Пропозиція як фундаментально основа ринку. Реферат

При дослідженні сил, що діють на пропозицію, фундаментальною основою, яка дає змогу зрозуміти поведінку виробників щодо пропозиції, є те, що фірми виготовляють товари для прибутку, але не для власного задоволення чи з доброчинності

Ключовим елементом, що лежить в основі прийняття рішень з пропозиції, є витрати виробництва. Якщо затрати на виготовлення окремого товару нижчі ринкових цін, то виробникові буде вигідно поставляти на ринок такий товар у великих кількостях. Коли ж витрати виробництва високі порівняно з ціною, то виробники виготовлятимуть незначну кількість цього товару або просто припинять його виробництво.

До сил, що впливають на витрати виробництва, належать технологія та ціни факторів виробництва. Технічний прогрес, звичайно, впливає на витрати. Краща комп'ютерна програма для сівозмін, генетичне підібране насіння та нові крапельні зрошувальні системи - все це зменшить витрати виробництва фермера і збільшить його пропозицію.

Водночас, якщо технологія не змінилась, а змінились ціни на фактори виробництва, то витрати виробництва можуть змінитися, так само і пропозиція. Наприклад, коли в 1990 р. зросли ціни на нафту, то збільшилися витрати виробництва і зменшилася пропозиція бензину і дизельного палива.

Інший важливий фактор, що впливає на пропозицію, - це ціни споріднених товарів, зокрема товарів, які можуть легко замінити один одного у виробничому процесі. Коли підвищується ціна на один товар-замінник, то пропозиція іншого замінника зменшується. Наприклад, фермери можуть вирощувати пшеницю так само, як і кукурудзу; рафінуванням нафти можна виробляти дизельне пальне так само, як і бензин. Для кожної з цих пар товарів, коли ціна на один з них (наприклад, на дизельне паливо) зросте, пропозиція іншого (наприклад, бензину) зменшиться.

Наступним визначником пропозиції є організація ринку. Зменшення мит і квот на імпортні товари відкриє ринок іноземним виробникам і сприятиме збільшенню пропозиції. Якщо ринок стає монополізованим, ціни за будь-якого обсягу виробництва зростатимуть. У цілому ринок з досконалою конкуренцією вироблятиме максимально можливий обсяг виробництва за кожного рівня цін.

Нарешті, на пропозицію впливають і специфічні фактори. Погода чинить значний вплив на сільськогосподарське виробництво і виробництво лиж. Комп'ютерна промисловість відзначається сильними інноваціями, що веде до постійної появи нових товарів. У таких галузях, як залізничний транспорт та телекомунікації, прийняття рішень щодо пропозиції виведено з-під дії сил конкуренції. А сподівання щодо майбутніх цін часто суттєво позначається на рішеннях щодо пропозиції.

Фактори, що визначають пропозицію визначають пропозицію

Як приклад взято автомобіль

1. Власна ціна товару

Вища власна ціна товару збільшує обсяг виробництва товару, а величина пропозиції зростає

2. Технологія

У комп'ютеризованому виробництві зменшуються витрати виробництва і пропозиція зростає

3. Ціни на фактори виробництва

Зниження заробітної плати робітників автомобільної промисловості зменшує витрати виробництва і збільшує пропозицію

4. Ціни споріднених товарів

Якщо ціни на автобуси та вантажні автомобілі падають, пропозиція легкових автомобілів зростає

5. Організація ринку

Скасування квот на ввезення японських автомобілів збільшує пропозицію

6. Спеціальні фактори

Якщо уряд знижує нормативи по контролю за забрудненням навколишнього середовища, пропозиція автомобілів може збільшитися

Таблиця. Пропозиція визначається ціною, витратами виробництва та іншими факторами.

 

Зміни в пропозиції. Кожен дослідник ринків знає, що фірми постійно змінюють свої товари і послуги. Що лежить в основі змін поведінки в пропозиції? Пропозиція змінюється, коли змінюється будь-який фактор, крім власної ціни товару. Щодо кривої пропозиції говорять, що пропозиція зростає чи зменшується, коли величина пропозиції збільшується (чи зменшується) за кожної ринкової ціни.

Коли ціна на автомобілі змінюється, то виробники змінюють обсяг виробництва і величину пропозиції, але крива пропозиції не переміщується. Навпаки, коли інші фактори впливають на зміну пропозиції, то змінюється пропозиція, а крива пропозиції переміщується.

Переміщення пропозиції. Коли витрати виробництва падають або зростає іноземна конкуренція, пропозиція автомобілів зростає. За кожної ціни виробники постачатимуть більше автомобілів і крива пропозиції, отже, переміститься праворуч. (Що станеться з кривою пропозиції, коли заробітна плата в автомобільній промисловості різко зросте?)

Зміни у пропозиції можна показати на прикладі ринку автомобілів. Пропозиція збільшиться, якщо запроваджене фондозберігаюче комп'ютерне устаткування зменшить затрати праці на виробництво автомобілів, якщо робітникам автомобільної галузі урізано заробітну плату, якщо японським виробникам автомобілів дозволили експортувати більше машин в США або якщо уряд зменшує регулятивні вимоги щодо даної галузі. Кожен з цих факторів призведе до зростання пропозиції автомобілів в США за кожної ціни. Графік 1показує збільшення пропозиції автомобілів.

