Європейський банк Реконструкції та Розвитку: інвестиційне кредитування в Україні. Реферат

Серед широкого кола учасників іноземного інвестиційного кредитування на Україні сьогодні вагоме місце посідає Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Головна мети його кредитів – розвиток підприємництва, роздержавлення та приватизація, фінансова підтримка малого та середнього приватного бізнесу

Банк відіграє роль каталізатора економічних змін, сприяє залученню іноземних і місцевих інвестицій у країнах операцій, а також допомагає іншим установам державного та приватного секторів. За статутом не менше ніж 60% обсягу його фінансування повинні бути спрямовані на реалізацію проектів у приватному секторі.

Україна стала членом ЄБРР у серпні 1992 р. У листопаді того ж року Рада директорів схвалила стратегію діяльності в Україні. Відповідно до неї він зосереджується на підтримці реформ у фінансовій галузі, проведенні приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств, фінансуванні проектів у сільському господарстві, енергетиці, транспорті та охороні навколишнього середовища.

Основними напрямами діяльності банку на Україні є:

 • надання прямих кредитів та участь у спільному (з іншими кредиторами) фінансуванні;
 • інвестування акціонерного капіталу підприємств приватного та державного сектору;
 • гарантоване розміщення цінних паперів, випущених приватними та державними підприємствами;
 • полегшення доступу підприємствам до внутрішніх та міжнародних ринків капіталу шляхом надання гарантій, фінансових консультацій і сприяння в інших формах;
 • надання або участь у позиках та надання технічного сприяння для реконструкції й розвитку інфраструктури.

У своїй діяльності на Україні банк завжди керується такими основними принципами:

 • а) не повинен конкурувати з іншими організаціями;
 • б) спеціалізується на сприянні у проведенні реформ країнами, що мали планову економіку;
 • в) вкладає кошти головним чином у приватний сектор.

На сьогодні ЄБРР визначив стратегію співробітництва з Україною та розробив загальний план сприяння реформам, згідно з якими 2/3 засобів, що виділяються, припадає на кредити, 1/3 –на здійснення технічної допомоги.

Кошти від ЄБРР надходять в Україну найчастіше через Національний банк України шляхом відкриття кредитних ліній.

Міжнародні проекти НБУ впроваджує, виходячи із загальнодержавних інтересів розвитку українського ринкового середовища, становлення та підтримки вітчизняного товаровиробника. Для НБУ ці проекти не є прибутковими: з отримуваних НБУ 2% сплачуються поточні витрати по обслуговуванню кредитної лінії (0,5%), а 1,5% спрямовуються на створення резерву для перекриття витрат, передбачених текстом угоди.

Вартість інвестиційних кредитів, які надає ЄБРР для підприємців, становить не більше ніж: відсоткова ставка ЄБРР (LIBOR. + 1) плюс 2% НБУ (з них: 0,5% – плата за управління та 1,5% – маржа кредитного ризику банків-учасників) плюс від 1% до 5% (маржа комерційного банку); одноразова комісія ЄБРР за надання кредиту – 1% (Front-Еnd приватним підприємствам через банки в Україні). В цілому відсоткова ставка не перевищує 14%, при цьому максимальний розмір кредиту, що надається клієнту, становить 2 500 000 дол. США, максимальний термін – 5 років із пільговим періодом 2 роки.

     

Повноваження відбору проектів під отримання позик згідно з Кредитною угодою відносяться до компетенції комерційних банків-учасників, які беруть на себе ризик банкрутства клієнта, але в групі управління проектами НБУ заявки на отримання кредитів для малих та середніх підприємств перевіряються для визначення їх прийнятності за критеріями ЄБРР.

Критерії відбору банків-учасників

Щоб набути й утримувати статус банка-учасника, банківська установа повинна, якщо ЄБРР не погодиться на інше, задовольнити такі вимоги:

1. Бути банківською установою, зареєстрованою в Україні;

2. Контрольний пакет часток власності банківської установи повинен належати приватним юридичним і фізичним особам;

3. Надати ЄБРР свою консолідовану фінансову звітність за останній фінансовий рік, підготовлену згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) і перевірену прийнятними для ЄБРР міжнародними аудиторами;

4. Взяти на себе зобов'язання перед НБУ стосовно проходження щорічної аудиторської перевірки згідно з МСБО, яку здійснюватимуть прийнятні для ЄБРР міжнародні аудитори;

5. Стосовно малих та середніх підприємств (МСП) – залучити кредитних радників або у випадку наявності останніх продовжувати їхні послуги, з метою реалізації вимог, визначених нижче;

