Поліграфічна галузь: оцінка сил конкуренції та перспективи розвитку. Реферат

Оцінка сил конкуренції в поліграфічній галузі. Перспективи розвитку галузі

Оцінка сил конкуренції в поліграфічній галузі

Суперництво серед конкуруючих продавців. Суперництво в галузі дуже високе, але конкурентами, в основному, для вітчизняних підприємств книговидання виступають великі російські видавництва. Тому що якість, асортимент та ціна їхньої продукції більш задовольняє покупця ніж продукція українських видавництв. Що стосується випуску різної поліграфічної продукції, такої як: пакування, етикетки, календарі та ін., то тут конкурентна боротьба відбувається, в основному, серед вітчизняних підприємств. Доля імпорту незначна.

Сила конкуренції потенційних новачків. Щодо потенційних новачків, то ця загроза досить таки суттєва. Не дивлячись на те, що вхід в галузь достатньо дорогий (обладнання, технології, кваліфікований персонал), виробництво поліграфічної продукції є високорентабельним бізнесом. Але тут слід відокремлювати книговидання і друкування пакувальних матеріалів та рекламної продукції. Книговидання на сьогодні в Україні є скоріше збитковим чим прибутковим бізнесом і тому поява новачків тут не несе серйозної загрози.

Сила конкуренції продуктів-замінників. Тут також слід відокремлювати книговидавничу діяльність і випуск поліграфічної продукції. В першому випадку продуктів-замінників які хоч на 50% могли б замінити книжку не існує. Така продукція як газети, журнали і т. п. не може представляти реальної конкуренції книговиданню. Випуск різної рекламної поліграфічної продукції та пакування більш вразливий щодо продуктів замінників, і якщо оцінювати вплив цієї складової конкуренції за 5-ти бальною шкалою, то це буде відповідати приблизно 3.5.

Сила постачальників. Ця складова досить сильно впливає на конкуренцію в галузі. Постачальники, в основному, зарубіжні фірми, які поставляють якісну сировину. І люба зміна в податковій політиці держави дуже гостро впливає на виробників. Ця сила має вирішальне значення в галузі.

Сила покупців Це також одна із вирішальних складових. Вся продукція галузі досить таки стандартна і покупець має вибір серед продукції фірм конкурентів.

Діагностика конкурентних позицій підприємств - суперників.

Наступним кроком аналізу галузевої конкуренції виступає вивчення позицій конкуруючих компаній галузі. Одним з методів визначення конкурентних позицій учасників галузі є метод картування стратегічних груп. Він зручний при аналізі галузей, що складаються з настільки великого числа компаній, що немає практичного змісту вивчати кожну з цих компаній окремо.

     

Стратегічна група складається з конкуруючих між собою фірм, що характеризуються подібними підходами до ведення конкурентної боротьби і займають приблизно рівні позиції на даному ринку товарів і послуг. Компанії, що складають одну стратегічну групу, можуть мати наступні подібні риси:

 • порівнянний асортимент виробленої продукції;
 • використання тих самих розподільних каналів;
 • приблизно однаковий рівень вертикальної інтеграції;
 • надання покупцям приблизно однакового набору послуг і технічної допомоги;
 • виділення тих самих рис продукту для залучення однієї і тієї ж групи покупців;
 • упор на ідентичні технологічні підходи;
 • продаж по тим же прейскурантам.

Методика картування стратегічних груп припускає ряд етапів:

 • визначення ознак, згідно яким розрізняються конкурентні позиції фірм. (Типові перемінні: рівень ціни/якості, територіальне охоплення, ступінь вертикальної інтеграції, широта асортименту і т. д.);
 • нанесення фірм галузі на графік, на якому в якості перемінних використовується пара виділених на першому етапі ознак;
 • об'єднання фірм, що попадають на той самий стратегічний простір, в одну стратегічну групу;
 • креслення кіл навколо кожної стратегічної групи, причому діаметр кола пропорційний величині частки даної групи фірм в обсязі доходів від продажів у цілому по галузі.

Щоб точно нанести на карту стратегічні групи, необхідно дотримувати наступних принципів:

 • По-перше, кореляція двох перемінних, що відкладаються по двох осях графіка, не повинна бути високої,
 • По-друге, перемінні, що наносяться по осях графіка повинні відбивати істотні відмінності позицій конкурентів,
 • По-третє, перемінні, що наносяться на осі графіка, не повинні бути ні кількісними, ні безупинними,
 • По-четверте, розмір кіл, що вичерчуються на карті, повинний бути пропорційний сумарному обсягу продажів фірм відповідних груп,
 • По-п'яте, якщо існує більш двох перемінних, котрі можуть бути використані як осі графіка, то варто будувати декілька графіків.

