Удосконалення організації роботи підприємства. Реферат

Виробничий процес і принципи його організації. Організаційні типи виробництва і їх техніко-економічна характеристика. Методи організації виробничого процесу

Виробничий процес і принципи його організації

Виробничий процес - це сукупність організованих в певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію. Це сукупність взаємозв'язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи - складових виготовлення продукції.

Головною складовою частиною виробничого процесу є технологічний процес - це сукупність дій, під впливом яких змінюється стан предмета праці.

Виробничий процес у комплексі можна поділити на наступні частини:

Основне виробництво - це процеси, при яких відбувається обробка предметів праці, включаючи переміщення їх від одного робочого місця до іншого з метою виготовлення відповідної продукції. До основного виробництва на підприємстві відносять ті підрозділи, які пов'язані з переробкою сировини і матеріалів та виготовленням продукції: заготівельний, механічної обробки, зварних конструкцій, складальний, фарбувальний.

Технічне обслуговування - це процеси, спрямовані на забезпечення роботи обладнання і підтримку його в придатному стані для експлуатації в процесі виробництва. Сюди належать: виробництво всіх видів енергії, технічний нагляд, ремонтні служби, виготовлення запасних частин та інструментів.

Матеріальне обслуговування - це процеси, спрямовані на забезпечення основного виробництва і технічне обслуговування предметами праці. Матеріальне обслуговування включає постачання підприємства матеріальними ресурсами, їх транспортування і зберігання.

Загальне обслуговування виробництва - це управління підприємством, його охорона та інші функції, що належать до всіх 3-ох попередніх частин виробничого процесу, при якому відбувається повний кругообіг капіталу.

     

Крім того, на підприємстві виробничий процес поділяється на часткові процеси, які охоплюють уособлену частину загального процесу і виконуються різними підрозділами підприємства. З метою систематизації часткові процеси класифікуються за ознаками:

 • за роллю виробничого процесу в загальному процесі виготовлення продукції часткові процеси поділяються на основні, допоміжні і обслуговуючі.
 • за формою впливу на предмет праці часткові процеси бувають технологічні (із участю людини) і природні.
 • за характером виконуваних робіт: аналітичні, синтетичні і прямі. Аналітичні процеси передбачають розщеплення окремого виду сировини на окремі продукти, які надходять в наступну обробку. Синтетичні передбачають об'єднання напівфабрикатів, що надійшли з різних процесів, в єдиний продукт. Прямі процеси передбачають отримання одного виду продукції з одного виду сировини.
 • за ступенем безперервності протікання: неперервні і дискретні.
 • Основне виробництво може складатись з одного або декількох видів виробництва. Кожне виробництво ділиться на відокремлені одна від одної частини - фази або стадії. Такими стадіями є: розкрій матеріалів і виробництво заготовок, машинна обробка заготовок, складання виробів, оздоблювання, фарбування і т. д.

Стадії, в свою чергу, складаються з операцій. Під операцією мається на увазі процес (закінчена частина виробничого процесу), що виконується над однаковими предметами праці при незмінних засобах праці.

Залежно від змісту та участі у формуванні готової продукції операції поділяються на технологічні, транспортні, контрольно-обліково-сортувальні і операції зберігання. Технологічні операції називаються основними, транспортні, контрольно-обліково-сортувальні і операції зберігання називаються допоміжними.

Принципами організації виробництва є:

 • принцип спеціалізації
 • пропорційності
 • паралельності
 • ритмічності
 • прямоточності.

Організаційні типи виробництва і їх техніко-економічна характеристика

Ефективність організації виробництва визначається організаційним типом виробництва. Під організаційним типом виробництва розуміють сукупність ознак, які враховують кількість продукції, яка випускається, повторюваність виробництва, стійкість номенклатури продукції, кваліфікацію робітників і використання обладнання.

Є такі типи виробництва:

 • одиничний: він характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається. Виробництво продукції повторюється через невизначений проміжок часу або взагалі не повторюється. Робочі місця групуються за технологічно однорідними операціями, відсутнє закріплення виконання певних операцій за певними робочими місцями. Кваліфікація робітників висока, обладнання універсальне, номенклатура виробів широка.
 • серійний: характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями. Робочі місця групуються як за технологічним, так і за предметним принципом, за ними закріплюється обмежена кількість деталеоперацій. Кваліфікація робітників середня, на автоматизованих дільницях - висока. Обладнання як універсальне, так і спеціалізоване.
 • масовий: передбачає виготовлення виробів великими партіями. Робочі місця розміщені за ходом виробничого процесу і спеціалізуються на виконанні одного типу операцій. Кваліфікація робітників невисока (на простих операціях) і висока (на автоматизованих дільницях). Обладнання та інструмент - спеціальні.

Методи організації виробничого процесу

Кожному типу виробництва відповідає свій метод організації. Розрізняють наступні методи:

 • індивідуальний, який передбачає виготовлення виробів одиничними або дрібними неповторюваними партіями. Він відповідає одиничному типу виробництва.
 • партіонний (виготовлення виробів партіями; він відповідає серійному типу виробництва).

Партія - це кількість однакових виробів, що запускаються у виробництво і обробляються одночасно або послідовно, але безперервно. Оптимальний розмір партії виробів розраховується:

Попт. =Тпідг. -закл. / (Тшт. *Кп)

підготовчо-заключний час норма часу коефіцієнт, що враховує час на переналадку обладнання 0,03<Кп<0,1

3. потоковий (він відповідає масовому типу виробництва). Це метод, при якому предмети праці передаються із тільки що виконаної операції на наступну негайно або із незначною затримкою часу відповідно до ходу технологічного процесу. Потокове виробництво здійснюється із використанням потокових ліній.

Потокова лінія - це сукупність робочих місць, розміщених за ходом технологічного процесу і призначених для виконання закріплених за ними операцій. Всі потокові лінії класифікуються:

а) за структурою:

 • постійно потокові (однопредметні)
 • змінно потокові

б) за характером руху транспортних засобів:

 • неперервно рухомі лінії із закріпленими об'єктами складання (конвеєри)
 • неперервно рухомі, на яких вільно лежать об'єкти виготовлення (розподільчі конвеєри)
 • періодично рухомі конвеєри із закріпленими об'єктами виготовлення

в) за характером ритму:

 • лінії із вимушеним ритмом
 • лінії з вільно встановленим ритмом

г) за ступенем автоматизації:

 • лінії з ручним виконанням операцій
 • лінії із повністю автоматизованим процесом виготовлення.


21.06.2011

Загрузка...