6. Стосовно мікро-. малих підприємств (ММП) – залучити консультантів ММП і надати їм можливість працювати у своїх відділеннях, у тому числі регіональних, з метою впровадження ними відповідних процедур;

7. Стосовно МСП – погодитися із прийнятними для ЄБРР принципами стратегії та операційної політики і відповідним графіком їх реалізації, дотримання якого перевірятиметься в ході щорічних аудитів згідно з МСБО;

8. Стосовно МСП – підготувати та прийняти програму інституційної розбудови, що задовольняє вимоги ЄБРР, спрямовану на вдосконалення стратегії, організаційної структури системи внутрішнього та зовнішнього аудиту, процедур оцінки кредитів, управління активами і пасивами та фінансового менеджменту, підготовки кадрів та інших напрямів, що потребуватимуть уваги:

9. Стосовно МСП – взяти на себе зобов'язання перед НБУ щодо реалізації принципів стратегії га операційної політики і програми інституційної розбудови;

10. Стосовно ММП – взяти на себе зобов'язання перед позичальником Щодо впровадження процедур ММП;

11. Стосовно МСП – ухвалити і впровадити процедури оцінки кредитів, що задовольняють вимоги ЄБРР;

12. Ухвалити і впровадити процедури дотримання екологічних нормативів, узгоджених з природоохоронними вимогами ЄБРР;

13. Відкрити окремі рахунки для отримання, видачі і погашення кредитів;

14. Виконувати встановлений НБУ норматив мінімального розміру капіталу та інші економічні нормативи;

15. Мати ліцензію на здійснення валютних операцій;

16. Встановити у себе порядок управління кредитами, обслуговування позик та інші суттєві механізми внутрішнього контролю, що задовольняють вимоги ЄБРР;

17. Мати, на думку ЄБРР (відповідне рішення приймається ЄБРР безпосередньо або на підставі висновку зовнішнього аудиту), задовільні фінансовий стан і результати операційної діяльності, зокрема:

 • якісний кредитний портфель;
 • норматив платоспроможності (Risk Weighted Capital Adequacy Ratio – за визначенням Базельського комітету з банківського регулювання і нагляду), розрахований прийнятною для банку міжнародне визнаною бухгалтерською фірмою, має дорівнювати щонайменше 12%;
 • відношення ліквідних активів до загальних активів має бути не менше ніж 25%, "ліквідні активи" банка-учасника тут розраховуються як сума готівки та прирівняних до неї коштів, залишків на кореспондентських рахунках, вартості дорогоцінних металів і ліквідних цінних паперів, міжбанківських депозитів і кредитів зі строком погашення до одного місяця, зменшена на суму зазначених вище активів, відданих у заставу третій стороні;
 • питома вага прострочених позик у загальному кредитному портфелі не повинна перевищувати 20%;
 • загальна сума кредитів і позабалансових зобов'язань, наданих будь-якому клієнту, який утримує щонайменше 5% власності банка-учасника, або клієнту, в якому банк-учасник утримує щонайменше 5% власності, або їхнім керівникам і службовцям ("інсайдер"), не повинна перевищувати 20% власного капіталу;
 • загальна сума кредитів, наданих усім інсайдерам, не повинна перевищувати 30% власного капіталу;
 • загальна сума кредитів і позабалансових зобов'язань, наданих одному позичальнику (враховуючи його дочірні підприємства та інші споріднені структури), не повинна перевищувати 25% власного капіталу;
 • відношення загальних активів до власного капіталу (включаючи сплачений статутний фонд, резерви та емісійний фонд) не повинно перевищувати 8%;
 • питома вага коштів від будь-якої юридичної та фізичної особи у загальній сумі ліквідних активів (визначених вище) не повинна перевищувати 35%;
 • питома вага коштів, залучених на небанківському ринку, в загальній сумі залучених коштів не повинна бути меншою ніж 60%;
 • повинні бути сформованими належні страхові резерви на покриття сумнівної заборгованості;
 • мінімальна сума сплаченого статутного фонду і резервів повинна бути не меншою ніж З 309 600 дол. США (за висновком належної аудиторської перевірки фінансової звітності за останній звітний період, проведеної згідно з МСБО).

