджет України і бюджетна політика у 1998 році" // Ж-л "Фінанси України". - №3. 98р.
 3. Лютий І. О. "Державний борг і ефективність використання Державного кредиту "// Ж-л "Фінанси України ". - №9. 99р.
 4. Мельнічука С." Шляхи удосконалення бюджетного процесу в Україні" // Ж-л "Економічний часопис". №4. 99р.
 5. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент. - М.: ДИС, 1998, - 320 с.
 6. Закарян И. Составление бюджета и бюджетный контроль на предприятии. //Консультант директора, № 21/ 1997, с. 18 - 29.


05.04.2011

Загрузка...