Принципи класифікації ринку. Реферат

У рефераті детально охарактеризовано ознаки та види класифікації ринків

Ринок класифікують за різними ознаками:

1. За суспільним поділом праці ринок поділяють на:

 • місцевий;
 • регіональний;
 • національний;
 • світовий або міжнародний.

2. За формами власності

 • приватний;
 • колективний (кооперативний);
 • державний.

3. За об'єктами обміну:

 • товарний;
 • грошовий.

4. За форми конкуренції:

 • ринок досконалої конкуренції.

5. За організацією обміну.

 • оптовий - роздрібний;
 • експортний;
 • імпортний.

За історичним процесом розвитку розрізняють: вільний ринок, монополізований ринок, регульований ринок.

Вільний ринок (поч. ХVІ - кін. ХVІІІ ст н. е.) - це ринок, на який возилися товари і послуги багатьох незалежних товаровиробників і жоден з яких не виготовляв переважаючу частину продукції, і тим самим не міг вплинути на рівень цін, а ціни встановлювалися шляхом вільної конкуренції.

     

Монополізований ринок (поч до кінця 19 ст.) - це ринок, на який везуться товари і послуги незалежної кількості товаровиробників, кожен з яких виготовляє переважну частину продукції і може впливати на рівень цін. Вони диктують свої ціни на ринку, або можуть об'єднатися і зосередити в своїх руках переважаючу, або основну частину виробництва.

Регульований ринок (20 ст.) - це ринок, який існує в умовах державного регулювання і контролю за допомогою заходів адміністративного та економічного характеру.

Адміністративні заходи - антимонопольне законодавство.

Економічні заходи - це кредитна податкова і фінансова політика держави.

Ринки класифікують за видами.

1. Ринок предметів споживання - це ринок, продають товари довгострокового і короткострокового користування.

Ринок засобів виробництва, який поділяється на:

 • ринок предметів праці (п/п);
 • ринок засобів праці.

Ринок п/п включає:

 • ринок природних ресурсів;
 • ринок сировини і матеріалів.

2. Ринок засобів праці включає:

 • ринок нового устаткування;
 • ринок уживаного устаткування;
 • ринок специфічного устаткування.

3. Ринок робочої сили - це ринок праці.

4. Фінансовий ринок включає:

 • ринок готівки;
 • ринок боргових зобов'язань;
 • ринок цінних паперів;
 • спекулятивний ринок грошей.

5. Ринок послуг. В ньому розрізняють:

 • послуги матеріального і нематеріального характеру;
 • матеріально-транспортні послуги.

6. Ринок нерухомості - це ринок, на якому продається земля та будівлі.

7. Ринок інтелектуальної власності - це ринок, де продаються об'єкти інтелектуальної власності (науково-технічні розробки, патенти, ноухау, ліцензії).

8. Валютний ринок - це ринок, де купуються і продаються іноземна валюта, а також платіжні документи, виражені і іноземній валюті.

9. Ринок інформації - сукупність економічних відносин з приводу збирання, обробки, систематизації інформації та продажу її кінцевому споживачу.


16.07.2011

Загрузка...