18. Готувати квартальну і річну консолідовану фінансову звітність згідно з МСБО, причому річна консолідована фінансова звітність повинна пройти аудиторську перевірку міжнародне визнаною бухгалтерською фірмою, прийнятною для ЄБРР, а квартальна консолідована звітність повинна готуватися згідно з МСБО з того часу, як це стане практично можливим у рамках поточної програми НБУ з переведення підзвітних йому українських банків на МСБО;

19. Узяти на себе зобов'язання перед НБУ щодо збереження належного фінансового стану і забезпечення результатів операційної діяльності, які визначені вище;

20. Стосовно МСП – створити окремий відділ, забезпечений належно підготовленими спеціалістами з середньострокового фінансування, що відповідатиме за підготовку і моніторинг усіх субкредитів МСП;

21. Стосовно ММП – створити відділ ММП, забезпечений належно підготовленими кадрами, що відповідатиме за підготовку і моніторинг усіх субкредитів ММП;

22. Узяти на себе зобов’язання перед позичальником щодо створення протягом першого року участі системи фінансового аудиту використання коштів субкредитів МСП та проходити в рамках проекту аудиторську перевірку згідно з МСБО, яку здійснюватимуть для банку міжнародні аудитори.

II. ЄБРР має право встановлювати додаткові критерії відбору відносно до будь-якої банківської установи.

III. ЄБРР і НБУ спільно переглядатимуть статус будь-якого банку-учасника, стосовно якого виникатимуть обґрунтовані причини вважати, що він не відповідає всім критеріям відбору, визначеним вище у пункті І, із залученням будь-якої інформації, яку вони вважатимуть доцільною, зокрема його квартальної консолідованої фінансової звітності та річного звіту зовнішніх аудиторів. Якщо за результатами такого перегляду ЄБРР дійде висновку, що відповідний банк-учасник не відповідає повністю критеріям відбору, визначеним вище у пункті І, статус банка-учасника для даної банківської установи призупиняється, після чого НБУ припиняє видачу їй коштів. Ця заборона скасовується, коли згадана банківська установа переконає ЄБРР, що вона повністю відповідає і відповідатиме надалі всім вимогам, викладеним вище у пункті І.

Вимоги ЄБРР до МСП - позичальників, проектів і позик.

МСП - позичальник:

 • повинен бути зареєстрованим в Україні юридичною особою і належати до приватного сектору або контролюватися ним;
 • повинен бути платоспроможним та життєздатним з комерційної точки зору;
 • повинен мати не більше ніж 500 постійних працівників;
 • не може бути компанією, пов'язаною із банком-учасником (БУ), який надає позику:
 • не може вносити суттєвих змін до своїх установчих документів (щодо структури акціонерів, виду діяльності тощо) без згоди БУ впродовж усього строку кредиту;
 • повинен бути зі одним обмежувати розмір дивідендів відповідно до зобов'язань щодо обслуговування боргу:
 • активи підприємства перед впровадженням проекту повинні становити не більше ніж 4 000 000 дол. США (на основі відновленої вартості, без урахування вартості землі та будівель);
 • співвідношення "Борг / Капітал" (з урахуванням позики) до та протягом строку впровадження проекту не повинне перевищувати 70: ЗО;
 • значення коефіцієнта обслуговування боргу для субпроекту і бенефіціант малих та середніх підприємств як при визначенні рентабельності проекту, так і під час його впровадження повинно бути не меншим ніж 1,5.

Вимоги до проекту:

 • кожен проект затверджується на основі оцінки, проведеної БУ та кредитним радником ЄБРР, включаючи перегляд детального бізнес-плану;
 • проект повинен, у найгіршому випадку, мати позитивну чисту теперішню вартість при ставці дисконту, яка щонайменше урівнювала б майбутні грошові надходження з вартістю кредиту, включаючи відсотки та інші збори;
 • проект повинен бути розроблений із дотриманням відповідних нормативів щодо охорони здоров'я, навколишнього середовища та безпеки праці, зокрема згідно з чинним екологічним законодавством України і природоохоронними вимогами та екологічними процедурами ЄБРР;
 • проект не повинен бути пов'язаним з ігровим бізнесом, виробництвом тютюнових виробів, міцних (із вмістом алкоголю більше 15%) напоїв, зброї та військового спорядження, а також товарами та діяльністю, занесеною до Природоохоронного списку ЄБРР;
 • мінімальний розмір проекту – 180 000 дол. США;
 • максимальний розмір проекту – 4 000 000 дол. США;
 • бенефіціант або спонсор повинен внести щонайменше ЗО% від вартості проекту з власних коштів (включаючи значну суму в грошовій формі);
 • закупівля товарів і послуг повинна здійснюватися відповідно до правил ЄБРР з тим, щоб товари та послуги купувалися за ринковими цінами та за принципом тендеру, і щоб рішення про капітальні інвестиції приймалися з урахуванням ефективності вкладення коштів на конкурентних засадах.