Вплив на рівновагу змін у пропозиції та попиті. Аналіз апарату попиту і пропозиції може сказати більше, ніж просто повідомити про рівноважні ціну та кількість. Його також можна застосувати, щоб прогнозувати впливи змін в економічних умовах на ціну і кількість.

Грегорі Кінг, англійський письменник XVII ст., звернув увагу на те, що ціни на продукти харчування зростали, коли урожай був поганий. Коли цих продуктів було достатньо, то фермерам пропонували нижчі ціни за урожай. Пояснімо цю ситуацію, використовуючи пропозицію і попит на кукурудзу.

Через несприятливу для врожаю погоду зменшилась кількість кукурудзи, яку фермери поставляли за кожної ринкової ціни, таким чином, люди мають однаковий попит на продовольчі товари і за хорошого, і за поганого врожаю.

Що станеться з ринком кукурудзи? За старої ціни фермери продавали надто мало кукурудзи, щоб забезпечити попит споживачів, і виникла її нестача. Тому ціна зросла, це стимулювало виробництво і збільшило величину пропозиції. Водночас знеохочується споживання і зменшується величина попиту. Ціна продовжує зростати доти, доки за нової рівноважної ціни величини попиту та пропозиції знову не зрівноважаться.

Так, поганий урожай піднімає ціни і, за законом спадного попиту, зменшує величину попиту.

Ми також можемо використовувати апарат попиту і пропозиції, щоб дослідити, як зміни в попиті впливають на ринкову рівновагу. Нехай значно підвищилися доходи сімей, і тепер кожен хоче більше кукурудзи. В такій ситуації за кожної ціни покупці потребують більшої кількості кукурудзи.

Зміна попиту призводить до нестачі кукурудзи за старої ціни. Виникає боротьба за кукурудзу. Ціни зростатимуть доти, доки пропозиція і попит не досягнуть рівноваги за вищої ціни. Коли фактори, що стоять за попитом чи пропозицією, змінюються, це призводить до змін попиту чи пропозиції і зміни ринкової рівноважної ціни та кількості.

Значення рівноваги Остання перешкода стосується значення терміну "рівновага". Це видно з такого твердження Скептика: "Як можна говорити, що попит і пропозиція визначають окрему рівноважну кількість? Продана кількість має завжди точно дорівнювати купленій кількості. Це справедливо незалежно від того, якою є ціна, і чи перебуває ринок у рівновазі, чи ні".

Це твердження підкреслює тонкість терміна "рівновага". Економіст може відповісти ось як: "Ви цілком праві, що кількість куплена має дорівнювати кількості проданій. Але ми шукаємо ту рівновагу ринку, коли попит і пропозиція зрівноважені. За якої ціни кількість, яку споживачі хочуть купити, саме дорівнює тій кількості, яку виробники хочуть продати? Лише за такої ціни покупці і продавці будуть задоволені своїми рішеннями; тільки у стані рівноваги ціна ні зростатиме, ні спадатиме".

За не рівноважної ціни виміряні величини продажу і купівлі, очевидно, також будуть рівні. Проте за надто високої ціни є надлишок товарів, а виробники прагнуть продати більше товарів, ніж покупці купити. Це перевищення бажаної пропозиції над бажаним попитом почне тиснути на ціну, спричиняючи її падіння, доки зрештою вона не досягне того рівня рівноваги, де перетинаються дві криві. У точці перетину попиту і пропозиції, і лише в ній, кожен буде задоволений:

  • покупець,
  • виробник,
  • економіст, який шукає ціну, за якої на ринку немає ні надлишку, ні нестачі.

Розподіл через ціни. Розглянемо функції, що їх виконує ринковий механізм. Коли визначені рівноважні ціни і кількість всіх факторів виробництва та виготовлених товарів, ринок розміщує або розподіляє обмежені ресурси суспільства за можливими шляхами їх застосування. Хто здійснює цей розподіл - плановий відділ чи законодавчий орган? Розподіл відбувається через взаємодію попиту і пропозиції на ринку. Все розподіляється через гроші - гаманці покупців.

Які товари виготовляти? Відповідь дають ринкові ціни. Високі ціни на нафту стимулюють виробництво нафти, тоді як низькі ціни на кукурудзу вимивають ресурси з сільського господарства. Хто має більше грошей, має більший вплив на те, які товари виготовляти.

Для кого виготовляти? Вміст гаманця визначає розподіл доходу і споживання. Якщо у вас вищий доход, ви зможете придбати більший будинок, більше одягу і тривалішу відпустку.

Навіть питання як вирішується попитом і пропозицією. За низьких цін на кукурудзу фермери не зможуть забезпечити себе дорогими тракторами і добривами і оброблятимуть лише найкращі землі. За високих цін на нафту нафтовидобувні компанії розміщатимуть свердловини у морських водах, застосовуватимуть нову сейсмічну техніку для пошуків нафти.

Ринкова економіка розв'язує основні економічні проблеми через взаємодію попиту і пропозиції. Економісти використовують пропозицію і попит, щоб аналізувати різноманітні ринки. Подальше вивчення поглибить наше розуміння сил, що стоять за попитом і пропозицією, і покаже, як цей аналіз використовується в інших важливих галузях. Проте навіть цей початковий огляд є незамінним знаряддям для розуміння економічного світу, в якому ми всі живемо.


17.07.2011

Загрузка...