Загрузка...

Підприємство як основна ланка господарства у світі та на Україні. Реферат

Підприємство, принципи його діяльності. Види діяльності підприємства. Статут підприємства, статутний капітал. Режим роботи підприємства

Підприємство, принципи його діяльності

Підприємство є основною ланкою господарства країни і в Україні здійснює свою діяльність згідно Закону України "Про підприємства в Україні" (1991 рік). Згідно Закону, підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку та комерційну діяльність з метою одержання прибутку.

Ознаки юридичної особи:

 • складання самостійного бухгалтерського балансу;
 • володіння круглою печаткою з повною назвою підприємства;
 • володіння розрахунковим рахунком та іншими рахунками в банку.

Існує певна відмінність між поняттями "підприємство" і "фірма". Якщо господарська ланка є юридичною особою, то вона уже являє собою суб'єкт господарської діяльності, чи є воно підприємством, чи фірмою. Водночас, фірма - це узагальнююче поняття - вона може мати у своєму складі як одне, так і кілька підприємств. Підприємство ж, як правило, - це однопрофільне, однопродуктове виробництво.

Сучасні фірми - це в основному виробництво і збут продукції. Така орієнтація робить фірму більш стійкою в ринкових бурях. Несприятлива кон'юктура щодо одного виду продукту фірми знижує доходи від його виробництва, але не впливає на дохідність інших товарів; при збитках від одного виду діяльності фірма перекриває їх доходами від виробництва інших товарів і послуг.

Підприємство здійснює свою діяльність згідно таких принципів госпрозрахунку:

 • оперативно-виробнича самостійність;
 • самоокупність (самостійне покриття витрат діяльності);
 • самофінансування (підприємство самостійно заробляє кошти для розвитку);
 • матеріальна відповідальність і зацікавленість в кращих кінцевих результатах роботи (одержання прибутку).

Види діяльності підприємства

У практиці господарювання кожне підприємство здійснює багато конкретних видів діяльності, котрі за ознакою спорідненості можна об'єднати в окремі головні напрямки. Визначальним напрямком діяльності кожного підприємства в умовах ринкових відносин є вивчення ринку товарів - маркетингова діяльність, яка повинна передбачати комплексне дослідження ринку, рівня конкурентоспроможності і цін на продукцію, інших вимог покупців і каналів товарообігу, зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

     

Результати вивчення ринку товарів слугують вихідною базою для обслуговування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційної діяльності на перспективний період. Інноваційна діяльність охоплює науково-технічні розробки, технологічну і конструкторську діяльність виробництва, впровадження технічних, організаційних та інших нововведень, формування інвестиційної політики на найближчі роки, визначення обсягу необхідних інвестицій тощо.

Наступним найбільш складним напрямком за обсягом і вирішенням організаційно-технічних завдань є виробнича діяльність підприємства: обґрунтування обсягу виготовлення продукції певної номенклатури і асортименту відповідно до потреб ринку; формування маркетингових програм для окремих ринків і кожного виду продукції, їх оптимізація відносно виробничих можливостей підприємства; збалансування виробничої потужності і програми випуску продукції на поточний і кожний наступний рік прогнозного періоду; забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами; розробка і дотримання узгоджених у часі оперативно-календарних графіків випуску продукції.

Ефективність інноваційно-виробничих процесів, постійно здійснюваних на кожному підприємстві визначається рівнем його комерційної діяльності, значущість якої в умовах ринку зростає. Це очевидно, оскільки від масштабів і якості саме цього напрямку діяльності підприємства найбільшою мірою залежить фінансова результативність виробництва, яку найповніше характеризує величина одержуваного прибутку. Необхідною умовою досягнення бажаного успіху комерційної діяльності є дійова реклама і безпосередня організація збуту своєї продукції, розвиток системи товарних бірж, повне стимулювання покупців.

Ще одним важливим напрямком діяльності підприємства слід вважати післяпродажний сервіс багатьох видів товарів: машин і устаткування, автомобілів, комп'ютерної, розмножувальної, медичної, складової побутової техніки.

Післяпродажний сервіс охоплює пуско-налагоджувальні роботи у сфері експлуатації (використання) куплених на ринку товарів, їх гарантійне технічне обслуговування певного терміну, забезпечення необхідними запасними частинами і проведення ремонтів впродовж нормативного строку служби тощо. Він є найважливішим джерелом інформації для продуцентів щодо надійності та довговічності виготовлених технічних засобів.

Економічна діяльність підприємства включає:

 • стратегічне і поточне планування, облік і звітність, ціноутворення, систему оплати праці, ресурсне забезпечення виробництва, зовнішньоекономічну і фінансову діяльність тощо. Цей напрямок пронизує усі інші напрямки діяльності, є визначальним для оцінки і регулювання всіх елементів в системі господарювання на підприємстві.

Соціальна діяльність підприємства направлена на створення нормальних умов праці і життя працівників:

 • будівництво і утримання житла, дитсадків, спортивних комплексів, баз відпочинку і поліпшення умов праці.

Перераховані види діяльності підприємства відносяться до основної (виробничої) діяльності - пов'язаної з виробництвом і реалізацією продукції, що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу.

Крім основної діяльності підприємство може здійснювати ще інвестиційну та фінансову діяльність, які включають операції з цінними паперами, продаж основних засобів, нематеріальних активів, дочірніх підприємств, майнових комплексів.

Статут підприємства, статутний капітал. Режим роботи підприємства

Підприємство здійснює свою діяльність згідно статуту.

Статут - це документ, який містить основні відомості про нього:

 • назва підприємства;
 • власники;
 • засновники;
 • види діяльності;
 • органи управління;
 • поштова і юридична адреса підприємства (розрахунковий рахунок);
 • умови припинення діяльності підприємства.

Створення підприємства починається із створення статуту. Статутний капітал - це кошти, які потрібні для налагодження діяльності підприємства. Статутний капітал формується за рахунок внесків засновників, якими можуть бути: будівлі, споруди, обладнання, цінні папери, грошові кошти, нематеріальні ресурси.

Статутний капітал формується та затверджується разом зі статутом підприємства при його утворенні і реформуванні. Підприємства самостійно вирішують питання про структуру та розміри статутного капіталу і його зміни. Збільшення капіталу відбувається в основному за рахунок прибутку підприємства, що використовується для капіталовкладень в основні засоби і для поповнення оборотних засобів підприємства; випуску акцій; субсидій, що надходять від державних органів або головної компанії.

Вкладниками при формуванні та розширенні статутного капіталу можуть бути:

 • державні органи;
 • сторонні підприємства та організації;
 • громадські організації;
 • приватні особи.

Вибуття статутного капіталу відбувається здебільшого внаслідок фізичного зносу основних фондів або витрачання майна, через аварії та поломки, моральне старіння устаткування, падіння попиту на продукцію підприємства, через несприятливу кон'юнктуру ринку, високі витрати капіталу, пов'язані з витратами виробництва, що не компенсуються, тощо.

Зміна розмірів статутного капіталу щорічно відображається в балансі підприємства. Роль статутного капіталу полягає в тому, що він забезпечує фінансову стійкість підприємства. Крім цього, статутний капітал слугує гарантією в ділових відносинах з партнерами та державними органами влади, тобто він слугує заставним засобом, що гарантує повернення боргів та оплату послуг.

Під режимом роботи підприємства розуміють організацію робочого часу, протягом якого здійснюється виробничий процес.

Основними елементами режиму роботи підприємства є:

 • Тривалість робочого дня (8 год.)
 • Тривалість робочого тижня (5 днів, 40 год.)
 • Кількість змін.


22.06.2011

Загрузка...