Облік надходження та наявності основних засобів на підприємстві. Реферат

У рефераті подано відомості про організацію обліку надходження та наявності основних засобів

Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 10 "Основні засоби" призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух:

 • ОЗ, які належать підприємству на правах власності;
 • ОЗ, які отримані на умовах фінансового лізингу;
 • орендованих цілісних майнових комплексів, які включені до складу ОЗ.

Обороти по дебету рахунку 10 "Основні засоби"

По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображаються:

 • первинна вартість придбаних, виготовлених, безкоштовно вилучених основних коштів;
 • сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів ОЗ (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо) при умові, що таке поліпшення призведе до збільшення економічних вигід, очікуваних від використання відповідних об'єктів;
 • сума дооцінки вартості ОЗ.

Якщо буквально розуміти формулювання Інструкції №291, то ОЗ повинні відображатися по дебету рахунку 10 в момент їх надходження на підприємство. Дослівно це звучить так "По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, виготовлених, безкоштовно отриманих) ОЗ на баланс підприємства, які враховуються за первісною вартістю...".

Очевидно, що це просто не зовсім вдале формулювання. Відображення вартості ОЗ по дебету рахунку 10 вже в момент надходження, в принципі, можливе, але тільки в тому випадку, якщо об'єкт:

 • не вимагає монтажу,
 • вводиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство.

У цьому випадку може бути виконана проводка, в якій рахунок 10 кореспондується з одним із субрахунків рахунку 37 (така кореспонденція Інструкцією №291 передбачена, див. рядки 3.1-3.7 таблиці 1а). Але навіть при дотриманні визначених умов пряма кореспонденція рахунку 10 з субрахунками рахунку 37 недоцільна, оскільки витрати на придбання або виготовлення ОЗ - це капітальні інвестиції, для відображення яких в бухгалтерському обліку призначений спеціальний рахунок 15 "Капітальні інвестиції".

Все викладене вище відноситься і до прямої кореспонденції рахунку 10 з кредитом рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", 41 "Пайовий капітал", 46 "Неоплачений капітал", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення ОЗ необхідно спочатку накопичувати по дебету рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і тільки при введенні в експлуатацію перевести до складу ОЗ проводкою Дт рахунку 10 - Кт рахунку 15.

За дебетом рах. 10 відображається надходження (придбаних, створених, безкоштовно отриманих) ОЗ, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта ОЗ.

За кредитом рах. 10 відображається вибуття ОЗ внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначених активом, а також у разі часткової ліквідності об'єкта ОЗ, сума уцінки ОЗ.

Дебетове сальдо означає наявність на звітну дату первісної (переоціненої) вартості власних об'єктів ОЗ, що знаходяться у розпорядженні підприємства.

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з ОЗ

Таблиця 1а. Обороти по дебету субрахунків рахунка 10

п/п

Дебет рахунку

Кредит рахуиів (субрахунків)

Зміст операції

1

10

15

Капітальні інвестиції

 

1.1

103

151

Капітальне будівництво

Введення в експлуатацію об'єкта ОЗ побудованого господарським або підрядним засобом

1.2

101, 102, 103*, 104, 105, 106, 108, 109

152

Придбання (виготовлення) ОЗ

1 Введення в експлуатацію придбаного або виготовленого об'єкта ОЗ.

2 Збільшення вартості об'єктів ОЗ на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням таких об'єктів (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо) при умові, що таке поліпшення приведе до збільшення економічних вигід, очікуваних від використання відповідних об'єктів

*Тільки при придбанні і поліпшенні будівель і споруд; введення в експлуатацію виготовлених (побудованих господарським або підрядним засобом) об'єктів ОЗ цього виду відображається проводкою, приведеною в рядку 1.1 цієї таблиці

1 3

107

155

Формування основного стада

Вартість тварин, переведених в основне стадо

2

10

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

2.1

10*

161**

Заборгованість за майно, передане в фінансову оренду

Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення заборгованості за договором фінансової оренди

2.2

10*

162**

Довгострокові векселі отримані

Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення заборгованості по раніше отриманому векселю

2.3

10*

163**

Інша дебіторська заборгованість

Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості (крім заборгованості за договором фінансової оренди і заборгованості по раніше отриманому векселю)

*Будь-який субрахунок рахунку 10.