Вимоги до позики:

1) фінансування у доларах США надаватиметься для:

 • а) довгострокового фінансування засобів виробництва і пов'язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу;
 • б) короткострокового фінансування витрат на імпортовану сировину і запасні частини для подальшої переробки або використання у виробництві;
 • в) фінансування лізингу;
 • г) короткострокового фінансування експортних контрактів;

2) позики не надаватимуться для покриття існуючих зобов'язань приватних підприємств перед БУ або для інвестицій у цінні папери;

3) щодо інвестиційних проектів, ретроактивне фінансування може становити до 35% суми позики для періоду не більше 3 місяців до схвалення позики;

4) застава, запропонована бенефіціантом як забезпечення субкредиту, повинна покрити щонайменше 120% позики; вона не може передаватися у заставу третім особам до повного повернення позики;

5) бенефіціант повинен підтримувати страхування застави у повному обсязі на весь строк кредиту;

6) мінімальний розмір позики – 125 000 дол. США;

7) максимальний розмір позики – найменша сума із зазначених нижче:

 • а) 2 500 000 дол. США, при цьому загальна непогашена сума позик одному позичальнику, враховуючи непогашені суми мікро- та мінісубкредитів (або групі позичальників, пов'язаних між собою) не повинна перевищувати 5 000 000 дол. США;
 • б) 20% капіталу БУ;
 • в) 70% загальної вартості проекту;
 • г) будь-яка інша менша сума, встановлена згідно з обґрунтованими вимогами НБУ;

8) період проведення позики залежить від майбутніх грошових потоків за проектом і підлягає таким обмеженням:

 • а) позики надаються на строк до п'яти років, включаючи пільговий період щонайбільше у два роки;
 • б) позики для фінансування оборотного капіталу мають строк, відповідний до циклу обороту коштів (як правило до 12 місяців);

9) відсотки, що підлягають сплаті за позикою, складаються з:

 • а) відсоткової ставки для НБУ та маржі, що забезпечить БУ комерційний прибуток (очікується, що відсоткова ставка для МСП - позичальників становитиме LІBOR плюс 4–8%);
 • б) зборів та комісій, що включають у себе одноразову комісію, комісію за зобов'язання, та інших комерційне обґрунтованих комісій.

Вимоги ЄБРР до мікро-, малих підприємств (ММП) та субкредитів ММП.

Вимоги до позичальників:

ММП повинно бути суб'єктом підприємницької діяльності, створеним згідно з чинним законодавством України, або приватним підприємцем, який займається господарською діяльністю відповідно до вимог чинного законодавства, і задовольняти такі критерії:

 • а) ММП належить резидентам України й управляється ними. Якщо ММП частково належить іноземній юридичній особі або іноземному громадянину, який постійно проживає за кордоном, воно може претендувати на отримання субкредиту ММП за умови, що частка іноземної участі у цьому ММП не перевищує 49% статутного фонду;
 • б) контрольний пакет акцій ММП належить приватним установам або особам (державна частка у статутному фонді не перевищує 49%). ММП, що не є комунальним підприємством і в якому контрольний пакет акцій належить місцевій, обласній або центральній державній установі чи організації, може, як виняток, отримати субкредит ММП за наявності письмової згоди консультанта ММП, якщо воно розпочало процес приватизації, користується незалежністю в управлінні, функціонує у конкурентному середовищі і на нього розповсюджується чинне законодавство про банкрутство;
 • в) у новостворених ММП щонайменше 30% статутного фонду має бути сплачено акціонерами в натурі або грошовими коштами;
 • г) ММП отримало всі необхідні дозволи, ліцензії та іншу документацію і веде діяльність із дотриманням чинних загальнодержавних і обласних нормативно-законодавчих актів щодо охорони здоров'я і безпеки праці:
 • д) загальна сума субкредитів, отриманих і непогашених ММП у рамках непогашеної лінії СБРР МСП-2 (мікро-, малі й середні субкредіпи), не може перевищувати 5 000 000 дол. США.

Вимоги до субкредитів.

