Антон Синявський: економіко-географічна спадщина. Реферат

Через складні історичні обставини життя і творчої діяльності проф. А. С. Синявський залишив після себе велику рукописну економіко-географічну спадщину, що потребує якнайшвидшого опублікування, вивчення та узагальнення

В останні роки, значна частина творчого доробку Антона Синявського почала знаходити дорогу до читача.

Йдеться, насамперед, про такі його праці, що зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, як:

 • Польща: Геополітичний нарис. – 1928 // Ф. Х., № 22933. – 15 с.;
 • Румунія: Геополітичний нарис. – 1926 // Ф. Х., № 22934. – 15 с.;
 • До руху населення в Степовій Україні (Зрушення серед меннонітів): Нарис // Ф. Х., № 18105. – 23 с.

Вони опубліковані в 1996 р. в Києві та в 1997 р. у Чернівцях [2; 4].

Водночас рукописні праці проф. А. С. Синявського, що вже надруковані, складають не більше 3,5% від загальної кількості його рукописів, про які існують певні відомості (включаючи листи вченого до відомих науковців та громадських діячів).

Усю відому на сьогодні рукописну економіко-географічну спадщину А. С. Синявського можна розділити на три таких частини (групи):

 • розшукані праці вченого, що вже надруковані, або можуть бути опубліковані в найближчий час;
 • рукописи, оригінали чи копії яких ще не виявлені, але достатньо вірогідна інформація про які вміщена в наукових джерелах;
 • роботи вченого, які, очевидно, втрачені для наукової громадськості. До цієї групи, наприклад, можна віднести неопубліковані роботи А. С. Синявського – "Ґрунти України" (29 с.) та "Клімат України" (16 с.), що були виявлені нами в алфавітному каталозі Наукової бібліотеки Чернівецького держуніверситету ім. Ю. Федьковича відповідно під шифрами С-38631.4 2624 н. та С-38551.56 (47.71) 2625 н. і які 10.12. 1969 р. були списані за актом № 22.

Перша частина рукописної економіко-географічної спадщини проф. А. С. Синявського охоплює приблизно 45 праць та листів вченого.

Найважливіші з них зберігаються в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, а саме:

 • "Тези про зміст, завдання і обсяг підручника економгеографії (з приводу тез проф. Анісімова)" // Ф. Х., № 1046. – 8 с.;
 • "Економічні зрушення в Степовій Україні: Велике Дніпрянське будівництво (Дніпрельстан)" // Ф. Х., № 18107;
 • "Сирія: Геополітичний нарис. – 1926" // Ф. Х., № 22935. – 7 с.;
 • "Торгівля СРСР з Близьким Сходом: Тези доповіді на засіданні Політико-економічного відділу Київської філії ВУНАС" // Ф. Х., № 22936;
 • "Борьба великих держав на Средиземном море: Лекция-диспут в Доме ученых" // Ф. Х., № 28259.

Нещодавно в Центральному державному історичному архіві у м. Львові розшукана надзвичайно важлива праця проф. А. С. Синявського, написана для Наукового товариства ім. Т. Шевченка, "Спеціалізація сільського господарства України (районування УСРР)" (Фонд 309. -Оп. 1. -Спр. 1848); у Чернівецькому обласному державному архіві віднайдена його "Пояснювальна записка до теми: "Фізико-географічні райони Чернівецької області" (Звіт ЧДУ, 1945/46 навч. рік), що містить цінну економіко-географічну інформацію, а у Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Яворницького знаходиться навчальна розробка вченого "Северная Америка: основные типы территорий, типы географических областей, ландшафты (Стенограмма лекции для студ. III курса географ. ф-та Кировоград. пед. ин-та)" (Фонд 10, спр. 38).

