Загрузка...

Економічна теорія: предмет та методи. Реферат

Роль економічної науки у здійсненні суспільно-політичних процесів. Етапи становлення політекономії. Провідні напрями економічної теорії. Характеристики економічних законів. Методи економічної теорії. Функції економічної теорії

Роль економічної науки у здійсненні суспільно-політичних процесів

"Економіка" (грец.) - мистецтво ведення домашнього господарства. Вперше цей термін ввів в обіг Аристотель (III ст. до н. е.). Він розділив науку про багатство на економіку і хримастику. Перша вивчає виробництво \ благ для задоволення потреб людей, друга - накопичення грошей.

Економіка як наука про суть економічних знань почала формуватися тільки в ХVII - ХVIII ст., з розвитком капіталістичних відносин.

Термін "політекономія" ввів у 1615 р. французький економіст Антуан Монкрет'єн в праці "Трактат політичної економії".

Політекономія (гр.) походить від "політикос" - суспільний, державний і "Ойкономія" - управління домашнім господарством.

Етапи становлення політекономії

1-й етап. Вчення меркантилістів – ХVІ - ХVІІ ст. (Західна Європа). Засновники Т. Мен (Англія), А. Монкрет'єн (Франція), Серра (Італія).

Об'єкт досліджень:

 • обіг,
 • зовнішня торгівля.
     

Недоліки вчення меркантилістів:

 • описовий характер обігу;
 • відсутність наукової системи;
 • нехтування дослідженнями процесу виробництва.

II-й етап. Класична буржуазна політекономія - XVIII ст.

Засновники: Вільям Петті (1623-1687) (Англія); Франсуа Кене (1694-. 1774) (Франція).

Класики буржуазної політекономії питання про багатство пов'язували не тільки з обігом, а, насамперед, з виробництвом, де створюються матеріальні цінності.

Вищим досягненням англійської класичної школи стали праці Адама Сміта (1723-1790) і Давіда Рікардо (1772-1823). Вони дослідили виробництво і обіг, спробували розкрити суть товарно-грошових відносин, науково обґрунтували походження прибутку, започаткували теорію трудової вартості, але не змогли досконало розкрити суті економічної системи суспільства.

ІІІ-й етап. Марксистський напрямок політекономії.

Засновники: Карл Маркс (1818-1883) та Фрідріх Енгельс (1820-1895) поставили на науковий ґрунт соціалістичну ідею; для пізнання економічних процесів застосували метод матеріалістичної діалектики, становлення нового суспільства пов'язали з вищим розвитком матеріального виробництва, демократії й особистості.

К. Маркс створив струнку наукову теорію вартості й додаткової вартості. Класики марксизму розробили загальнотеоретичну модель суспільного розвитку, розкривши суть експлуатації людини людиною.

ІV-й етап. Сучасна економічна теорія надзвичайно різноманітна.

Провідні напрями економічної теорії

Неокласицизм - Джон Кларк (США), Альфред Маршал (Англія) - розвиває основні ідеї класичної буржуазної політекономії.

Неокейнсіанство - Джон Кейнс (Англія) розвиває концепції державно-монополістичного регулювання економіки.

Неокласичний синтез (Поль Самуельсон - США) поєднує ідеї неокласицизму та кейнсіанства щодо розвитку економічної системи суспільства, наголошуючи на єднанні державного регулювання і ринкового саморегулювання в цьому процесі.

Об'єктом економічної теорії є економіка в цілому - на мікро-, макро-ї глобальному рівнях.

Мікрорівень економіки починається з сім'ї; фірма (підприємство) є його основною ланкою.

Макрорівень охоплює господарство цілої країни, а глобальний - міждержавні економічні об'єднання та всесвітнє господарство.

Предметом економтеорії є виробничі відносини, які складаються з економічних та загальних організаційно-економічних відносин.

Соціально-економічні відносини - це ті відносини, які виникають між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних і духовних благ, їхню основу становлять відносини власності на засоби виробництва і виготовлений продукт.

Загальні організаційно-економічні відносини являють собою певну систему господарського механізму, а саме: систему форм і методів суспільної організації і регулювання народного господарства.

Економічні категорії - це узагальнюючі поняття, які відбивають суттєві сторони економічних явищ і процесів:

 • ринок,
 • власність,
 • економічна система господарства,
 • потреби,
 • суспільне багатство,
 • виробництво,
 • гроші,
 • обіг,
 • товарне виробництво,
 • прибуток,
 • попит,
 • кон'юнктура,
 • відтворення,
 • нагромадження,
 • споживання,
 • доходи, тощо.

Економічні категорії виражають окремі сторони економічних відносин, в сукупності вони характеризують економічний лад суспільства.

Економічний закон - це стійкий, істотний, причинно-наслідковий зв'язок і взаємозалежність явищ і процесів економічного життя. Якщо в економічних категоріях фіксується - статика, то в економічних законах - динаміка будь-якого економічного процесу.

Характеристики економічних законів

 • об'єктивний характер;
 • виявляються через практичну діяльність людей;
 • тісно між собою пов'язані.

Існують: основні - первинні, вихідні, або похідні - вторинні, третинні і т. д.

Існують всезагальні, загальні та специфічні, закони.

Загальна основа дії економічних законів - це об'єктивна, суперечлива, біосоціальна сутність людської істоти.

Розрізняють сутність економічного закону, механізації та використання.

Для економічних законів застосовують такі категорії діалектики, як:

 • Кількість.
 • Якість.
 • Суперечність.
 • Зміст.
 • Форма.
 • Дія.
 • Часткове.

Методи економічної теорії

Метод (гр. metodos) - шлях до чого-небудь. В економіці використовуються:

І. Загальнонаукові методи.

1. Структурно-функціональний метод - розгляд будь-якого економічного явища як системного з обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів. Ознаки системи:

 • Цілісність.
 • Спрямованість її руху.
 • Організація.
 • Управління.

2. Математичні методи - поєднання якісного і кількісного аналізу.

II. Спеціальні методи.

1. Метод наукової абстракції - він полягає у виділенні найбільш суттєвих сторін процесу, що вивчається, абстрагуванні від усього другорядного, випадкового:

 • Аналіз - предмет дослідження розчленовується, мислення йде від конкретного до абстрактного.
 • Синтез - досліджує економічне явище у взаємозв'язку та взаємодії його складових.

2. Метод поєднання логічного й історичного підходів до вивчення економічної теорії.

3. Соціально-економічний експеримент.

Провідним методом в економічній теорії залишається теоретичний, але зростає значення кількісних методів, зокрема статистичних.

Функції економічної теорії

1. Теоретико-пізнавальна - пояснює закономірності, процеси та явища економічного життя суспільства. Спрямована на:

 • розробку методологічних підходів і принципів аналізу соціально-орієнтованої ринкової економіки;
 • розгортання фундаментальних досліджень механізмів господарювання, соціо-еколого-економічної культури розвитку.

2. Практична функція - цілісне бачення економічних процесів, націлена на нинішній етап розвитку України:

 • створення національних банків економічної, соціальної і екологічної інформації;
 • організацію центрів дослідження, які забезпечують складання ефективних програм розвитку регіонів та країни.

3. Виховна функція - вироблення й формування економічного мислення, економічної психології кожної людини, соціальної групи. Вона більш тісно пов'язана з практичною функцією, ніж з теоретичною.

Націлена на:

 • вивчення економічної поведінки;
 • визначення мотивів, тощо.


17.07.2011

Загрузка...