Мікросубкредити ММП. Субкредити ММП – це кредити на суму не більше ніж 20 000 дол. США або, у виняткових випадках, ЗО 000 дол. США (мікросубкредити ММП) повинні відповідати таким вимогам:

 • можуть виплачуватися шляхом перерахування або готівкою, беручи до уваги методику, передбачену консультантами ММП;
 • надаються на суму не більше ніж 20 000 дол. США, у гривнях або доларах США, без жодних мінімальних лімітів. За виняткових обставин сума мікросубкредитів ММП може дорівнювати 30 000 дол. США. Як правило, всі мікросубкредити ММП, що не перевищують 10 000 дол. США, виплачуватимуться готівкою:
 • виплачуються у гривнях, але можуть також виплачуватися в доларах США або гривнях, проіндексованих відповідно до долара США;
 • надаються на строк від одного до 36-ти місяців; "як правило, погашаються однаковими сплатами основної суми відсотків;
 • відсоткова ставка по кожному мікросубкредиту ММП визначається кредитним комітетом на рівні відділення в індивідуальному порядку, на підставі рекомендацій кредитних спеціалістів і консультанта ММП.

ММП надає забезпечення під кредит, вартість якого не повинна перевищувати 100% основної суми і відсотків. Заставою може бути будь-яке майно, що задовольняє кредитний комітет:

 • кількість працівників ММП, що отримує мікросубкредит ММП, не може перевищувати 20 осіб, включаючи штатний управлінський персонал. За виняткових обставин, коли ММП здійснює господарську діяльність, пов'язану з інтенсивним використанням робочої сили (більше 20 працівників), консультант може допустити таке підприємство до участі у відборі;
 • кошти мікросубкредитів ММП можуть використовуватися для фінансування торгівлі, виробництва або надання послуг.

Надходження мікросубкредитів ММП не можуть використовуватися для фінансування підприємств, що займаються:

 • виробництвом зброї або військового обладнання;
 • виготовленням хутрових виробів або торгівлею рідкісними видами тварин;
 • виготовленням тютюнових виробів;
 • виготовленням горілчаних виробів;
 • ігорним бізнесом;
 • валютними спекуляціями;
 • інвестиціями в цінні папери;
 • видом діяльності, що входить до переліку видів виробництва, фінансування яких заборонено ЄБРР з екологічних міркувань.

Мінісубкредити ММП. Субкредити ММП на суму не більше ніж 75 000 дол. США, в окремих випадках – 125 000 дол. США (мінісубкредити ММП) повинні відповідати таким вимогам:

 • надаються на суму не більше ніж 75 000 дол. США, у гривнях або у доларах США, без жодних мінімальних лімітів. За виняткових обставин сума мінісубкредиту ММП може дорівнювати 125 000 дол. США, на що необхідно отримати письмову згоду консультанта ММП;
 • виплачуються у гривнях, при цьому вони можуть також виплачуватися в доларах США або гривнях, проіндексованих відповідно до долара США;
 • надаються на строк від одного до тридцяти шести місяців;
 • як правило, погашаються однаковими сплатами основної суми і відсотків;
 • відсоткова ставка по кожному мінісубкредиту ММП визначається кредитним комітетом на рівні відділення в індивідуальному порядку, на підставі рекомендації кредитних спеціалістів і консультанта ММП. Максимальна відсоткова ставка за позиками, що надаються або індексуються у доларах США, дорівнює LBOR. + 13%;
 • звичайно ММП надає забезпечення під кредит, вартість якого не повинна перевищувати 200% основної суми і відсотків. У заставу може бути надане будь-яке майно, що задовольняє кредитний комітет;
 • кількість працівників ММП, що отримує мінісубкредити ММП, не може перевищувати 100 осіб, включаючи штатний управлінський персонал. За виняткових обставин, коли ММП здійснює господарську діяльність, пов'язану з інтенсивним використанням робочої сили (більше 100 працівників), консультант ММП може допустити таке підприємство до участі у відборі.

Кошти мінісубкредитів ММП можуть спрямовуватися на:

 • капітальні інвестиції;
 • проекти у сфері обслуговування;
 • поповнення обігових коштів виробничих підприємств або постачальників послуг;
 • закупівлю машин (автомобілів, мікроавтобусів, вантажівок, обладнання) в цілях використання на виробництві, у наданні послуг або торгівлі;
 • придбання нерухомості, якщо остання використовуватиметься в цілях виробництва, надання послуг або торгової діяльності.

Кошти мінісубкредитів ММП не можуть використовуватися на:

 • повернення обігових коштів у цілях торгової діяльності;
 • виробництво зброї або військового обладнання;
 • виготовлення тютюнових виробів;
 • виготовлення горілчаних виробів;)
 • казино та ігорному бізнесі;
 • валютних спекуляціях;
 • інвестиції в цінні папери;
 • виробництво, де використовується хутро або рідкісні види тварин;
 • інший вид діяльності, що входить до переліку видів виробництва, фінансування яких заборонено ЄБРР з екологічних міркувань.


01.04.2011

Загрузка...