Світова економіка: інтеграція України у господарство світу. Реферат

У рефераті подано відомості про інтеграцію України у світове господарство, яка відбувалася у 1991-1997 роках

Розглядаючи інтеграцію України у світове господарство в контексті розвитку світової економіки, можна виділити такі елементи, що характеризують стан взаємодії України і світової економіки: структуру національної валютної системи, географічну і продуктову структуру зовнішньої торгівлі, кількість іноземних інвестицій у національну економіку, участь у міжнародних міграційних процесах.

Таким чином, стан інтегрованості республіки України у світову економіку на 1991 р. визначався такими параметрами:

 • національна валюта - рубль СРСР, неконвертована валюта;
 • курс фіксований;
 • валютна біржа відсутня;
 • власні валютні резерви відсутні;
 • зовнішня торгівля жорстко контролювалася шляхом ліцензування та квотування;
 • були відсутніми іноземні інвестиції в національну економіку;
 • НБУ було сформовано тільки в 1992 р.;
 • географія і структура експорту і імпорту визначалися інтеграційними позиціями СРСР. Основна частка у зовнішній торгівлі припадала на країни соціального табору і центрально-планової орієнтації;
 • міграційні процеси існували тільки в межах республік СРСР.

На 1997 р. склалася така ситуація:

 • було введено національну валюту України - гривню;
 • валютний курс плаваючий у межах валютного коридору;
 • функціонує у щоденному режимі УМВБ;
 • утворилися валютні резерви;
 • Україна стала членом МВФ;
 • Зовнішня торгівля стала ліберальною;
 • У червні 1997 р. Україна стала 138-ю державою, яка прийняла на себе зобов’язання виконувати статтю 8 статуту МВФ. Це означає, що гривня України стала конвертованою валютою з поточних операцій.

Зовнішня торгівля України

На 01.01. 97 Україна торгувала вже з 183 країнами світу. Найбільший обсяг експорту припадав на Росію - 38,7% від загального обсягу експорту. Загальний обсяг зовнішньої торгівлі у 1996 р. становив 32365,2 млн. дол., в т. ч. експорт - 14061,7 млн. дол., імпорт - 18203, 5 млн. дол. Дефіцит торговельного балансу дорівнював 4141,8 млн. дол.

Загальний обсяг зовнішньої торгівлі послугами становив 5534,18 млн. дол., в т. ч. експорт - 4745,6 млн. дол., імпорт - 787,54 млн. дол.

В структурі зовнішньої торгівлі виділяються: продукція тваринництва, яка становить 4,2% експорту; продукти рослинного походження - 6,2%; продукція харчової промисловості - 9,1%; хімічної промисловості - 11,7%; металургійного комплексу - 32,3%; вироби транспорту - 4,5%.

Структура зовнішньої торгівлі конкретно відбиває сировинний, факторний потенціал України.

     

Україна і міжнародний рух капіталу

Протягом усього періоду існування незалежної України спостерігається "відплив капіталу за кордон", що є характерним для будь-якої нестійкої економіки. Оскільки це процес, властивий скоріше тіньовому сектору економіки і невраховуваний у платіжному балансі як прямі зарубіжні інвестиції резидентів України, то на сьогодні про офіціальний експорт капіталу з України говорити важко.

Українська економіка, головним чином, є об’єктом інвестування. За даними ЮНКТАД, у 1995 р. загальносвітовий обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ) зріс порівняно з 1994 р. на 40% і становив 315 млрд. дол. 15% з них припали на "Азіатських тигрів". На частку 100 країн, які закінчують таблицю реципієнтів капіталу, в т. ч. Україну, припадає всього 1% ПІІ.

Однак слід сказати про зростання обсягів інвестицій у національне господарство України. На 01.01. 96 їх обсяг був меншим за 1 млрд. дол.; на 01.01. 97 - 1,4 млрд. дол. Найбільше прямих іноземних інвестицій в економіку України припадає на США - 217,4 млн. дол. (17% від усього обсягу ПІІ); на Німеччину - 176,6 млн. дол. (14,4%); Росію - 115,1 млн. дол. (9,4%); Нідерланди - 82,7 млн. дол. (6,7%); Кіпр - 66,5 млн. дол. (5,4%).

Україна і міжнародна міграція

Для регулювання процесу взаємовідносин України з світовою економікою в галузі міграції населення створено Державний комітет у справах національних міграцій (ДКНМ). Крім того, управління у справах верховного комісара ООН з прав біженців відкрило свій офіс в Києві.

Загалом кордони України протягом року в обох напрямах перетинають понад 100 млн. чол.

На основі викладеного можна зробити висновок, що Україна як країна, що виникла в результаті процесів регіоналізації, процесу розвитку світової економіки, є досить інтегрованою у світове господарство і процес інтеграції визначається процесами формування нової структури системи "світове економіка".

Заключення. Інтеграція України в світове господарство - один з пріоритетів її державної політики з моменту проголошення незалежності. Активне включення України в міжнародний поділ праці (МПП) призвано служити:

 • підтримці в функціональному стані її галузей в період структурної перебудови і становлення ринкових відносин в державах колишнього СРСР;
 • витяганню вигід від участі в МПП за рахунок використання порівняльних переваг у виробництві тих або інших товарів;
 • забезпеченню оптимальних масштабів випуску продукції, гарантуючих окупність витрат на розробку і освоєння випуску нових видів продукції;
 • отриманню доступу до світових ресурсів науково-технічної інформації і капіталу.

Як показує світовий досвід, інтеграція в сучасну світову економіку - це тривалий процес, який вимагає вироблення довгострокової економічної політики, що враховує історичні і господарські особливості кожної конкретної країни, тенденції НТП і світогосподарських зв'язків.

Її реалізація складається в структурній перебудові економіки, підвищенні конкурентоспроможності її галузей, перебудові форм і методів господарських зв'язків, в поступальному русі вперед в напрямі більшої відвертості економіки.


03.09.2011