Кругообіг і оборот фондів підприємства. Реферат

Необхідність і особливості кругообігу фондів. Стадії кругообігу фондів. Оборот фондів. Час обороту і його складові

Необхідність і особливості кругообігу фондів

Ми вже розглядали кругообіг оборотних засобів. Вони є тільки частиною фондів. Було б неправильно обмежувати кругообіг фондів цією частиною. Існує кругообіг фондів. Без нього припиняється виробництво і, по суті, економічне життя.

В умовах кризи, коли багато людей (як сьогодні "човники") займаються тільки купівлею і продажем за формулою Г-Т-Г (діє тільки сфера обігу, виробництво відсутнє), а багато підприємств припиняє роботу, повноцінного кругообігу немає. В кінцевому підсумку, якщо не буде справжнього кругообігу, країні загрожує економічна катастрофа.

Повноцінний кругообіг має охоплювати сферу не тільки обігу, а й виробництва. І в цьому кругообігу беруть участь як оборот"? ні фонди і фонди обігу, так і основні фонди, тобто засоби виробництва.

У процесі кругообігу на певній стадії фонди набувають своєї натуральної форми, тобто виступають у вигляді засобів і предметів праці. Коли виготовляється продукція, засоби праці, як відомо, переносять свою вартість на готовий продукт. Цей процес відбувається не відразу, а поступово. В готовій продукції втілена частка цінності основних фондів.

Далі, у сфері обігу відбувається реалізація продукції, а цінність набуває форми грошей, за які потім відновлюються витрачені засоби праці (перетворення амортизаційного фонду на нові засоби праці або відбувається відшкодування витрачених засобів праці). Предмети праці також проходять кругообіг, про який ми вже говорили при розгляді оборотності оборотних засобів.

Отже, існує кругообіг фондів, у процесі якого відбувається зміна форм фондів. Треба зазначити, що мова йде про кругообіг не виробничих фондів, а кругообіг фондів як цінності, що втілює уречевлену людську працю. Справа в тому, що основні фонди, які перенесли свою вартість на готовий продукт, втратили свою натуральну форму, а отже, і здатність до продуктивного функціонування. Тільки після реалізації продукції, перетворення грошей на нові засоби праці вони знову набувають натуральної форми, тобто стають знову основними фондами і можуть брати участь у процесі виробництва як продуктивні фонди.

Стадії кругообігу фондів

     

Є три стадії кругообігу фондів.

Перша стадія означає, що гроші перетворюються на робочу силу і засоби виробництва. Ця стадія відбувається у процесі обігу. Для підприємців вона полягає в перетворенні грошового капіталу на продуктивний капітал.

Друга стадія. На цій стадії відбувається продуктивне споживання засобів виробництва і робочої сили, тобто здійснюється виробництво, результатом якого є нові товари. Для підприємців на цій стадії продуктивний капітал перетворюється на товарний капітал (Г1). Після цього капітал знову повертається у сферу обігу.

Третя стадія. На цій стадії нові товари реалізуються на ринку. Для підприємців це означає, що товарний капітал перетворюється на грошовий, тобто знову набуває своєї первісної, вихідної форми. Особливість полягає лише в тому, що одержана сума грошей перевищує ту суму, яка була на першій стадії. У ній міститься додаткова вартість.

Отже, рух фондів (капіталу) проходить три стадії і зазнає трьох послідовних перетворень своєї форми (грошової, продуктивної, товарної). Це і є кругообіг фондів (капіталу). Кругообіг фондів (капіталу) можна подати такою формулою:

Оборот фондів

Розглянутий нами кругообіг не має одиничного характеру. Підприємство повинно його весь час повторювати. Це, по суті, безперервний процес. Отже, відбувається оборот фондів (капіталу), який є кругообігом, взятим не як окремий акт, а як процес постійного відновлення руху фондів (або руху всього авансованого капіталу).

Оскільки час обороту фондів визначають як час, протягом якого весь авансований капітал повертається до підприємця у грошовій формі, то оборот фондів (капіталу) не збігається з кругообігом. У результаті одного кругообігу до власника підприємства повертається лише частина авансованого капіталу (або фондів). Пов'язано це з тим, що оборот різних елементів фондів (капіталу) відбувається в неоднакові проміжки часу.

Так, вартість основних виробничих фондів переноситься на новостворені товари частинами (при цьому різні елементи основних фондів мають різні строки функціонування, наприклад, виробничі споруди можуть діяти 30-50 і більше років, а деякі машини і верстати 8-10 років). Водночас вартість оборотних фондів переноситься на готову продукцію відразу протягом одного кругообігу. Через це час обороту основних фондів охоплює ряд кругообігів, а час обороту оборотних фондів дорівнює періоду одного кругообігу фондів.

Швидкість обороту фондів має важливе економічне значення. Збільшення швидкості обороту фондів (капіталу) підвищує ефективність роботи підприємства. На швидкість обороту фондів впливає час виробництва і час обігу фондів (капіталу).

Час обороту і його складові

Оборот фондів потребує певного часу. Він розпочинається з моменту перетворення грошей на засоби виробництва і робочу силу і завершується створенням нової продукції та її реалізацією на ринку, тобто в обороті знову з'являються гроші. Час обороту фондів (капіталу) дорівнює часу виробництва і часу обігу.

Час виробництва - це період, впродовж якого фонди (капітал) перебувають у сфері виробництва.

Важливою складовою часу виробництва є робочий період. Він необхідний для перетворення предметів праці на готовий продукт.

Робочий період - основна частина часу виробництва, що складається з тісно пов'язаних між собою робочих днів, годин, хвилин. Його обчислюють з допомогою нормування виробничих операцій. Тривалість робочого періоду в різних галузях виробництва неоднакова. Наприклад, у текстильній, швейній, взуттєвій промисловості робочий період вимірюють годинами, у машинобудівній промисловості - днями, у суднобудівній - роками.

Робочий період є лише частиною часу виробництва. Є ще час перерв, що пов'язані з особливостями технологічних процесів. Наприклад, є час перерв, протягом якого предмети праці перебувають під впливом природних процесів: сушіння деревини, бродіння вина, хімічні реакції тощо. У тих галузях, де такий час виступає невід'ємною складовою технологічного процесу, час виробництва значно більший, ніж робочий період.

Скорочення часу виробництва - один із шляхів підвищення ефективності виробництва. Цього досягають завдяки впровадженню у виробництво новітніх досягнень науки, нової техніки, прогресивних технологій, поліпшення організації виробництва.

Час обігу - це час придбання засобів виробництва, переміщення товарів, їхнього продажу, зберігання товарних запасів, які підлягають реалізації.

Скорочення часу обігу залежить від розвитку всіх видів транспорту, удосконалення засобів зв'язку і комерційної інформації, використання електронної техніки для прогнозування динаміки попиту і пропозиції, використання раціональної реклами.


15.07.2011

Загрузка...