**Див. коментар перед таблицею 1

3

10

37

Розрахунки з різними дебіторами

 

3.1

101 - 109

371

Розрахунки по виданих авансах

Отриманий і введений в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

32

101 - 109

372

Розрахунки з підзвітними особами

Отриманий від підзвітної особи і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.3

101 - 109

375*

Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий в рахунок відшкодування заподіяного збитку (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.4

101 - 109

376

Розрахунки по позиках членам кредитних спілок

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий від члена кредитної спілки в погашення позики (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.5

101 - 109

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, повернений з спільної діяльності

4

101 - 109

41*

Пайовий капітал

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий як пайовий внесок від членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки і інших аналогічних підприємстві

*Див. коментар перед таблицею 1

5

10

42

Додатковий капітал

 

5.1

101 - 109

421

Емісійний прибуток

Сума перевищення вартості об'єкта ОЗ, отриманих як компенсація вартості акцій, над номінальною вартістю таких акцій

5.2

101 - 109

422

Інший вкладений капітал

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, отриманий від засновника (в сумі, яка перевищує частку засновника в статутному капіталі) (без рішення про зміну розміру статутного капіталу)

5.3

101 - 109

423

Дооцінка активів

Сума дооцінки об'єкта ОЗ. Якщо раніше об'єкт був знижений в ціні, то дана проводка виконується на суму перевищення дооцінки над сумою попереднього зниження ціни (попередніх знижень цін)

5.4

101 - 109

424

Безкоштовно отримані необоротні активи

Введений в експлуатацію безкоштовно отриманий об'єкт ОЗ

6

101 - 109

46*

Неоплачений капітал

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, отриманий як внесок в статутний капітал підприємства

*См коментар перед таблицею 1

7

101 - 109

48*

Цільове фінансування і цільові надходження

Отриманий і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, призначений для використання в заходах, що фінансуються за рахунок цільових надходжень

*Див. коментар перед таблицею 1

8

10

53

Довгострокові зобов'язання по оренді

 

8.1

103-107, 109

531

Зобов'язання по фінансовій оренді

Отриманий за договором фінансової оренди і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ; відображене виникнення довгострокових зобов'язань за договором фінансової оренди

8.2

101 - 109

532

Зобов'язання по оренді цілісних майнових комплексів

Прийнятий на облік цілісний майновий комплекс; відображене виникнення довгострокових зобов'язань

11

10

74

Інші прибутки

 

11.1

10

746

Інші прибутки від звичайної діяльності

1. Включено в склад прибутків звітного періоду; перевищення суми попередніх знижень цін над сумою попередніх дооцінок.

2. Оприбуткований об'єкт ОЗ, виявлений як надлишок в ході проведення інвентаризації.

 

По кредиту рахунка 10 "Основні засоби" відображається повне або часткове списання вартості об'єктів ОЗ внаслідок продажу, безоплатної передачі, невідповідності критеріям визнання активом (і у випадку повної або часткової ліквідації), уцінки.

Таблиця 1б. Обороти по кредиту рахунка 10

п/п

Дебет рахунків (субрахунків)

Кредит рахунку

Зміст операції

0

131

Знос ОЗ

10

Списаний знос об'єкта ОЗ у зв'язку з його вибуттям (незалежно від причини вибуття)

2

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

10

 

2.1

161

Заборгованість за майно, передане в фінансову оренду

10

Відображені передача об'єкта ОЗ за договором фінансової оренди і виникнення довгострокової дебіторської заборгованості

3

37

Розрахунки з різними дебіторами

10

 

3.1

375

Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку

10

Списана вартість об'єкта ОЗ якого бракує або який зіпсований, і відображена заборгованість особи винної в недостачі або псуванні об'єкта

3.2

377

Розрахунки з іншими дебіторами

10

Відображена передача ОЗ у спільну діяльність

4

42

Додатковий капітал

10

 

4.1

423

Дооцінка активів

10

Відображена сума уцінки об'єкта, який раніше був дооцінений (в межах суми попередньої дооцінки)

6

85

Інші витрати

10

1. Списана залишкова вартість реалізованих або ліквідованих об'єктів ОЗ підприємством, яке не застосовує рахунку класу 9. *

2. Відображена сума уцінки об'єкта ОЗ підприємством, яке не застосовує рахунки класу 9. Якщо об'єкт раніше дооцінювався, то ця проводка виконується тільки на суму перевищення суми уцінки над сумою попередньої дооцінки (дооцінок) **

*Приклади списання залишкової вартості об'єктів, що реалізуються або ліквідуються приведені для підприємств, що використовують для обліку витрат рахунки класу 9.

