Загрузка...

Основи фінансових інформаційних систем. Реферат

Вітчизняна інформаційна індустрія має розвиватися із зважанням на світові досягнення у сфері інформаційних технологій і засобів телекомунікаційного обміну. Це дозволить Україні вийти на світовий рівень технічного розвитку

В умовах ринкової економіки інформація виступає як один з основних товарів. Успіх комерційної і підприємницької діяльності пов'язаний із муніципальними, банківськими та біржовими інформаційними системами, інформацією про оптову і роздрібну торгівлю, торгові доми, служби керування працею та зайнятістю, створення банку даних ринку товарів і послуг, розвиток центрів довідкової та аналітико-прогнозної котирувальної інформації, електронну пошту, електронний обмін даними та ін.

Управлінська діяльність виступає у сучасних умовах як один із найважливіших чинників функціонування і розвитку промислових фірм. Вона постійно вдосконалюється, відповідно до об'єктивних вимог виробництва і реалізації товарів, унаслідок ускладнення господарських зв'язків, підвищення ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших параметрів продукції. Велику роль відіграють також зміни в організаційних формах і характері діяльності фірм, підвищення значення транснаціональних корпорацій у міжнародних господарських зв'язках.

Зміни умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи керування, позначаються не тільки на вдосконаленні організації, але і на перерозподілі функцій керування за рівнями відповідальності, формами їхньої взаємодії. Усе це вимагає від фірм адаптації до нових умов, подолання виникаючих протиріч в економічному і науково-технічному процесах.

Новітні досягнення у сфері мікроелектроніки привели до нових концепцій в організації інформаційних систем. Завдяки високопродуктивним та економічним мікропроцесорам інформаційно-обчислювальні ресурси наближаються до робочих місць менеджерів, бухгалтерів, плановиків та інших категорій працівників.

Даний час – це період, що характеризується небувалим ростом об'єму інформаційних потоків. Це відноситься як до економіки, так і до соціальної сфери. Найбільше зростання об'єму інформації спостерігається у фінансовій і банківській сфері. Інформація є вирішальним чинником, що визначає розвиток технології та ресурсів у цілому. Ринкові відносини пред'являють підвищені вимоги до своєчасності, вірогідності, повноті інформації, без якої немислима ефективна фінансова діяльність.

В Україні формування ринкової економіки об'єктивно привело до необхідності істотної зміни інформаційних відношень у суспільстві. Незважаючи на значне розширення, останнім часом ринки інформаційних послуг і продуктів, інформаційне забезпечення органів державного керування, де господарюють суб'єкти і громадяни залишаються на низькому рівні. Можливість доступу до інформації, як правило, обмежується її відомчою належністю та зумовлена найчастіше посадовим станом і соціальним статусом споживача. Не розв'язана проблема доступу до територіально віддалених інформаційних ресурсів.

Інформаційно-телекомунікаційні системи функціонують, в основному, в інтересах державних органів влади. Такий стан справ призводить до дублювання робіт, надмірності в зборі первинної інформації, подорожчанню розробок і експлуатації систем. Крім того, відомча роз'єднаність ускладнює обмін інформацією та доступ до неї. Інформаційні послуги, ресурси і програмні продукти поширені по території України вкрай нерівномірно, причому, в основному ними забезпечені крайові центри. Цей розподіл відповідає розподілу основних наукових та інформаційних центрів України і не враховує потреби населення та органів керування. Саме тому вимагає якнайшвидшого вирішення завдання вирівнювання інформаційного потенціалу.

Вітчизняна інформаційна індустрія має розвиватися із зважанням на світові досягнення у сфері інформаційних технологій і засобів телекомунікаційного обміну. Це дозволить Україні вийти на світовий рівень технічного розвитку.

     

Як показує практика промислово розвитих країн (США, Велика Британія та Японія), розв'язання проблеми інформаційної індустрії, а отже, інформатизації суспільства є глобальною метою розвитку і пов'язується з виходом країни в наступному тисячоріччі на новий рівень цивілізації.

В основі такої цілеспрямованої діяльності лежить довгострокова програма створення системи інформаційного забезпечення всіх споживачів інформації в країні, що дає їм можливість використання нових інформаційних технологій на базі широкого застосування інформаційно-обчислювальних ресурсів і автоматизованої системи зв'язку.

У нашій країні цю основу складають мережеві технології – сфера, що є досить новою і дуже швидко розвивається. Ведеться широкомасштабне оснащення обчислювальною технікою різних підприємств і організацій. Створюються умови для вільного доступу споживачів до інформації, що зберігається у системах завдяки організації спеціалізованих робочих місць локальних обчислювальних систем.


15.07.2011

Загрузка...