Класифікація виробничих витрат. Реферат

Здійснюючи виробничу діяльність, підприємство виготовляє продукцію або надає послуги населенню і при цьому несе різноманітні види витрат

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття (використання) активів або збільшення зобов'язань, що веде до зменшення капіталу (за винятком розподілу між власниками).

Інформація про витрати підприємства є основою для аналізу і прийняття управлінських рішень і тому дуже часто групується за видами діяльності підприємства. Діяльність підприємства поділяють на звичайну діяльність та надзвичайні події. Звичайна діяльність - це будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають унаслідок їх проведення. Надзвичайна подія - це подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному звітному періоді.

У зв'язку з тим витрати поділяються на витрати звичайної діяльності та надзвичайні витрати. Крім того, витрати поділяються на витрати на продукцію та витрати періоду.

Витрати на продукцію - це витрати, пов'язані з виробництвом продукції або з придбанням товарів для реалізації. Вони включаються у виробничу собівартість.

Витрати періоду - це витрати, які прямо не пов'язані з виготовленням конкретного товару, а належать до того періоду, в якому вони були зроблені.

Витратами звітного періоду визнається зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були зроблені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються в складі витрат того періоду, в якому вони були зроблені.

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, амортизація) між звітними періодами.

     

Не визнаються витратами звітного періоду:

 • платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
 • попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
 • погашення одержання позик;
 • інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не призводять до зменшення власного капіталу;
 • витрати, які відображаються зменшенням капіталу відповідно до положень бухобліку.

Класифікація витрат залежно від характеру та видів діяльності

До витрат на збут належать:

 • витрати на персонал, що забезпечує збут;
 • витрати на рекламу та дослідження ринку;
 • витрати на відрядження, пов'язані зі збутом;
 • витрати на утримання приміщень та обладнання відділу збуту, складів тощо;
 • витрати пакувальних матеріалів та на ремонт тари;
 • витрати на транспортування продукції;
 • надання знижок покупцям;
 • післяпродажне обслуговування клієнтів.

До адміністративних витрат відносять:

 • загальні корпоративні витрати;
 • витрати на персонал офісу;
 • витрати на утримання приміщень та обладнання офісу;
 • гонорари за професійні послуги;
 • витрати на зв'язок;
 • амортизація нематеріальних активів;
 • інші загальногосподарські витрати.

Інші операційні витрати:

 • витрати на дослідження та розробки;
 • собівартість реалізованих виробничих запасів;
 • витрати на сумнівні (безнадійні) борги;
 • витрати на операційну оренду активів;
 • витрати від операційних курсових різниць;
 • нестачі і втрати від псування цінностей;
 • визнані штрафи, пені, неустойки;
 • інші витрати операційної діяльності.

Ще один вид класифікації витрат - це витрати за елементами та витрати діяльності. Класифікація витрат за елементами використовується суб'єктами малого підприємництва, а також іншими організаціями, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності. Крім того, така інформація, що формується на кожному рахунку, використовується для заповнення Звіту про фінансові результати суб'єктів малого підприємництва.

Склад витрат за елементами має такий вигляд:

Матеріальні витрати:

 • витрати сировини і матеріалів;
 • витрати купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;
 • витрати палива і енергії;
 • витрати тари і тарних матеріалів;
 • витрати будівельних матеріалів;
 • витрати запасних частин;
 • витрати матеріалів сільськогосподарського призначення;
 • витрати товарів;
 • інші матеріальні витрати.

Витрати на оплату праці:

 • виплати за окладами і тарифами;
 • премії та заохочення;
 • компенсаційні виплати;
 • оплата відпусток;
 • оплата іншого невідпрацьованого часу;
 • інші витрати на оплату праці.

Відрахування на соціальні заходи:

 • відрахування на пенсійне забезпечення;
 • відрахування на соціальне забезпечення;
 • страхування на випадок безробіття;
 • відрахування на індивідуальне страхування.

Амортизація:

 • амортизація основних засобів;
 • амортизація інших необоротних матеріальних активів;
 • амортизація нематеріальних активів.

Інші операційні витрати:

 • за видами витрат.

Інші витрати:

 • за видами витрат.

Класифікація витрат діяльності використовується для узагальнення інформації про витрати звичайної діяльності, запобігання надзвичайним подіям і ліквідації їх наслідків.

Склад витрат діяльності має такий вигляд:

Собівартість реалізації:

 • собівартість реалізованої готової продукції;
 • собівартість реалізованих товарів;
 • собівартість реалізованих робіт і послуг.

Загальновиробничі витрати:

 • за видами витрат.

Адміністративні витрати:

 • за видами витрат.

Витрати на збут:

 • за видами витрат.

Інші витрати операційної діяльності:

 • за видами витрат.

Фінансові витрати:

 • відсотки за кредит;
 • інші фінансові витрати.

Витрати від участі в капіталі:

 • витрати від інвестицій в асоційовані підприємства;
 • витрати від спільної діяльності;
 • витрати від інвестицій у дочірні підприємства.

Інші витрати:

 • собівартість реалізованих фінансових інвестицій;
 • собівартість реалізованих необоротних активів;
 • собівартість реалізованих майнових комплексів;
 • витрати від неопераційних курсових різниць;
 • уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій;
 • списання необоротних активів;
 • інші витрати звичайної діяльності;
 • виплати страхових сум та списання відшкодувань;
 • перестрахування.

Податки на прибутки:

 • податки на прибуток від звичайної діяльності;
 • податки на прибуток від надзвичайних подій.

Надзвичайні витрати:

 • витрати від стихійного лиха;
 • витрати від техногенних катастроф і аварій;
 • інші надзвичайні витрати.

Для обліку витрат застосовують 3 варіанти:

 • за витратами діяльності;
 • за елементами витрат;
 • поєднання попередніх двох варіантів.


05.07.2011

Загрузка...