     

Вищеназвані 8 рукописних праць проф. А. С. Синявського створені у 20-40-х роках ХХ століття. Вони є свідченням глибокого аналізу вченим сучасних йому і перспективних економіко-географічних проблем розвитку і взаємодії природи і суспільства. З одного боку, А. С. Синявський розробляє теоретико-методологічні основи економічної географії, з другого боку, висвітлює дидактичні (освітні) проекти, з третього - здійснює прикладні дослідження, що підтверджується, зокрема, його працями про економічні зрушення в Степовій Україні, торгівлю СРСР з Близьким Сходом, спеціалізацію сільського господарства України тощо.

Враховуючи актуальність проблеми статусу економічної і соціальної географії як науки і навчального предмету, доцільно подати без змін оригінальну схему проф. А. С. Синявського "курсу економгеографії як підручника для самоосвіти, для читача, що має обсяг знань принаймні трудшкіл, для відповідного типу профшкіл, і нарешті, як вступний курс для ВИШів" [8, с. 8]:

 • Вступні відомості про зміст, завдання, методи і джерела економгеографічного знання. Короткі відомості з історії науки і її розвитку в головних напрямках. Марксівський напрямок.
 • Основні відомості. Світовий поділ праці і закономірності утворення і розміщення економічних форм, типів господарств і їх районів. Систематика районів.
 • Відомості зі світового господарства і його еволюція. Головні об’єднання світу, структура головніших держав світу, районування світу і місце СССР в світовому господарстві.
 • Економгеографія СССР, структура господарства СССР в цілому. Структура промисловості і розгляд головних галузей промисловості. Структура сільського господарства. Розгляд окремих галузей господарства. П’ятирічний план в основних проблемах.
 • Розгляд СССР за районами. Структура, тип районів і їх місце в господарстві СССР.
 • Структура і тип господарства УСРР. Місце в господарстві СССР. Розгляд УСРР за районами і розгляд місцевого району, де міститься ВИШ.

Ця схема приведена А. С. Синявським з приводу тез проф. Анісімова про зміст, завдання і обсяг підручника з економічної географії для Вищих Інститутів Народної Освіти. Відзначаючи певні досягнення автора, А. С. Синявський зауважує, що "основною хибою … є те, що ставши в загальних тенденціях на вірний шлях, проф. Анісімов не дає ясної викристалізованої схеми ні з точки зору методології географії, ні виходячи з вимог методології економгеографів, як науки економічної" [8, с. 8].

Поза всяким сумнівом, розшукані рукописні економіко-географічні праці проф. А. С. Синявського потребують якнайшвидшого опублікування у новому виданні його "Вибраних праць" [3].

Друга група рукописних економіко-географічних праць А. С. Синявського, за нашими даними, включає на даний час близько 40 найменувань.

На особливу увагу заслуговують, виходячи з назви та обсягу, такі роботи вченого, підготовлені на замовлення видавництва "Пролетарій" (Харків, вул. Вільної академії, 5), як:

 • "Бібліографія продуктивних сил України" (1923 р.);
 • "Географія Західної Європи" (1924 р. – 155 с.);
 • "Нарис економгеографії СРСР" (1924 р.);
 • "Світове господарство (в короткому нарисі)" (1924 р.);
 • "Економічна географія Німеччини (на замовлення Державного видавництва України) (1925 р. – 886 с.);
 • "Методологія і методика економічної географії" (Нарис, зданий для збірника Дослідчої катедри сільськогосподаської економії Київського сільськогосподарського інституту);
 • "Програм краєзнавчого економіко-географічного дослідження";
 • "Нарис історії землезнавства: Лекції" (1926 р.);
 • "Турция и Украина. Из очерка торговых сношений за годы 1913-1925";
 • "Чехо-Словаки. Нариси" (1926 р.);
 • "Географія транспорту: Курс, що був зачитаний на ФЕШу";
 • "Донбас: Географо-економічний нарис з ілюстраціями";
 • "Методологія і методика географії: Основні питання";
 • "Физиократы в Польше: Магистерская диссертация": Варшава, 1898-1900.

