Загрузка...

Фінансова санація підприємства. Реферат

У рефераті розглянуто фінансову санацію підприємств, її зміст та порядок проведення

Санація (від лат. sanare – видужання, оздоровлення) – це система заходів, що здійснюються для запобігання банкрутству підприємств і оздоровлення фінансово-господарського становища боржника.

Основними методами проведення санації є:

 • злиття підприємства з більш потужною компанією;
 • випуск нових акцій чи облігацій для мобілізації грошового капіталу;
 • збільшення банківських кредитів і урядових субсидій;
 • перетворення короткострокової заборгованості у довгострокову.

Метою санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, збереження ліквідності та платоспроможності підприємства, скорочення усіх видів заборгованості, покращення структури оборотного капіталу.

Приймати рішення про проведення санації можуть:

 • суб’єкти господарювання, які перебувають в кризі, коли є реальна загроза оголошення банкрутства;
 • фінансово-кредитні установи (банки). Банки мають право застосовувати щодо клієнта-боржника комплекс санаційних заходів:
 • передати оперативне управління підприємством адміністрації, сформованій за участю банку;
 • реорганізувати боржника;
 • змінити порядок платежів;
 • направити для погашення кредиторської заборгованості виручку від реалізації;
 • агентства з питань запобігання банкрутству підприємств (коли йдеться про державні підприємства). Після внесення боржника до реєстру неплатоспроможних підприємств агентство уповноважене здійснювати управління майном боржника і розробити пропозиції щодо проведення фінансової санації;
 • НБУ (у випадку оздоровлення комерційного банку).

Добровільна ліквідація підприємства – це процедура ліквідації боржника, яка здійснюється поза судовими органами на підставі рішення власників або угоди, укладеної між власниками підприємства і кредиторами.

Примусова ліквідація підприємства – це процедура ліквідації боржника, яка здійснюється за рішенням арбітражного суду.

Згідно діючого законодавства санація може проводитися протягом 12 місяців, але за клопотанням комітету кредиторів можна продовжити санацію ще на 6 місяців.

Суть стратегії санації полягає у виборі найкращих варіантів розвитку підприємства та найоптимальнішої політики капіталовкладень.

     

На основі стратегії розробляють програму санації, тобто програму прогнозованих і взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з фінансової кризи.

Розробка санаційних заходів включає:

 • техніко-економічне обґрунтування санації (загальні характеристики, хто проводить…);
 • розрахунок обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей;
 • конкретні методи та графіки мобілізації фінансового капіталу;
 • строки освоєння інвестицій та термінів їх окупності;
 • оцінка ефективності санаційних заходів.

Заходами, які містять план санації, можуть бути:

 • реструктуризація підприємства;
 • перепрофілювання виробництва;
 • відтермінування платежів або списання частини боргів, про що укладається мирова угода;
 • закриття нерентабельних виробництв;
 • ліквідація дебіторської заборгованості;
 • продаж частини майна боржника;
 • зобов’язання інвестора про погашення частини боргу боржника;
 • інші заходи.

Рішення про проведення санації підприємства чи його ліквідацію приймаються на основі висновків санаційного аудиту, основною метою якого є оцінка придатності підприємства для санації, тобто визначення глибини фінансової кризи та виявлення можливостей її подолання. Цей аудит може здійснюватись за рахунок коштів інвесторів або продажу частини майна підприємства.


16.07.2011

Загрузка...