Інвестиційне право: поняття та система. Реферат

Інвестиційне право є підгалуззю господарського права, що регулює господарські відносини в сфері інвестування

Формування в Україні інвестиційного права як підгалузі господарського права почалося з прийняттям Верховною Радою України Закону "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р., а пізніше – Закону "Про іноземні інвестиції" від 13 березня 1992 р., дію якого було зупинено Декретом Кабінету Міністрів України "Про режим іноземного інвестування" від 20 травня 1993 р.; певну роль відіграв Закон України "Про державну програму заохочення інвестицій в Україні", який втратив чинність разом з названим Декретом з прийняттям Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р.

8 жовтня 1992 р. Верховною Радою України приймається Закон України "Про основи містобудування", а 14 жовтня 1994 р. – Закон "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ, організацій за порушення у сфері містобудування".

Відповідно до зазначених законодавчих актів приймаються підзаконні нормативні акти, в тому числі постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення" від 5 серпня 1992 р. № 449, "Про затвердження інвестиційних програм і проектів та проведення державної експертизи інвестицій" від 15 серпня 1992 р. № 473, "Про порядок видачі учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві" від 8 жовтня 1992 р. № 569 та багато інших.

Інвестиційне право має свій предмет – інвестиційні відносини, тобто суспільні економічні відносини, що складаються між суб'єктами інвестування щодо вкладення та реалізації інвестицій.

Для інвестиційного права як підгалузі господарського права притаманні ті самі методи правового регулювання, що і для господарського права:

 • метод автономних рішень (що передбачає можливість прийняття суб’єктами інвестиційної діяльності самостійно, але в межах закону юридично значущих рішень і обов'язок усіх інших суб’єктів не перешкоджати прийняттю та виконанню цих рішень);
 • метод владних приписів (що передбачає право прийняття юридичне значущих рішень органом господарського керівництва, власником майна, юрисдикційним органом і обов'язок суб'єктів господарювання виконувати ці рішення);
 • метод координації або узгодження (що передбачає необхідність прийняття юридично значущих рішень за згодою сторін, шляхом компромісу, як це має місце при укладенні інвестиційних договорів);
 • метод рекомендацій (передбачає рекомендацію з боку держави в особі компетентних органів певного порядку дій в сфері інвестиційної діяльності, що адресуються суб'єктам цієї діяльності як бажаний для суспільства варіант їхньої поведінки без обов'язку виконання рекомендацій).

Отже, має місце поєднання приватно - правових (автономних рішень, координації, рекомендацій) та публічно - правових (владних приписів) методів правового регулювання. Перші забезпечують захист приватних інтересів інвесторів (право на самостійність здійснення інвестиційної діяльності, вільне – але в межах закону – використання інвестицій та вільний вибір контрагентів, розпорядження результатами інвестування на власний розсуд тощо), а другі – захист суспільних інтересів в процесі здійснення такої діяльності (законодавче закріплена необхідність дотримання технічних, радіаційних, екологічних, санітарно-гігієнічних, містобудівних, архітектурних та інших вимог під час реалізації інвестицій).

Джерелом інвестиційного права є інвестиційне законодавство, основою якого є названі та інші закони, а також численні підзаконні нормативні акти.

Таким чином, згідно з канонами (від грецьк. – палиця, переносно – правило, норма. 1. Твердо встановлене правило, норма 2. Художній твір, що служить нормативним зразком 3. Правило релігійна книга, догмат, обряд піднесений церквою до рівня закону) юридичної науки інвестиційне право як нова підгалузь господарського права відповідає усім умовам визнання його у цій якості:

 • наявність самостійного предмету правового регулювання – відокремленої групи господарських відносин, що іменуються інвестиційними;
 • усвідомлення суспільством і державою необхідності та значущості інвестиційних відносин у системі господарських відносин і прийняття законодавчого рішення про правове регулювання цих відносин;
 • наявність методів правового регулювання, аналогічних методам регулювання господарських відносин взагалі.
     

Таким чином, інвестиційне право – це підгалузь господарського права, що регулює інвестиційні господарські відносини за участю інвесторів та інших учасників інвестиційної діяльності із застосуванням методів правового регулювання, притаманних господарському праву, та базується на інвестиційному законодавстві як підгалузі господарського законодавства.

Поняття та система спецкурсу "Інвестиційне право"

Інвестиційне право як спецкурс господарського права вивчає специфіку господарських правовідносин у сфері інвестування, правове регулювання інвестиційної діяльності та практику застосування інвестиційно-правових норм у повсякденній правозастосовчій практиці.

Спецкурс "Основи інвестиційної діяльності" складається з загальної та спеціальної частин. Перша містить теми, що стосуються усіх видів інвестицій, інвестиційної діяльності та її суб'єктів:

 • Поняття і предмет інвестиційного права.
 • Інвестиційне законодавство.
 • Інвестиційний договір як правова форма взаємовідносин між: суб'єктами інвестиційної діяльності.

Державне регулювання інвестиційної діяльності та гарантії захисту інвестицій. У спеціальній частині спецкурсу "Основи інвестиційної діяльності" вивчаються особливості окремих форм здійснення інвестиційної діяльності та специфіка інвестування в окремих сферах господарювання. Спеціальна частина включає такі теми:

 • Сутність інвестиційного кредиту.
 • Банківське інвестиційне кредитування.
 • Державне та споживче інвестиційне кредитування.
 • Правове регулювання інвестиційної діяльності в сфері капітального будівництва.
 • Корпоративна форма інвестування.
 • Правовий режим іноземного інвестування.
 • Особливості інвестування в процесі приватизації.
 • Правове регулювання лізингу як однієї з форм здійснення інвестиційної діяльності.
 • Міжнародний інвестиційний кредит.


02.04.2011

Загрузка...