Інформацію щодо готовності цих праць до друку або ж їх відправлення до редколегії журналів чи видавництв сам проф. А. С. Синявський помістив у своїх опублікованих роботах [1; 6]. Безперечно, виявлення названих розвідок збагатило б українську економіко-географічну науку: поглибило б її зміст, структуру, ввело б у науковий обіг значні інформаційні масиви, нагромаджений досвід і результати як теоретичних, так і прикладних досліджень.

Вже самий перелік рукописних економіко-географічних праць проф. А. С. Синявського засвідчує про певний універсалізм їх автора. Йдеться про його зацікавленість як загальною, так і регіональною економічною географією. До першої, очевидно, слід було б віднести "Методологію і методику економічної географії", "Світове господарство", "Нарис історії землезнавства", "Географію транспорту", до другої – "Програм краєзнавчого економіко-географічного дослідження", "Нарис економгеографії СРСР", "Географію Західної Європи", "Економічну географію Німеччини", "Донбас: Географо-економічний нарис з ілюстраціями" та ін.

Варто наголосити на різнобічності наукових економіко-географічних інтересів у рукописних працях вченого. В них проглядаються елементи суспільно-географічної (антропогеографічної) і природно-географічної парадигми, комплексно-територіальні і регіоналістичні ідеї, аналізується історія досліджень загальносвітових, міждержавних і внутрішньо регіональних господарських стосунків, розглядаються проблеми загальної економічної географії, економіко-географічного світознавства, країнознавства, у т. ч. українознавства, регіоналістики та краєзнавства.

Без сумніву, одним з найголовніших напрямків у пошуку вищеназваних та інших рукописних творів А. С. Синявського є обстеження регіональних, обласних державних архівів та архівів тих навчальних і наукових асоціацій, закладів і установ, у яких учений працював в особливо творчі для нього 20-40-і роки ХХ століття. Йдеться, насамперед, про колишні київські установи - Всеукраїнську наукову асоціацію сходознавства, Інститут зовнішніх зносин, Інститут народної освіти, а також Благовіщенський агропедінститут, Владивостоцький, Сталінградський, Сімферопольський, Кабардино-Балкарський педінститути, Ростовський університет, Кіровоградський та Краснодарський педінститути.

Завершуючи короткий огляд рукописної економіко-географічної спадщини проф. А. С. Синявського, хочемо наголосити на необхідності ґрунтовного наукового узагальнення його розробок, того великого фактологічного матеріалу, який опрацьований вченим і може бути залучений до широкого використання у системі географічних, історичних та економічних наук у міру його опублікування та виявлення нових праць.

Література

1. Викладач А. С. Синявський. Друковані праці професорів та викладачів КІНГу за 10 років (1917-1927) // Наукові записи Київ. Ін-ту Народ. Господ. 1927. Т. VІІІ. С. 41-42.

2. Руденко В. П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім "КМ Academia", 1996. 404 с.

3. Синявський А. С. Вибрані праці. К.: Наук. думка, 1993. 384 с.

4. Синявський А. С. До руху населення в Степовій Україні: Зрушення серед меннонітів // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Збірник наук. праць. Вип. 19: Географія Чернівці: ЧДУ, 1997. С. 86-108.

5. Синявський А. С. Польща: Геополітичний нарис // Руденко В. П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім "КМ Academia", 1996. С. 257-277.

6. Синявський А. С. Розвідки, дослідження, дрібні праці, статті за останні роки / Синявський А. С. Економічний район та економічний ландшафт. Нарис (Методологічна розвідка) //Записки Київ. ін-ту народ. освіти. 1930. Кн. ІV. С. 105-125 (окремий відбиток: Обкладинка).

7. Синявський А. С. Румунія: Геополітичний нарис // Руденко В. П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К.: Видавничий Дім "КМ Academia", 1996. С. 277-290.

8. Синявський А. С. Тези про зміст, завдання і обсяг підручника економгеографії (з приводу тез проф. Анісімова) / Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Ф. Х, № 1046. 8 с.

9. Валерій Руденко, Олег Чернюх. Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - Випуск 1.


26.08.2011