Оборотні засоби та оборотні фонди підприємства. Реферат

Економічна суть, матеріальний склад і структура оборотних засобів і оборотних фондів. Нормування оборотних засобів підприємства. Оборотність оборотних засобів

1. Оборотні фонди - це предмети праці, які приймають участь лише в одному виробничому періоді, за який повністю переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції, змінюючи при цьому свою форму, розміри, фізичний чи хімічний стан.

Всі оборотні фонди, які обслуговують процес виробництва, можна поділити на 2 групи:

 • Оборотні фонди у виробничих запасах - це сировина, матеріали, паливо, тара і тарні матеріали, комплектуючі вироби, малоцінні і такі що швидко зношуються предмети (МШП);
 • Оборотні фонди у сфері виробництва - це незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів - витрати, пов'язані із підготовкою до виробництва нової техніки чи експлуатації шахт, свердловин, рудників.

До фондів обігу належать: готова продукція на складах, відвантажена і неоплачена продукція, грошові засоби і засоби в розрахунках.

Оборотні фонди і фонди обігу становлять оборотні засоби підприємства.

До ненормованих оборотних засобів належать:

 • відвантажена і неоплачена продукція;
 • грошові засоби;
 • засоби в розрахунках.

Всі інші оборотні засоби є нормованими.

Близько 85% із оборотних засобів - це Оборотні фонди, 15% - фонди обігу.

Нормовані оборотні засоби становлять приблизно 88%.

     

В промисловості приблизно 73% - це Оборотні фонди у виробничих запасах, 27% - у сфері виробництва.

Сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби приблизно становлять 55%, незавершене виробництво - 22%, витрати майбутніх періодів - 5%.

Структура Оборотні фонди буде різною для різних галузей і підприємств: вона обумовлюється тривалістю виробничих циклів, коефіцієнтом змінності, типом підприємства і трудомісткістю підготовки до використання (там, де вона висока, найбільшу питому вагу мають витрати майбутніх періодів).

Власні джерела оборотних засобів - це кошти, які виділяються підприємству при його створенні, а залучені - це кошти, одержані в кредит.

Прибуток - це основне джерело фінансування приросту оборотних засобів.

2. Нормування оборотних засобів може здійснюватися трьома методами:

 • аналітичний (досвідно-статистичний) Він передбачає проведення аналізу наявності товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, при якому коректуються їх фактичні запаси і вилучаються надлишкові непотрібні цінності.
 • метод прямого рахунку - основний. Він базується на науково обґрунтованому розрахунку запасів з кожного елементу оборотних засобів із врахуванням досягнутого організаційно-технічного рівня та всіх змін в розвитку техніки, технології і організації виробництва. Цей метод дає змогу проводити нормування виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції.
 • коефіцієнтний, при якому в звітний норматив попереднього періоду вносяться поправки на заплановану зміну обсягів виробництва і на прискорення оборотності засобів.

Величина запасів повинна бути мінімальною, але достатньою для того, щоб забезпечити безперервність виробничого процесу.

Норматив власних оборотних засобів розраховується як норми оборотних засобів дня забезпечення помножити на денну потребу в матеріальних ресурсах.

Норма запасу оборотних засобів в днях забезпечення включає такі види запасів: транспортний запас, підготовчий запас (на час здійснення розвантаження, прийняття, сортування, складування, здійснення контролю якості), технологічний запас (на час підготовки матеріалу для використання згідно технологічного процесу), поточний запас (на різні поточні потреби), страховий запас (гарантує підтримку виробництва при зривах на випадок збоїв у поставках).

Денна потреба в матеріальних ресурсах розраховується через річну потребу:

Д=Мз/к-сть днів у році (360)

Мз - загальна потреба

Мз=ΣNi*qі (маса заготовки)

qі =q чисте/коеф. викор. металу

Зст=Д*Т

Зп - поточний запас

Т - період поставки в днях

Зст=Д*Тзриву поставки

Зст - страховий запас

Мінімальний запас на підприємстві = страховому, максимальний = поточний запас + страховий запас.

Середній запас (Зсер) =Зст+1/2Зп

Нормування незавершеного виробництва: норматив власних оборотних засобів в незавершеному виробництві розраховується через собівартість, що множиться на коефіцієнт наростання витрат і на тривалість циклу:

Нн. в. = (Соб. *Кн. в. *Тц) /360

Кн. в. = (С0+0, 5Сп) / (С0+Сп)

Нормування готової продукції: норматив оборотних засобів на готову продукцію визначається як одноденний оборот товарної продукції помножити на норму оборотних засобів, яка необхідна у зв'язку із встановленням видів марок даної продукції, на комплектування партії, упаковку і транспортування виробів зі складу на час навантаження.

3. Оборот, виміряний в часі, називається оборотністю оборотних коштів. До показників оборотності відносять:

 • коефіцієнт оборотності
 • коефіцієнт закріплення
 • тривалість обороту

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається як:

Коб=Qр/Sноз

Qр - обсяг реалізації продукції у вартісних одиницях

Sноз - середньорічний залишок нормованих оборотних засобів

Коефіцієнт закріплення:

Кз=1/Коб

Тривалість обороту оборотних засобів:

То=Т/Коб

Т - кількість днів в періоді

Кількість днів у місяці - 30, кварталі - 90, році - 360.


18.06.2011

Загрузка...