Аналіз стратегічних груп дає більш глибоке розуміння процесу конкуренції. Насамперед, зміни галузевих умов можуть сприятливо позначатися на позиції одних стратегічних груп і несприятливо - на позиції інших, що може змусити фірми з груп, що піддаються суворому впливу, переходити в інші більш привілейовані стратегічні групи. Якщо відомо, що деякі фірми намагаються змінити свою конкурентну позицію, то на карті стратегічних груп відзначають у виді стрілки передбачуваний напрямок переходу - це допомагає більш ясно представити картину конкурентної боротьби.

Другим моментом, на який варто звернути увагу при аналізі є визначення залежності між потенціалом прибутку різних стратегічних груп, сильними і слабкими сторонами ринкових позицій кожної групи.

Одним словом, чим тісніше розташовуються стратегічні групи на карті, тим сильніше буде конкурентна боротьба. Найближчими (після фірм однієї і тієї ж стратегічної групи) є конкуруючі фірми із сусідніх стратегічних груп. Часто фірми, розташовані в різних секторах карти, можуть зовсім не конкурувати один з одним.

Аналіз конкурентів включає:

 • вивчення дій і поводження найближчих конкурентів
 • розпізнавання стратегій конкурентів
 • визначення того, хто збирається стати головним гравцем у галузі
 • прогнозування наступних кроків конкурентів.

Перспективи розвитку галузі

Після проголошення незалежності України утворена нова важлива підгалузь:

 • виготовлення грошових знаків, цінних паперів, документів суворої звітності.

Практично на голому місці в короткі строки створено відповідні потужності, оснащені сучасною технікою та технологією, підготовлено висококваліфіковані кадри. В результаті держава забезпечила себе цією стратегічно важливою продукцією.

Водночас дії Міністерства фінансів щодо розширення переліку документів суворої звітності призвели до необґрунтованого монополізму у цій справі і до значного подорожчання такої продукції.

В Україні останнім часом за підтримки держави почала відроджуватися легка, харчова, переробна галузі промисловості. Це стимулює розвиток вітчизняного виробництва з випуску етикетково-пакувальної продукції. Створюються нові виробництва, оснащені передовою технікою та технологією, які вже реально конкурують із закордонними виготовлювачами. Отже, існують великі поліграфічні можливості

Українська академія друкарства, поліграфічний факультет Національного технічного університету України (КПІ) перебудовують свою роботу відповідно до ринкових умов - організували підготовку фахівців нових спеціальностей: таких як менеджмент поліграфічних підприємств, посилили контакти з виробництвом. Серед найближчих завдань - налагодження післядипломного підвищення кваліфікації керівників і фахівців галузі.

Серед першочергових дій направлених на покращення стану галузі є:

 • прогнозування розвитку поліграфії та суміжних галузей;
 • підтримка і захист інтересів підприємств, діяльність яких пов'язана з поліграфічним виробництвом та його обслуговуванням у державних, недержавних і громадських органах та організаціях;
 • підготовка проектів законодавчих актів та нормативних документів з метою поліпшення економічних та правових умов діяльності вітчизняних виробників поліграфічної продукції;
 • тісна взаємодія з органами законодавчої і виконавчої влади, Державним комітетом інформаційної політики України, Спілкою журналістів. Асоціаціями видавництв, книгорозповсюджувачів, підприємств поліграфічного машинобудування, з суміжниками - паперовиками, хіміками:
 • сприяння створенню інформаційної системи моніторингу ринків поліграфічної продукції і забезпечення членів Асоціації відповідною інформацією, допомога в пошуку партнерів, ринків збуту, сфер виживання;
 • організація та проведення виставок, конкурсів, оглядів, семінарів, " круглих столів", встановлення міжнародних зв'язків з організаціями поліграфістів інших країн; сприяння організації навчання та підвищенню ділової кваліфікації фахівців галузі:
 • допомога членам Асоціації у вирішенні правових, інвестиційних, 4іінан-сових, технічних, кадрових питань, підтримка їх ініціатив та починань.


27.06.2011

Загрузка...