**Див. також рядок 4.1 цієї таблиці.

8

97

Інші витрати

10

 

8.1

972*

Собівартість реалізованих необоротних активів

10

Списана залишкова вартість об'єктів ОЗ при їх вибутті в зв'язку з реалізацією (продажем)

*Цю проводку виконують підприємства, які для обліку витрат застосовують рахунки тільки класу 9, а також ті, які використовують рахунки класу 9 і 8. Останні не повинні відображати вказану операцію на рахунках класу 8, оскільки вона не відноситься до операційної діяльності.

8.2

973*

Собівартість реалізованих майнових комплексів

10

Списана залишкова вартість майнових комплексів при їх вибутті в зв'язку з реалізацією (продажем)

*Див. примітка до рядка 8.1.

8.3

975*

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

10

Відображене зниження ціни об'єкта ОЗ підприємством, яке для обліку витрат застосовує рахунки тільки класу 9, або працює із використанням рахунків 8 і 9 класів. Якщо об'єкт раніше дооцінювався, то ця проводка виконується тільки на суму перевищення суми уцінки над сумою попередньої дооцінки (дооцінок) *

*Див. примітка до рядка 8.1.

**Див. також рядок 4.1 цієї таблиці.

8.4

976*

Списання необоротних активів

10

Списана залишкова вартість об'єктів ОЗ при їх вибутті в зв'язку з:

• ліквідацією;

• безкоштовною передачею;

• недостачею або псуванням;

• невідповідністю критеріям, щодо визнання активом

*Див. примітка до рядка 8.1 цієї таблиці

 

Використовуючи вищеописаний матеріал, наведемо кілька прикладів відображення в бухгалтерському обліку операцій по придбанню (купівлі) ОЗ та одержанню об'єкта ОЗ як внесок в статутний фонд підприємства.

Таблиця 2. Придбання (купівля) об'єкта ОЗ (на умовах передоплати)

рядку

Зміст бухгалтерського обліку

або податкова подія

Бухгалтерський облік по

новому Плану рахунків

Дебет

Кредит

Сума

1

Оплачений об'єкт ОЗ

631

311

18000

2

Нарахований податковий кредит по ПДВ

641

311

3600

3

Відображена сума податкових розрахунків по податковому кредит по ПДВ

631

644

3600

4

Отриманий об'єкт, який прийнятий на облік по вартості придбання

152

631

18000

5

Списана сума податкових розрахунків по ПДВ

644

631

3600

6

Оплачені послуги транспортної організації по доставці об'єкта ОЗ

631

311

300

7

Нарахований податковий кредит по ПДВ

641

311

60

8

Відображена сума податкових розрахунків по податковому кредит по ПДВ

631

644

60

9

Відображена вартість послуг транспортної організації по доставці об'єкта ОЗ

152

631

300

10

Списана сума податкових розрахунків по ПДВ

644

631

60

11

Відображене введення об'єкта в експлуатацію

10

152

18300

 

Таблиця 3. Отримання об'єкта ОЗ як внесок у статутний фонд

рядки

Зміст бухгалтерського обліку

або податкова подія

Бухгалтерський облік по

новому Плану рахунків

 

 

Дебет

Кредит

Сума

1

Відображення вартісного вираження частки учасника в статутному фонді (капіталі) підприємства

46

40

5000

2

Отриманий і прийнятий на облік об’єкт ОЗ

10

46

5000

 

Висновки. Отже, згідно з П (С) БО 7 "Основні засоби" ОЗ - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік).

На сьогодні П (С) БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки зору.

Головні джерела надходження ОЗ такі:

 • об'єкти, що їх вклали засновники (учасники) до статутного капіталу, об'єкти, збудовані підприємством, установлене устаткування, закінчені роботи з побудови або дообладнання, котрі збільшують первісну вартість об'єктів;
 • придбані (куплені) ОЗ;
 • одержані безкоштовно;
 • виявлені під час інвентаризації надлишки ОЗ.

Як і будь-який актив, ОЗ відображається в Балансі при додержанні двох умов:

 • існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;
 • оцінка основного засобу може бути достовірно визначена.

Основою для бухгалтерських записів по обліку ОЗ є їх первинні документи, які повинні бути правильно оформлені, мати необхідні реквізити та підписи.

На підприємство ОЗ можуть надходити також в результаті їх оренди.

Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх ОЗ в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання.


06.08.2011

Загрузка...